دانلود پایان نامه درمورد کودکان مبتلا، محله حصار

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………….206
3-5-22 محله کاشانک ………………………………………………………………………………………………………………………………………..208
3-5-23 محله حصاربوعلي …………………………………………………………………………………………………………………………………….209
3-5-24 محله محموديه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..211
3-5-25 محله قيطريه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….212
3-5-25-1 موارد قوت و ضعف محله قيطريه …………………………………………………………………………………………………………….212
3-5-26 محله اوين ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..214
3-5-27 محله فرمانيه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….216
3-5-27-1 موارد قوت و ضعف محله فرمانيه …………………………………………………………………………………………………………….217
فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..218
بررسي اهميت و انواع کارکردهاي سازمان هاي ايمان محور محله اي در مديريت و توسعه پايدار محله هاي شهري به ويژه در سطح محله هاي منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………………………………………………………………………….218
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………219
4-1 پيشينه سازمان هاي ايمان محور محله اي در غرب ( مطالعه موردي : کشور کانادا )
(History of faith- based orgonizations inwest case study: country canada)…………………………………….220
4-2 نقش و کارکردهاي اصلي سازمان هاي ايمان محور محله اي در مديريت و توسعه پايدار محله هاي شهري
(The main role and fanctions of neighborhood faith- based organizations in the management and sustainable development of urban neighborhood ) ………………………………………………………………………………222
4-3 سازمان هاي ايمان محور محله اي و مردم نهاد در ايران
(Faith -based organizations neighborhood and NGO in the iran) …………………………………………………..228
4-4 نمونه هاي موردي نقش سازمان هاي ايمان محور و محله محور در محله هاي منطقه يک شهر تهران ( انطباق و سنخيت کارکردهاي اين دو سازمان با همديگر )
(The role of faith- based organizations case samplings &NGO in neighborhoods of region 1 tehran) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………245
4-4-1 مؤسسه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ( محک )……………………………………………………………………………………….247
4-4-2 مؤسسه خيريه بهنام دهش پور …………………………………………………………………………………………………………………….248
4-4-3 مؤسسه خيريه امام علي( ع ) (هماي رحمت )………………………………………………………………………………………………….251
4-4-4 مجموعه مهرآفرين يا شهربانو ………………………………………………………………………………………………………………………253
4-4-5 آسايشگاه خيريه کهريزک ( گروه بانوان نيکوکار )…………………………………………………………………………………………..256
4-4-6 اردوگاه شهيد باهنر نياوران …………………………………………………………………………………………………………………………..260
4-4-7 بيمارستان مسيح دانشوري ……………………………………………………………………………………………………………………….. 263
نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….266
فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………267
آزمون فرضيه هاي پژوهش ، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات …………………………………………………………………………………267
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….268
5-2 روش تجزيه و تحليل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………268
5-3 يافته هاي توصيفي نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………….270
5-4 يافته هاي استنباطي و آزمون فرضيات ………………………………………………………………………………………………………..278
5-5 پايايي پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 287
نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….289
پيشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………290
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………293
فهرست منابع فارسي و عربي ……………………………………………………………………………………………………………………………………294
فهرست منابع انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………….301
فهرست منابع اينترنتي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………309
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………311
نمونه پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….312
……………………………………………………………………………………………………………………………………. Abstract315

فهرست جداول
جدول 1-1: تفاوت سازمان‌هاي رسمي و غيررسمي 19
جدول 2-1: انواع طبقه‌بندي سازمان‌هاي مردم‌نهاد NGO 29
جدول 3-1: تعريف و مفهوم مديريت شهري با تأكيد بر يكپارچگي 39
جدول 1-2: چارچوب نظري شكل‌گيري سرمايه اجتماعي 66
جدول 2-2: شاخص‌هاي مورد استفاده براي اندازه‌گيري سرمايه اجتماعي 67
جدول 3-2: تئوري سرمايه انساني سازمان از ديدگاه فردي، اجتماعي و عاطفي 74
جدول 4-2: ديدگاه‌هاي زيربنايي شاخص‌هاي سرمايه انساني 75
جدول 1-3: نسبت اندازه جمعيت تهران و حومه به درصد در دوره‌هاي مختلف سرشماري 130
جدول 2-3: مشخصات كاربري اراضي منطقه 1 تهران 1385 .134
جدول 1-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد برحسب
محدوده جغرافيايي فعاليت و استان………………………………………………………………………………………………………………..231
جدول 2-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه‌
هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان………………………………………………………………………………232
جدول 3-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه
‌هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان………………………………………………………………………………234
جدول 4-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه‌
هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان……………………………………………………………………………….235
جدول 5-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه
‌هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان……………………………………………………………………………….236
جدول 6-4: تعداد نيروي انساني فعال در سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان
هاي مردم نهاد و شعبه‌هاي آن‌ها برحسب سطح تحصيلات و استان…………………………………………………………….237
جدول 7-4: تعداد نيروي انساني فعال در سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان
هاي مردم نهاد و شبعه‌هاي آن‌ها بر حسب نوع همكاري، جنس و استان……………………………………………………238
جدول 8-:4 : فرواني تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و
شعبه هاي آن‌ها برحسب دارا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تهديدها، کالبدي، ويژگي، محلاتي Next Entries دانلود پایان نامه درمورد استان تهران، محله حصار، شناخت علم، توسعه شهر