دانلود پایان نامه درمورد کودکان مبتلا، کاهش بحران، طرح پژوهش، حوزه نفوذ

دانلود پایان نامه ارشد

هاي معنوي و حس تعلق به مكان در شهرهاي مختلف جهان مي باشند. از طرف ديگر به دليل گستردگي ابعاد و تغيير ماهيت مسائل شهري و پيچيدگي اين مسائل، جامع نگري و توجه به ابعاد و جنبه هاي مختلف مسئله به منظور حل پايدار آنها (از جمله اثرات عملكردي اجتماعي-اقتصادي و زيست محيطي اين نوع سازمانهاي محلي)را اجتناب ناپذير ساخته است. پژوهش ها و مطالعات زيادي در دو دهه اخير در مورد انواع آثار كاركردي اين سازمان ها در محيط شهري، صورت گرفته که همه به نوعي سياست گذاري برنامه ريزي و مديريت شهري را از خردترين واحد يعني محله در شهر هدف قرار داده اند (madanipour,2003 ). در عصر جهاني شدن که در آن اغلب جوامع بشري درحال دور شدن از معنويت و شخصي شدن دين و جدا کردن آن از زندگي روزمره انساني است، سازمان هاي ايمان محور سعي دارند نقش هايي را در استخوانبندي و هويت بخشي به شهرها و حتي محلات ايفا کنند. سازمان هاي ايمان محور در طول تاريخ صرف نظر از کارکرد اصلي خود که همانا برگذاري مراسم آييني بوده، کارکردهايي به طور مستقيم و غيرمستقيم برعهده داشته اند.
شهر تهران نيز با قرار گرفتن در مسيرتحولات شديد جمعيتي و شهر نشيني و به تبعيت از رويه ي حاکم بر نظام برنامه ريزي کشور، بايد اصول مربوط به همخواني اين مراکز حياتي با نياز هاي جمعيتي شهر و حوزه نفوذ را روشن کرده و در جهت رفع نارسايي ها وکاستي هاي موجود، پيشنهاد و راهکار مناسب ارائه نمايد. محله هاي منطقه 1 شهر تهران نيز از اين مقوله جدا نيستند و حامل بناهاي فرهنگي ، مذهبي و ديني مي باشند. با اين وصف اين مسئله در ذهن ايجاد مي شود که وجود اين سازمان هاي ايمان محور در محله هاي منطقه 1 تهران چه نقشي درتاًمين و يا تعديل نياز هاي جمعيتي و دستيابي به اصول و معيارهاي مديريت و توسعه پايدار محله اي دارند؟ در اين پايان نامه تلاش مي گردد تا با يک بررسي، وضعيت كاركردي سازمان هاي ايمان محور را از نظر سنخيت با سازمان هاي محله محور و ايفاي نقش آنها در تحقق برخي از شاخص هاي پايداري شهري، بويژه در نياز هاي اساسي شهروندان و در نتيجه كمك به تحقق مديريت پايدار محله اي مورد تحليل قرار گيرد.

1-2 سؤالات تحقيق :

1 ) آيا سازمانهاي ايمان محور از حيث مفهومي و کارکردي با سازمانهاي محله محور قابل انطباق هستند؟
2) اين سازمانها در شکل گيري و تقويت مديريت و توسعه پايدار محله اي در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردي مي توانند داشته باشند؟

1-3 فرضيه هاي تحقيق :

در منطقه مطالعاتي ( خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) ، سازمانهاي ايمان محور و محله محور، از حيث کارکردي قابل انطباق هستند.

مهمترين وجوه کارکردي اين سازمانها در سطح مديريت و توسعه محله، شناخت ،آگاهي ، تعليم و توجه در زمينه هاي خدمات اجتماعي – آموزشي، زيست محيطي بويژه نيازهاي اساسي ساکنان است.

1-4 اهداف تحقيق :
اهداف اساسي اين رساله دستيابي به موارد زير مي باشد :
شناخت کارکردها و نقش هاي سازمانهاي ايمان محور محله اي در کشورهاي مختلف جهان در نحوه و تقويت مديريت و توسعه پايدار محله اي.
بررسي کارکردها و فعاليت هاي اين سازمانها در کاهش بحران ها، فقر و مشکلات مردم در سطح محله هاي شهري.
دستيابي به الگويي تلفيقي از اين سازمانها براي تسهيل فعاليت هاي مديريتي و جلب مشارکت هاي بيشتر مردم در سطح محلات شهري.

1-5 بهره وران تحقيق :
مديريت شهري تهران ، مراکز برنامه ريزي شهر تهران ، دانشگا هها ، اداره ميراث فرهنگي و گردشگري شهر تهران ، مراکز و سازمان هاي ايمان محور و محله محور ( کليسا ها ، مساجد ، معابد ، کنيسه ها ، تکيه ها ، شهرداري ها ، شوراهاي شهري ، سراهاي محلات ، سازمانهاي غيردولتي بين المللي، مؤسسات خيريه، متنفذين محلي ، هيئت هاي مؤسسان احزاب سياسي در سطح محله و … ) بنابر اهداف فوق ، با آگاهي از نتايج اين پايان نامه و برآورده نمودن نياز هاي جمعيتي ، مديريت و مشخص کردن اين مراکز در جهت رفاه حال شهروندان ، بهره وران اصلي اين طرح خواهند بود .

1-6 جنبه جديد بودن تحقيق
تا کنون طرح و پژوهشي در اين زمينه، که اختصاصاً به نقش سازمان هاي ايمان محور محله اي در مديريت و توسعه پايدار محله هاي شهر پرداخته باشد براي هيچيک از مناطق شهر تهران تهيه نشده است .

1-7 روش تحقيق
روش تحقيق در اين رساله از نوع اکتشافي و با محتوا و ماهيت تحليلي- توصيفي مي باشد که در آن علاوه بر مطالعات کتابخانه اي (با استفاده از منابعي از قبيل کتاب، مقاله، پايان نامه، اطلاعات سازمان ها ، ادارات و … ) ، از بازديد ميداني(پيمايش) و تکميل پرسشنامه به منظور گردآوري جديد ترين آمار و اطلاعات از مراکز وسازمان هاي ايمان محور و محله محور و ضرورت تحليل هاي مرتبط با اهداف تحقيق استفاده خواهد شد . همچنين نوع تحقيق حاضر، کاربردي-توسعه اي مي باشد.
مراحل انجام کار نيز در اين رساله به صورت زير مي باشد :
طرح تحقيق رساله.
بررسي چارچوب نظري رساله.
بررسي ويژگيهاي تاريخي، طبيعي، انساني و کالبدي محلات منطقه 1 تهران.
بررسي اهميت و انواع کارکردهاي سازمانهاي ايمان محور محله اي در مديريت و توسعه پايدار محله هاي شهر، بويژه در سطح محله هاي منطقه 1 شهر تهران.
آزمون فرضيه هاي پژوهش، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات

1-8 تکنيک کار/ ابزار گردآوري اطلاعات :
پرسشنامه 2 ) مصاحبه 3 ) بازديد ميداني (پيمايش)

1-9 نمونه برداري يا نمونه گيري :
اساساً جامعه آماري اين تحقيق را ، همه سازمانهاي ايمان محور در سطح محلات منطقه يک تهران تشکيل مي دهد( خصوصاً تشکل هايي مانند مؤسسه ي حمايت از کودکان مبتلا به سرطان به نام محک ، مؤسسه خيريه امام علي (ع) به نام هماي رحمت ، بنياد زينب کبري ، مؤسسه خيريه محدث ،خيريه مرکز توانبخشي ذهني عمل ، حسينيه جماران، امامزاده صالح(ع) ، و نمونه هايي از مساجد منطقه 1 تهران). علاوه بر آن براي ارزيابي اهميت و کارکردهاي اين سازمانها لازم است تا پرسشنامه ديگري نيز در سطح سکنه محلات تکميل شود که با توجه به جمعيت منطقه در سال 1385 برابر با جمعيت (379962 نفر) قرار دهيم بر اساس فرمول کوکران تعداد افراد نمونه برابر با 255 خواهد بود که اين تعداد نمونه به صورت خوشه اي از بين محله هاي منطقه انتخاب خواهد شد.
1-10 روش تحليل اطلاعات و داده ها :
بخش مهمي از اطلاعات گردآوري شده از طريق برنامه هاي مرتبط با محاسبات آماري به کامپيوتر وارد خواهد شد، و از طريق نرم افزار SPSS و نرم افزارEXCEL و برنامه هاي جانبي مورد تحليل قرار خواهد گرفت. نتايج آنها نيز به صورت جدول ، نقشه و نمودار توليد مي شود .

1-11 جدول زماني مراحل اجرا و پيشرفت انجام کار :

فعاليتهاي هر مرحله
زمان لازم به ماه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1- مطالعات کتابخانه اي و اسنادي

2- گردآوري اطلاعات و آمار

3- مطالعات ميداني

4-تجزيه و تحليل اطلاعات و دادها

5 – تدوين و نگارش پايان نامه

1-12 پيشينه تحقيق :
پيشينه تحقيقياتي مربوط به اين موضوع را ، فقط مي توان منابع خارجي به طور خلاصه به موارد زير اشاره کرد :
آويسک ، ويدال؛ آگوست 2001، تهيه شده توسط انجمن شهري “سازمان هاي ايمان محور در کشور هاي توسعه يافته “تهيه شده براي سازمان مسکن و کشور هاي توسعه يافته ي ايالات متحده : در اين طرح پژوهشي ابتدا واژه هاي مربوط به سازمان هاي ايمان محور تعريف گرديده سپس مشارکت سازمان هاي ايمان محوردر خدمات اجتماعي در کشور هاي توسعه يافته ايالات متحده بررسي شده است و نقش انجمن هاي ايمان محور در اجتماعات توسعه يافته مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد و در نهايت اجرايي کردن اين سازمان ها در تحقيقات مورد تأکيد مي باشد( مثل اجرايي کردن برنامه هاي راهبردي يا CDS)

بارتراکس، فرانکلين؛ “شبکه هاي سالم سازمان هاي ايمان محور و تجديد اوليه مراقبت بهداشتي(PHC) با تأکيد بر کشور کنگو”: در اين طرح تحقيقاتي شبکه هاي سالم سازمان هاي ايمان محور و جنبه هاي تخصصي کار آنها مورد ارزيابي قرار گرفته وچارچوب جامع استراتژي هاي سازمان هاي غير دولتي در مديريت پروژه ها به خصوص با تأکيد ويژه بر سلامتي ارائه گرديده است.
تحقيقات بنيادي براي يادگيري و خدمات جوامع آمريکايي و سازمان تهاتري لندن ،سال 2009؛ ” خدمات آموزشي در سازمان هاي ايمان محور،راهنمايي سودمند براي راه اندازي و پشتيباني برنامه هاي با کيفيت بالا”: در اين طرح تحقيقاتي که براي ارزيابي سطح يادگيري و خدمات انجام گرفته است با تعاريفي از راهنمايي و خدمات آموزشي شروع مي شود و چگونگي استفاده از آن و بکار گيري نقش سازمان هاي ايمان محور و تأثير آنها بر خدمات آموزشي و در نهايت ساختن کيفيت متفاوتي از زندگي مورد تأکيد بوده است.

دهاون. مارچ، ايرباي،لااورا ويلدر، والتون و بري،ژوئن 2005،” برنامه هاي سلامتي در سازمان هاي ايمان محور،آيا آنها تآًثيرگذار هستند؟: در اين طرح تحقيقاتي باز بيني ادبيات سازمان هاي ايمان محور با تکيه بر برنامه هاي سلامتي مردم و قايليت هاي اين سازمان ها در ارتقاء و بهبود شاخص هاي سلامت و بهداشت مورد تاًکيد قرار گرفته و نتيجه اي که اين مقاله گرفته به اين صورت است که تمرکز بيشتر برنامه ها برروي پيشگيري اوليه(50.9%)،حمايت از سلامت عمومي(25.5%)،سلامت روحي (20.7%)،سرطان (18.9%)،مي باشد . و در واقع تأکيد مي کند که خروجي برآمده از برنامه هاي سازمان هاي ايمان محور باعث بهبود سلامتي مي گردد.

فريس ،اليزابت؛ژوئن2005،”سازمان هاي ايمان محور و بشر دوستانه ي غير مذهبي” جلد 74، شماره 858 : در اين طرح تحقيقاتي ابتدا با معرفي سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي غير دولتي سکولاريسم در کارهاي بشر دوستانه به سابقه و عمل اين سازمان ها مي پردازد سپس نقش سازمان هاي غير دولتي در مساعدت هاي بشر دوستانه مورد تأکيد قرار گرفته و در نهايت به چالش هاي بشردوستانه در ارتباط با سازمان هاي ايمان محور مورد برسي قرار گرفته است.

کاروالهو، جان پاول؛ مارس 2012،” سازمان هاي ايمان محور”،کميته اقتصادي دانشگاه کاليفرنيا ، نسخه 22 : در اين طرح تحقيقاتي سازمان هاي ايمان محور گروه هايي با اعتقادات مذهبي، سياسي و عقلاني هستند که از طريق کنش متقابل حامي مردم مي باشند . اين مقاله الگوي سازمان هاي ايمان محور به همراه معرفي اعتقادات اجتماعي براي چارچوب اهداف انجمن را تشريح مي کند وسازمان هاي ايمان محور که حساس به حق انتخاب آزاد هستند با کشف اعتقادات براي ديگر اعضاي گروه ها بدون سرمايه گذاري کردن خودشان در اعتقادات ارزيابي و صورت مي گيرند.رقابت مذهبي کشورها با همديگرو مقايسه کشور مصر نسبت به ديگر کشورها از موضوعات محوري اين مقاله مي باشد.
مينکلر ،مرديچ ؛آگوست 2003،”پژوهش مشارکت محله محور((CBPR، مفاهيمي براي تأمين سلامت عمومي “، گزارش آمريکايي از سلامت عمومي ، جلد 1، شماره 8 : در اين طرح تحقيقاتي دولت هايي که مور حمايت مشارکت هاي محله محور هستند مورد تأکيد مي باشد.

1-13 تعريف مفاهيم و اصطلاحات :

1-13-1 عملکرد ( Function)

واژه عملکرد از واژگان بسيار آشنا در مباحث معماري است و مفهومي که به واسطه اين واژه بيان مي شود به مثابه اصلي حاکم بر چيستي معماري تلقي مي شود. معناي آنچه در حوزه معماري ” عملکرد ” خوانده مي شود مديون پيشينه ديرين به قدمت کل تاريخ نظريه پردازي معماري است. در چنين بستري ، عملکرد به مثابه مفهومي از پيش تعيين شده چيستي مفهوم معماري را قوام مي بخشد.اما آنچه الزم به تأمل است اين حقيقت است که عملکرد نه خود مفهومي مستقل و مؤثر که مفهومي وابسته است و چيستي آن از چيستي مفهوم معماري نشئت مي گيرد ((Louis I.khan,1962

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد کودکان مبتلا، محله حصار Next Entries دانلود پایان نامه درمورد قرن نوزدهم، فرم و عملکرد، دوران باستان