ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

باشد. 87درصد پاسخ دهندگان در این دسته قرار دارند.
4-2-3-آمار استنباطی نتایج تحقیق
4-2-3-1-آزمون فرضیات تحقیق

براي تحليل فرضيات تحقیق از آزمون دوجمله ای و آزمون تي تست تک نمونه اي استفاده شده است. یکسان بودن نتیجه از طریق هر دو آزمون، موجب اطمینان بیشتر نتایج آزمون و قاطعیت بیشتر در تصمیم گیری بر مبنای این نتایج است.

4-2-3-1-1- آزمون دوجمله ای
در ابتدا نگاهی کلی به نتیجه آزمون دوجمله ای فرضیات تحقیق می اندازیم و سپس به تحلیل هر یک از نتایج آزمون فرضیات تحقیق می پردازیم.

جدول4-9-نتیجه آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون دوجمله ای
میزان خطای آزمون = 0.05
فرضیه ها
نتیجه آزمون
سطح معنی داری
نسبت آزمون
نسبت مشاهده شده

تایید
0.000
0.6
0.7
تکنولوژی
تایید
0.000
0.6
0.6
حمایت مدیران ارشد
رد
0.000
0.6
0.2
منابع انسانی
رد
0.000
0.6
0.2
فرهنگ سازمانی
تایید
0.000
0.6
0.7
ساختار سازمانی

فرض صفر: شرکت دریاگسترکیش ازلحاظ” تکنولوژي” براي پياده سازي مديريت دانش استعداد ندارد.

فرض يک: شرکت دریاگسترکیش ازلحاظ” تکنولوژي ” براي پياده سازي مديريت دانش استعداد دارد.
جدول 4-10-آماره هاي توصيفي شاخص تکنولوژی

تعداد
ميانگين
انحراف معيار
حداقل
حداکثر
تکنولوژي
84
3.2951
.68815
2.00
5.00

جدول 4-11-آزمون دو جمله اي شاخص تکنولوژی

دسته ها
تعداد
نسبت مشاهده شده
نسبت آزمون
سطح معني داري
تکنولوژي
گروه اول
<= 3
27
.3
.6
.000

گروه دوم
> 3
57
.7

مجموع

84
1.0

تحليل: در جدول 4-10، آماره هاي توصيفي متعلق به شاخص تکنولوژی آمده است.
مطابق جدول 4-11، مقدار ستون مربوط به سطح معني داري کمتر از 05/0 مي باشد و همچنين فراواني مشاهده شده براي گروه اول يعني دسته کمتر و مساوی 3 کمتر از گروه دوم يعني دسته بزرگتر از 3 مي باشد و مي توان بيان نمود که با احتمال 95 درصد بيش از 50 درصد پاسخگويان فرضيه یک (شرکت دریاگسترکیش از لحاظ تکنولوژي براي پياده سازي مديريت دانش آمادگي دارد) را تاييد کرده اند زيرا احتمال مقدار کساني که پاسخ کمتر از 3 داده اند کمتر از 6/0 مي باشد و اين نشان مي دهد که آمادگي شاخص تکنولوژی براي پياده سازي مديريت دانش در سطح نسبتا خوبی است.

فرض صفر: شرکت دریاگسترکیش ازلحاظ” حمايت مديران ارشد” براي پياده سازي مديريت دانش آمادگي ندارد.
فرض يک: شرکت شرکت دریاگسترکیش ازلحاظ” حمايت مديران ارشد ” براي پياده سازي مديريت دانش آمادگي دارد.
جدول 4-12-آماره هاي توصيفي شاخص حمایت مدیران ارشد

تعداد
ميانگين
انحراف معيار
حداقل
حداکثر
حمایت مدیران ارشد
84
3.0452
.62987
1.93
5.00

جدول 4-13-آزمون دو جمله اي شاخص حمایت مدیران ارشد

دسته ها
تعداد
نسبت مشاهده شده
نسبت آزمون
سطح معني داري
حمایت مدیران ارشد
گروه اول
<= 3
37
.4
.6
.002

گروه دوم
> 3
47
.6

مجموع

84
1.0

تحليل: در جدول 4-12، آماره هاي توصيفي متعلق به شاخص حمایت مدیران ارشد آمده است.
مطابق جدول 4-13، مقدار ستون مربوط به سطح معني داري کمتر از 05/0 مي باشد و همچنين فراواني مشاهده شده براي گروه اول يعني دسته کمتر و مساوی 3 کمتر از گروه دوم يعني دسته بزرگتر از 3 مي باشد و مي توان بيان نمود که با احتمال 95 درصد بيش از 50 درصد پاسخگويان فرضيه یک (شرکت دریا گستر کیش از لحاظ حمایت مدیران ارشد براي پياده سازي مديريت دانش استعداد دارد) را تاييد کرده اند زيرا احتمال مقدار کساني که پاسخ کمتر از 3 داده اند کمتر از 6/0 مي باشد و اين نشان مي دهد که استعداد شاخص حمایت مدیران ارشد براي پياده سازي مديريت دانش در سطح خوبی است.

فرض صفر: شرکت دریاگسترکیش ازلحاظ” منابع انساني” براي پياده سازي مديريت دانش استعداد ندارد.
فرض يک: شرکت دریاگسترکیش ازلحاظ” منابع انساني ” براي پياده سازي مديريت دانش استعداد دارد.

جدول 4-14-آماره هاي توصيفي شاخص منابع انسانی

تعداد
ميانگين
انحراف معيار
حداقل
حداکثر
منابع انسانی
84
2.2561
.93389
1.00
5.00

جدول 4-15-آزمون دو جمله اي شاخص منابع انسانی

دسته ها
تعداد
نسبت مشاهده شده
نسبت آزمون
سطح معني داري
منابع انسانی
گروه اول
<= 3
69
.8
.6
.000

گروه دوم
> 3
15
.2

مجموع

84
1.0

تحليل: در جدول 4-14، آماره هاي توصيفي متعلق به شاخص منابع انسانی آمده است.
مطابق جدول 4-15، مقدار ستون مربوط به سطح معني داري کمتر از 05/0 مي باشد و همچنين فراواني مشاهده شده براي گروه اول يعني دسته کمتر از 3 بيشتر از گروه دوم يعني دسته بزرگتر از 3 مي باشد و مي توان بيان نمود که با احتمال 95 درصد بيش از 50 درصد پاسخگويان فرضيه سوم (شرکت دریا گستر کیشاز لحاظ منابع انساني براي پياده سازي مديريت دانش آمادگي دارد)
را رد کرده اند زيرا احتمال مقدار کساني که پاسخ کمتر از 3 داده اند بيشتر از 6/0 مي باشد و اين نشان مي دهد که آمادگي شاخص منابع انسانی براي پياده سازي مديريت دانش در سطح پايين است.

فرض صفر: شرکت دریاگسترکیش ازلحاظ” فرهنگ سازماني” براي پياده سازي مديريت دانش آمادگي ندارد.

فرض يک: شرکت دریاگسترکیش ازلحاظ” فرهنگ سازماني” براي پياده سازي مديريت دانش آمادگي دارد.

جدول 4-16-آماره هاي توصيفي شاخص فرهنگ سازمانی

تعداد
ميانگين
انحراف معيار
حداقل
حداکثر
فرهنگ سازمانی
84
2.4265
.77168
1.00
4.50

جدول 4-17-آزمون دو جمله اي شاخص فرهنگ سازمانی

دسته ها
تعداد
نسبت مشاهده شده
نسبت آزمون
سطح معني داري
فرهنگ سازماني
گروه اول
<= 3
67
.8
.6
.000

گروه دوم
> 3
17
.2

مجموع

84
1.0

تحليل: در جدول 4-16،آماره هاي توصيفي متعلق به شاخص فرهنگ سازمانی آمده است.
مطابق جدول 4-17، مقدار ستون مربوط به سطح معني داري کمتر از 05/0 مي باشد و همچنين فراواني مشاهده شده براي گروه اول يعني دسته کمتر از 3 بيشتر از گروه دوم يعني دسته بزرگتر از 3 مي باشد و مي توان بيان نمود که با احتمال 95 درصد بيش از 50 درصد پاسخگويان فرضيه اول (شرکت دریاگسترکیش از لحاظ فرهنگ سازماني براي پياده سازي مديريت دانش استعداد دارد) را رد کرده اند زيرا احتمال مقدار کساني که پاسخ کمتر از 3 داده اند بيشتر از 6/0 مي باشد و اين نشان مي دهد که آمادگي شاخص فرهنگ سازمانی براي پياده سازي مديريت دانش پايين است.

فرض صفر: شرکت دریاگسترکیش ازلحاظ” ساختار سازماني” براي پياده سازي مديريت دانش استعداد ندارد.

فرض يک: شرکت دریاگسترکیش ازلحاظ” ساختار سازماني ” براي پياده سازي مديريت دانش استعداد دارد.

جدول 4-18-آماره هاي توصيفي شاخص ساختار سازمانی

تعداد
ميانگين
انحراف معيار
حداقل
حداکثر
فرهنگ سازمانی
84
3.1179
.42694
2.07
4.64

جدول 4-19-آزمون دو جمله اي شاخص ساختارسازمانی

دسته ها
تعداد
نسبت مشاهده شده
نسبت آزمون
سطح معني داري
ساختار سازمانی
گروه اول
<= 3
23
.3
.6
.000

گروه دوم
> 3
61
.7

مجموع

84
1.0

تحليل: در جدول 4-18، آماره هاي توصيفي متعلق به شاخص ساختار سازمانی آمده است.
مطابق جدول 4-19، مقدار ستون مربوط به سطح معني داري کمتر از 05/0 مي باشد و همچنين فراواني مشاهده شده براي گروه اول يعني دسته کمتر و مساوی 3 کمتر از گروه دوم يعني دسته بزرگتر از 3 مي باشد و مي توان بيان نمود که با احتمال 95 درصد بيش از 50 درصد پاسخگويان فرضيه یک (شرکت دریا گستر کیش از لحاظ ساختار سازمانی براي پياده سازي مديريت دانش استعداد دارد) را تاييد کرده اند زيرا احتمال مقدار کساني که پاسخ کمتر از 3 داده اند کمتر از 6/0 مي باشد و اين نشان مي دهد که آمادگي شاخص ساختار سازمانی براي پياده سازي مديريت دانش در سطح خوبی است.

4-2-3-1-2-آزمون تي تست تک نمونه اي
نتایج آزمون تی تست تک نمونه ای بر روی فرضیات تحقیق را به طور خلاصه در جدول زیر آورده ایم.
در اين آزمون ، مقداري وجود دارد که ميانگين نمونه با آن سنجيده مي شود. اگر اين ميانگين از مقدار آزمون بزرگتر باشد يعني استعداد به سمت زياد و خيلي زياد ميل مي کند و اگر کمتر از مقدار آزمون باشد يعني آمادگي به سمت کم و خيلي کم ميل مي کند و اختلاف ميانگين معني دار است. اما اگر ميانگين جامعه مساوي مقدار آزمون باشد يعني استعداد در سطح متوسطي قرار دارد و اختلاف ميانگين معني دار نيست.
با مقایسه جدول 4-9 و 4-20 مشاهده می شود که نتایج دو آزمون با هم یکسان است و همانطور که قبلا ذکر شد یکسان بودن نتایج آزمون فرضیات تحقیق طبق دو آزمون دوجمله ای و تی تست موجب اطمینان بیشتر از نتایج می گردد.

جدول4-20-نتایج آزمون تی تست تک نمونه ای فرضیات تحقیق

فرضیه

ارزش آزمون= 3 و میزان خطای آزمون= 0.05

میانگین
انحراف
معیار
T
محاسبه شده
درجه
آزادی
اختلاف
میانگین
سطح
معنی داری
برآورد فاصله ای
نتیجه
آزمون

حدپایین
حد بالا

تکنولوژی
3.2951
.68815
3.930
83
.29507
.000
.1457
.4444
تایید
حمایت مدیران ارشد
3.0452
.62987
0.658
83
.04520
.513
-.0915
.1819
تایید
منابع انسانی
2.2561
.93389
-7.301
83
-.74390
.000
-.9466
-.5412
رد
فرعنگ سازمانی
2.4265
.77168
-6.811
83
-.57351
.000
-.7410
-.4060
رد
ساختار سازمانی
3.1179
.42694
2.531
83
.11788
.013
.0252
.2105
تایید

مطابق جدول4-20، مقدار ستون مربوط به میانگین برای فرضیات 3 و4 کمتر از 3 مي باشد و به عبارت دیگر می توان گفت اکثر پاسخ دهندگان فرضيات سوم و چهارم را رد کرده اند و اين نشان مي دهد که آمادگي شاخصهای منایع انسانی و فرهنگ سازمانی در شرکت دریا گستر کیش در سطحی پايين است.
و همان طور که مشاهده می شود مقدار ستون مربوط به میانگین مربوط به فرضیات اول، دوم و پنجم بیشتر از 3 می باشد و می توان بیان نمود که در شاخصهای تکنولوژی، حمایت مدیران ارشد و ساختار سازمانی میزان استعداد شرکت دریا گستر کیش برای پیاده سازی مدیریت دانش در سطح خوبی است.

4-2-3-2-نتایج تست فریدمن برای شاخصهای هر فرضیه و فرضیه های اصلی

الف)نتایج تست فریدمن فرضیات فرعی:

1)تکنولوژی
فرض صفر یا H0 مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه ها دربین گروه ها است وفرض یک یا H1عکس آن است.

طبق تست فریدمن میزان سطح معنی داری برابر با صفر بدست آمده است که نشان از رد شدن فرض صفر و متفاوت بودن میانگین و درجه اهمیت عوامل است .

جدول4-21- نتایج تست فریدمن فرضیات فرعی مربوط به تکتولوژی
تکنولوژی
Mean Rank
فرضیات فرعی
رتبه
4.89
وجود زير ساخت فن آوري اطلاعات
2
4.82
قابليت فن آوري اطلاعات
3
3.77
تناسب سيستم اطلاعاتي با تسهيم دانش
7
5.43
دسترسي مديران به پايگاه هاي اطلاعات
1
4.46
وجود شبكه داخلي و خارجی (اینترانت و اکسترانت)براي به اشتراك گذاشتن اطلاعات و دانش
5
3.73
وجود بسترها و شبکه های ارتباطی لازم برای تبادل دانش و اطلاعات فراملی با سایر سازمانها
8
4.19
وجود بسترها و شبکه های ارتباطی لازم برای تبادل دانش واطلاعات با سایر سازمانهای داخلی
6
4.71
وجود بستر و شبکه های ارتباطی لازم برای تبادل دانش و اطلاعات درون سازمانی
4

2)حمایت مدیران ارشد
فرض صفر یا H0 مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه ها دربین گروه ها است وفرض یک یا H1عکس آن است.

طبق تست فریدمن میزان سطح معنی داری برابر با صفر بدست آمده است که نشان از رد شدن فرض صفر و متفاوت بودن میانگین و درجه اهمیت عوامل است .

پایان نامه
Previous Entries مدیریت دانش، دانش پژوه، انعطاف پذیری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حزب عدالت و توسعه، فتح الله گولن، الکساندر ونت