دانلود پایان نامه درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، تفکر انتقادی، نظام آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….104
کتابنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
کتابنامه لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………..117
پ
فهرست جداول
____________________________________________________________________
عناوین صفحه
جدول 2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..32
جدول2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
جدول2-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
جدول3-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
جدول4-1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
جدول4-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
جدول4-3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
جدول4-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
جدول4-5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
جدول4-6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
جدول 4-7…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
جدول4-8……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
جدول4-9……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
جدول4-10……………………………………………………………………………………………………………………………………………………94
جدول4-11…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
جدول4-12……………………………………………………………………………………………………………………………………………………96
جدول4-13…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
جدول4-14…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
ت
_________________________________________________________
عناوین صفحه
__________________________________________________________
جدول4-15……………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
جدول4-16………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
جدول4-17………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
جدول4-18………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
جدول4-19…………………………………………………………………………………………………………………………………………………102
جدول4-20………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
جدول 4-21………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103

ج
فهرست نمودارها
____________________________________________________________________
عناوین صفحه
نمودار2-1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
نمودار2-2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
نمودار2-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
نمودار2-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
نمودار1-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

چ

فصل اول:
کلیات پژوهش

مقدمه
آموزش و پرورش دوره متوسطه از اهمیت شایانی برخوردار است. از یک سو دانش آموزان در حال طی کردن دوران بلوغ هستند که به نوبه دغدغه استرسهای ناشی از آن را متحمل میشوند و از سوی دیگر تغییر دوره تحصیلی دانش آموزان، متفاوت بودن شیوه های آموزش و مهم تر از آن مساله انتخاب رشته، ادامه تحصیل واشتغال و تشکیل زندگی در آینده، همگی استرس هایی را به همراه دارد که در پیشرفت یا افت تحصیلی دانش آموزان مؤثر هستند (فراهنگ پور،1390).
از آن جا که در هر نظام آموزشی، پیشرفت تحصیلی به عنوان مهم ترین شاخص توفیق فعالیت های علمی و آموزشی محسوب میشود، بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از اهمیت خاصی نزد پژوهشگران علوم تربیتی و روانشناسی برخوردار است. پژوهشهای که در اوایل در مورد پیشرفت تحصیلی انجام شده اند که توسل به هوش عمومی به تنهایی برای تبیین موفقیت افراد کافی نیست(جو1،2010) و در بهترین شرایط، هوشبهر فقط میتواند تا 20 درصد از موفقیت افراد را پیش بینی کند(گلمن، ترجمه پارسا،1382). به همین دلیل، امروزه بیشتر به تحقیقاتی پرداخته میشود که به جای بررسی نقش تنها یک متغیر به بررسی تأثیر همزمان چندین متغیر بر پیشرفت تحصیلی بپردازند.
گرایش به سوی معنویت به عنوان گرایشی نو، در عرصه های تربیتی و فرهنگی مغرب زمین بیش از عرصه های دیگر به چشم میخورد. این امر به دو دلیل اتفاق افتاده است: نخست آن که، حوزه تعلیم وتربیت بهترین موقعیت و فرصت را برای تبلور معنویت در انسان فراهم می کند. دوم آن موضوع معنویت ذاتاً موضوع تربیتی است(میزانی،1390).
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪي اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ذﻫﻦ ﭘﮋوﻫشگران را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺣﯿﻪ هدفمندی در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل عاﻣﻠﯽ در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش آن اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوزي را از ﺧﻄﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﭘﻮﭼﯽ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪش ﺑﺎ معنا، ارزش و پرورش تخیل، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺑﺪﻫﺪ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎﻻ داراي انعطاف، ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ برای روبه رو شدن ﺑﺎ دﺷﻮاريﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن رﻓﺘﻦ، ظرفیتی برای الهام و شهود، نگرش کل نگر به جهان هستی،درﺟﺴﺘﺠﻮيﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي زﻧﺪﮔﯽ ونقد سنتها و آداب و رسوم است(ایمونز2،2000).
زوهر3 (2012، به نقل از حقیق،1391)، معتقد است که برای داشتن استقلال رأی که یکی از ارکان هوش معنوی می باشد. فرد باید توانائی خود انتقادی، تعهد به دنباله روی از راه درست وحتی گاهی شهامت تنها ماندن را داشته باشد. چنین افرادی ممکن است به نظر سر سخت و لجوج برسند، ولی دانش و فرهنگ بدون چنین افرادی هرگز به پیش نمی رود. یکی از ویژگیهای اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر است. به عبارت دیگر انسان می تواند از رفتار خودآگاه باشد ودر برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی تفکر خود استفاده کند (شریعتمداری ، 1379).
مدارس امروز متأسفانه به دلیل پیشرفتهای علوم و فنون و براساس بعضی از رویکردهای روان شناختی، توجه خود را بیشتر به انتقال اطلاعات و حقایق معطوف کرده و از تربیت انسانهای متفکر و خلاق فاصله
گرفتهاند.(شعبانی، 1382).
این در حالی که درآیات قرآن مجید با الفاظ و تعابیر متفاوت کلام به سبب آیات متعدد با مضامین گوناگون انسان را به تعقل و تدبر و در یک کلام به عقل گرایی و خرد ورزی دعوت می کنند. بنابراین تربیت انسان را با مبنا و اساس تعقل و تفکر پایه ریزی می کنند.
برای مثال، در سوره های حج، آیة 46؛ بقره، آیة 164؛ آل عمران، آیة190؛ رعد، آیة 3 وانعام آیة 5؛ ناظر به تشویق، ترغیب و توجه دادن افراد به خردورزی است در باب پرورش عقلانی از پیشوایان معصوم(ع) نیز سخنان گهرباری دراین موردثبت شده است.
متأسفانه عمل برای تشویق دانش آموزان در جهت تفکر و به ویژه به کارگیری تفکر انتقادی اراده و انگیزۀ کافی وجود ندارد.
معلمان نیز با وجود اظهاراتی که حاکی از پذیرفتن این فرض میباشد که تفکر انتقادی راه را برای آموزش بیشتر و بهتر به همراه می کند، همواره با شیوههای قالب و حذف حقایق و ایجا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد هوش معنوی، تفکر نقادانه، تفکر انتقادی، برنامه درسی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، هوش معنوی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی