دوره صفوی، نقوش حیوانی، نقوش هندسی

دانلود پایان نامه ارشد

اسلیمی و ختایی کار شده است. در دو لبه خنجر نیز به خط نستعلیق مطالبی نوشته شده است.

دوره تاریخی اثر: ایران، نیمه دوم قرن16م
نقش اثر: کتیبه خطی
محل نگهداری اثر: مسکو- اسلحه خانه دولتی

شکل 4-16 خنجر (Elgood, 1979, 67)
در قسمت ابتدایی (متصل به دسته) نقوش زیبای اسلیمیهای به رنگ سیاه بر زمینه نقرهای فلز نقش بستهاند. (در دو فضای جداگانه) در 8 کتیبه خوشنویسی به خط نستعلیق نیز اشعاری در مورد خنجر نوشته شده است.

دوره تاریخی اثر: ایران، نیمه دوم قرن16م
نقش اثر: نباتی و کتیبه خطی
محل نگهداری اثر: لنینگراد- موزه ارمیتاژ

شکل 4-17 خنجر و غلاف خنجر(Elgood, 1979, 68)
در دسته این خنجر، نقوش اسلیمی با قرینه 1/2 بر زمینه سیاهرنگ نقش بستهاند. اتصال دسته به تیغه نیز دارای فرمی تزیینی و به شکل اسلیمی است که بر روی آن نیز اشکالی نقش بسته است. تیغه دارای نقوش ظریف و زیبایی است و در ابتدا ترنجی در میان با نقوش اسلیمی تیره بر زمینه طلایی دیده میشود که چهار فضای کناری با نقوش ختایی طلایی بر زمینه مشکی تزیین شده است. چهار کتیبه خوشنویسی به خط نستعلیق نیز در روی تیغه اشعاری را در مورد خنجر نمایش میدهند. غلاف خنجر در قسمت انتهایی دارای نقوش اسلیمی است که با ظرافت خاصی کندهکاری شدهاند.

دوره تاریخی اثر: ایران، قرن 16 و 17 م
نقش اثر: نباتی
محل نگهداری اثر: نیویورک

شکل 4-18 خنجر و غلاف خنجر (Mohamad, 2008, 181)

غلافی است زرین که در ابتدایش نقوشی همانند گل نیلوفرآبی متصل به یکدیگر نقش بستهاند و نگینهایی در میان این نقوش تعبیه شدهاند. پس از آن قاببندیهایی برای نصب نگینها در نظر گرفته شده است و فضاهای دیگر نیز با نقوش چکشی در زمینه و حرکات پیچکی دیگر تزیین شده است. به نظر میرسد نقوش این خنجر تناسبی با نقوش و هنر دوران صفویه ندارد.

دوره تاریخی اثر: اواخر دوره صفوی
نقش اثر: نباتی
محل نگهداری اثر: مجموعه خصوصی

شکل 4-19 کارد (Moshtagh khorasani, 2006, 619)
در ابتدا نقشی محراب مانند (یا لچکی) با نقوش ختایی طراحی شده است. نکته جالب توجه در تکنیک اجرایی نقوش این است که نقوش ختایی سایه پردازی هم شدهاند. در قسمت دیگر نیز ترنج و سرترنجی ترسیم شدهاند که حاوی نقوش اسلیمی و همچنین عبارت (یا حنان) به خط نسخ میباشند. دسته نیز با نقوش پی در پی ختایی یا گل و بته آذین یافته است.

دوره تاریخی اثر: ایران، سده 10 هجری
نقش اثر: نباتی
محل نگهداری اثر: مسکو- موزه اسلحه

شکل 4-20 کلاهخود (پوپ و آکرمن، 1387، 1413)

قسمت بالایی کلاهخود با نقوش اسلیمی و تعداد محدودی نقوش ختایی تزیین شده است. پس از آن کتیبهای با نقوش ریزگردان ترسیم شده است و پس از آن نیز حاشیهای تیره رنگ با نقوش ختایی و شبهه اسلیمیها به صورت بداهه طراحی شده است و پس از آن نیز حاشیه باریکی با نقوش اسلیمی و قوسهای حلزونی طراحی شده است. محافظهای گوش کلاهخود دارای نقوشی به مراتب قویتر و اصولیتر از خود کلاه خود هستند. اسلیمیهای زیبا به طور یکنواخت و متناسب نقش بستهاند و حاشیهای ظریف نیز از نقوش اسلیمی دور تا دور محافظهای گوش را را گرفته است.

دوره تاریخی اثر: دوره صفوی
نقش اثر: نباتی و کتیبه خطی
محل نگهداری اثر: موزه نظامی تهران

شکل 4-21 کلاهخود (Moshtagh khorasani, 2006, 717)
آذین غالب در این کلاه خود خوشنویسی است. کلاه خود به فضاهای جداگانهای تقسیم شده است. هر یک از این فضاها مثلثی در بالا و دو کتیبه مستطیلی در پایین دارد که آیاتی از قرآن به خط ثلث در این فضاها نوشته شده است. مابین کتیبههای خوشنویسی و مرکز کلاهخود نیز قابهایی ترسیم شده است که با نقوش هندسی تزیین شده است.

دوره تاریخی اثر: ایران، قرن 18 م
نقش اثر: نباتی و کتیبه خطی
محل نگهداری اثر:موزه رویال اسکاتلند

شکل4-22 کلاهخود (Elgood, 1979, 12)
طراحی نقوش این کلاه خود گنبد مساجد را تداعی میکند. نقوش ختایی به صورت واگیرهای سطح کلاه خود را پوشانده و در بالا (مرکز) از نقوش اسلیمی و در پایین نیز کتیبههای پی در پی خوشنویسی ثلث دیده میشوند.

دوره تاریخی اثر: ایران، صفوی، سنه 1677م
نقش اثر: کتیبه خطی
محل نگهداری اثر: —

شکل 4-23 کلاهخود (Mohamad, 2008, 334)

ترنجهای متوالی و شبیه بههم در پایینیترین قسمت کلاهخود حاوی مطالبی در مدح پیامبر و معصومین به خط ثلث میباشد. در بالاترین قسمت کلاهخود نیز مطالبی به خط ثلث و در قالب شمسهای نقر شده است.

دوره تاریخی اثر: ایران، نیمه سده 11 هجری
نقش اثر: جانوری
محل نگهداری اثر: استکهلم- زرادخانه سلطنتی

شکل 4-24 سپر با ترکههای بافته شده (پوپ و آکرمن، 1387، 1421)

نقوش حیوانی در این سپر به شکل خاصی بر روی قوسهای حلزونی شکل پی در پی قرار گرفتهاند. چهار نقش یکسان و تیره رنگ گاو با فاصلههای یکسان و بدون توجه به قوسهای حلزونی بر روی سطح ترسیم شدهاند. بر روی قوسهای سفید رنگ حلزونی، علاوه بر نقوش حیوانی از نقوش گیاهی نیز استفاده شده است. مانند برگ ها و گلهای پنجپر شاه عباسی و …

دوره تاریخی اثر: ایران، قرن 18م
نقش اثر: کتیبه خطی و جانوری
محل نگهداری اثر:موزه سلطنتی اسکاتلند

شکل 4-25 سپر (Elgood, 1979, 17)
دو ردیف طرح تزیینی در بیرونیترین قسمت سپر خودنمایی میکنند. کتیبههای پی در پی نقوش حیوانی، اسلیمی و خوشنویسی به خط ثلث، اجزای تزیینی این دو ردیف هستند. چهار دایره میانی نیز حاوی نقوش ختایی و اسلیمی هستند.

دوره تاریخی اثر: اوایل قرن 16
نقش اثر: حیوانی
محل نگهداری اثر: موزه سلاح کرملین. مسکو

شکل 4-26 سپر james, 2003, 231 ))
طرح کلی این سپر از قوسهای حلزونی نزدیک به یکدیگر با نقوش حیوانی تشکیل شده است. اسلیمیهای ماری نیز در این ردیفهای متوالی ترسیم شده است.

دوره تاریخی اثر: صفوی
نقش اثر: حیوانی- انسانی- نباتی
محل نگهداری اثر:…………

شکل 4-27 سپر. منصوب به شاه عباس krome, 1991, 80))

نقشهای متنوع انسانی، گیاهی و حیوانی در فضاهای تقسیمبندی شده و مرتب لبه سپر، نقش اصلی میباشد. چهار سر ترنج اطراف ستاره میانی با متن (السلطان شاه عباس) نیز حاوی تصویر مرد سواری است که با اندک تغییراتی در نقوش زمینه تکرار شده است.

دوره تاریخی اثر: دوره صفوی. (1524- 1502 م)
نقش اثر: کتیبه قرآنی
محل نگهداری اثر: موزه نظامی تهران

شکل 4-28 شمشیر شاه اسماعیل. (Moshtagh khorasani, 2006, 429-430)

(ناد علیاً مظهرالعجایب) (تجد عوناً لک فی الوائب) (کل هم و غم سینجلی) (بولایتک یا علی یا علی یا علی) این متن در کتیبههایی لوزی شکل به خط نستعلیق با کرسیهای متفاوت اجرا شده است. (نصر من الله و فتح القریب) (بسم الله الرحمن الرحیم) به نستعلیق (یا فتاح) نیز کتیبههای دیگری هستند.

دوره تاریخی اثر: دوره صفوی
نقش اثر: کتیبه خطی و نباتی
محل نگهداری اثر: موزه رضا عباسی

شکل 4-29 شمشیر، منسوب به اواخر حکومت شاه عباس و اوایل حکومت شاه صفی (Moshtagh khorasani, 2006, 441-443)

خوشنویسی به خط نستعلیق، نسخ و با عباراتی قرآنی. حروف ابجد و رقم سازنده و سفارش دهنده (بنده شاه ولایت صفی) آذین این شمشیر است.

دوره تاریخی اثر: دوره صفوی
نقش اثر: کتیبه خطی
محل نگهداری اثر: موزه نظامی تهران

شکل 4-30 شمشیر (Moshtagh khorasani, 2006, 466)
عبارت (نادعلیاً) به خط نسخ در کتیبههای لوزی مانند نقر شده است.

دوره تاریخی اثر: دوره صفوی
نقش اثر: کتیبه خطی
محل نگهداری اثر: موزه نظامی بندر انزلی

شکل 4-31 شمشیر (Moshtagh khorasani, 2006, 467)
نقوش گرفت و گیر حیوان و پرندگان با نقوش گل و بته در زمینه در کتیبههایی لوزی شکل نقش این شمشیر است.

دوره تاریخی اثر: اوایل قرن 16م
نقش اثر: کتیبه خطی- حیوانی
محل نگهداری اثر: موزه تاریخ هنر وین

شکل 4-32 شمشیر-دسته در دوره های بعد اضافه گردیده. james, 2003, 224))
نقش اژدها و سیمرغ بر روی زمینهای با نقوش برگ زرین به همراه کتیبهای به خط نستعلیق تزیین این شمشیر است.

پایان نامه
Previous Entries دوره صفوی، رضا عباسی، نقوش حیوانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ایران صفوی، روابط فرهنگی، ایران باستان