زايش، اکسترود، گياه

دانلود پایان نامه ارشد

گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه سويا و کتان اکسترود شده مصرف نمودند.
منابع مختلف دانه هاي روغني

کتان اکسترود شده

سوياي اکسترود شده

خطاي استاندارد
سطح معني داري
منبع گياه دارويي

گياه دارويي

گياه دارويي

دانه روغني
گياه دارويي
اثر متقابل
زمان اولين تلقيح

6/64
9/59

7/73
1/71

83/5
09/0
89/0
70/0
روزهاي باز

5/86
6/112

6/134
7/109

0/22
31/0
25/0
09/0
تعداد تلقيح منجر به آبستني

52/1
73/1

25/2
12/2

445/0
22/0
71/0
13/0

جدول 4-9-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر متابوليت هاي مرتبط با متابوليسم انرژي گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه سويا و کتان اکسترود شده مصرف نمودند.
منابع مختلف دانه هاي روغني

کتان اکسترود شده

سوياي اکسترود شده

خطاي استاندارد
سطح معني داري
منبع گياه دارويي

گياه دارويي

گياه دارويي

دانه روغني
گياه دارويي
اثر متقابل
گلوکز
قبل زايش1

5/83
9/77

6/72
1/70

5/4
06/0
39/0
75/0

بعد زايش2

9/91
6/80

1/73
8/73

8/4
01/0
28/0
21/0
اسيدهاي چرب غيراستريفيه
قبل زايش

14/0
27/0

27/0
25/0

04/0
34/0
15/0
19/0

بعد زايش

36/0
49/0

43/0
71/0

06/0
03/0
01/0
24/0
بتاهيدروکسي بوتيرات
قبل زايش

85/0
89/0

98/0
80/0

10/0
90/0
52/0
32/0

بعد زايش

02/1
98/0

02/1
93/0

09/0
82/0
50/0
75/0
انسولين
قبل زايش

1/14
1/16

5/15
9/15

8/1
73/0
53/0
71/0

بعد زايش

9/10
8/11

4/12
3/13

8/1
73/0
53/0
71/0
انسولين به گلوکز
قبل زايش

39/3
31/3

77/3
09/4

59/0
32/0
83/0
71/0

بعد زايش

16/2
61/2

06/3
17/3

22/0
01/0
23/0
46/0
اسيدهاي چرب غيراستريفيه به انسولين
قبل زايش

009/0
020/0

017/0
013/0

003/0
76/0
35/0
05/0

بعد زايش

034/0
046/0

036/0
058/0

004/0
10/0
01/0
22/0
شاخص حساسيت انسولين (RQUICKI)
قبل زايش

45/0
41/0

41/0
43/0

013/0
65/0
36/0
03/0

بعد زايش

41/0
39/0

39/0
36/0

014/0
14/0
06/0
87/0
1 – متابوليت هاي خوني اندازه گيري شده در روز 7 قبل از زايش، 2 – ميانگين متابوليت‌هاي خوني اندازه گيري شده در روز 1 و 21 بعد از زايش

جدول 4-10-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر متابوليت هاي سرم گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه سويا و کتان اکسترود شده مصرف نمودند.
منابع مختلف دانه هاي روغني

کتان اکسترود شده

سوياي اکسترود شده

خطاي استاندارد
سطح معني داري
منبع گياه دارويي

گياه دارويي

گياه دارويي

دانه روغني
گياه دارويي
اثر متقابل
کلسترول
قبل زايش1

5/129
5/151

9/146
1/147

8/13
78/0
44/0
45/0

بعد زايش2

1/175
6/172

5/170
2/162

6/15
63/0
73/0
85/0
تري گليسيريد
قبل زايش

2/26
4/33

2/27
3/24

6/1
03/0
30/0
01/0

بعد زايش

7/17
1/21

4/20
4/22

2/2
36/0
23/0
73/0
ليپوپروتئين پرچگال
قبل زايش

6/64
1/73

3/71
2/74

1/5
65/0
29/0
60/0

بعد زايش

3/94
7/91

9/84
8/83

1/8
30/0
81/0
92/0
ليپوپروتئين کم چگال
قبل زايش

6/59
7/71

1/70
9/67

1/10
90/0
63/0
49/0

بعد زايش

2/77
7/76

4/81
9/73

7/9
94/0
68/0
72/0
پروتئين تام سرم
قبل زايش

7/8
4/8

1/9
5/8

29/0
45/0
22/0
68/0

بعد زايش

5/9
8/8

5/9
4/9

26/0
22/0
14/0
26/0
آلبومين
قبل زايش

8/3
9/3

9/3
4/3

07/0
01/0
01/0
01/0

بعد زايش

0/4
8/3

1/4
8/3

11/0
88/0
13/0
84/0
گلوبولين
قبل زايش

8/4
5/4

1/5
1/5

27/0
13/0
59/0
60/0

بعد زايش

5/5
9/4

5/5
6/5

23/0
15/0
34/0
17/0
نسبت آلبومين به گلوبولين
قبل زايش

82/0
92/0

79/0
65/0

04/0
01/0
91/0
05/0

بعد زايش

74/0
80/0

74/0
71/0

03/0
16/0
65/0
24/0
نيتروژه اوره اي خون
قبل زايش

5/13
8/16

2/20
8/22

96/0
01/0
01/0
68/0

بعد زايش

2/21
3/18

7/19
0/20

59/1
92/0
42/0
32/0
کراتينين
قبل زايش

45/1
46/1

60/1
53/1

29/0
75/0
72/0
72/0

بعد زايش

30/1
32/1

40/1
69/1

12/0
07/0
21/0
27/0
اسيدهاي چرب غيراستريفيه به کلسترول
قبل زايش

043/0
077/0

066/0
066/0

014/0
70/0
29/0
29/0

بعد زايش

097/0
151/0

119/0
180/0

026/0
34/0
04/0
89/0
اسيدهاي چرب غيراستريفيه به آلبومين
قبل زايش

037/0
070/0

062/0
054/0

008/0
64/0
18/0
04/0

بعد زايش

092/0
129/0

109/0
181/0

019/0
09/0
01/0
39/0
1 – متابوليت هاي خوني اندازه گيري شده در روز 7 قبل از زايش، 2 – ميانگين متابوليت‌هاي خوني اندازه گيري شده در روز 1 و 21 بعد از زايش

جدول 4-11-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر آنزيم هاي کبدي در سرم گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه سويا و کتان اکسترود شده مصرف نمودند.
منابع مختلف دانه هاي روغني

کتان اکسترود شده

سوياي اکسترود شده

خطاي استاندارد
سطح معني داري
منبع گياه دارويي

گياه دارويي

گياه دارويي

دانه روغني
گياه دارويي
اثر متقابل
آسپارتات آمينوترانسفراز (واحد در ليتر)
قبل زايش1

2/75
6/64

9/75
5/60

1/4
69/0
01/0
56/0

بعد زايش2

7/75
6/75

8/74
4/75

8/3
85/0
91/0
91/0
آلانين آمينوترانسفراز (واحد در ليتر)
قبل زايش

8/93
96/4

3/104
1/90

6/6
80/0
74/0
24/0

بعد زايش

4/77
7/73

1/81
1/77

8/7
66/0
62/0
98/0
آلکالين فسفاتاز (واحد در ليتر)
قبل زايش

2/120
4/105

8/130
4/114

2/16
58/0
16/0
59/0

بعد زايش

2/126
0/121

1/126
3/130

5/15
77/0
97/0
76/0
گاما گلوتاميل ترانسفراز (واحد در ليتر)
قبل زايش

6/24
3/27

9/19
7/25

2/3
80/0
28/0
71/0

بعد زايش

6/29
2/33

9/24
8/46

2/5
44/0
03/0
12/0
1 – متابوليت هاي خوني اندازه گيري شده در روز 7 قبل از زايش، 2 – ميانگين متابوليت‌هاي خوني اندازه گيري شده در روز 1 و 21 بعد از زايش

دول 4-12-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر ظرفيت آنتي اکسيداني سرم گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه سويا و کتان اکسترود شده مصرف نمودند.

کتان اکسترود شده

سوياي اکسترود شده

خطاي استاندارد
سطح معني داري

گياه دارويي

گياه دارويي

دانه روغني
گياه دارويي
اثر متقابل
ظرفيت تام آنتي اکسيداني (نانومول در ليتر)
قبل زايش1

52/0
44/0

58/0
53/0

02/0
01/0
01/0
51/0

بعد زايش2

56/0
59/0

67/0
61/0

02/0
02/0
47/0
09/0
مالون دي آلدهيد (ميکرومول در ليتر)
قبل زايش

92/0
81/1

13/1
12/2

19/0
35/0
01/0
78/0

بعد زايش

45/1
37/2

18/1
38/1

25/0
02/0
04/0
17/0
1 – متابوليت هاي خوني اندازه گيري شده در روز 7 قبل از زايش، 2 – ميانگين متابوليت‌هاي خوني اندازه گيري شده در روز 1 و 21 بعد از زايش

جدول 4-13-تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي بر پاسخ گلوکز و انسولين به تست تحمل گلوکز بعد از زايش گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه سويا و کتان اکسترود شده مصرف نمودند.

کتان اکسترود شده

سوياي اکسترود شده

خطاي استاندارد
سطح معني داري

گياه دارويي

گياه دارويي

دانه روغني
گياه دارويي
اثر متقابل
گلوکز

سطح پايه (ميليگرم در دسي ليتر)

5/66
4/61

1/54
3/57

1/3
02/0
73/0
20/0
نرخ پاکسازي (% در دقيقه)

34/2
32/2

40/2
61/2

30/0
70/0
23/0
56/0
T1/2 (min)1

0/31
5/25

0/30
9/27

1/3
81/0
62/0
63/0
سطح زير منحني (ميليگرم در دسي ليتر×45 دقيقه)

925
1065

1528
1530

135
01/0
62/0
63/0
زمان بازگشت به سطح پايه (دقيقه)

5/44
9/45

2/53
3/47

4/5
37/0
69/0
51/0
انسولين

سطح پايه (ميکرو واحد در ميلي ليتر)

0/10
1/9

3/15
3/9

95/0
01/0
01/0
01/0
سطح زير منحني (م ميکرو واحد در ميلي ليتر ×45 دقيقه)

516
592

608
494

118
98/0
87/0
42/0
نرخ پاکسازي (% در دقيقه)

18/4
27/4

6/5
5/4

47/0
10/0
31/0
23/0
T1/2 (min)

8/16
7/18

6/12
9/16

2/2
19/0
18/0
59/0
نرخ پاکسازي انسولين به نرخ پاکسازي گلوکز

71/1
54/1

38/2
56/1

229/0
16/0
05/0
18/0
1- زمان رسيدن به نصف غلظت حداکثر پس از تزريق

نمودار 4-2- مصرف خوراک روزانه قبل و بعد از زايش گاوهاي دوره انتقال که جيره بر پايه دانه کتان و سوياي اکسترود شده و مکمل شده با مخلوط گياهان دارويي. LS+HM = تيمار دريافت کننده دانه کتان اکسترود شده و مخلوط گياهان دارويي، LS = تيمار دريافت کننده دانه کتان اکسترود شده و بدون مخلوط گياهان دارويي، SB+HM = تيمار دريافت کننده دانه سوياي اکسترود شده و گياهان دارويي، SB = تيمار دريافت کننده دانه سوياي اکسترود شده و بدون گياه دارويي. خطاي استاندارد در دوره قبل از زايش 76/0 و در دوره بعد از زايش 93/0 بود.

نمودار 4-3- توليد شير گاوها در دوره بعد از زايش که جيره بر پايه دانه کتان و سوياي اکسترود شده و مکمل شده با مخلوط گياهان دارويي. LS+HM = تيمار دريافت کننده دانه کتان اکسترود شده و مخلوط گياهان دارويي، LS = تيمار دريافت کننده دانه کتان اکسترود شده و بدون مخلوط گياهان دارويي، SB+HM = تيمار دريافت کننده دانه سوياي اکسترود شده و گياهان دارويي، SB = تيمار دريافت کننده دانه سوياي اکسترود شده و بدون گياه دارويي. خطاي استاندارد ميانگين 41/2 بود.

نمودار 4-4- شاخص حساسيت انسوليني در دوره قبل و بعد از زايش گاوهاي دوره انتقال

نمودار 4-5- تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي و منابع مختلف اسيدهاي چرب ضروري بر سطح پايه و حداکثر توليد دي ان هاي کانژوکه در يک روز بعد زايش. LS+HM = تيمار دريافت کننده دانه کتان اکسترود شده و مخلوط گياهان دارويي، LS = تيمار دريافت کننده دانه کتان اکسترود شده و بدون مخلوط گياهان دارويي، SB+HM = تيمار دريافت کننده دانه سوياي اکسترود شده و گياهان دارويي، SB = تيمار دريافت کننده دانه سوياي اکسترود شده و بدون گياه دارويي. خطاي استاندارد براي سطح پايه 51/0 و براي حداکثر توليد دي ان هاي کنژوکه 61/0 بود.

نمودار 4-6- تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي و منابع مختلف اسيدهاي چرب ضروري بر سطح زير منحني توليد دي ان هاي کانژوکه در يک روز بعد زايش. LS+HM= تيمار دريافت کننده دانه کتان اکسترود شده و مخلوط گياهان دارويي، LS = تيمار دريافت کننده دانه کتان اکسترود شده و بدون مخلوط گياهان دارويي، SB+HM = تيمار دريافت کننده دانه سوياي اکسترود شده و گياهان دارويي، SB = تيمار دريافت کننده دانه سوياي اکسترود شده و بدون گياه دارويي.

نمودار 4-7- تأثير جيره‌هاي مختلف غني از اسيدهاي چرب امگا-3 و يا امگا-6 بر غلظت گلوکز پلاسما در حين انجام تست تحمل گلوکز. LS = تيمار دريافت کننده دانه کتان اکسترود شده، SB = تيمار دريافت کننده دانه سوياي اکسترود شده.

نمودار 4-8- تأثير مکمل نمودن مخلوط گياه دارويي و منابع مختلف اسيدهاي چرب ضروري بر سطح انسولين پلاسما در حين انجام تست تحمل گلوکز. LS+HM= تيمار دريافت کننده دانه کتان اکسترود شده و مخلوط گياهان دارويي،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع طرح پژوهش Next Entries بهبود عملکرد