دانلود پایان نامه درمورد کلان شهر تهران، شاه طهماسب، دوره قاجار، دوشان تپه

دانلود پایان نامه ارشد

.
تنها به زندگي انسان فکر نمي کند ، بلکه کليه عوامل زنده و غير زنده بجز انسان را بسيار پرارزش تلقي مي کنند .
در جستجوي معيارهاي برابري براي فرم هاي گوناگون زندگي است.
در اين مدل ابعاد اجتماعي توسعه پايدار بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد و معيارهاي اندازه گيري موجود را در زمينه کيفيت زندگي کافي نمي بيند و پيشنهاد شاخص هاي بيشتري در زمينه اندازه گيري کيفيت زندگي .
مي توان شهر پايدار را شهري دانست که برآمده از توسعه اي است که ذهنيت و امکان ارتقاي هميشگي سلامت اجتماعي – اقتصادي و بوم شناسانه شهر و منطقه ، آن را فراهم کرده است ( همان،1390 ، ص 7 ) .

2-8 نظريه توسعه پايدار اجتماعات محلي
Sustainable Local Communities development Theory ) ) :
با مطرح شدن نظريه توسعه پايدار در مقياس جهاني، مشكلات اجرايي در نيل به اين نوع توسعه در جوامع مختلف پديدار گشت كه مشكل اصلي آن عدم توجه به ويژگي هاي محلي و بومي هر محدوده بوده است. همانطور كه هيچ شهري نمي تواند بدون اتكا به منابع و ظرفيت محيطي اطرافش پايدار بماند، بدون توجه به اجزاء دروني خود يعني سلولهاي شهري نيز اين پايداري تحقق نمي يابد. بنابراين به موازات اين ديدگاه و حتي قبل از آن، ديدگاهي كه توجه به محلات شهري را به عنوان سلول هاي حيات شهري ) از جمله مكتب محيط گرايان فرهنگي و… ( مطرح مي كردند، توسعه يافت. اين ديدگاه حل مشكلات شهري را استفاده از نيروهاي توانمند درونزا در محلات شهري يعني گروهها و اجتماعات محلي به عنوان سرمايه هاي اجتماعي كه از جايگاه و كاركرد ويژهاي از لحاظ حفظ و توسعه تنظيمات اجتماعي در كلانشهرها برخوردار هستند، مي دانست. اين دو نظريه در كنار يكديگر، منجر به تبيين ديدگاهي با عنوان ” توسعه پايدار اجتماعات محلي ” گرديد. اين ديدگاه مبين اين اصل است كه محلات شهري داراي درونمايه هاي عظيم اجتماعي فرهنگي هستند كه تنها با توجه به محلات به عنوان بستر زندگي اجتماعي ساكنين مي توان توسعه پايدار آنها را سبب گرديد ( موسوي ، يعقوب ، 1382 ) .
در ابتداي مطرح شدن نظريه توسعه پايدار، اكثر تفكرات و فعاليتها حول بحثهاي زيست محيطي در سطح جهان بوده است. اما در چند سال اخير رويكردهاي جهاني توسعه پايدار بيشتر به سمت سرمايه هاي اجتماعي و تفكرات در مقياس محلي پيش رفته است . برخلاف توسعه پايدار در مقياس جهاني پايداري محلي تغييرات را با سرعت بالاتري و به صورت عيني متحقق مي نمايد. پايداري در مقياس محله اي بدين معناست كه هر شهروندي از حقوق و مزاياي زندگي در آن محله برخوردار است و در مقابل عملكردها و تصميم گيري هايي كه بر سرنوشت اجتماع محلي آنها تأثيرگذار است، مسئول مي باشند. اين حقوق مي تواند از گسترده ترين موارد تا جزئي ترين را از جمله امنيت در واحد مسکوني را نيز شامل شود Barton Hugh , 2003,) ) .توسعه پايدار در مقياس محله به معناي ارتقاء كيفيت زندگي در شهر، شامل همه ويژگي ها و اجزاء مي باشد. مانعي كه نتيجه كاهش زيست محيطي، فرهنگي، سياسي، اداري، اجتماعي و اقتصادي بدون ايجاد مانعي براي نسل آينده منابع طبيعي و افزايش كمبودهاي محلي است .
مؤسسه رهن و مسکن کانادا134 در يک تحقيق با عنوان ” تغيير ارزش ها ، تغيير جوامع : يک راهبرد براي توسعه جوامع پايدار و سالم ” هفت جنبه کليدي نيل به جوامع محلي سالم و پايدار را به صورت زيربيان نموده اند : ( Changing Values , CMHC, SCHL)
حفاظت از منابع طبيعي )زمين، مواد اوليه، آب، انرژي و (…
بررسي اثرات زيست محيطي )گازهاي گلخانه اي ، تخريب لايه ازن، كيفيت آب/ هوا/ خاك(
حيات اقتصادي )زيرساختها، پايداري اقتصادي و (…
تساوي و عدالت )فرصتها و دسترسي، پاسخگويي به نيازهاي اساسي، خدماتي و رفاهي و( …
سرزندگي و حيات )خدمات و زيرساختها، فضاهاي باز، تسهيلات رفاهي، تسهيلات حمل و نقل، اقليم و آب و هوا، نور و (…
اجتماعات محلي )مشاركت، نزديكي و پيوند محلي، هويت، ميراث محلي، فضاهاي گفتگو و(…
سلامتي و امنيت ) حمايت بهداشتي، ارتقاء سطح بهداشت،حفاظت امنيتي و(… .

نمودار 4-2 نظريه توسعه پايدار در مقياس محلي

منبع : ( ( Rosland , Mark , 2000
به طور خلاصه مي توان نظريه توسعه پايدار در سطح محلات را در چارچوب نمودار بالا بيان نمود : طبق اين نمودار مي توان مشاهده كرد كه توسعه محله اي پايدار تنها در مورد يك محله يا واحد همسايگي مطرح نمي گردد . بلكه ويژگي هاي پايداري از يك محدوده، محله و يا واحد همسايگي تا واحد مشابه ديگر تغيير مي كند. به طور كلي ويژگي هاي زيست محيطي و اقليمي، اقتصادي، اجتماعي و … سبب بروز ويژگي هاي منحصر بفردي در شرايط پايداري توسعه محله اي مي گردد ( ( Rosland , Mark , 2000 .
با بررسي ديدگاه توسعه محلي اجتماعات پايدار، مي توان دو زمينه اصلي در محلات شهري را مورد هدف دانست:
1) ساختار فضايي و هويت مكاني 2) سرمايه اجتماعي

نتيجه گيري :
توسعه ساختار فضايي به تنهايي نمي تواند تأمين كننده اهداف توسعه محله اي باشد. بدين ترتيب در كنار ضرورت هاي فضايي نيازمند بازسازي اجتماعي و احياء و تقويت شبكه تعاملات اجتماعي است. محله هاي شهري با وجود شبكه تعاملات اجتماعي و روابط اجتماعي پايدار و حس تعلق خاطر و مسئوليت پذيري ميان ساكنين يك محله مورد توجه قرار مي گيرند . اصطلاح ” سرمايه اجتماعي ” به موضوعات مربوط به ساختار اجتماعي مربوط مي شود از جمله شبكه ها، ساختار و تعاملات اجتماعي كه سبب ارتقاء پتانسيل هاي اجتماعي مي گردند. عنصر اصلي سرمايه اجتماعي ارتباط و اعتماد فيمابين عناصر جامعه يعني افراد، اجتماعات محلي و گروه ها مي باشد . بنابراين هدف نهايي ديدگاه توسعه پايدار اجتماعات محلي ارتباط ميان سرمايه هاي اجتماعي و كالبدي مي باشد. تركيب اين دو جنبه با به كارگيري عناصر شاخص هويت دهنده به مكان و ايجاد زمينه مأنوس شدن سكنه جديد با محله از طريق بالابردن خوانايي سيماي آن ، استفاده از عوامل وحدت بخش براي تثبيت محله به عنوان يك مجموعه و تأمين فضاي مناسب جهت برقراري تعاملات اجتماعي و ايجاد نزديكي و پيوند و امكان تبادل آرا و نظرات در ميان ساكنين يك محدوده در قالب فضاهاي باز محلي، فضاهاي فرهنگي و تفريحي و … مي تواند سبب تحقق اهداف توسعه پايدار اجتماعات محلي گردد .

اين فصل از رساله با کلياتي راجع به شهر تهران شروع مي شود سپس به ويژگي هاي تاريخي ، طبيعي ، انساني و کالبدي تعدادي از محلات نمونه منطقه يک شهر تهران به همراه ويژگي هاي SWOT برخي از اين محلات اشاره مي گردد .
3-1 پيشينه تاريخي شکل گيري شهر تهران از دوره قبل ازاسلام تا بعد از انقلاب :
نام تهران براي نخستين بار در يکي از نوشته هاي تئودوسيوس يوناني درحدود اواخر سده دوم پيش از ميلاد به عنوان يکي از توابع ري ذکر گرديده ،قديمي ترين سند فارسي موجود درباره نام تهران نشان مي دهد که تهران قبل از سده دوم هجري قمري وجود داشته است ، زيرا نويسنده اي به نام ابوسعد سمعاني در کتاب خود از شخصي بنام ابوعبدلله محمدابن حامد تهراني رازي نام مي برد که اهل تهران ري بوده است و در سال 261هحري قمري برابر 874 ميلادي درگذشته است . ابولقاسم محمدابن حوقل به سال 331 هجري قمري در توصيف شهر تهران نوشته است که : تهران در شمال ري واقع شده است و داراي باغ هاي فراواني است و ميوه آن بسيار متنوع است . ابو اسحاق استخري درکتاب المسالک و الممالک به سال 340 هجري قمري درباره تهران به تفصيل سخن گفته است و ابن بلخي در کتاب خودش به نام فارسنامه که حدود سال هاي 500 هجري قمري نوشته است از آثار تهران سخن به ميان آورده است .نجم الدين ابوبکر محمدابن علي ابن سليمان راوندي در کتاب معروف خويش به نام ” راحة الصدور ” به سال 599 هجري قمري روايت کرده است که مادر سلطان ارسلان سلجوقي که در سال 561 هجري قمري از ري قصد عزيمت به نخجوان را داشت در نزديکي تهران فرود آمد و در همان ايام خود سلطان در دولاب که ناحيه اي در جنوب خاوري تهران است اقامت داشت ( هورگاد ، برنارد – سيدمحسن ، حبيبي ، 1384 ) .
شکل گيري شهر تهران به دوره هاي زير قابل تقسيم است :
دوره صفوي : تهران قبل از پايتخت شدن آبادي کوچکي بود در يک فرسنگي شهر ري که بعد ها و در سال 1961م شاه طهماسب صفوي براي آن بارويي ساخت . بعد ها شاه عباس صفوي چهار باغ بزرگي در تهران احداث کرد
دوره قاجاريه : آغا محمد خان قاجار در سال 1204م تهران را به پايتختي برگزيد و از آن پس تهران دارالخلافه ناميده شد . در اين دوره روند شهر نشيني و فرآيند شهرسازي تهران به علت پايتحتي تحت تأثير روند تحولات اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي کشور قرار مي گيرد .
دوره پهلوي : از سال 1300 به علت تثبيت دولت و امنيت عمومي ، دوره جديدي در شهر نشيني شهر تهران آغاز شد . در اين دوران که دوره معاصر خوانده مي شود جامعه ايران بر اثر توسعه تکنولوزي و تمدن ماشيني غرب دستخوش تحولات شگرف اجتماعي – اقتصادي و سرانجام شهرسازي شد که برخي اين دوره را دوره نوگرايي يا تجددگرايي نيز ناميده اند .
به طور کل شهر تهران سه دوره تحول را از قبل و بعد از انقلاب طي مي کند :
الف ) دوره اول تحول بنيادي تهران ( 1300ه-ش 1320 ) : در اين دوره نوسازي شهر تهران و تغيير شکل ظاهري آن به عنوان يک سياست در نوگرايي دنبال مي شد . کريم آقا بوذر جمهري رئيس بلديه شهر تهران با شدت و قدرت، بافت قديمي تهران را تخريب نمود . براي توسعه خيابان ها و نوسازي شهر در سال 1312 قانون تعريض و توسعه معابر از تصويب مجلس گذشت . نقشه جديدي ابتدا در سال 1309و سپس در سال 1316 براي شهر تهران تهيه شد .
ب ) دوره دوم تشکيل کلان شهر تهران ( 1240- 1320 ) : در دهه اول اين دوره به علت جنگ جهاني دوم نوسازي شهر تهران به کندي پيش مي رفت . در دهه دوم با اتکا به درآمد هاي روز افزون نفت ، صنايع و تجارت رونق نسبي يافت و شهر نشيني رو به توسعه گذاشت . جمعيت شهر تهران در اين دهه به دو ميليون نفر رسيد که عامل اصلي افزايش جمعيت ، مهاجرت بود . در سال 1275 براي اولين بار براي تهران نقشه تهيه گرديد . در سال 1284نقشه جديدتري از تهران با همکاري مهندسين فرانسوي تهيه شد . و اراضي جديدي را داخل محدوده شهر نمودند و شهر را به وسيله خندق ها و باروهاي جديد به شکل هشت ضلعي محدود ساختند و ارتباط شهر با خارج را به وسيله دروازه هايي به نام شميران ، دولت ، يوسف آباد ، دوشان تپه ، دولاب ، خراسان ، خاني آباد و… تأمين نمودند .
پ ) دوره سوم پديده شهر- منطقه تهران : گسترش غول آساي تهران از دهه 40 به بعد آغاز مي شود . گسترش زير ساخت هاي ارتباطي ، تأسيساتي و تجهيزات از يک سو کالبد شهر را گسترش داد و از سوي ديگر کيفيت زندگي شهري را ارتقا بخشيد . در اين دوره حومه ها و مجتمع هاي مسکوني متعددي خارج از حريم قانوني و محدوده شهر تهران رشد يافتند و وسيع ترين حوزه هاي مسکوني و خوابگاهي در اطراف تهران شکل گرفتند ( طرح راهبردي ساختاري جامع شهر تهران ، 1385 ).
3-2 موقعيت جغرافيايي و ويژگي هاي طبيعي و زمين شناسي شهر تهران :
تهران در کوهپايه هاي جنوب کوههاي البرز مرکزي قرار گرفته است اين شهر در موقعيت جغرافيايي در 50 درجه و 33 دقيقه الي 51 درجه و 4 دقيقه طول شرقي و 35 درجه و 35 دقيقه الي 35 درجه و 50 دقيقه عرض شمالي واقع گرديده است . تهران داراي وسعتي برابر با 89/716 کيلومتر مربع است که تقريباً 4 درصد کل وسعت کشور را در بر مي گيرد . محدوده شهر تهران نيز که در سند اصلي طرح جامع تعيين شده ، شهرداري نقشه مربوطه را با مقياس 1:2000 تهيه و آن را به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تحويل نموده است ( طرح راهبردي -ساختاري جامع شهر تهران ، 1385 ) . نقشه شماره1 محدوده شهر تهران را نشان مي دهد .
نقشه شماره3-1 محدوده شهر تهران

(http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=341)منبع:
به طور کلي شهر تهران در ميان دشتي محصور در ميان کوههاي البرز و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان ملل، آموزش و پرورش، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد کلانشهر تهران، استان تهران، سفارتخانه، حمل و نقل