دانلود پایان نامه درمورد کودکان مبتلا، دانشگاه تهران، سازمان ملل متحد، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

وبويراحمد
20
36
6
0
4
0
6
گلستان
98
94
82
1
17
6
33
گيلان
64
57
54
7
11
2
52
لرستان
20
36
6
0
4
0
6
مازندران
94
68
86
10
11
6
135
مركزي
25
24
8
4
4
0
72
هرمزگان
48
37
13
2
5
0
10
همدان
32
29
33
4
3
5
24
يزد
69
62
41
2
3
4
71
منبع : ( www.moi.ir )
جدول شماره 11-4 تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد غيردولتي و شعبه‌هاي آن بر حسب وضعيت مكان سازمان و استان:

استان

كل
ملكي
(عرصه واعيان)
ملكي
(اعيان)

استيجاري

وقفي

دراختيار موقت
مكان شخصي ندارد

ساير
كل كشور
7953
1361
438
2279
500
2417
894
64
آذربايجان شرقي
257
38
22
65
12
79
41
0
آذربايجان غربي
226
29
2
79
2
109
5
0
اردبيل
133
18
13
50
2
41
9
0
اصفهان
1122
362
35
352
82
226
51
14
ايلام
150
7
5
31
1
50
54
2
بوشهر
158
15
5
36
1
50
48
3
تهران
1225
203
130
291
132
405
63
1
چهارمحال و بختياري
191
9
10
62
5
86
18
1
خراسان
511
97
10
142
58
137
52
15
خوزستان
240
37
7
90
17
66
22
1
زنجان
104
6
3
35
2
49
7
2
سمنان
163
30
23
47
23
27
13
0
سيستان و بلوچستان
119
2
3
27
4
42
41
0
فارس
582
106
11
193
49
147
73
3
قزوين
120
5
6
37
0
39
33
0
قم
137
20
4
44
12
26
31
0
كردستان
138
1
2
38
2
77
15
3
كرمان
143
30
8
40
5
54
4
2
كرمانشاه
179
12
19
47
3
45
53
0
كهگيلويه وبويراحمد
65
3
1
25
0
13
23
0
گلستان
290
21
1
65
9
146
48
0
گيلان
154
35
6
45
9
52
7
0
لرستان
131
7
5
41
4
32
41
1
مازندران
645
134
87
215
14
148
34
13
مركزي
173
38
6
56
11
42
20
1
هرمزگان
137
11
3
16
17
34
54
2
همدان
165
31
3
37
8
81
4
1
يزد
295
54
8
73
16
114
30
0
منبع : ( www.moi.ir )
جدول شماره 12-4 تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد برحسب بالاترين مرجع تصميم‌گيري و استان:
استان
كل
مجمع عمومي هيئت امنا
مچمع عمومي اعضا
كل كشور
6914
4147
2767
آذربايجان شرقي
240
126
114
آذربايجان غربي
177
65
112
اردبيل
109
63
46
اصفهان
948
776
172
ايلام
124
43
81
بوشهر
154
68
86
تهران
1114
696
418
چهارمحال و بختياري
166
68
98
خراسان
460
320
140
خوزستان
220
143
77
زنجان
90
25
65
سمنان
149
106
43
سيستان و بلوچستان
106
53
53
فارس
496
318
178
قزوين
103
26
77
قم
129
92
37
كردستان
124
21
103
كرمان
87
55
32
كرمانشاه
153
44
109
كهگيلويه و بويراحمد
59
13
46
گلستان
261
66
195
گيلان
118
56
62
لرستان
120
98
22
مازندران
494
414
80
مركزي
169
133
36
هرمزگان
129
45
84
همدان
138
59
79
يزد
277
155
122
منبع : ( www.moi.ir )
4-4 نمونه هاي موردي نقش سازمان هاي ايمان محور و محله محور در محله هاي منطقه يک شهر تهران ( انطباق و سنخيت کارکردهاي اين دو سازمان با همديگر ) :
(The role of faith- based organizations case samplings and Ngo in neighborhoods of region 1 tehran) :
امروزه با گسترش و غلبه فرايندهاي جهاني شدن در شهرهاي جهان، مي توان شاهد ايجاد و توسعه مراکز و نهادهاي خودجوش و درونزايي در محله هاي مختلف شهرها بود که ماهيت هاي گوناگوني دارند. دسته اي از اين نهادها، داراي ماهيت مذهبي-فرهنگي (مليتي) هستند که به ارائه انواع خدمات و فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در اين محله ها مشغول هستند. هر کدام از گروههاي مذهبي اعم از مسلمان، مسيحي، يهودي و اديان شرقي در اين تشکل هاي نهادي گردآمده اند و غالبا فعاليت هاي گسترده اي در اين محله ها دارند بگونه اي که جزئي از پيکره اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اين شهرها به حساب مي آيند. اهميت اين سازمانها تا به آن حد است که شهرداران اين شهرها به هنگام تدوين برخي برنامه ها و يا اجرا و يا افتتاح پروژه هاي شهري در سطح محلات، از آنها به همکاري و يا حضور، دعوت بعمل مي آورند ، محله هاي منطقه يک شهر تهران نيز از اين مقوله جدا نيستند و حامل اين نهادهاي فعال و خودجوش در سطح محله هاي مختلف مي باشند( منبع : مشاهدات ميداني نگارنده ، بهمن 1392) .
جدول 13-4 سازمان هاي مردم نهاد NGO) ) و سازمان هاي ايمان محور ( FBO ) در محله هاي مختلف منطقه 1 شهر تهران
محله هاي منطقه 1 شهر تهران
سازمان هاي مردم نهاد
( NGO )
سازمان هاي ايمان محور
( FBO )

1 ) محله درکه

شوراياري و سراي محله درکه
مؤسسه فرهنگي خيريه انصارالخميني ، خانه سلامت محله درکه ، امامزاده سيد محمد والي ، مسجد جامع و حسينيه درکه ، مسجد علي بن ابي طالب
2 ) محله دربند
مجموعه شهربانو يا مهرآفرين دربند ، خانه کارآفريني دربند
خانه سلامت دربند ،
3 ) محله تجريش
شوراياري و سراي محله تجريش
مؤسسه خيريه بهنام دهش پور ، تکيه بازار تجريش، آسايشگاه خيريه کهريزک ( به نام گروه بانوان نيکوکار )

4) محله دارآباد
بيمارستان مسيح دانشوري ، شوراياري-سراي محله دارآباد
خيريه مسجد خاتم الانبياء ، خانه سلامت محله دارآباد

6) محله حکمت
شوراياري- سراي محله حکمت
مؤسسه خيريه توانبخشي معلولين ذهني، تکيه و حسينيه دزاشيب ، خانه سلامت حکمت
7 ) محله آراج
شوراياري و سراي محله آراج
مسجد جامع و حسينيه آراج
8 ) محله ازگل
شوراياري و سراي محله ازگل
مؤسسه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ( محک )
9) شهرک محلاتي
شوراياري و سراي محله شهرک محلاتي
مؤسسه خيريه امام علي ( ع ) به نام هماي رحمت ،
10 ) محله جماران
شوراياري و سراي محله جماران
حسينيه شيرازي ها و تکيه جماران
11 ) محله نياوران
شوراياري و سراي محله
اردوگاه شهيد باهنر نياوران
( منبع : مشاهدات ميداني نگارنده و يافته هاي تحقيق ،بهمن و اسفند 1392)
در ادامه به انطباق و سنخيت کارکردهاي سازمان هاي ايمان محور و محله محور در برخي از محله هاي منتخب منطقه 1 شهر تهران اشاره مي گردد :
4-4-1 مؤسسه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ( محک )، (نمونه برگزيده سازمان ايمان محور در خاورميانه )
مؤسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان با نام اختصاري محک به عنوان يک سازمان غير دولتي ، غير انتفاعي و غير سياسي در سال 1370 با شماره 6567 به ثبت رسيد. ايده اوليه تأسيس محک توسط سعيده قدس( بنيانگذارمحک ) با آگاهي از مشکلات کودکان مبتلا به سرطان به واسطه بيماري فرزندش صورت گرفت. از همان ابتدا با گردهم آمدن گروهي از خيران داوطلب فعاليت محک در بيمارستان هاي دولتي دانشگاهي انجام مي گرفت. همزمان با فعاليت هاي مددکاري در بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي مقدمات ثبت محک از سال 68 آغاز شد. بنيانگذاران اوليه براين باور بودند که يک مؤسسه نمي تواند تنها با اتکا به شخص ويا گروه محدودي از ياواران اين راه را طي کند بنابراين در سال 1370 محک به ثبت رسيد تا از امکانات خيرخواهانه گروه وسيع تري براي حمايت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان بهره گيرد و دامنه حمايت هاي خود را در سطح ايران گسترش دهد.
نام اختصاري محک برگرفته از نوع فعاليت اين موسسه مي باشد (موسسه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان) و لوگوي محک طرح برگ است که نماد حيات و زندگي است و برروي آن کودک و خانواده اش اميدوارانه ايستاده اند.
محک از همان ابتدا با جلب کمک هاي مردمي و نيت خيرخواهانه مردم و فعاليت هاي داوطلبانه اداره مي گرديد .برگزاري بازارها، توزيع قلک و عضويت درجمع ياوران محک از روش هاي جلب کمک هاي مردمي در محک بوده است. موسسه “محک” توانست ظرف کمتر از يک دهه با بهره گيري از اعتماد و حمايت هاي آحاد مردم و سخت کوشي اعضاء داوطلب و اعمال روشهاي علمي و تخصصي در مراقبت هاي ويژه از بيماران و خانواده هاي آنان در کنار پيشرفت هاي علم پزشکي آمار بهبود را تحت تاثير قرار دهد.
محک همواره با هدف حفظ منزلت انساني کودکان مبتلا به سرطان و خانواده ها در تلاش است که آنان شادمانه و اميدوارانه مراحل درمان را طي کنند و خانواده تنها به سلامت کودک خود بيانديشد.
فعاليت محک، انجام امور خيريه در زمينه هاي پزشکي، پژوهشي، پيشگيري، درماني، خدماتي، بهداشتي، بيمارستاني، رفاهي و صرفا در جهت حمايت از کودکان مبتلا به سرطان مي باشد. محک تبلوري از ايفاي نقش مشارکت مردمي در جامعه است که در بخش اول اساسي ترين شعار محک يعني ” ما را ياري دهيد و از ما ياري بخواهيد ” بر آن تصريح شده است.

مي توان اين فعاليت هاي را به سه بخش خيريه – درمان و تحقيقات تقسيم کرد
محک در بخش خيريه با کمک هاي مردمي توانسته 18000 کودک مبتلا به سرطان و خانواده هايشان را تحت حمايت همه جانبه قرار دهد. در بخش درمان با بهره گيري از پزشکان برجسته و متبحر در بيمارستان فوق تخصصي محک پروتکل هاي درماني را براي کودکان تعيين مي نمايد وهمچنين مشاوره هاي درماني نيز ارائه مي دهند. در بخش تحقيقات نيز با مؤسسات مشابه تحقيقاتي داخلي و خارجي (انستيو گوستاوروسي فرانسه – مؤسسه تحقيقاتي رويان – مؤسسه تحقيقاتي ابن سينا – انستيتو کانسر تهران) فعاليت مي کند( منبع : http://www.mahak-charity.org/main/fa )
محک تا کنون بيش از ????? کودک مبتلا به سرطان را تحت حمايت همه جانبه قرار داده‌است. دريافت مقام مشورتي از شوراي اقتصادي، اجتماعي سازمان ملل متحد (ECOSOC)، عضويت در سازمان‌هاي معتبر بين‌المللي مرتبط با سرطان کودکان، احداث تنها بيمارستان فوق تخصصي سرطان کودکان در خاورميانه با زير بناي ????? متر مربع و امکانات کامل کلينيکي و پاراکلينيکي در سال ????، اخذ استاندارد NGO,FBO, Benchmarking از شرکت SGS به عنوان اولين سازمان غيردولتي ،غير انتفاعي و غير سياسي درمنطقه خاورميانه، انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي – کاربردي با همکاري معتبرترين مؤسسات تحقيقات داخلي و خارجي همچون مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه تهران (انستيتو کانسر) و انستيتو گووستاوروسي کشور فرانسه، نشان دهنده فعاليت مؤثر اين مؤسسه خيريه در سطوح پيشرفته ملي و بين المللي است اين مؤسسه به کودکاني که تا سقف ?? سال سن دارند کمک مي‌کند. با اين که هسته اصلي موسسه در تهران واقع شده‌ است ولي دايره خدمات رساني آن، تمامي ايران است . اين مؤسسه با جلب مشارکت‌هاي مردمي اعم از کالا، خدمات، نقدي و دانش فني اداره مي‌شود.
( http://fa.wikipedia.org/wiki )
نشاني : ميدان اقدسيه، ابتداي بزرگراه ارتش، سه راه ازگل، بلوار شهيد مژدي، بلوار محک، موسسه خيريه و بيمارستان فوق تخصصي سرطان کودکان محک، تلفن : 23501000
4-4-2 مؤسسه خيريه بهنام دهش پور :
بهنام با وجود بيماري سختي که داشت اقدام به برگزاري اولين بازار خيريه در دي‏ماه سال 1374 کرد . اين بازارچه در آپارتماني قديمي در خيابان پاسداران و با کمک خانواده و دوستانش برپا شد. پس از آن با ياري دوستانش کنسرت پيانو را در فرهنگسراي ارسباران ترتيب داد؛ و آخرين شب زندگيش را با فروش شمع‏هاي تزئيني به نفع بيماران نيازمند مبتلا به سرطان در خانه به پايان رساند. عوائد حاصل از اين برنامه‏ها همراه با کمک‏هاي خانواده بهنام و دوستان نيکوکارش صرف تکميل و تجهيز سالن انتظار بخش راديوتراپي و کتابخانه کودکان و اتاق بازي کودکان بيمار شد که در سال 1375 افتتاح گرديد، زماني که بهنام ديگر در جمع دوستان و ياران نبود.
موسسه خيريه بهنام دهش‏پور با برگزاري بازارهاي مختلف، کنسرت، نمايشگاه نقاشي و جمع‏آوري کمک‏هاي نقدي و غير‏نقدي افراد خير، نهادها، مؤسسات و کارخانه‏ها اقدام به تکميل، تجهيز و نگهداري بخش راديوتراپي (آنکولوژي) نموده، و ياري رساني به بيماران نيازمند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد آذربايجان، كل، اردبيل، ايلام Next Entries دانلود پایان نامه درمورد کودکان کار، بندر عباس، سازمان ملل، عزت نفس