دانلود پایان نامه درمورد کلان شهر تهران، دانشگاه تهران، استان هرمزگان، بافت فرسوده

دانلود پایان نامه ارشد

(1374)، مجموعه فرهنگي- آموزشي جوانان( خانه جوان)، دانشگاه شهيد بهشتي.
66- نوبهار، رضا (1377)، زمينه جرم شناي، تهران: انتشارات گنج دانش.
67- وليدي، محمد صالح(1359)، بررسي عوامل جرم در استان کرمان، تهران: رساله دکتري دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
68- موسوي، سيد يعقوب (1380)، زمينه هاي کاهش همبستگي هاي اجتماعي در کلان شهر تهران، سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران، دفتر مطالعات و پژوهش هاي راهبردي.
69- مطالعات مربوط به طرح جامع بندرعباس، انجام شده به درخواست اداره کل مسکن و شهرسازي استان هرمزگان.
70- اطلاعات معماري نويفرت
71- طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر بندرعباس، مهندسان مشاور نقش پيراوش.

منابع لاتين:
72- Ashton, John (1988), Healthy cities consepts and visions, university of Liverpool.
73- Atlas, Randall (1986), crime prevention through Bilding code, Journal of Security Administration, Vol.9.
74- Atlas, Randall (1989), Building design can provide defensible space, Access control, Atlas safety & security Design.
75- Atlas, Randall (1994), Enviromental Barriers to crime, Atlas safety& security Design.
76- Atlas Randall (1999), Designing against terror: sit securityplanning and design criteria, Architectural Graphic standard, Atlas safety & security Design.
77- Atlas, Randall(1999), Environmental design that prevents crime, the construction specify, Atlas safety & security Design.
78- Brown Laure (2000), Geography of crime, university of Wollongog, school of Geoscinces, from the world wide. Web:http://geos242.com.
79- Carmon, Matthew, Heath Tim, oc, taner and tiesdell steven (2003), public places urban spaces, Architectural press, New yourk, Paris.
80- Duhl, Leonard (1986), The Healthy city its Function and is Future Health promation, oxford university press, vol.2. No2.
81- Gizwski, peter- Homer. Dixon, Thomas, urbanGrowh and violence: will the future Resmble the past? www.libary. Utoronto. Ca/psc/eps/urban 2.htm.
82- Lioyd, D (1977), The ldea of law, penguin Books.
83- Newman, Oscar (1996), creating Defensible space, Us. Department of Housing and Urban Development, office of policy Development and Research.
84- Patel, Rajeer(1997), Urban violence: An Overview, A city for all, edited by Jo BealZed Books Ltd London & Newgersey.
85- Robinson, matthew (1996), the theoretical of CPTED 25 year of Responses to C. Ray Jeffry, edited by: William laufer and Freda adler, Appalachian state university Department of political sciene and criminal Justice.
86- Sherman, Barrie(1988), Cities fit to live in (themes of variations, edited by Derek Jones, CHANNEL four TELEVISION.
87- Vedera, Meenu (1997), Violent Homes in Violent cities, A city for all, edited by: Jo Beall, Zed Book Ltd.
88- Wekerle and whitzman (1955), safe cities (guidelines for planning Design, and management, Van Nostard Reinhold.
89- Whit. R (1998) Public Spaces and Communty Crime prevention university of Melbom.

1 http://hesam-law.blogfa.com/post-25.aspx
2 Culture
3 thang
4 edure,education
5 Social hertage
6 Mass Culture
7 Partisan Review
8 Folk Culture
9 Acculturation
10 فيلسوف آلماني تبار آمريکايي، متولد 1898
11 Subcultures
12 Clinard and Meier
13 Violent Person Crime
14 Property Offence
15 Political Crimes
16 Body, G
17 Davies .L
18 Social Disorder
19 Normarive Disorder
20 Scial Anomie
21 http://www./Durkeim Anomie
22 Lacassagne
23 Unlimited Aspriation
24 Merton
25 Walter Miller
26 به نقل از : Durkheim, Emile (1951): Suicide: ” A study in sociology”. New York: The Free press
2 William Godwin
28 Constantine Pecquer
29 Provdohon
30 Ducpetiaux

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع ماقبل مدرن، مقوله بندی، محدودیت ها، زیبایی شناختی Next Entries منبع مقاله با موضوع زیبایی شناختی، زیبایی شناسی، واقع گرایی، تعامل اجتماعی