سازمان یادگیرنده، اثربخشی سازمانی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

ابتکار
80/0
5
اجرا
84/0

و روایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی از طریق ارزیابی‌های کارشناسان (هوی و فرگوسن177، 1985) تایید گردیده است و پایایی آن از طریق استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 87/0 تا 89/0 بدست آمده است که نشان دهنده ویژگی اعتبار ابزار است. محقق در این تحقیق به سنجش پایایی پرسشنامه‌ی اثربخشی سازمانی از طریق آلفای کرونباخ اقدام نمود که عدد 87/0 به دست آمد، همچنین به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه در این پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
ابتدا در مورد قابليت 8 ماده پرسشنامه سازمان اثربخش، براي تحليل عاملي، از آزمون KMO178 استفاده شد كه ضريب به‌دست آمده رضايت‌بخش بود (86/0 = KMO). همچنين نتیجه آزمون كرويت بارتلت در سطح 0001/0 P معني‌دار بود (34/563 = خی دو179). براي تحليل عاملي از روش مؤلفه‌هاي اصلي، با استفاده از چرخش متعامد از نوع واريماكس 180استفاده شد. جدول 3-7 اطلاعات مربوط به عامل استخراج شده را دربر دارد.
جدول 3-7 ارزش ويژه و درصد واريانس تبيين شده‌ی عامل استخراج شده درمقیاس سازمان اثربخش
آماره
عامل اول
ارزش ویژه
22/4
درصد واریانس تبیین شده
75/52
درصد واریانس تراکمی
75/52

پژوهش حاضر بر اساس تعریف انجام شده مبنی بر حفظ عوامل دارای ارزش ویژه بیشتر از 1، تنها یک عامل را شناسایی کرد که در مجموع 75/52 درصد متغیر سازمان اثربخش را پیش‌بینی می‌کند. بر اساس آزمون اسکری‌کتل نیز این یک عامل و فاصله‌ای که از سایر عوامل دارد قابل مشاهده است.

نمودار 3-1نمودار سنگ ریزه‌ی کتل
نتایج حاصل از بارهای عاملی سازمان اثربخش بر روی 8 سؤال در جدول 3-8 ارائه شده است.
جدول3-8 تحليل مؤلفه‌هاي اصلي با چرخش واريماكس و بارهاي عاملي براي 8 سؤال سازمان اثربخش
سؤالات
بار عاملی
3
78/0
7
77/0
1
74/0
6
73/0
8
72/0
5
71/0
2
67/0
4
65/0

با در نظر گرفتن ضريب همبستگي 45/0 به‌ عنوان حداقل بار عاملی قابل قبول بين هر سؤال و عامل استخراج شده، در جدول 3-8 بارهای عاملی 8 سؤال بر روی یک بعد گزارش شده است. همانگونه که مشخص می شود سؤال3 بیشترین بار را و سؤال 4 کمترین بار را بر روی عامل سازمان اثربخش می‌دهند.
به منظور بررسی ضریب پایایی پرسشنامه، از ضریب دو نیمه سازی و آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول 3-9 گزارش شده است.
جدول3-9 ضرایب پایایی مقیاس
مقیاس
آلفای کرونباخ
دونیمه سازی
(اسپیرمن براون)
سازمان اثر بخش
87/0
83/0

همانگونه که نتایج جدول نشان می‌دهد ضرایب پایایی مقیاس از هر دو روش در حد مطلوبی (بالاتر از 7/0) قرار دارند. پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه‌ها، جهت جمع آوری داده‌ها در نمونه مورد بررسی توزیع شد.
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در بخش آمار توصیفی برای داده‌های جمعیت شناختی از آماره‌هایی از قبیل فراوانی، درصد و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی برای بررسی وجود رابطه معنادار بین مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی از ضریب همبستگی پیرسون و برای پیش بینی ابعاد سازمان یادگیرنده در اثربخشی دانشگاه از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد.

روش اجرای پژوهش
پس از مشخص کردن نمونه مورد نظر و هماهنگی‌های لازم با سازمان مورد نظر و گرفتن مجوز کتبی از دانشگاه برای توزیع پرسشنامه، با مشخص شدن ساعت و روز اجرای آن و نیز با در نظر گرفتن زمان کاری کارمندان، پرسشنامه‌ها توزیع گردید و برای در جریان گذاشتن کارکنان در نحوی درست پر کردن پرسشنامه‌ها به بیان هدف اجرای پژوهش و توضیحاتی در مورد نحوه پاسخ گویی به سوالات با میل آنان پرداخته شد و در نهایت اقدام به جمع آوری پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده‌ها شد. در ضمن ملاحظات اخلاقی در همه مراحل فرایند توزیع، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها کاملاً رعایت شده است.

در این فصل اطلاعات گردآوری شده از نمونه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه شده است. داده‌های این پژوهش با به کار بردن پرسشنامه‌های، سازمان یادگیرنده و اثر بخشی سازمانی بر روی کارکنان اداری شش دانشکده از دانشگاه علامه طباطبائی که در سال 1393 که مشغول به کار بودن، است. برای تجزیه وتحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از روش‌های آماری توصیفی برای طبقه بندی نمرات خام، طراحی جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص‌های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف استاندارد و …، استفاده شده است. برای توزیع نرمال بودن داده‌ها که پیش‌فرضی برای استفاده از ضریب همبستگی پیرسون است از آزمون (k.s) (کلموگروف اسمیرنوف) استفاده شده است. برای تعیین رابطه‌ بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی از ضریب همبستگی پیرسون و برای پیش‌بینی اثربخشی سازمانی توسط مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و برای بررسی تفاوت دانشکده‌ها از میزان برخورداری از ابعاد سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی از آزمون تحلیل واریانس یکراهه (ANOVA) استفاده شده است.

یافته‌های توصیفی
توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها
در پرسشنامه تحقیق، اطلاعات جمعیت شناختی که مورد استفاده قرار گرفت حاوی اطلاعات زیر است:
سن، جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت در سمت فعلی
جنسیت
ابتدا به توصیف مشخصات فردی کارکنان حوزه‌ی اداری دانشکده‌های، دانشگاه علامه طباطبائی پرداخته شد. برای دسترسی به اطلاعات تا حد امکان از جداول و نمودارهای مختلف استفاده گردید.
جدول4-1 توزیع و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
شاخص آماری جنسیت
فراوانی
فراوانی درصد

مرد
68
40/0

زن
102
60/0

مجموع کل
170
100/0

همانگونه که در جدول شماره‌ی 4-1 مشاهده می‌شود، از 170 نفر شرکت کننده در پژوهش 68 نفر (40درصد) مرد و 102 نفر (60درصد) زن می‌باشد.

نمودار 4-1 توزیع فراوانی افراد برحسب جنسیت
سن
جدول 4-2 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن
فراوانی تراکمی
فراوانی درصد
فراوانی
شاخص آماری
متغیر (سن)
4/12
4/12
21
30-20
8/61
4/49
84
40-31
1/94
4/32
55
50-41
100/0
9/5
10
51 به بالا

100/0
170
جمع کل

همان‌گونه که جدول 4-2 نشان می‌دهد. از بین 170 نفر شرکت کننده در پژوهش 21 نفر (4/12درصد) در گروه سنی 30-20 سال قرار دارند، 84 نفر (4/49 درصد) در گروه سنی 40-31 قرار دارند، 55 نفر (4/32 درصد) در گروه سنی 50-41 قرار دارند،10 نفر (9/5 درصد) در گروه سنی 51 به بالا قرار دارند و درنهایت با توجه به طیف سن افراد، بیشترین نمونه‌ها را افراد بین 40-31 سال (4/49 درصد) و کمترین آن‌ها را بین 51 به بالا (9/5 درصد) تشکیل می‌دهد.

نمودار4-2 توزیع فراوانی افرار برحسب سن
تحصیلات
جدول4-3 توزیع و درصد فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
شاخص آماری
مرتبه علمی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دیپلم
11
5/6
5/6
فوق دیپلم
16
4/9
9/15
لیسانس
75
1/44
0/60
فوق لیسانس
62
5/36
5/96
دکترا
6
5/3
100/0
جمع کل
170
100/0

همان‌طور که جدول4-3 نشان می‌دهد، 11 نفر (5/6 درصد) افراد دارای تحصیلات دیپلم می‌باشند، 16نفر (4/9 درصد) افراد دارای تحصیلات فوق دیپلم می‌باشند، 75 نفر (1/44درصد) افراد داری تحصیلات لیسانس می‌باشند،62 نفر (5/36 درصد) افراد دارای تحصیلات فوق لیسانس می‌باشند، 6 نفر (5/3 درصد) افراد داری تحصیلات دکترا می‌باشند.

نمودار 4-3 توزیع فراوانی افراد برحسب میزان تحصیلات
سابقه خدمت
جدول 4-4 توزیع و درصد فراوانی سابقه خدمت کارکنان
شاخص آماری
سابقه شغلی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
5-1
32
8/18
8/18
10-6
28
5/16
3/35
15-11
42
7/24
0/60
20-16
30
6/17
6/77
25-21
14
2/8
9/85
26 به بالا
24
1/14
100/0
مجموع کل
170
100/0

همانطور که جدول 4-4 نشان می‌دهد 32 نفر (8/18درصد) افراد دارای 5-1 سال سابقه‌ی شغلی دارند، 28 نفر (5/16درصد) افراد داری 10-6 سال سابقه شغلی دارند، 42 نفر (7/24 درصد) افراد داری 15-11 سال سابقه‌ی شغلی دارند،30 نفر (6/17 درصد) افراد دارای 20-16سال سابقه‌ی شغلی دارند، 14 نفر (2/8 درصد) افراد داری 25-21 سال سابقه‌ی شغلی دارند، 24 نفر (1/14درصد) دارای 26 سال به بالا سابقه‌ی شغلی دارند.

نمودار 4-4 توزیع فراوانی برحسب سابقه خدمت

جدول 4-5 آماره‌های توصیفی برای مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده
شاخص‌ها
متغیر
تعداد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار

اثربخشی سازمانی
170
10/0
48/0
04/29
40/7

رهبری فرابین
170
5/0
25/0
71/16
22/4

برنامه و ارزیابی
170
5/0
25/0
40/15
11/4

اطلاعات
170
5/0
25/0
01/15
89/3

نوآوری
170
5/0
24/0
65/13
90/3

اجرا
170
5/0
24/0
68/13
15/4

با توجه به جدول 4-5 میانگین اثربخشی سازمانی برابر است با 04/29 و انحراف معیار 40/7 می‌باشد، همچنین میانگین‌های رهبری فرابین، برنامه و ارزیابی، اطلاعات، نوآوری و اجرا برابر با (7/16، 40/15، 01/15، 65/13 و 68/13) همچنین انحراف معیارهای رهبری فرابین، برنامه و ارزیابی، اطلاعات، نوآوری و اجرا به ترتیب (22/4، 11/4، 89/3، 90/3 و15/4) می‌باشد. و نیز در بین مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده، رهبری فرابین با میانگین 71/16 دارای بیشترین میانگین و با انحراف معیار22/4 دارای بیشترین پراکندگی می‌باشد. همچنین مؤلفه‌ی نوآوری با میانگین 65/13 کمترین میانگین و مؤلفه اطلاعات با انحراف معیار 89/3 کمترین میزان پراکندگی را داراست.
میانگین اثربخشی سازمانی و سازمان یادگیرنده، به تفکیک دانشکده

جدول 4-6 آماره توصیفی مربوط به متغیرهای سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی به تفکیک دانشکده‌ها

دانشکده‌ها
شاخص‌ها
متغیرها
تعداد
میانگین‌ها
انحراف معیارها
ادبیات
سازمان یادگیرنده
34
00/78
28/18

اثربخشی سازمانی
34
00/30
74/5
روانشناسی
سازمان یادگیرنده
29
75/70
05/15

اثربخشی سازمانی
29
58/26
66/7
حقوق
سازمان یادگیرنده
25
28/69
24/19

اثربخشی سازمانی
25
08/23
18/8
مدیریت و حسابداری
سازمان یادگیرنده
29
37/75
58/11

اثربخشی سازمانی
29
44/29
33/5
علوم اجتماعی
سازمان یادگیرنده
27
33/77
28/20

اثربخشی سازمانی
27
70/32
72/7
اقتصاد
سازمان یادگیرنده
26
07/75
37/15

اثربخشی سازمانی
26
61/31
07/6

جدول 4-6 نشان می‌دهد از بین دانشکده‌های مختلف از نظر متغیر سازمان یادگیرنده دانشکده ادبیات با میانگین 00/78 دارای بیشترین میانگین، دانشکده حقوق با میانگین 28/69 دارای کمترین میانگین و دانشکده علوم اجتماعی با انحراف معیار 28/20 دارای بیشترین میزان پراکندگی، دانشکده مدیریت و حسابداری با انحراف میانگین 58/11دارای کمترین میزان پراکندگی می‌باشد و در بین دانشکده‌های مختلف از نظر متغیر اثربخشی سازمانی، دانشکده علوم اجتماعی با میانگین 70/32 دارای بیشترین میانگین، دانشکده حقوق با میانگین 08/23 دارای کمترین میانگین و دانشکده حقوق با انحراف معیار 18/8 دارای بیشترین میزان پراکندگی، دانشکده مدیریت و حسابداری با انحراف معیار 33/5 دارای کمترین میزان پراکندگی می‌باشد.

یافته‌های استنباطی
بررسی طبیعی بودن توزیع نمونه‌ها
انجام بسیاری از آزمون‌های پارامتریک مستلزم نرمال بودن مشاهدات است. بنابراین می‌توان برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها از آزمون کلموگروف اسمیرونف استفاده کرد. براساس این آزمون، وقتی توزیع داده‌ها نرمال می‌باشد که مقدار یا سطح معناداری بیش از عدد بحرانی در سطح 05/0 باشد. در جدول 4-7 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن

پایان نامه
Previous Entries سازمان یادگیرنده، اثربخشی سازمانی، عملکرد سازمان Next Entries سازمان یادگیرنده، اثربخشی سازمانی، سطح معنادار