دانلود پایان نامه درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب امتحان

دانلود پایان نامه ارشد

0 ،1997،ترجمه فرجاد ، 1382).
اهمال کاری با توجه به پیچیدگی و مؤلفه های شناختی ، عاطفی و رفتاری آن ،ابعاد و تظاهرات گوناگونی دارد ،از جمله می توان اهمال کاری در تصمیم گیری ،اهمال کاری وسواس گونه (فراری11 ،1991) و اهمال کاری روان رنجورانه (الیس و ناس ،1977)اشاره کرد . اما متداول ترین شکل آن ،به خصوص در حوزه ی تعلیم وتربیت ،اهمال کاری تحصیلی است (استیل ، بروثن و وام بچ 12،2001).اهمال کاری با پیامدهای زیان باری همچون ارائه با تأخیر تکالیف ،شتاب در آماده کردن خود برای امتحان ، گرفتن نمره های پایین کلاسی ،انصراف از تحصیل (استیل، 2008) استرس ونگرانی و خواب ناسالم و آشفته ،برنامه غذایی و عادات ورزشی نامناسب ،اضطراب دائمی و افسردگی ( دوویت 13و اسکوتبرگ 14 ،2002) اعتماد به نفس پایین ،پیشرفت کم ،بی نظمی و گم گشتگی ،ایجاد حالت خجالت و عقده حقارت همراه است ،اهمال کاری تحصیلی یک ویژگی شخصیتی است که رابطه نزدیکی با هویت افراد دارد (دوویت 2002).
احتمالا” هیچ تکلیف تحصیلی از انگیزش و اهمال مبرا نیست ،برای انجام تکالیف تحصیلی برخی از نویسندگان (تورانس و گالبریس15 ،2006نقل از ترویا ،2009)به عناصر شناختی اشاره کرده اند . با وجود این ، تعجب برانگیز نیست که کلید اصلی موفقیت تحصیلی حس قوی خود کارآمدی یا باور به توانایی انجام عملی برای رسیدن به هدفی معین است (بندورا ،1977) . به همین ترتیب تکالیف درسی به شدت به اهمال کاری یا تاخیر و آغاز یا تکلیف به نحو مطلوب در محدوده زمانی مورد انتظار وابسته است (فراری ،اوکالاگان و نیوبگین16 ،2005) . دو سازه خود کار آمدی و اهمال کاری به طور قطع بر عملکرد تحصیلی تاثیر دارند (ترویا ،2009). در دنیای امروزی مولد بودن ،فعال بودن و به انجام رساندن تکالیف موضوعهای بسیار ارزشمندی هستند . اهمال کاری یا ناتوانی در انجام بموقع کارها تخطی مستقیم از هنجارهای مقبول انجام امور است . تحقیقات قابل ملاحظه ای معطوف به اهمال کاری تحصیلی در محیط های دانشگاهی انجام شده است ،با این امر به علت شیوع فراوان در دانش آموزان و نقش تعین کننده اش در موفقیت و پیشرفت تحصیلی است ( سولومون و راث بلوم17 ،1984). استیل (2007)اهمال کاری تحصیلی را تاخیر عمدی در تکمیل یک تکلیف در چارجوب زمانی مطلوب یا مورد انتظار ،علی رغم انتظار بدتر شدن اوضاع برای تاخیر تعریف کرده است .
پژوهش حاضر نیز در راستای این خط پژوهشی می باشد که اهمال کاری بعنوان ویژگی های شناختی چه تاثیری بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد .
زیدنر18(1998) اضطراب امتحان را نوعی خود اشتغالی ذهنی تعریف کرده است که با خودانگاری و تردید دوباره ی توانایی های خود مشخص می شود و اغلب ارزیابی شخصیتی منفی ،نداشتن تمرکز حواس،واکنش های فیزیولورزیک نامطلوب و افت پیشرفت تحصیلی فرد منجر می شود ونقش مخرب وبازدارنده ای در سلامت روانی دانش آموزان ایفا می کند (سپهریان ورضایی ،1389) اضطراب امتحان ،تکراروفراوانی تجربه نوعی اضطراب وابسته به آزمون وپیامدهای آن است که قبل ودر حین امتحان می تواند تجربه شود وشامل آثار جسمانی ،هیجانی وشناختی است ، تحقیقات نشان داده است که اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و اثرات زیانباری برمیزان هیجان و کیفیت یادگیری دارد (پرکان 19 ،2004) . از جمله هیجانات منفی که نقش اصلی در زندگی هر کسی بازی می کند اضطراب20 می باشد . یکی از انواع اضطراب ها ،اضطراب امتحان یا ادراک هر ارزش یا تحصیلی است که یکی از مهمترین جنبه های انگیزش منفی می باشد و اثرات نامطلوبی بر عملکرد کلاسی دانش آموزان دارد . دوسک 21 اضطراب امتحان را به عنوان احساس نامطلوب یا حالت هیجانی می داند که افراد درآزمونهای رسمی یاسایر موقعیت های ارزشیابی تجربه می کنند (هیل و ویگفیلد 22،1984؛رضا توکلی زاده ،2009) .
اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان در همه جوامع به عنوان یک پاسخ مناسب و سازگار تلقی می گردد . فقدان اضطراب یا اضطراب بیمار گونه ممکن است ما را با مشکلات و خطرات زیادی مواجه سازد . اضطراب در حد متعادل و سازنده ما را وامی دارد که برای انجام امور خود به موقع و مناسب تلاش کرده ،بدین ترتیب زندگی خود را با دوام تر و بارورتر و بادوام تر می سازیم . بندرت اتفاق می افتد که در خلال فرآیند نوجوانی بحرانهای اضطراب مشاهده نگردد . گاهی این اضطراب به طور ناگهانی و زمانی به صورت تدریجی ظاهر می شود . گاهی فراگیر است و زمانی بالعکس در خلال چند ساعت پایان می پذیرد . بنابراین اضطراب به منزله بخشی از زندگی کودکان و نوجوانان یکی از مولفه های ساختار شخصیت آنها را تشکیل می دهد و از این زاویه است که پاره ای از اضطراب های دوران کودکی و نوجوانی را می توان به هنجار تلقی کرد و تاثیر مثبت آن ها را بر فرآیند تحول پذیرفت . چون این فرصت را برای افراد فراهم می آورد که مکانیزم های سازش خود را در جهت مراجعه یا منابع استرس زا و اضطراب آور گسترش دهند بالعکس اضطراب مرضی نیز وجود دارد که به منزله ی منبع شکست و سازش نایافتگی به شمار می رود و طیف وسیعی از اختلال های شناختی و بدنی غیر موجه و وحشتزدگی را شامل می شود و فرد را از بخشی عمده ای از امکاناتش محروم می کند ( دادستان ،1376)
در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مساله و ویژگی های شناختی و شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی که مقارن با سن نوجوانی می باشد و متغیرهای خود کار آمدی ، اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان به عنوان مولفه های تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی موثر می باشند ، لذا با توجه به موارد فوق سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین خود کار آمدی ، اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان برپیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد ؟

اهمیت وضرورت پژوهش :
اعتماد به نفس یکی از عوامل تعیین کننده ی موفقیت بویژه عملکرد تحصیلی می باشد ،ناکامی دانش آموزان در درسها ،عدم احساس مسئولیت در دانش آموزان ضعیف و ترک تحصیل به میزان وسیعی تحت تأثیر اعتماد واطمینان پایین آنها نسبت به توانایی های خود در امر تحصیل است . کاهش نمره دروس مختلف به میزان اعتقاد دانش آموزانی که نتوانند در مدرسه آن درس را خوب یاد بگیرند ویا تمایل به یادگیری آن درس نداشته باشند ،رابطه مستقیم دارند (سیف ،1386).
یافته های پژوهشی پک ران23و همکاران ( 2011) حاکی از آن است که انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی وبروز افکارو هیجانات منفی چون اضطراب که منجر به افت تحصیلی می شود ، رابطه دارد که این بر اساس افرادی که انگیزش و میل به پیشرفت بالایی برخوردارند در تمامی حوزه ها وبه خصوص در زمینه تحصیل ،پشتکار وتلاش بالایی خواهند داشت ودرمواجه با مسائل پیش بینی نشده به جای اینکه تحت تأثیر هیجانات و افکار منفی قرارگیرند ،راهکارهای هرچه بهتر را به کار می بندند(پک ران ، 2011).
نتایج پژوهش حسینی وخیر (1388).با موضوع بررسی چگونگی و پیش بینی اهمال کاری رفتاری ،تصمیم فراشناختی در دانشجویان نشان داد که الگوی عملکرد اجرایی خود تنظیمی در پیش بینی اهمال کاری در رفتار و تصمیم گیری به عنوان اختلال های هیجانی رفتاری کارایی داردو اهمال کاری دارای ارتباط با هیجان منفی است .،(جوکار و دلاورپور ): در پژوهشی به بررسی رابطه بین اهمال کاری وپیشرفت تحصیلی با اهداف پیشرفته پرداخته و نشان دادند که اهداف عملکرد اجتنابی و تسلط اجتنابی پیش بینی کنندهای مثبت و هدف تسلط گرایشی منفی اهمال کاری تحصیلی بود .
نتایج همچنین نشان داد که الگوی ارتباط بین هدف گرایی و اهمال کاری تحصیلی در دختران وپسران یکسان نیست ودر مجموع اهمال کاری به عنوان یک نقص در خود نظم جویی ، با الگوی چهار وجهی اهداف شامل تسلط گرایشی ،تسلط اجتنابی ،عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی در ارتباط است . بر اساس نظر (شولتز وشولتز ) : تأثیر انگیزشی خودکار آمدی می تواند چشمگیر باشد . وقتی ادراک از خودکار آمدی افراد بالا باشد در فعالیتهای شرکت خواهند کرد که توسعه مهارتها و فعالیتهای آنان را تسریع کند .
خود کارآمدی و عوامل مؤثر بر آن سالهاست که در کانون توجه روان شناسان پرورشی ودیگر کارکنان آموزش و پرورش جای دارد . در سالهای گذشته راستای نگرش کارشناسان وپژوهشگران در این زمینه از عوامل رفتاری به سوی ریشه های شناختی گردیده است . در میان این دیدگاه ها ، دیدگاه شناختی –اجتماعی بندورا سازو کارهای تأثیر گذار بسیاری را بررسی کرده است سازوکارهایی که نقش بنیادی در انجام تکالیف دارند . ولی در میان ساز وکارهای تأثیر گذاز ،هیچ کدام را در کنترل کارکرد پرنفوذتر از خوکارآمدی 24 وباورهای افراد از توانایی نمی داند (پاجارس 25 ،1997). از سوی دیگر ،وی بر آن است که خودکارآمدی همچون عاملی شناختی – انگیزشی ،دارای نقشی پر مایه در پدید آوری تفاوت های فردی و جنسیتی در گستره ی کارکرد تحصیلی است (بندورا ،2001).
اضطراب متداول به عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی ، رابطه تنگاتنگی با عملکرد وپیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان دارد، اضطراب امتحان با شخصیت و اعتماد به نفس دانش آموزان نیز ارتباط دارد به طوری که در دانش آموزان درونگرا ودانش آموزان با اعتمادبه نفس کم شایع تر است ،اضطراب امتحان اصطلاح کلی است که به نوعی از اضطراب با هراس اجتماعی خاص اشاره دارد که فرد را درباره ی توانایی هایش دچار تردید می کند وپیامد کاهش توان مقابله با موقعیت هایی مانند موقعیت امتحان است موقعیت هایی که فرد را در معرض ارزشیابی قرار می دهند و مستلزم مشکل یا مسئله هستند ، بنابراین می توان چنین اظهار داشت که فرددچار اضطراب امتحان مواد درسی را می داند اما شدت اضطراب وی مانع از آن می شود که معلومات خود را هنگام امتحان نشان می دهد . افراد دارای اضطراب امتحان بالا به فعالیتهای نامربوط وا داشته می شوند که این رفتارها به عملکرد آسیب رسانده یا آنرا مختل می کنند اضطراب امتحان نوعی اشتغال به خود26 که با خود کم انگاری و تردید درباره ی توانایی های خود مشخص می شود و غالیاً به ارزیابی شناختی منفی ، عدم تمرکز حواس ،واکنش های فیزیولوژیک نامطلوب وافت تحصیلی فرد منجر می گردد (ساراسون ،1975).
پیشرفت تحصیلی یکی از موضوعات مهم و با اهمیت نظام آموزشی و یکی از پارامترهای مهم در ارزشیابی آموزشی قلمداد می شود ، با توجه به اینکه متغیرهای مهمی مانند مهارت های تمرکز هواس ، مهارت های مدیریت زمان و مهارت مطالعه بر پیشرفت تحصیلی موثر است . اهمیت پژوهش حاضر این است که می خواهد بررسی کند متغیرهای شناختی مهم دیگری مانند خود کار آمدی ، اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان چه تاثیر مهمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد .
اهداف پژوهش:
هدف اصلی :هدف پژوهش حاضر عبارت است از تعین رابطه خودکارآمدی ،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان پسرسال اول متوسطه دوم شهر اسلام آباد غرب درسال 94-1393 است.
اهداف فرعی :
تعیین رابطه خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان پسر
تعیین رابطه اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان پسر
تعیین رابطه اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان پسر

فرضیه های پژوهش :
بین خودکارآمدی وپیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد
بین اهمال کاری و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد
بین اضطراب امتحان وپیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد
بین خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها :
تعریف مفهومی :
پیشرفت تحصیلی عبارت است از معلومات یا مهارتهای اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع های درسی که معمولاً به وسیله آزمایش ها یا نشانه ها ویا هردو که معلمان برای دانش آموزان وضع می کنند ، اندازه گیری می شود (سیف ،1386).
اهمال کاری :یعنی سهل انگاری وبه تعویق انداختن کارهاست (الیس ونال27 ،1997).
خودکارآمدی : عبارت است از قضاوت افراد در مورد توانایی هاشان برای اجرای یک سلسله کارها به منظور رسیدن به انواع تععین شده ی عملکردها (بندورا 28 ،1986).

اضطراب امتحان : نوعی خود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، خودکارآمدی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی