سازمان جهانی تجارت، تجارت خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

در اقتصاد و تجارت خارجی کشور و همچنين آگاهی و وقوف بر قواعد و مقرراتی است که سازمان جهانی تجارت در ارتباط با موضوعات گمرکی وضع نموده است.
از اين رو در ابتدا بايستی شناخت کامل و جامعی از ساختار، ساز و کار، سياست ها، برنامه ها و
بالاخره قوانين و مقررات حاکم بر امور گمرکی داشته باشيم، سپس ضمن آگاهی و شناخت کلی از
سازمان جهانی تجارت، تشکيلات و نحوه عملکرد آن، کليه ضوابط، مقررات و موافقتنامه های اين
سازمان که به طور مستقيم و غيرمستقيم بر روی سازمان گمرک ايران تأثير می گذارند را مورد نقد و

پایان نامه
Previous Entries سازمان جهانی تجارت، تجارت جهانی، بخش های اقتصادی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اعتماد سازمانی، محدودیت ها، عدالت سازمانی