دماي، ميلي‏مول، باکتري

دانلود پایان نامه ارشد

شستشو داده ميشود و سپس در مخلوط حلال ديکلرومتان/ متانل نو بلور ميگردد. بازده واكنش %88 است.
M.W= 02/602
M . P.(°C): 225
ΛM (µS.cm-1): 006/0
IR (KBr,cm-1): 2874(w), 2073(vs), 1633(vs), 1523(vs), 1469(m), 1442(m), 1344(vs), 1166(m), 539(w), 520(w).
شکل(3-25)
UV-Vis: [(CHCl3), λ(nm), (ε,M-1cm-1)]: 228(22881), 265(17499)(sh), 291(32953), 324(sh)(19888).
شکل(3-26)

1H-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 16/8(d, 2Hc,c’, J=76/9Hz), 15/8(d, 2Hi,i’, J=76/5Hz), 10/8(dd, 2Hf,f’ , J=2/8Hz, J=2/1Hz), 94/7(d, 2He,e’ , J=6/15Hz), 84/7(dt, 2Hg,g’ , J=04/8Hz, J=18/7Hz, J=76/0 Hz), 64/7(dt, 2Hh,h’, J=9/7Hz, J=78/7 Hz, J=24/1Hz), 58/7(dd, 2Hd,d’, J=56/15Hz, J=68/9Hz), 78/3(s, 4Hb,b’), 04/1(s, 6Ha,a’).
شکل(3-27)
13C-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 25/171, 06/148, 18/146, 47/139, 61/134, 58/131, 05/130, 19/129, 95/126, 14/125, 25/72, 02/37, 43/24.
شکل(3-28)

2-14- سنتز كمپلكس CdL(NCS)2
به محلولي حاوي 1 ميلي‏مول CdL(NCS)2 تازه تهيه‏ شده در اتانول، 1 ميلي‏مول ليگاند حل شده در 15 ميلي‏ليتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دماي اتاق بهم زده مي‏شود. رسوب شيري رنگي تشكيل مي‏شود رسوب هاي حاصل صاف شده و با کمي اتانول شستشو داده ميشود و سپس در مخلوط حلال ديکلرومتان/ متانل نو بلور ميگردد. بازده واكنش %89 است.
M.W=04/649
M . P.(°C): 210
ΛM (µS.cm-1): 2/49
IR (KBr,cm-1): 2860(w), 2059 (vs),1633 (vs), 1521(vs), 1472(m), 1440(m), 1340(vs),1169(m), 527(w), 519(w).
شکل(3-52)

UV-Vis: [(DMF), λ(nm), (ε,M-1cm-1)]: 268(12934),297(22549), 327(sh)(13751).
شکل(3-53)

1H-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 15/8(d, 2Hc,c’, J=68/8Hz), 02/8(d, 2Hi,i’, J=12/8Hz), 00/8(d, 2Hf,f’, J=8/7Hz), 75/7(t, 2Hg,g’, J=56/7Hz, 44/7 Hz), 61/7(t, 2Hh,h’, J=52/7Hz, 48/7Hz), 39/7(d, 2He,e’, J=76/15Hz), 05/7(dd, 2Hd,d’, J=90/14Hz, J=92/8Hz, 2/8 Hz), 35/3(s, 4Hb,b’), 93/0(s, 6Ha,a’).
شکل(3-54)

13C-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 57/160,97/147, 18/143, 57/133, 51/135,35/132, 10/130, 89/129, 44/128, 50/124, 68/69, 53/36, 25/24.
شکل(3-55)

2-15- سنتز كمپلكس HgL(SCN)2
به محلولي حاوي 1 ميلي‏مول HgL(SCN)2 تازه تهيه‏ شده در اتانول، 1 ميلي‏مول ليگاند حل شده در 15 ميلي‏ليتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دماي اتاق بهم زده مي‏شود. رسوب خاکستري رنگ تشكيل مي‏شود. رسوب هاي حاصل صاف شده و با کمي اتانول شستشو داده ميشود و سپس در مخلوط حلال ديکلرومتان/ متانل نو بلور ميگردد. بازده واكنش %44 است.
M.W= 22/737
M . P.(°C): 169
ΛM (µS.cm-1): 018/0
IR (KBr,cm-1): 2872(w), 2114(vs), 1624(vs), 1520(vs), 1470(m), 1440(m), 1342(vs), 1163(m), 520(w), 505(w).
شکل(3-77)

UV-Vis: [(CHCl3), λ(nm), (ε,M-1cm-1)]: 229(24025),292(36180),323(sh)(22813)
شکل(3-78)

1H-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 42/8(d, 2Hc,c’, J=56/8Hz), 12/8(dd, 2Hi,i’, J=18/8Hz, 16/1Hz), 95/7(dd, 2Hf,f’, J=88/7Hz, 12/1Hz), 89/7(d, 2He,e’, J=48/15Hz), 78/7(dt, 2Hg,g’, J=52/7Hz, 84/0Hz), 62/7(dt, 2Hh,h’, J=94/7Hz, 70/7 Hz, 32/1Hz), 37/7(dd, 2Hd,d’, J=40/15Hz, J=16/9Hz), 83/3(s, 4Hb,b’), 08/1(s, 6Ha,a’).
شکل(3-79)

13C-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 81/168, 99/147, 27/144, 16/134, 02/131, 09/130, 45/129, 00/128, 17/125, 43/117, 94/71, 51/37, 99/24.
شکل(3-80)

2-16- سنتز كمپلكس ZnL(N3)2
به محلولي حاوي 1 ميلي‏مول ZnL(N3)2 تازه تهيه‏ شده در اتانول، 1 ميلي‏مول ليگاند حل شده در 15 ميلي‏ليتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دماي اتاق بهم زده مي‏شود. رسوب کرم رنگ تشكيل شده در محلول واكنش صاف شده صاف شده و با کمي اتانول شستشو داده ميشود و سپس در مخلوط حلال ديکلرومتان/ متانل نو بلور ميگردد. بازده واكنش %80 است.
M.W= 09/705
M.W= 89/569
M . P.(°C): 192
ΛM (µS.cm-1): 007/0
IR (KBr,cm-1): 2873(w), 2061(vs), 1631(vs), 1524(vs), 1471(m), 1442(m), 1345(vs), 1166(m), 531(w), 519(w).
شکل(3-31)

UV-Vis: [(CHCl3), λ(nm), (ε,M-1cm-1)]: 228(22979),262(20343)(sh),291(31389), 324(sh)(17421).
شکل(3-32)

1H-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 19/8(d, 2Hc,c’, J=8/8Hz), 03/8(dd, 2Hi,i’, J=16/8Hz, J=92/0Hz), 98/7(d, 2Hf,f’, J=64/7Hz), 76/7(t, 2Hg,g’, J=56/7Hz), 62/7(dt, 2Hh,h’, J=56/7Hz, J=44/7Hz, J=04/1Hz), 44/7(d, 2He,e’, J=8/15Hz), 05/7(dd, 2Hd,d’, J=80/15, J=84/8), 35/3(s, 4Hb,b’), 93/0(s, 6Ha,a’).
شکل(3-33)

13C-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 03/164, 00/148, 56/136, 63/133, 70/131, 07/130, 02/130, 43/128, 56/124, 82/69, 42/36, 17/24.
شکل(3-34)

2-17- سنتز كمپلكس CdL(N3)2
به محلولي حاوي 1 ميلي‏مول CdL(N3)2 تازه تهيه‏ شده در اتانول، 1 ميلي‏مول ليگاند حل شده در 15 ميلي‏ليتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دماي اتاق بهم زده مي‏شود. رسوب شيري رنگ تشكيل شده در محلول واكنش صاف شده و با کمي اتانول شستشو داده ميشود و سپس در مخلوط حلال ديکلرومتان/ متانل نو بلور ميگردد. بازده واكنش %53 است.
M.W=91/616
M . P.(°C): 174
ΛM (µS.cm-1): 64/74
IR (KBr,cm-1): 2865(w), 2041(s), 1634(vs), 1524(vs), 1472(m), 1444(m), 1345(vs), 1168(m), 518(w), 511(w).
شکل(3-57)

UV-Vis: [(DMF), λ(nm), (ε,M-1cm-1)]: 268(8555),295(20293), 326(sh)(11212).
شکل(3-58)
1H-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 15/8(d, 2Hc,c’, J=68/8Hz), 02/8(dd, 2Hi,i’, J=28/8Hz, 92/0Hz), 99/7(d, 2Hf,f’, J=08/8Hz), 75/7(t,2Hg,g’, J=56/7Hz), 61/7(dt, 2Hh,h’, J=84/7Hz, 66/7Hz, 04/1Hz), 38/7(d, 2He,e’, J=84/15Hz), 04/7(dd, 2Hd,d’, J=66/15Hz, 68/8Hz), 36/3(s, 4Hb,b’), 93/0(s, 6Ha,a’).
شکل(3-59)

13C-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 96/162, 97/147, 44/135, 56/133, 37/132, 10/130, 88/129, 42/128, 50/124, 68/69, 52/36, 25/24.
شکل(3-60)

2-18- سنتز كمپلكس HgL(N3)2
به محلولي حاوي 1 ميلي‏مول HgL(N3)2 تازه تهيه‏ شده در اتانول، 1 ميلي‏مول ليگاند حل شده در 15 ميلي‏ليتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دماي اتاق بهم زده مي‏شود. رسوب نخودي رنگ تشكيل شده در محلول واكنش را صاف كرده و با کمي اتانول شستشو داده ميشود و سپس در مخلوط حلال ديکلرومتان/ متانل نو بلور ميگردد. بازده واكنش %21 است.
M.W= 09/705
M . P.(°C): 153
ΛM (µS.cm-1): 7/12
IR (KBr,cm-1): 2867(w), 2023(vs), 1631(vs), 1523(vs), 1470(m), 1440(m), 1340(vs), 1161(m), 527(w), 517(w).
شکل(3-82)

UV-Vis: [(DMF), λ(nm), (ε,M-1cm-1)]: 269(9107),295(19876), 325(sh)(10780)
شکل(3-83)

1H-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 15/8(d, 2Hc,c’, J=72/8Hz), 02/8(d, 2Hi,i’, J=72/7Hz), 00/8 (d, 2Hf,f’, J=44/7Hz), 74/7(t, 2Hg,g’, J=64/7Hz, 48/7 Hz), 60/7(t, 2Hh,h’, J=92/7 Hz ,80/7Hz), 38/7(d, 2He,e’, J=84/15Hz), 03/7(dd, 2Hd,d’, J=80/15Hz, J=72/8Hz), 35/3(s, 4Hb,b’), 93/0(s, 6Ha,a’).
شکل(3-84)

13C-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 83/162, 98/147, 32/135, 54/133, 42/132, 11/130, 85/129, 43/128, 48/124, 71/69, 51/36, 25/24.
شکل(3-85)

2-19- بررسيهاي زيست شناسي
2-19-1- استريل کردن وسايل
يکي از مهمترين و اولين کارهايي که بايد در آزمايشهاي زيست شناسي صورت گيرد، استريل نمودن وسايل مورد استفاده ميباشد که به دو صورت انجام ميگيرد: در مورد وسايل فلزي و مقاوم به حرارت از شعله مستقيم استفاده ميشود، اما براي ديگر موارد از اتوکلاو116 استفاده ميشود، بدين صورتکه در دماي 121 درجه سانتيگراد به مدت 20 دقيقه وسايل استريل ميشوند.

2-19-2- تهيه محيط کشت آگار117 و براث118
باتوجه به دستور نوشته شده روي ظرف محيط کشت، پودر محيط کشت در آب مقطر حل ميشود و روي گرمکن همزده ميشود تا بجوش آيد، سپس درب ارلن با پنبه بسته شده و به مدت 20 دقيقه تحت دماي 121 درجه درون اتوکلاو قرار ميگيرد تا استريل شوند. پس از خروج از اتوکلاو در کنار شعله حدود 15ميليليتر از محيط کشت در هر پليت ريخته شده و پس از خنک شدن در يخچال نگه‌داري ميشود. در مورد محيط کشت براث چون به صورت مايع است لزومي به ريختن در پليت نبوده و ميتوان به طور مستقيم پس از استريل و خنک شدن در يخچال نگهداري و در موقع نياز استفاده نمود.

2-19-3- کشت باکتري
براي بررسي خواص ضد باکتريايي، کشت باکتري تازه تهيه شده نياز است. براي اين منظور کشت اوليهاي از باکتري تهيه شد به این شکل که با استفاده از لوپ يک پرگنه از باکتري مورد نیاز برداشته و درون محيط کشت مايع مولر هينتون براث (119MHB) کشت داده شد و در دماي 37 درجه به مدت 24 ساعت گرمخانهگذاري شد.

2-20- آزمونهاي بررسي خواص ضد باکتريايي
2-20-1- روش انتشار ديسک120
در اين روش ابتدا محيط کشت مولر هينتون آگار (121MHA) بر اساس دستور ساخت شرکت سازنده تهيه گردید، سپس 1/0 ميلي ليتر از محیط کشت مولر هینتون براث حاوی باکتري مورد آزمون به کمک ميکرو پيپت روي محيط کشت ريخته شد و به کمک سواپ پخش گرديد. سپس غلظتهاي 50 و 25 و 10 ميليگرم بر ميليليتر از کليه ترکيبات مورد آزمون (ليگاند و کمپلکسها) در حلال DMSO تهيه و ديسکهاي آنتي بيوگرام خام در محلول تهیه شده غوطهور و روي پليتها با فاصله مشخصی قرار داده شد. در نهايت پليتها در دماي 37 درجه سانتي گراد به مدت 24 ساعت گرم‌خانه‌گذاري شد. پس از گذشت زمان گرمخانهگذاري، محدوده عدم رشد122 اندازهگيري و بر حسب ميليمتر بر میلیگرم ثبت گرديد. روش انتشار ديسک براي تمامي ترکيبات به شرح بالا انجام پذيرفت.

2-20-2- اندازهگیری حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC123)
طبق تعریف پايينترين غلظت آنتي بيوتيک که رشد چشمي ميکرو ارگانيسم را بعد از يک شبانه روز ممانعت کند، حداقل غلظت ممانعت کننده رشد ميباشد. در اين روش ابتدا رقتهاي سريالي ترکيبات از 32 تا 00024/0 ميليگرم بر ميليليتر در حجم نهایی تهيه شد. در تمامي لولههاي آزمايش 65/0 ميليليتر محيط کشت مولر هينتون براث، 1/0 ميلي ليتر باکتري کشت داده شده در محیط کشت (MHB) و 25/0 ميليليتر حلال DMSO به همراه نمونه مورد آزمون شامل ليگاند يا کمپلکس اضافه گردید. لولهها در دماي 37 درجه به مدت 24 ساعت گرمخانهگذاري شد. سپس لولهها خارج شده و کدورت مايع که بيانگر رشد باکتري در محيط کشت بود به کمک لولههای مک فارلند124 که معادل 5/0 بود (تعداد باکتری در حدودCFU/ml 108×5/1 ميباشد بررسي شد، به دليل کدورتي که کمپلکسها به طور ذاتي به دليل رنگشان داشتند، رويت کدورت در برخی غلظتها امکان پذير نبود. روش MIC براي تمامي ترکيبات به صورت بالا انجام پذيرفت. با توجه به خاصيت ضد باکتريايي قويتر در برخي کمپلکسها از جمله جيوه، غلظت ترکيبات تا 48/0 ميکروگرم بر ميليليتر نیز ساخته شد.

2-20-3- اندازهگیری حداقل غلظت باکتري کشی (MBC125)
پايينترين غلظت آنتيبيوتيک که براي کشتن تعداد مشخصي از باکتري مورد نياز است را حداقل غلظت باکتري کشی گویند. در اين روش ابتدا محيط کشت جامد آگارمغزي (NA)126 بر اساس دستور ساخت شرکت سازنده تهيه گرديد و هر پليت به هشت قسمت تقسيم شد، يک لوپ کامل (001/0 میلیلیتر) از محيط کشت حاوي نمونه، تهیه شده در بخش قبل (MIC) روي هر قسمت پليت NA کشت داده شد و در دماي 37 درجه به مدت 24 ساعت گرمخانهگذاري شد. پس از گذشت زمان، از گرمخانه خارج و رشد باکتريها مورد بررسي قرار گرفت و غلظت مربوطه ثبت گرديد. روش MBC براي تمامي ترکيبات به شرح بالا انجام پذيرفت.

2-21- آزمون بررسي خواص ضد قارچي
ابتدا

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره سازمان ملل Next Entries منبع تحقیق درباره كشورهاي، كشتي‌ها، پيشرفته