رطوبت نسبی

دانلود پایان نامه ارشد

سرماي زياد ايجاد ناراحتي مي كند .6
مراحلي كه بايد دنبال شود اين است كه شاخص حرارتي شب و روز و گروه رطوبتي ، ميزان ، بارندگي و متوسط دماي ماهانه هر ماه به تعريف شاخص ها ، مقايسه شود و در صورتي كه شرايط مورد نظر با تعريف شاخص ها كه در جدول شماره 5 به نام «مفهوم شاخص ها» مطابقت داشته باشد ، در جدول شاخص ها (قسمت دوم جدول شماره 3) در ستون مربوط به ماه مورد نظر و رديف شاخص مربوطه علامت گذاشته شود . در ستون آخر جدول شاخص ها ، تعداد كل ماه هايي كه هر يك از شاخص ها صدق مي كند نشان داده مي شود .

جدول شماره 3-1 : جدول چند قسمتي ماهاني
دماي هوا ℃
.ِD
N.
O.
S.
A.
J.
J.
M.
A.
M.
F.
J.
متوسط حداكثر ماهانه

متوسط حداقل ماهانه

متوسط نوسان ماهانه

متوسط دماي ماهانه (AMT) بالاترين دما
متوسط نوسان ماهانه (AMR) پائين ترين دما

رطوبت نسبي ٪ :
D.
N.
O.
S.
A.
J.
J.
M.
A.
M.
F.
J.
متوسط حداكثر ماهانه

متوسط حداقل ماهانه

گروه رطوبتي

بارندگي :
D.
N.
O.
S.
A.
J.
J.
M.
A.
M.
F.
J.
ميزان بارندگي m.m.

جهت باد :
D.
N.
O.
S.
A.
J.
J.
M.
A.
M.
F.
J.
بادهاي غالب

بادهاي درجه دوم

جدول شماره ي 3-2 : جدول شاخص گروه رطوبتي
گروه رطوبتي
رطوبت نسبي
1
كمتر از 30٪
2
30-50٪
3
50-70٪
4
بيش از 70٪

جدول شماره 3-3 :ماهاني قسمت اول (جدول تشخيص)
دما ، درجه سلسيوس
D.
N.
O.
S.
A.
J.
J.
M.
A.
M.
F.
J.
متوسط حداكثر ماهانه

حد بالاي آسايش ، روز

حد بالاي آسايش ، شب

متوسط حداقل ماهانه

حد پائين آسايش روز

حد پائين آسايش شب

وضعيت حرارتي ، روز

وضعيت حرارتي ، شب

جدول شماره 3-4 :ماهاني قسمت دوم (جدول شاخص ها)
شاخص ها
D.
N.
O.
S.
A.
J.
J.
M.
A.
M.
F.
J.
رطوبت 1H

2H

3H

1A

2A

3A

متوسط دما : بيش از ℃ 20
℃ 20-15
كمتر از ℃ 15
گروه رطوبت
روز شب
روز شب
روز شب
1
34-36 25-17
32-23 23-14
30-21 31-12
2
31-25 24-17
30-22 22-14
27-20 20-12
3
29-23 23-17
28-21 21-14
26-19 19-12
4
27-22 21-17
25-20 20-14
24-18 18-12

جدول شماره 3-5: (جدول مفهوم شاخص ها)
مفهوم شاخص ها : وضعيت حرارتي باران گروه رطوبت نوسان ماهانه دما ℃ روز شب
جريان هوا 1H گرم كمتر از 10 ضروري است .
گرم 3 و 2
جريان هوا 2H مناسب 4 مطلوب است .
محافظت از باران 3H بيش از 200 ميليمتر
ظرفيت حرارتي 1A 3 و 2 و 1 بيش از 10
فضاي آزاد براي 2 A گرم 2 و 1 خواب ضروري است .
گرم مناسب 2 و 1 بيش از 10
محافظت در برابر 3A سرما سرد

1-5-1-ويژگي هاي شاخص ارائه شده در روش ماهاني
الف – شاخص هاي مربوط به وضعيت مرطوب :
1 H: اين شاخص نماينده وضعيتي است كه گرماي روز همواره با رطوبت نسبي زياد (گروه رطوبتي 4 و يا گروه هاي رطوبتي 2 و 3) و نوسان شبانه روزي كمتر دما (كمتر از 10 درجه سانتيگراد) است ، در اين وضعيت اقليمي جريان محسوس هوا براي احساس آسايش ضروري است .
گروه نسبي 4 (4RH) + روز گرم = 1 H
2 H: اين شاخص نماينده وضعيتي است كه دماي هوا در محدوده ي مطلوب قرار گيرد و رطوبت نسبي زياد باشد (گروه رطوبتي 4) شخص در محيط احساس ناراحتي خواهد كرد و در اين مواقع جريان هوا مطلوب خواهد بود .
گروه نسبي 4 (4RH) + روز مطلوب = 2 H
3 H: اين شاخص نماينده وضعيتي است كه باران و نفوذ آن به داخل ساختمان ايجاد ناراحتي مي كند و معمولاً در مواقعي كه ميزان بارش زياد باشد (بيش از 200 ميليمتر) انتخاب مي شود و نياز به اتخاذ تدابيري در جهت محافظت از خطرات احتمالي آن در طراحي كل ساختمان ضروري است .
بارش ماهانه بيش از 200 ميليمتر = 3 H
ب – شاخصهاي مربوط به وضعيت خشك :
1 A- اين شاخص بيانگر وضعيتي است كه نوسان دما زياد باشد (بيش از 10 درجه سانتي گراد) و همچنين روز گرم و رطوبت نسبي هوا نيز كم رطوبت نسبي هوا نيز كم (گروه 1 و 2 و 3) باشد ، وجود نوسان دما ايجاد ناراحتي كرده كه نياز است در طراحي ساختمانها از مصالح با ظرفيت گرمايي متوسط به بالا استفاده شود .
گروه رطوبت نسبي 3 ، 2 ، 1 (3، 2، 1RH) + اختلاف دماي بيش از 10 + روز گرم = 1 A
2 A- اين شاخص در واقع بيانگر وضعيتي است كه شب گرم با رطوبت نسبي كم (گروه رطوبت نسبي 1 و 2) همراه باشد در داخل فضاهاي ساختمان ايجاد ناراحتي مي كند ، در اين شرايط خوابيدن در هواي آزاد ، از جمله راهكارهايي است در جهت رهايي از گرما .
گروه رطوبت نسبي 2 ، 1 (2، 1RH) + نوسان دماي بيش از 10 + شب گرم = 2 A
3 A- اين شاخص بيانگر مواقعي است كه دماي روز از حداقل دماي محدوده ي آسايش در شاخص ماهاني پائين تر باشد كه در نتيجه سرماي محيط ايجاد ناراحتي مي كند و راه مقابله با آن نيز استفاده از انرژي در جهت گرمايش فضاهاي داخلي ساختمان خواهد بود .
ماه هايي كه روز سرد دارند = 3 A

جدول شماره 3-7: جدول ماهاني – منطقه آسايش شب و روز
معدل دماي سالانه
معدل رطوبت نسبي به ٪
گروه
°15 20-15 °20

شب روز شب روز شب روز

21
12
30
21
23
14
32
23
25
17
34
26
30-0
1
20
12
27
20
22
14
30
22
24
17
31
25
50-30
2
19
12
26
19
21
14
28
21
23
17
29
23
70-50
3
18
12
24
18
20
14
25
20
21
17
27
22
100-70
4
كسمايي ،0 136

جدول شماره 3-8 :ارزيابي ماهاني
نام ايستگاه
DEC
NOV
OCT
SEP
AUG
JUL
JUN
MAY
APR
MAR
FEB
JAN
متوسط دماي حداكثر

متوسط دماي حداقل

نوسان دما

رطوبت نسبي حداكثر

رطوبت نسبي حداقل

رطوبت نسبي متوسط

گروه رطوبت نسبي

بارندگي M.M.

معدل دماي حداكثر

منطقه راحت روز حداكثر

منطقه راحت روز حداقل

معدل دماي حداقل

منطقه راحت شب حداكثر

منطقه راحت شب حداقل

وضعيت گرمايي روز

وضعيت گرمايي شب

شاخص هاي گرمايي

1H

2H

3H

1A

2A

3A

كسمايي ، 1372

جدول شماره 3-9: وضعيت شاخص هاي گرمايي
وضعيت گرمايي روز
گرم

گرم
سرد
وضعيت گرمايي شب

گرم يا معتدل

ميزان بارندگي

m.m.200

گروه رطوبت
3 ، 2 ، 4
4

1 ، 2 ، 3
1 2

معدل نوسان دما
10

10

شاخص ها
1H
2H
3H
1A
2A
3A
JAN

APR

FEB

MAR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

جمع شاخص ها

كسمايي ، 137

جدول شماره 3-10: پيشنهادات مقدماتي ماهاني
مكان مورد مطالعه
شاخص هاي وضعيت گرمايي
پيشنهادهاي مقدماتي معماري – ماهاني
3A
2A
1A
3H
2H
1H

5
1
9
0
0
9
شيوه استقرار ساختمان
1- طول ساختمان در امتداد شرقي – غربي
1

10-0

12-5

12 ، 11

2- معماري فشرده با حياط
2
4-0

فضاي بين ساختمانها
3- مجموعه گسترده و باز براي استفاده از حياط
3

12 ، 11
4- مانند بالا – به شرط جلوگيري از باد سرد گرم
4

10-2
5- مجموعه فشرده
5

10 ، 0
جريان هوا در داخل ساختمانها
6- طاق هاي منفرد براي استفاده از كوران هوا
6

12-3

5-0

2 ، 1
7- طاق هاي چسبيده و پيش بيني جريان هوا
7

12-6

12-2
0
8- جريان محسوس هوا لازم نيست
8

1 ، 0

پنجره ها
9- پنجره هاي بزرگ 40 تا 80 درصد
9
0

1 ، 0

10- پنجره هاي بسيار كوچك 10 تا 20 درصد
10
1 ، 0

12 ، 11

11- پنجره هاي متوسط 20 تا 40 درصد
11

كليه شرايط ديگر
ديوارها
12- ديوارهاي سبك – زمان تأخير كوتاه
12

2-0

13- ديوارهاي سنگين – داخلي و خارجي
13

12-3

سقف ها
14- سقف هاي سبك – عايق حرارتي
14

5-0

15- سقف هاي سنگين – زمان تأخير بيش از 8 ساعت
15

12-6

خواب شبانه در هواي آزاد
16- فضا براي خواب شبانه ضروري است
16

12-2

حفاظت از باران
17- حفاظت از باران ضروري است
17

12-3

كسمايي ، 137

نام ايستگاه :
شاخص هاي وضعيت گرمايي

3A
2A
1A
3H
2H
1H

7
2
7
0
0
0
وسعت روزنه ، نورگير ، پنجره
وسيع : 40 تا 80 درصد ديوارهاي شمالي و جنوبي
1
0

متوسط : 25 تا 40 درصد مساحت ديوار
2
12-1

5-2

كوچك : 15 تا 25 درصد مساحت ديوار
3

10-6

بسيار كوچك : 10 تا 20 درصد مساحت ديوار
4
3-0

12 ، 11

متوسط : 25 تا 40 درصد ديوار
5
12-4

محل روزنه
در ديوارهاي شمالي و جنوبي ، رو به باد و در ارتفاع بدن انسان
6

12-3

5-0

2-1
مثل بالا – در ديوارهاي داخلي نيز تعبيه شود
7

12-6

12-2
0
حفاظت روزنه
از اشعه مستقيم آفتاب حفاظتت شود
8
2-0

در مقابل باران حفاظت شود
9

12-2

ديوارها و كف ها

ظرفيت گرمايي كم – سبك
10

2-0

سنگين – بيش از 8 ساعت زمان تأخير
11

12-3

سقف ها
سبك – منعكس كننده – دوجداره
12

2-0

12-10
سبك – عايقبندي خوب
13

12-3

5-0

9-0
سنگين – بيش از 8 ساعت زمان تأخير
14

12-6

فضاي خارجي

جدول شماره 3-11:شاخص ماهانی شهرستان بندرترکمن

دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
معدل دمای حداکثر
9/7
5/8
7/10
16
2/21
4/25
7/27
8/27
7/24
3/19
9/13
8/9
معدل دمای حداقل
9
3/9
2/9
5/10
4/11
11
8/9
8/9
3/10
9/10
9/9
1/9
نوسان دمای ماهانه
4/8
9/8
9/9
2/13
3/16
2/18
7/18
18/8
5/17
1/15
9/11
4/9
رطوبت نسبی حداکثر
86
86
88
86
84
81
80
82
83
85
87
86
رطوبت نسبی حداقل
58
57
59
54
49
46
49
51
51
50
55
59
معدل رطوبت نسبی
72
5/71
5/73
70
5/66
5/63
5/64
5/66
5/67
5/67
71
5/72
گروه رطوبت نسبی
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
منطقه راحت

پایان نامه
Previous Entries استان گلستان، دریای خزر، بندر ترکمن Next Entries استان گلستان، پوشش گیاهی، دوره قاجار