دانلود پایان نامه درمورد کلانشهر تهران، استان تهران، سفارتخانه، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

دشت تهران قرار گرفته است و عملاً از نظر توسعه ، شکل و موقعيت تابع اين استقرار است . سرتاسر شمال شهر تهران از نظر توسعه به کوههاي شمال و از سمت شرق و جنوب شرقي نيز به ادامه اين سلسله محدود است . جنوب و شرق تهران به کوير و غرب آن به دشت قزوين باز مي شود . وجود رشته کوه هاي البرز در قسمت شمال امکان توسعه شهر را محدود نموده است . اما وجود قله مرتفع دماوند با 5671 متر ارتفاع به کلانشهر 12 ميليون نفري تهران در حاشيه دشت کوير ، جلوه ويژه اي مي بخشد . نقشه شماره 1 وضعيت توپوگرافي شهر تهران را به طور کلي نشان مي دهد .

نقشه شماره 3-2 وضعيت توپوگرافي شهر تهران

منبع : ( هورگاد ، برنارد-سيد محسن ، حبيبي ، 1384 )
هواي شهر تهران در تابستان و زمستان معتدل و سرد است . حداکثر دماي ثبت شده حدود 44 درجه و حداقل دماي ثبت شده 15- و متوسط ساليانه 7/16 درجه سانتيگراد مي باشد . ميزان بارندگي حدود 230 ميليمتر و دامنه تغييرات آن از 200 الي 400 ميليمتر از سالي به سال ديگر متفاوت است . تعداد روزهاي يخبندان از 48 تا 72 روز در سال گزارش شده است . در شهر تهران دو نوع باد مي وزد يکي باد موسمي و ديگري باد محلي ، ولي هيچ کدام داراي جهت خاصي نبوده بلکه تابع تغييرات فصلي و وضع توپوگرافي محل است .
شيب کلي شهر تهران از شمال به جنوب بوده و تفاوت شيب هاي زمين شهر ري با شيب 1 درصد تا زمين زعفرانيه و دربند با شيب مابين 11 الي 14 و حتي در حصارک تا شيب 20 الي 30 درجه وجود دارد .
وقوع شهر تهران در دامنه جنوبي البرز ، طبيعتاً داراي منابع آبي سطحي قابل ملاحضه اي است اين منابع عبارت اند از : رودخانه کن ، رودخانه فرحزاد ، رودخانه درکه ، رودخانه دربند و دارآباد . محدوده تهران به 9 حوزه آبريز تقسيم شده است که آب هاي جاري از هر يک از اين حوزه ها توسط مسيل هاي آن حوزه تخليه مي شوند . اين مسيل ها عبارت اند از : مسيل تهران پارس ، مسيل دارآباد ، مسيل سرخه حصار ، مسيل منظريه ، مسيل دربند ، مسيل ولنجک ، مسيل باغ فيض ، مسيل درکه و مسيل کن .
شرايط مشخصه زمين شناسي منطقه تهران تماس جنوبي توده عظيم کوهستان البرز مرکزي متعلق به دوران سوم زمين شناسي با فلات ايران است . در دامنه جنوبي البرز مرکزي بر بستري از توده هاي آوار شده آتشفشاني دوره ايوسن موسوم به سازند کرج ، قلمرو تهران و کرج قرار دارد . گسيختگي ميان البرز و فلات ايران در نوع خود يکي از بزرگترين گسيختگي ها در جهان است . اين گسست با چندين رشته گسل که فعال ترين آنها گسل مشاء ، گسل شمال تهران ، وگسل ري است مشخص شده است . شهر تهران همواره تحت تأثير لرزه هاي خفيفي است که حس نمي شود . در طول سده گذشته هيچگاه زلزله شديدي رخ نداده است . ازسوي ديگر منطقه شميران با لرزه هاي نه خيلي بزرگ مواجه بوده است که ناشي از تکانه هاي گسل مشاء و شمال تهران بوده است . در حقيقت ريسک زلزله به کيفيت ساخت و ساز بستگي دارد . ريسک در نواحي با ساختمان هاي قديمي تر ساخته شده با خشت و با مصالح غير مقاوم بيشتر است . ضوابط ساختماني ضد زلزله مدت هاست که در تهران وضع شده است ولي خطر زلزله همچنان به صورت يک سؤال باقي مانده است . نقشه شماره 3 پراکندگي گسل هاي فعال در استان تهران و گسل هاي فعال اطراف را نشان مي دهد ( هورگاد ، برنارد-سيد محسن ، حبيبي ، 1384) .
نقشه شماره 3 -3 پراکندگي فعال ترين گسل هاي استان تهران و شهر تهران

منبع : ( هورگاد ، برنارد-سيد محسن ، حبيبي ، 1384 )

3-3 بررسي ويژگي هاي جمعيتي شهر تهران در دوره هاي مختلف :
جمعيت کلانشهر تهران در سال 1383 فراتر از 12 ميليون نفر است . منطقه شهري تهران پس از دورهايي در سال هاي 1330 تا 1350 که رشدي سريع داشت ، امروزه مانند ساير کلانشهر هاي جهان رشدي آهسته دارد . از سال 1335 به بعد ساير شهر هاي ايران داراي آهنگ رشد سريع تر از پايتخت بوده اند . به نحوي که سهم منطقه شهري تهران در جمعيت شهري کل کشور پس ار ثباتي که بين سال هاي 1309 و 1339با نرخ 25% پيدا کرد در سال 1335 از 4/30 % به 1/24 % در سال 1375 کاهش پيدا کرد . تهران کلانشهري در مقياس کشوري با جمعيت 70 ميليون نفر است . از سال 1355 و به ويژه بعد از سال 1365 ، توسعه کلانشهر تهران با رشد خيلي سريع مناطق حومه اي که 30% کنوني 12 ميليون نفري را به خوداختصاص داده است ، مواجه بوده است ( همان ، 1384 ، ص 78 ) .
جدول 1-3 نسبت اندازه جمعيت تهران و حومه به درصد
1279
1295
1305
1315
1325
1335
1345
1355
1365
1375

1/2
3/3
4/3
6/5
4/6
5/8
9/10
3/14
1/14
8/14
ايران / تهران
10
6/15
7/20
3/26
8/24
3/25
6/26
4/30
9/25
1/24
جمعيت شهري ايران /تهران
8/3
3/3
9/2
2.6
4/2
5/2
1/3
2/6
2/13
3/28
کلانشهر / حومه
منبع : همان ، 1384 ، ص 78 ) )
ارزيابي آهنگ ورود مهاجران به تهران نشان مي دهد که مهاجرت ، علت افزايش بين 20 تا 30% کل جمعيت شهر ي بوده ، اما اين نسبت از سال1365 به بعد کاهش يافته و به 15% رسيده است . از سال 1350 به بعد هرسال حدود 000 /250 نفر به جمعيت منطقه کلانشهر افزوده مي شد ،که از اين عده 30 الي 50 هزار نفر مهاجر بودند . بين سال هاي 1365 و1375 هر سال 35000 نفر به تهران آمده اند ، در حالي که در دهه گذشته اين تعداد به 47600 نفر مي رسيد .جمعيت شهر تهران در افق 1405با رشد طبيعي جمعيت آن و تجزيه و تحليل نتايج سرشماري نفوس و مسکن کشور در سال 1385 معادل 7/8 ميليون نفر پيش بيني مي گردد .ليکن برنامه ها براي تأمين نيازهاي خدمات شهري جمعيت ساکن و شاغل ، بر مبناي جمعيتي معادل 1/9 ميليون نفر انجام شده است . ظرفيت پذيري سکونت ، بر مبناي حدود 20 درصدمازاد بر پيش بيني جمعيت فوق و به منظور توسعه ساخت و ساز و جلوگيري از رکود بازار مسکن ، براي حدود 5/10 ميليون نفر جمعيت تا افق طرح ، تدارک يافته است .

3-4 سازمان فضايي و کالبد شهر تهران :
ساختار شبکه اي شهر تهران ، که شامل نقاط ، خطوط و سطوح مي باشد ، هماهنگ با ساختارهاي طبيعي وتاريخي و نظام هاي حرکت ، عملکرد و فعاليت متشکل از 5 محور شمالي- جنوبي و سه محور شرقي-غربي است که ضمن تسهيل امکان حرکت و جابجايي بهتر در سطح شهر و کاهش تقاضاي سفر ، سامان يابي عناصر بزرگ مقياس با کارکردهاي شهري و فراشهري تهران را فراهم مي سازد . نقشه شماره 4-3 گوياي اين واقعيت مي باشد. نقشه شماره 4-3 سازمان فضايي و کالبد شهر تهران

( منبع : طرح راهبردي ساختاري جامع شهر تهران ، 1385)
3-5 ويژگي هاي تاريخي ، طبيعي ، انساني و کالبدي برخي از محلات منطقه 1 تهران :
3-5-1 کلياتي راجع به منطقه 1 شهر تهران :
در حال حاضر مرز قانوني و ابلاغ شده منطقه 1 شهر تهران از شمال مرز شمالي مصوب شوراي شهر ، ازجنوب بزرگره ههاي مدرس ، صدر ، چمران و بابائي ، از شرق جاده لشگرک، و از غرب رودخانه درکه مي باشد . جمعيت منطقه در سال 1385 به رقمي معادل 379962 نفر با وسعت 4573.32 رسيده است و اين منطقه در حال حاضر داراي 10 ناحيه و 26 محله مي باشد . امر ساخت و سازهاي صورت گرفته در اين منطقه منطبق با محدوده 25 ساله شهر تهران است ( نقشه شماره 5-3 ، موقعيت منطقه در تهران ، نقشه شماره 6-3، نقشه نواحي 10 گانه منطقه 1 شهر تهران ) . از نظر محدوده گسترش کالبدي ، محدود شمال شهر تهران از حدود دهه 40 تاکنون يکي از بخش هاي مهم شهر تهران به حساب مي آمده است . وجود باغات ، دره ها ، نزديکي به کوهپايه باعث شده که اين منطقه از ديرباز به عنوان ييلاقات تهران مطرح شود . شميران تا دهه 20 و 30 به صورت قصبه اي جدا از شهر تهران بوده است . لفظ شميران قدمتي تا دوران صفويه دارد و اسامي چون اختياريه ، آجودانيه ، اقدسيه ، پس قلعه ، تجريش ، باغ فردوس به قبل از زمان ناصري باز مي گردند . با گسترش شهر تهران و تثبيت نظام شهر نشيني در دهه هاي 30 و 40 اين منطقه به دليل داشتن ارزش هاي زيست محيطي فراوان مورد توجه اقشار پردرآمد و افراد حکومتي و سفارتخانه هاي خارجي قرار گرفت . وجود دو مجموعه سلطنتي مهم نياوران و سعدآباد ، باشگاه هاي وزارتخانه ها و نهاد هاي دولتي ، منازل مسکوني مديران و رؤساي ادارات و سفارتخانه هاي خارجي نشان دهنده ارزش بالاي اين منطقه وجذابيت زندگي در آن بوده است . در دهه هاي 60 و 70 با وجود خالي بودن مناطق جنوبي و شرق منطقه يک تمايل به ساخت وساز در نواحي شمالي در محدوده ارتفاعي 1600تا 1800بيشتر بوده است . رشد سالانه جمعيت و ميزان مهاجرپذيري در منطقه 1 بالاتر از شهر تهران است . بعد خانوار و تراکم ناخالص جمعيت و ميزان بيکاري نيز بسيار پايين تر از شهر تهران است و اين شاخص ها بيانگر موقعيت بالاي اقتصادي و اجتماعي ساکنان منطقه است . مقايسه شاخص هاي کالبدي بيانگر روند افزايش تراکم در اين منطقه است . چرا که متوسط تعداد طبقات مسکوني و غير مسکوني و متوسط تراکم ساختماني و نيز تراکم ساختماني مسکوني بالاتر از شهر تهران است . متوسط مساحت قطعات در منطقه بسيار بالاتر از شهر تهران است و اين مطلب درشت دانگي قطعات را در منطقه نشان مي دهد ( مهندسين مشاور بافت شهر ، 1384 ) . بيشترين کاربري وضع موجود منطقه 1 شهر تهران را کاربري مسکوني خالص با 35 % به خد اختصاص داده است . ديگر کاربري ها نيز در جدول 2-3 به همراه نقشه کاربري اراضي منطقه 1شهر تهران آمده است .
نقشه شماره 5-3 موقعيت منطقه 1 در شهر تهران

( منبع : طرح راهبردي ساختاري جامع شهر تهران ، 1385)
نقشه شماره 6-3 نواحي 10 گانه منطقه ا شهر تهران

جدول شماره 2-3 مشخصات کاربري اراضي منطقه 1 تهران ، سال 1385
نوع کاربري
مساحت
درصد
انتظامي
96/436
55/9
باغ و باغ مسکوني
57/275
03/6
پارکينگ و حمل و نقل
59/15
34/0
تأسيسات و تجهيزات
72/41
91/0
تجاري
72/51
13/1
خدمات عمومي
90/324
1/7
زمين هاي باير و ساخته نشده
93/447
79/9
صنعتي – کارگاهي
35/40
88/0
فضاي باز و تفريحي
43/163
57/3
فضاي سبز و پارک
96/173
80/3
کاربري ويژه – ديپلماتيک
22/62
36/1
کشاورزي و دامداري
78/0
02/0
مسکوني خالص
93/1620
44/35
مسکوني مختلط
47/36
80/0
اداري
22/54
19/1
معابر
55/826
07/18
جمع
4573.32
100
( منبع : مهندسين مشاور بافت ، 1384، طرح راهبردي ساختاري شهر تهران ، 1385 )

نقشه شماره 7-3 کاربري اراضي منطقه 1 شهر تهران منبع ( مهندسين مشاور بافت شهر، 1384 )

براي پي بردن به نقاط قوت ، ضعف ، فرصت وتهديد ها در منطقه 1 شهر تهران به تحليل مدل SWOT در منطقه مي پزدازيم
الف ) نقاط قوت :
امکان استفاده از اراضي باير شرق منطقه جهت توسعه خدمات و فضاي سبز مورد نياز
وجود کاربريهاي مرتبط با گردشگري و گذراندن اوقات فراغت در سطح منطقه
وجود محوطه ها و پهنه هاي وسيع تاريخي و ديپلماتيک در سطح منطقه
وجود باغات و فضاي سبز وسيع در سطح منطقه
وجود کاربري هاي پرتعامل در راسته هاي اصلي)شريعتي و وليعصر( و ايجاد سرزندگي در آن ها
وجود اراضي باير و فضاهاي باز وسيع در قسمت هاي غربي و شرقي منطقه به عنوان محلي جهت اسکان اضطراري
وجود تپه ها و دره ها و مناظر طبيعي و کريدورهاي ديد در منطقه
معابر کوچه باغي و فضاهاي باز به عنوان شناسه و عنصر هويت بخش منطقه
امکان احياء و مرمت بافت ها و عناصر تاريخي با توجه به خواست و علاقه مردم و سازمان ميراث فرهنگي
عبوري نبودن شبکه ارتباطي و بن بست بودن منطقه
موقعيت زيست محيطي و اقليمي منطقه به عنوان مزيتي ويژه در تعيين شرايط و بهبود زيست بوم تهران
موقعيت ويژه محيطي منطقه به دليل قرار گرفتن در بالادست شهر تهران
بالاتر بودن سطح تحصيلات تخصص و درآمد گروه هاي مختلف ساکن در منطقه نسبت به شهر تهران
تمايل ساکنان به مشارکت و همکاري در حل مسائل شهري منطقه
درصد بالاي استفاده از مصالح مرغوب در ساختمان هاي منطقه
امکان درآمدزايي بالاي شهرداري منطقه از طريق نوسازي و فروش تراکم
وجود فضاهاي طبيعي، تاريخي و شهري متنوع براي استفاده بهينه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد کلان شهر تهران، شاه طهماسب، دوره قاجار، دوشان تپه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد طرح جامع تهران، سلسله مراتب، شبکه معابر، سنگ نوشته