دانلود پایان نامه درمورد کودکان مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

کشور است.
دومين آزمايشگاه مرجع ويروس‌شناسي کشور در زمينه H1N1.
تنها مرکز پزشکي ازراه‌دور کشور در بيمارستان مسيح دانشوري مستقر است.
استفاده گسترده از فناوري اطلاعات و فضاي مجازي و ارائه خدمات سلامت و پژوهشي از طرق فوق. ( http://www.irandarman.com) .
نتيجه گيري :
با توجه به ابعاد مختلف ارائه خدمات اجتماعي از سوي سازمان هاي غير دولتي مختلف در جهان ديديم که در کشور هاي مختلف خصوصاً کانادا اين ارائه خدمات به صورت گسترده در قالب سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد ارائه مي شوند ، همچنين نقش و عملکرد اصلي سازمانهاي ايمان محور محله اي در مديريت و توسعه پايدار محله هاي شهري به وضوح مورد بررسي و کنکاش قرار گرفت . در ايران نيز به گونه اي سازمانهاي ايمان محور و مردم نهاد فعال مي باشند ،تعداد اين سازمان هاي غير دولتي ، غير انتفاعي و غير سياسي اعم از ايمان محور محله اي و مردم نهاد بر حسب شرايط هاي مختلف در کل استانهاي کشور بر اساس اطلاعات وزارت کشور مورد بررسي قرار گرفته شد و در ادامه نمونه هاي موردي اين سازمان ها در محله هاي مختلف منطقه يک شهر تهران بر اساس مطالعات و مشاهدات ميداني و همچنين پرسشنامه و گزارش هر کدام از اين سازمان ها به عنوان ايمان محور يا محله محور اشاره و نقش و عملکرد هر يک از اين سازمان ها به صورت جداگانه در مديريت و توسعه پايدار محله اي مورد بررسي قرارگرفت .
در کل با توجه مطالعات صورت گرفته ما در ايران هم سازمان هاي ايمان محور و هم سازمان هاي مردم نهاد داريم و در مناطق و محله هاي مختلف شهر تهران خصوصاً محلات منطقه يک شهر تهران تعدادي از اين سازمان ها فعال و به عملکرد خودشان ادامه مي دهند . با توجه به همپوشاني فصل چهارم با فصل پنجم نتيجه گيري کلي اين دو فصل در قالب تنيجه گيري از مشاهدات ميداني و پرسشنامه در فصل پنجم ارائه خواهد شد .

5-1 مقدمه
تجزيه و تحليل داده ها براي بررسي صحت و سقم فرضيات، براي هر نوع تحقيق، از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمع آوري شده از موضوع تحقيق مي باشند، تجزيه و تحليل اطلاعات، از اصلي ترين و مهم ترين بخش هاي تحقيق محسوب مي شود. داده هاي خام با استفاده از نرم افزار هاي آماري تجزيه و تحليل مي شوند و پس از پردازش، به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي گيرند.
تجزيه و تحليل داده ها فرايندي چند مرحله اي است که طي آن، داده هايي که از طريق بکارگيري ابزارهاي جمع آوري اطلاعات در نمونه آماري فراهم آمده اند، خلاصه سازي، کد بندي، دسته بندي و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط ها بين اين داده ها، به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد.
اولين مرحله تجزيه و تحليل داده ها، تحليل توصيفي است. در تحليل توصيفي با استفاده از روش هاي آمار توصيفي، داده ها صرفاً براي بررسي و توصيف وضعيت يک گروه( نمونه) يا يک موقعيت به کار مي روند. مثلاً وضعيت سني، نوع شغل، تحصيلات و … . اما تحليل روابط و تغييرات بين متغير ها و تحليل مجموعه متغير ها براي تبيين علت، از عهده آمار توصيفي خارج است. نقش آمار توصيفي در واقع، جمع آوري، خلاصه کردن و توصيف اطلاعات کمي بدست آمده از نمونه ها يا جامعه ها است. اما محقق معمولا کار خود را با توصيف اطلاعات پايان نمي دهد، بلکه سعي مي کند آنچه را که از بررسي گروه نمونه به دست آورده، به گروه هاي مشابه بزرگتر (جامعه) تعميم دهد. به روش هايي که از طريق آن ها، ويزگي هاي گروه بزرگتر از طريق ويژگي ها در گروه کوچکتر استنباط مي شود، روش هاي آمار استنباطي گفته مي شود.
5-2 روش تجزيه و تحليل داده ‌ها
در اين بخش براي تجزيه و تحليل پاسخ هاي جمع آوري شده، از روش هاي آمار توصيفي نظير جداول فراواني، درصدها، نمودارها و شاخص هاي آماري ميانگين و انحراف استاندارد، به منظور خلاصه سازي و توصيف ويژگي هاي جمعيت شناختي( دموگرافيک) نمونه استفاده شده است. روش‌ آمار استنباطي که براي آزمون فرض‌ها و همبستگي بين متغير‌ها استفاده شده است، شامل آزمون t تک نمونه اي است که در زير شرح داده شده است.
اگر هر کدام از فرضيه‌هاي پژوهش را به صورت آماري زير بيان کنيم
{?(H_0:[email protected]_1:??0)?
که در آن H0 يا فرض صفر، به معناي نادرست بودن فرضيه مورد نظر و عدم وجود رابطه بين دو متغير است و H1 يا فرض مقابل، به معناي درست بودن فرضيه و وجود رابطه معني دار بين دو متغير است. آماره آزمون، t، به صورت زير محاسبه مي شود:
t=x ?/?(s^2?n)
که در آن:
😡 ? ميانگين پاسخ هاي سوالات مربوط به فرضيه مورد نظر
s^2 : واريانس پاسخ هاي سوالات مربوط به فرضيه مورد نظر
n : حجم نمونه
دليل استفاده از اين آزمون بخاطر اين است که مي خواهيم معني دار بودن يک فرضيه را بر اساس پاسخ‌هاي يک پرسش که بر اساس طيف ليکرت 5 نقطه اي است، آزمون کنيم. هر چه گزينه هاي بالاتر که نشان دهنده تاييد فرضيه مورد نظر از طرف پاسخ دهنده است، بيشتر انتخاب شود، مقدار آماره t که بر اساس فرمول بالا بدست مي‌آيد بزرگتر خواهد بود و هر چه آماره t بزرگتر باشد، نشان دهنده اين است که فرض H1 مورد تاييدتر است. اگر مقدار آماره t از يک مقدار مشخص که بوسيله جداول آماري بدست مي‌آيد بزرگتر باشد، به اين معني است که فرضيه پژوهش مورد تاييد قرار گرفته است. شاخصي که نشان دهنده پذيرفته شدن فرضيه پژوهش يا فرض H1 است، شاخص p مقدار آزمون مي‌باشد. اگر p مقدار يک آزمون کمتر از سطح معني داري مورد نظر باشد، فرض H1 پذيرفته مي‌شود. يعني فرضيه آزمون مورد تاييد قرار مي‌گيرد. معمولا سطح معني داري آزمون را برابر با 5 درصد در نظر مي‌گيرند. بنابراين در هر کدام از آزمون‌ها که p مقدار کمتر از 5 درصد باشد، فرض H1 را خواهيم پذيرفت.

5-3 يافته هاي توصيفي نمونه
1- جنسيت

جدول(1-5): جنسيت پاسخ دهندگان
درصد
فراواني
متغير
54.5
116
زن
جنسيت
45.5
139
مرد

100
255
جمع

با توجه به جدول 1-5، 54.5 درصد نمونه، مرد و 45.5 درصد زن هستند.

2- سن
جدول(2-5) : سن پاسخ دهندگان
درصد
فراواني
متغير
29.8
76
15 تا 29 سال
سن
32.9
84
30 تا 49 سال

26.7
68
50 تا 69 سال

10.6
27
70 سال و بيشتر

100
255
جمع

نمودار(2-5): سن پاسخ دهندگان

با توجه به جدول 2-5، بيشترين تعداد افراد نمونه، 39 درصد، در بازه سني 30 تا 49 سال مي باشند. و کمترين تعداد، 10.6 درصد، مربوط به بازه‌ي سني 70 سال به بالا است.

3- ميزان تحصيلات
جدول(3-5) : ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان
درصد
فراواني
متغير
4.7
12
ابتدايي
ميزان تحصيلات
25.5
65
ديپلم

48.6
124
سيکل

21.2
54
تحصيلات تکميلي

100
255
جمع

نمودار(3-5): ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان
با توجه به جدول 3-5، بيشترين تعداد يعني حدودا نيمي از پاسخ دهندگان، 124 نفر، داراي مدرک سيکل و کمترين تعداد، 4.7 درصد، داراي مدرک ابتدايي هستند.

4- وضعيت تاهل
جدول(4-5) : وضعيت تاهل پاسخ دهندگان
درصد
فراواني
متغير
51
130
مجرد
وضعيت تاهل
49
125
متاهل

100
255
جمع

نمودار(4-5) : وضعيت تاهل پاسخ دهندگان
همانطور که در جدول (4-5) مشاهده مي‌شود، حدود نيمي از پاسخ‌دهنده‌گان، 51 درصد، مجرد و 49 درصد متاهل‌اند.

سوال 1: کدام يک از سازمان‌هاي ايمان محور زير در محله شما استقرار و فعاليت دارند؟
جدول(5-5) : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 1
درصد
فراواني
متغير
40.8
104
مساجد، کليسا‌هاي محلي، معابد و کنيسه‌ها
پاسخ‌هاي مربوط به سوال 1
12.5
32
انجمن‌هاي حمايت از افراد بي‌سرپرست

35.5
88
بنياد‌ها و مو‌سسه‌هاي خيريه و نيکوکار

12.2
31
سازمان‌هاي غير‌دولتي خيريه‌اي و اعتباري شامل صندوق‌هاي قرض الحسنه و …

100
255
جمع

نمودار(5-5) : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 1

با توجه به نمودار 5-5، بيشترين تعداد سازمان‌ ايمان محور مربوط مي‌شود به مساجد، کليسا‌ها، معابد و کنيسه‌ها. پس از آن به ترتيب، بنياد‌ها و موسسه‌هاي خيريه و نيکوکار، سازمان‌هاي غير دولتي خيريه‌اي و اعتباري و در آخر، انجمن‌هاي حمايت از افراد بي‌سرپرست قرار دارند .
سوال 2 : از کدام يک از مفاهيم زير مي‌توان بيشتر به ويژگي سازمان‌هاي ايمان محور پي برد؟
جدول(6-5) : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 2
درصد
فراواني
متغير
3.5
9
شهرت
پاسخ‌هاي مربوط به سوال 3
12.5
32
رهبري

20
51
رسالت

30.6
78
اجتماع

33.3
85
ايمان

100
255
جمع

نمودار(6-5) : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 2

با توجه به نمودار فوق، مفاهيم ايمان ، اجتماع، رسالت، رهبري و شهرت به ترتيب مفاهيمي هستند که نمايانگر ويژگي‌هاي سازمان‌هاي ايمان محور معرفي شده اند. بنابراين بر اساس پاسخ‌هاي بدست آمده، مفهوم ايمان و اجتماع بيشترين نقش را در شناسايي سازمان‌هاي ايمان محور دارند.

سوال 3 : در منطقه يک شهر تهران کدام يک از سازمان‌هاي ايمان محور زير را مهمتر از بقيه سازمان‌ها مي‌دانيد؟
جدول(7-5) : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 3
درصد
فراواني
متغير
69
176
موسسه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) در محله ازگل
پاسخ‌هاي مربوط به سوال 3
9
23
موسسه حمايت از کليه افراد سرطاني (خيريه بهنام دهش پور) در محله تجريش

7.1
18
موسسه خيريه امام علي (ع) (هماي رحمت) در محله شهرک محلاتي

14.9
38
آسايشگاه کهريزک (گروه بانوان نيکوکار) در محله تجريش

100
255
جمع

نمودار (7-5) : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 3
نمودار 7-5، نشان مي‌دهد که بيشترين تعداد پاسخ‌دهنده‌گان، مؤسسه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) را مهمترين مؤسسه ايمان محور در منطقه يک تهران مي‌دانند. پس از آن، گروه بانوان نيکوکار در محله تجريش مهمتر معرفي شده است. مؤسسه خيريه بهنام دهش پور در تجريش و مؤسسه خيريه امام علي (ع) در محله شهرک محلاتي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.

سوال 4 : در منطقه يک شهر تهران با کدام يک از سازمان‌هاي مردم نهاد آشنايي بيشتري داريد؟
جدول(8-5) : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 4
درصد
فراواني
متغير
15.7
40
اردوگاه شهيد باهنر در محله نياوران
پاسخ‌هاي مربوط به سوال 4
23.9
61
مجموعه شهربانو (مهرآفرين) در محله دربند

5.1
13
بيمارستان مسيح دانشوري در محله دارآباد

55.3
141
شوراياري‌ها و سراي محلات در تمام محلات

100
255
جمع

نمودار (8-5) : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 4

نمودار 8-5 نشان مي‌دهد که شناخته‌ شده ترين سازمان مردم نهاد در بين پاسخ دهنده‌گان، شوراياري‌ها و سراي محلات است. مجموعه شربانو (مهرآفرين) در محله دربند، اردوگاه شهيد باهنر در محله نياوران و بيمارستان مسيح دانشوري در محله دارآباد، به ترتيب در رتبه‌هاي بعد قرار دارند.

5-4 يافته هاي استنباطي و آزمون فرضيات
در اين قسمت هر کدم از فرض ها به صورت آماري، در دو فرض صفر( H0 ) و فرض يک يا مقابل(H1 ) بيان مي شوند. قبول فرض صفر به معناي عدم تاثير و وجود رابطه بين دو متغير و قبول فرض يک يا مقابل به معناي وجود تاثير و رابطه معني دار بين دو متغير است. ملاک پذيرش فرض يک اين است که سطح معني داري آزمون (p-مقدار) کمتر از سطح خطاي نوع اول درنظر گرفته شده، باشد. در اين پژوهش سطح خطاي نوع اول را برابر با 5 درصد در نظر مي گيريم.
سطح معني داري آزمون(p-مقدار) ملاکي است براي تعيين اينکه داده هاي مشاهده شده که در آماره آزمون خلاصه شده اند، تا چه اندازه از مقدار صفر فاصله دارد. هر چه سطح معني داري آزمون کمتر باشد، احتمال درست بودن فرض يک بيشتر است.
الف) آزمون فرض اول
فرض صفر(H0 ): در منطقه مطالعاتي (منطقه يک تهران) سازمان‌هاي ايمان‌ محور و محله محور، از حيث کارکردي قابل انطباق نيستند.
فرض مقابل(H1

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد نماز جماعت، دوره قاجار، دندانپزشک، حداد عادل Next Entries دانلود پایان نامه درمورد پاسخ‌هاي، زير، آگاهي،، تعليم