زنجیره تامین، شبکه زنجیره، الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه ارشد

هزینه های زنجیره تامین
الگوریتم ژنتیک مبتنی بر درخت فراگیر
23
Safaei, A.S., Moattar Husseini, S.M., Farahani, (2010)
چند تولید کننده، چند مرکز توزیع و چند مشتری
مدل ترکیبی
ریاضی – شبیه سازی
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
رویکرد ترکیبی
24
Mirzapour Al-e-hashem, S.M.J., Malekly, H., Aryanezhad, M.B., (2011)
چند تامین کننده ، چند تولید کننده و چند مشتری
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین و مینیمم سازی مجموع حداکثر مقدار کمبود
تبدیل مدل به برنامه ریزی عدد صحیح مختلط تک هدفه با استفاده از روش وزنی
25
Jolai, F., Razmi, J., Rostami, N.K.M., (2011)
یک تولید کننده، چند مرکز توزیع ،خرده فروش و چند مشتری
برنامه ریزی خطی چند هدفه
ماکسیمم سازی سود تولید کننده، مراکز توزیع و خرده فروشان و کمینه سازی سطح کمبود
الگوریتم ژنتیک ساده، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک ترکیبی
26
Kamali, A., Fatemi Ghomi, S.M.T., Jolai, F., (2011)
یک خریدار و چندین فروشنده
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه
کمینه سازی کل هزینه های سیستم، و ماکسیمم سازی کل مقدار خرید
الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم جست و جوی پراکنده
27
Sadjady, H., Davoudpour, H., (2012)
چند تولید کننده، چند مرکز توزیع و چند مشتری
برنامه ریزی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
روش ابتکاری مبتنی بر لانگراژ
28
Fahimnia, B., Luong, L., Marian, (2012)
چند تولید کننده، چند مرکز توزیع و چند مشتری
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین
الگوریتم ژنتیک
29
این پایان نامه
چند تولید کننده، چند مرکز توزیع و چند مشتری
برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط چند هدفه
مینیمم سازی کل هزینه های زنجیره تامین و مینیمم سازی زمان ترمیم
روش محدودیت اپسیلون و الگوریتم ژنتیک چند هدفه

2-2. مرور ادبیات و پیشینه طراحی شبکه زنجیره تامین
همانطوری که میدانید سطوح برنامه ریزی در زنجیره تامین معمولا وابسته به افق زمانی است،که میتوان به برنامه ریزی استراتژیک (بلند مدت)، برنامه ریزی تاکتیکی(میان مدت) و برنانه ریزی عملیاتی (کوتاه مدت) در زنجیره تامین اشاره کرد که مساله طراحی شبکه زنجیره تامین ، برنامه ریزی استراتژیک و تاکتیکی را در بر میگیرد.در سطح استراتژیک تصمیماتی که مرتبط با بحث پیکربندی و آرایش زنجیره تامین است ، مورد بررسی قرار میگیرد، مثل اینکه کدام یک از تسهیلات باید فعال(باز) شوند. در سطح تاکتیکی فرض میشود که پیکربندی زنجیره تامین از قبل ایجاد شده است و مسایلی چون بهینه کردن ارزش های تولید، حمل ونقل، انتخاب تامین کننده و تخصیص مشتریان مورد بررسی قرار میگیرند.[38]در دهه های اخیر تلاش های زیادی برای انتشار مدل های بهینه و توسعه یافته در زمینه طراحی شبکه زنجیره تامین صورت گرفته است.ملو [89] یک مرور کلی از مدل های طراحی شبکه زنجیره تامین برای حمایت از توسعه بهتر مدل های طراحی شبکه زنجیره تامین ارایه کرده است.
در ادبیات در نظر گرفته شده است که طراحی شبکه شبکه زنجیره تامین میتواند به دوبخش لجستیک روبه جلو و لجستیک روبه عقب تقسیم کرد. لجستیک رو به جلو 53 فقط مسایل را درون شبکه رو به جلو بررسی میکند. لجستیک رو به عقب54 بطور کلی رو مسایل رو به عقب در شبکه زنجیره تامین تمرکز دارد ، مانند شبکه ترمیم، و مسایلی که از هر دوی اینها بصورت یکپارچه استفاده میکند به عنوان شبکه حلقه – بسته55 شناخته میشوند . در حالت کلی در لجستیک رو به جلو، به عنوان لجستیک مرسوم،‌بعد از خریداری از تامین کننده، مواد خام به محصول نهایی در کارخانه های تولیدی تبدیل میشوند و سپس این محصولات از طریق مراکز توزیع برای مشتریان به منظور برآورده کردن تقاضای آنها فرستاده میشود. در لجستیک رو به عقب جریان محصولات برگشتی از مشتریان به سمت مراکز جمع آوری برای تعمیر، ساخت دوباره و یا انهدام56 ، مورد بررسی قرار میگیرد .[45,36]
بدنه ادبیات در این زمینه نشان میدهد که کارهای اولیه مرتبط با مساله طراحی شبکه زنجیره تامین با مدل های ساده جایابی تسهیل شروع شد. سپس مدلهای پیچیده را در نظر با گرفتن ویژگی‌های دنیای واقعی در سیستم های لجستیک مثل چند محصولی،چند هدفه ، چند ظرفیتی برای تسهیلات شبکه و همچنین مکانیسم های حمل مستقیم و غیر مستقیم،توسعه پیدا کردند.
بطور سنتی مسایل طراحی شبکه زنجیره تامین در لجیستیک رو به جلو روی رویکردهای قطعی57 و تک هدفه ( مینیمم کردن هزینه و یا ماکسیمم کردن سود ) تمرکز کرده است. برای مثال جن،سیاریف و امیری [2,83] هزینه کل لوجیستیک رو به جلو را به عنوان هدف در کارشان در نظر گرفته اند. دیگر اقدامات بررسی شده در زنجیره تامین به شرح ماکسیمم سازی سطح سرویس مشتریان،مینیمم کردن ریسک مالی و ماکسیمم سازی سطح کیفیت است.مطالعات زیادی در مورد بهینه سازی مسایل طراحی شبکه زنجیره تامین چند هدفه توسط محققین مختلف انجام گرفته است. فرهانی[107] معیارها و اهداف مختلف گوناگون استفاده شده در مساله مکان یابی تسهیلات را که نقش اساسی در مساله طراحی شبکه زنجیره تامین دارد را مرور کرده است. چن و چانگ[37] یک مساله چند هدفه در زمینه طراحی شبکه زنجیره تامین لجستیک رو به جلو را ارایه کرد که مینیمم کردن هزینه ها، کل زمان تحویل58 و برابری نرخ بکارگیری ظرفیت برای تولید کننده ها را به عنوان اهدف کارش در نظر گرفته بود. آنها یک رویکرد ژنتیکی چند هدفه را برای مساله توزیع در یک شبکه لجستیک با تقاضای گردنده59 ارایه کردند. مدل چند هدفه که توسط هیوگو و دوستان[56,61] در سال 2005 ارایه شد با هدف ایجاد یک تعادل میان ماکسیمم کردن سود و مینیمم کردن تاثیرات اکولوژیکی(تلف کردن ،انتشار امواج)انجام شد . ارول و فرل[59] یک مدل زنجیره تامین چند هدفه برای مینیمم کردن هزینه ها و ماکسیمم کردن سطح رضایت مشتری ارایه کردند. هویجان[111] یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای مکان یابی مراکز توزیع لجستیک با در نظر گرفتن سود مشتریان و دپارتمان برنامه ریزی لجستیک ارایه کردند. آلتیپارماک[35] یک مساله زنجیره تامین با سه هدف مینیمم کردن هزینه های کل،ماکسیمم کردن سطح خدمت و ماکسیمم کردن تعادل بکارگیری ظرفیت برای مراکز توزیع ارایه کرد. آنها یک رویه حل بر پایه الگوریتم ژنتیک برای بدست آوردن مجموعه روش حل بهینه پارتو برای مدشان ارایه کردند. استفاده از عدم قطعیت در مدل های طراحی شبکه زنجیره تامین یک توسعه طبیعی از یک رویکرد قطعی است زیرا همه پارامتر های مدل درعمل قطعی نیستند. در این امر تعداد زیادی از محققین مدل های طراحی شبکه زنجیره تامین جامع با استفاده از رویکرد احتمالی60 دو مرحله ای در لجستیک رو به جلو ارایه کردند.سیاکیس[98] یک مدل برنامه ریزی احتمالی دو هدفه برای یک مساله طراحی شبکه زنجیره تامین با تقاضاهای غیر قطعی ارایه کرد. آنها یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط61 در ابعاد وسیع برای مساله شان ارایه دادند. گو و همکاران یک مدل احتمالی طراحی شبکه زنجیره تامین جهانی چند مرحله ای با در نظر گرفتن عرضه، تقاظا، مبادله و اختلال به عنوان پارامتر های غیر قطعی در لجستیک رو به جلو ارایه دادند .[85] علاوه بر این مطالعات زیادی در زمینه طراحی شبکه زنجیره تامین چند هدفه در محیط غیر قطعی وجود دارد.یک مدل طراحی شبکه زنجیره تامین چند هدفه یکپارچه با در نظر گرفتن عدم قطعیت عواملی چون محصول، تحویل و تقاضا توسط صبری و بیمون[31] ارایه شد. آنها هزینه ها و انعطاف پذیری رو به عنوان اهداف مساله در نظر گرفته بودند و از روش محدودیت ε62 برای حل آن استفاده کردند . گویلن[41] یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین را با در نظر گرفتن سود،‌رضایت مشتری و ریسک مالی به عنوان اهداف مساله در یک زنجیره تامین با سه رده ارایه دادند. همچنین آنها مساله خود را با روش های محدوددیت ε و شاخه و کران حل کردند. آذرون[3] یک رویکرد برنامه ریزی چند هدفه برای طراحی زنجیره تامین سه رده ای تحت شرایط عدم قطعیت با هدف بهینه سازی هزینه کل، واریانس هزینه کل و هزینه ریسک مالی ارایه کردند. فرانسا[106] یک مدل چند هدفه تصادفی برای شبکه لجستیک رو به جلو ارایه کردند که از معیار شش سیگما برای ارزیابی کیفیت مواد خام گرفته شده از تامین کنندگان استفاده کرده است.اهداف این مساله ماکسیمم کردن سود رنجیره تامین و مینیمم کردن تعداد کل مواد خام ناقص در شرایط غیر قطعی بودن تقاضا هستند. یکی دیگر از مسایلی که در بحث طراحی شبکه زنجیره تامین مورد بررسی قرار میگیرد مسایل لجستیک رو به عقب است که بیشتر در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. لجستیک رو به عقب شامل همه فعالیت های مرتبط با تبادل و جریان محصولات و خدمات با اطلاعات آنها از منابع مواد به مصرف کننده نهایی است. پوخارل و موثا[112] اخیرا توسعه فعلی در تحقیق و عمل در زمینه لجستیک رو به عقب بوسیله تحلیل مطالعات منتشر شده را بررسی کرده است. تلاش های زیادی برای ارایه مسایل طراحی شبکه زنجیره تامین در حالت قطعی در مفهوم لجستیک رو به عقب صورت گرفته است . فلیچمن[82]مدل طراحی لجستیکی رو به عقب را مورد بررسی قرار داد که جریان رو به جلو63 را با جریان برگشتی بدون در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت،بهینه کرد. یک شبکه زنجیره تامین حلقه – بسته چند محصوله توسط اوستر[47] ارایه شد و توسط روش تجزیه64 حل شد. نویسنده در این مدل تولید و تولید دوباره را بطور جدا مورد بررسی قرار داد و حالت تک منبعی را برای مشتریان فرض کرد . کانان[42] یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط حلقه – بسته را برای تعیین مواد خام، تولید، توزیع و موجودی و تسهیلات بازسازی و تخریب،ارایه داد.آنها یک روش ابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک را برای مینیمم کردن هزینه های کل زنجیره تامین خود عرضه کردند. ال – ساید [81]یک مدل طراحی شبکه لجستیک روبه جلو- روبه عقب65 چند رده ای و چند دوره ای ارایه داد در حالیکه هدف مدل آنها ماکسیمم کردن سود زنجیره تامین است . یک مدل طراحی زنجیره تامین یکپارچه روبه جلو- روبه عقب دو هدفه توسط پیشوایی[87] ارایه شده بود که در آن هزینه ها و پاسخگویی شبکه لجستیک به عنوان اهداف مدل مورد بررسی قرار گرفته بود. آنها یک الگوریتم ممتیک66 چند هدفه کارا را با بکارگیری سه تحقیق محلی متفاوت برای پیدا کردن مجموعه جواب های غیر مغلوب67 توسعه دادند. همچنین برخی از محققین مطالعاتی درباره بهینه سازی تصادفی طراحی شبکه زنجیره تامین در یک لجستیک رو به عقب ،ارایه دادند. سالما و [86] و مدلی را به صورت یک شبکه لجستیک رو به عقب چند محصوله ظرفیت دهی شده با عدم قطعیت روی تقاضا، توسعه دادند. لی و دونگ[26] یک شبکه لجستیک رو به عقب پویا68 با عدم قطعیت تقاضا ارایه کردند. آنها همچنین یک رویکرد حلی با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید69 برای رسیدن به جواب مطلوب توسعه دادند.
بررسی های صورت گرفته نشان میدهد که هدف اولیه مدل های طراحی شبکه زنجیره تامین شناسایی آرایشی از شبکه با حداقل مجموع هزینه ها بوده است.تقریبا 80٪ مقاله های بررسی شده توسط ملو[89] در سال 2009 در این دسته قرار دارند. هزینه های جایابی تسهیلات و لجیستیک در میان همه اجزای هزینه ها بصورت مکرر هستند . یک بخش کمی از اهداف بصورت چند هدفه وجود دارند .در حقیقت تنها 9 درصد از مقاله های مرور شده توسط ملو اهداف چندگانه و متضاد را در بر داشتند.
مرور ادبیات حوزه مساله طراحی شبکه زنجیره تامین در جدول زیر ارایه شده است .

علامت اختصاری
جزئیات
طبقه بندی
FL ( Forward Logistic )
لجستیک رو به جلو
نوع شبکه
RL ( Reverse Logistic )
لجستیک معکوس

FR ( Forward/Reverse logistic )
روبه جلو- معکوس لجستیک

SC ( Supplier centers )
مراکز تامین کنندگان

لایه های

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اعتبار بخشی، نظم عمومی، اصل حاکمیت اراده Next Entries زنجیره تامین، شبکه زنجیره، تامین کننده