دانلود پایان نامه درمورد کره جنوبی

دانلود پایان نامه ارشد

رسانده مي شود و بعد با كاغذ صافي واتمن(Whatman Filter) فيلتر مي شود. بوسيله يك پيپت پاستور مقداري از خون رقيق شده و فيلتر شده را برداشته و يك قطره از آن را روي لام هماسيتومتري (نئوبار) قرار داده و در زير ميكروسكوپ نوري با عدسي شيئي 100 سلول هاي سفيد در چهار مربع كناري لام شمارش شده و پس از جمع كردن تمام سلول هاي شمارش شده با استفاده از رابطه زير تعداد سلول هاي سفيد در ميكروليتر خون محاسبه مي شود(جعفري، 1387).
4 / 2000 * سلول هاي سفيد شمارش شده در لام نئوبار = تعداد سلول هاي سفيد در هر ميكروليتر خون

جدول 4-2- تركيب محلول نات- هريك (Nott Herick) (براون، 1370):
نام ماده
فرمول شيميايي
مقدار
نمك
NaCl
88/3 گرم
فسفات هيدروژن سديم
Na2HPO4
74/1 گرم
فسفات هيدروژن پتاسيم
K2HPO4
25/0 گرم
سولفات سديم
Na2SO4
50/2 گرم
متيل ويولت

1/0 گرم
فرمالين 37 درصد

50/7 ميلي ليتر

2-9-2- اندازه گيري درصد هماتوكريت خون
براي اندازه گيري درصد هماتوكريت خون لوله هاي ميكروهماتوكريت را تا 3/2 ارتفاع آنها از خون حاوي ماده ضد انعقاد پر كرده و يك انتهاي آن با خمير مخصوص مسدود مي شود. اين لوله ها با دستگاه سانتريفوژ ميكروهماتوكريت به مدت 4 دقيقه و سرعت 1200 دور در دقيقه سانتريفوژ شده و سپس با استفاده از خط كش مدرج مخصوص در صد هماتوكريت در لوله ها خوانده مي شود(طاهري 1370).

3-9-2- اندازه گيري غلظت هموگلوبين خون
براي اندازه گيري غلظت هموگلوبين خون از روش سيانو مت هموگلوبين با يك محلول استاندارد تجارتي به نام محلول درآبكينز (Drabkins Solution) استفاده مي شود (براون، 1370). براي تهيه محلول درآبكينز، محتويات يك ويال از استوكA و يك ويال از استوك B (موجود در كيت آزمايش) را به يك بالن ژوژه 500 ميلي ليتري وارد كرده و با آب مقطر حجم آن به مقدار استاندارد مي رسد. 20 ميكروليت از نمونه خون را با سمپلر به 5 ميلي ليتر از محلول درآبكينز افزوده مي شود و پس از 5 دقيقه آنرا در دور 15000 و به مدت 5 دقيقه سانتريفوژ كرده تا مواد معلق سلولي از آن خارج شود و سپس ميزان جذب نوري نمونه و استاندارد مربوطه در طول موج 540 نانومتر به وسيله دستگاه اسپكتروفتومتر قرائت مي شود و با فرمول زير غلظت هموگلوبين محاسبه مي گردد.
غلظت هموگلوبين (گرم درصد) = 8/36 * جذب نوري نمونه

10-2- استرس آنوكسي
انجام این آزمایش در پایان دوره (روز 61) صورت پذیرفت. برای این منظور تانک 1000 لیتری بوسیله توری با چهارچوب چوبی به چند قسمت مساوی تقسیم شد و سپس میزان اکسیژن آب توسط گاز ازت به ppm 3 کاهش داده شد و سپس 15ماهی از هر تیمار (5 ماهی از هر تکرار) انتخاب و به داخل محفظه های توری داخل تانک انتقال داده شد (شکل 2-2) و پس از 2 ساعت تحمّل شرایط استرسی به طور همزمان اقدام به خونگیری از ماهیان جهت بررسی میزان کورتیزول و گلوکز خون گردید.در طول دوره استرسی میزان اکسیژن در حد ppm 3 نگه داری شد و بعد از 2 ساعت تحمل شریط استرسی هوادهی و آب ورودی تانک برقرار گردید و تا 24 ساعت میزان تلفات ماهیان ثبت شد.

1-10-2- اندازه گيري ميزان گلوکز
براي اندازه گيري گلوکز از کيت مربوطه )شرکت پارس آزمون) و به روشEnzymatic, Colorimetric – GOD – PAP (تک نقطه ای با روش فتومتریک) استفاده شد.
محتویات کیت آزمایشی شامل Phosphate buffer, Phenol, 4-Aminoantipyrine, Glucose oxidase, Peroxidase می باشد.
اساس آزمایش به این صورت بود که آب اکسیژنه آزاد شده از گلوکز در مجاورت آنزیم گلوکز اکسیداز، با فنول و 4-آمینو آنتی پیرین، در مجاورت آنزیم پراکسیداز تشکیل کینونمین می دهد. میزان کینونمین تشکیل شده که به صورت فتومتریک قابل اندازه گیری است با مقدار گلوکز رابطه مستقیم دارد.
Glucose + O2 → Gluconic Acid + H2O2
H2O2 + 4-Aminoantipyrine + Phenol → Quinoneimine + 4H2O
اصول کار به اين صورت است که گلوکز سرم تحت تاثير آنزيم گلوکز اکسيداز (GOD) و در حضور معرف هاي مربوطه مطابق واکنش زير اکسيد شده و شدت رنگ حاصل که با دستگاه اسپکتروفتومتر ودر طول موج nm 546 سنجيده مي شود، نسبت مستقيم با مقدار گلوکز موجود در سرم دارد.

2-10-2- روش اندازه گیری کورتیزول:
برای اندازه گیری کورتیزول از کیت i-CHROMA محصول کشور کره جنوبی با استفاده از دستگاه reader i-CHROMA استفاده شد. روش انجام آزمایش به این صورت بود که ابتدا نمونه های سرم را به نسبت 1 به 4 با آب مقطر رقیق نمودیم. میکروتیوبهای حاوی بافر را حدود 20 دقیقه قیل از انجام آزمایش در دمای اتاق نگه داشتیم (حدوداً 25 درجه سانتیگراد) تا کاملاً با محیط هم دما شود. سپس 30 میکرولیتر از نمونه سرمهای رقیق شده به داخل میکروتیوبهای حاوی بافر اضافه و به خوبی هم زده شد. در مرحله بعد 75 میکرولیتر از ترکیب سرم و بافر را داخل خشابی مخصوص کیت ریخته و 10 دقیقه صبر میکنیم. سپس خشابی را داخل دستگاه قرار داده و میزان کوزتیزول را از صفحه نمایش دستگاه قرائت میکنیم. میزان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ميزان، ميلي، دقيقه Next Entries پایان نامه ارشد درباره ژئوتوریسم، پوشش گیاهی، صنعت گردشگری