دانلود پایان نامه درمورد کارت امتیازی متوازن، هوشین کانری، توسعه پاید

دانلود پایان نامه ارشد

این مدل مورد بررسی قرار میگیرد. در حالی که هدف اصلی مدل ارزیابی متوازن خلق ارزش شرکت از طریق بهبود عملکرد مالی است و با بکارگیری چارچوب منظرها، ذینفعان متعددی نظیر سهامدار، مشتری، تامیین کننده، کارکنان و … را مورد توجه قرار میدهد.
شکل 8-2 فرایند اجرای مدل هوشین کانری، منبع: یانگ و یه38، 2009

شکل9-2 فرایند اجرای مدل کارت امتیازی متوازن
منبع: یانگ و یه39، 2009
با وجود اینکه هوشین کانری استراتژی سازمان را به اهداف سطوح پایین تر و فعالیت ها بر اساس چرخه دمینگ40 مرتبط می سازد، هنوز تنها به بخشی از چشم انداز و استراتژیها می پردازد، زیرا این مدل بیشتر به بهبود کیفیت و کاهش هزینه می پردازد، بنابراین سیستمی برای مدیریت کامل چشم انداز و استراتژی ارائه نمیکند. در حالیکه کارت امتیازی متوازن با شروع از چشم انداز و استراتژی انواع ارزشهای پیشنهادی به مشتری را در بر می گیرد. کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری ابزارهای مکمل یکدیگرند. این دو مدل چارچوبی دوبخشی در کنار یکدیگر قرار میدهند. کارت امتیازی متوازن مدیریت استراتژی بلند مدت و هوشین کانری پیاده سازی و اجرای کوتاه مدت استراتژی بلند مدت را دنبال میکند. به این ترتیب که کارت امتیازی متوازن در سطح کلان در ارتباط با عناصر بلند مدت مدیریت استراتژیک طراحی میشود و هوشین کانری برای ترجمه استراتژیهای سطح کلان به عناصر کوتاه مدت در همه سطوح وظیفه ای شرکت یا سازمان بکار برده میشود.(ویتچر و چاو41،2007)
وابستگی و ارتباط قوی میان کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در نقش یک چارچوب استراتژی وجود دارد. چهار منظر ارزیابی مشابه چارچوبی است که هوشین کانری مورد استفاده قرار میدهد. ایده ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن شبیه به نوعی گروه بندی اهداف به نام QCDE42 در هوشین کانری است و به این ترتیب که مقیاسها و اهداف کلی کیفیت43 قابل مقایسه با بعد مشتری در کارت امتیازی متوازن است. زیرا در نهایت این مشتریان هستند که معنای کیفیت را تعریف میکنند. به همین شکل هزینه ها44 تداعی کننده اهداف مقیاس مالی هستند. تحویل45 پوشش دهنده بعد فرایندهای داخلی کسب و کار است و در نهایت آموزش46 نیز مشابه با بعد رشد و یادگیری در کارت امتیازی متوازن است. طبق گفته اشنایدرمن، کلید ایجاد رابطه بین استراتژی و عمل خود کارت امتیازی متوازن نیست، بلکه فرایندهای زمینه سازی است که آنرا عملی می سازد (اشنایدرمن47،2001). جدول 1-5-2 به طور خلاصه بررسی مقایسه ای مدل های کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری را نشان میدهد.

کارت امتیازی متوازن
هوشین کانری
تمرکز
چشم انداز و استراتژی
چشم انداز و اهداف اصلی محدود
مشخصه
بر مبنای عملکرد
بر مبنای فرایند
گرایش
نتیجه گرا
روش گرا
نقطه قوت
چارچوب مفهومی ساختار یافته
فرایند توپ گرای مراوده ای
نقطه ضعف
مشارکتی نبودن و جاری سازی
مشکل تعیین اهداف اصلی
جدول 1-2 مقایسه مدل های کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری منبع: آسان و تانیاس48، 2007
2-5-2- نمونه های تلفیق کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری
تئوری تلفیق مدلهای کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری بعنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک یک تئوری جدید است که در سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته و برای نخستین بار توسط ویچر و چاو (2007) مطرح شده است . اما پیش از این نیز تلاشهایی برای استفاده همزمان دو مدل نه در قالب یک مدل واحد و یکپارپه صورت گرفته است .
آرتور اشنایدرمن نماینده مدیریت در کیفیت و بهره وری شرکت تجهیزات آنالوگ واقع در منطقه بوستون اولین کارت امتیازی متوازن را در سال 1987 توسعه داد (کاپلان و نورتون، 1993) اشنایدرمن پیش تر در ژاپن بود و با شرکت هیولت – پکارد، که مدل هوشین کانری را با نام برنامه ریزی هوشین پیاده کرده است نیز در ارتباط بود. وی مدل اولیه کارت امتیازی متوازن معرفی شده توسط کاپلان و نورتون (1993) را مورد استفاده قرار داد، تا سنجه های کارت امتیازی را با برنامه ریزی هوشین یکپارچه سازد. اهداف هوشین در شرکت آنالوگ شامل “خدمت به مشتری و توسعه محصول جدید” بود ، در واقع شرکت آنالوگ، اهداف

استراتژیک و سنجه ها را در کارت امتیازی متوازن تدوین کرده و سپس براساس آن اهداف خط مشی را
استخراج و در سراسر شرکت گسترش داده است.(ویتچر و چاو49،2007: 3)
همانطور که بیان شد اولین نمونه تلفیق دو مدل در سال 2007 بوسیله ویچرو چاو ارائه شده، ایشان در این مقاله کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری را دو قابلیت پویا برای فرایند مدیریت استراتژیک در سازمان معرفی کردند که برای موفقیت سازمان در رسیدن به اهدافش باید در قالب یک مدل یکپارچه تلفیق شده و مزایای یکدیگر را تکمیل کنند در شکل 1-2-5-2 این مدل نشان داده شده است. شکل فوق کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری را به عنوان دو قابلیت مکمل هم نشان میدهد. کارت امتیازی متوازن یک راهبرد بلند مدت نشان داده شده است. در حالی که هوشین کانری، مدیریت راهبردی بلند مدت تر و اداره و احرای آن در کوتاه مدت بیان شده است.

مدیریت اولویتها برنامه ریزی استراتژیک توانمند سازها نتایج مطلوب پایه و اساس

نمونه دیگر تلفیق دو مدل در همان سال و با رویکردی متفاوف صورت گرفت. (آسان و تانیاش50، 2007) آسان و تانیاش کارت امتیازی متوازن را یک مدل عملکرد گرا و هدف گرا و در مقابل آن هوشین کانری را مدلی فرآیند گرا و روش گرا میدانند. ایشان معتقد ند که ارائه یک مدل تلفیقی ضعف کارت امتیازی متوازن در پیاده سازی استراتژیها و ضعف هوشین در تعیین اهداف استراتژیک و قراردادن آنها در یک چارچوب مشخص برطرف نموده و باعث اثر گذاری بهتر و هم افزایی آنها میشود. در متدولوژی پیشنهادی از کارت امتیازی متوازن برای ایجاد چارچوب مدل و از هوشین کانری برای برنامه ریزی، پیاده سازی و مستند سازی استفاده شده است. فرآیند پیشنهاد شده در شکل2-1-5-2نشان داده شده است.

شکل11-2مدل تلفیقی ارائه شده توسط آسان و تانیاش (2007)
یانگ و یه (2008) نوع دیگری از تلفیق را ارائه کرده اند که در آن علاوه بر دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری، فرآیند برنامه ریزی استراتژیک نیز با آنها ترکیب شده است. به این ترتیب که کارت امتیازی متوازن به عنوان مدل اصلی در نظر گرفته شده است و محققین برای رفع نقایصی که این مدل بویژه در فرآیند پیاده سازی استراتژیها دارد، برخی از فعالیتهای دو مدل هوشین کانری و برنامه ریزی استراتژیک را به آن اضافه نموده اند. فلوچارت اجرای این مدل در شکل3-1-5-2 نمایش داده شده است.

6-2 مروری بر مقالات پیشین
در این مرحله مروری بر مقالات مرتبط با مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن و هوشن کانری در سطوح مورد استفاده در شرکتها و سازمانها می کنیم.
1-” کارت امتیازی متوازن پایدار برای صنعت معدن” که توسط آقای امیر سالار محمدی و همکاران در سال 1389 ارائه گردید. تحقیق فوق از دو گام تشکیل شده است: در گام نخست به جمع آوری شاخصهای معتبر توسعه پایدار در صنعت معدن پرداخته شده، و سپس در گام دوم به ایجاد کارت امتیازی متوازن پایدار و تخصیص هر یک از شاخصها به وجوه این کارت پرداخته شده است. دراین مقاله سعی شده است با توسعه مفهوم توسعه پایدار به کارت امتیازی متوازن و ایجاد تغییراتی در چارچوب کارت امتیازی متوازن، کاربردی جدید از این ابزار با عنوان کارت امتیازی متوازن پایدار ارائه شود. سازمان جهانی چارچوب هایی را مربوط به شاخص های توسعه پایدار در صنعت معدن ارائه داده که حدود 120 شاخص در جهت ارزیابی توسعه پایدار در این صنعت معرفی شده است. با توجه به اینکه ارائه همه این شاخصها میسر نبوده، شاخصهایی که جامع تر و بیانگر هدف ما بوده انتخاب گردیده است. شاخصهای توسعه پایدار صنعت معدن در سه بعد اجتماعی، محیط زیست و اقتصادی تعریف شده که نمونه ای از شاخصهای فوق عبارتند از: شاخصهای مربوط به عملکرد کارکنان، استخدام، آموزش، رابطه میان مدیر و کارگر(بعد اجتماعی)، چگونگی تامین مواد اولیه و تاثیرات محیط زیست (بعد محیط زیست)، عملکرد اقتصادی و سهم بازار(بعد اقتصادی) و … در این تحقیق سعی شده که در چارچوب جدید، کارت امتیازی متوازن ابزاری در جهت در نظر گرفتن ابعاد پایداری در تصمیم گیری های کلان سازمان، تدوین و ارزیابی استراتژی های سازمان و زنجیره تامین باشد. به همین دلیل این چارچوب جدید را کارت امتیازی متوازن پایدار نام نهادند. پس از شکل گیری کارت امتیازی متوازن پایدار، به بومی سازی کارت امتیازی برای صنعت معدن با استفاده از شاخصهای معتبر پایدار اقدام گردید؛ و سعی شد وجوه مختلف کارت امتیازی متوازن پایدار با نیازهای صنعت معدن منطبق باشد و در مرحله نهایی به یکپارچه سازی چارچوب جدید با شاخصهای پایداری در صنعت معدن پرداخته شد و کلیه شاخصهای پایداری در وجوه مختلف کارت امتیازی متوازن پایدار جایگذاری شد. برای جایگزاری این شاخصها از معیارهای روبرو استفاده گردید: 1- میزان مشهود بودن شاخص در عملکرد سازمان (هر چه این میزان بیشتر باشد، شاخص در وجوه بالاتری جایگذاری میشود)، 2- میزان کمیت پذیری شاخص (هر چه این میزان بیشتر باشد، شاخص در وجوه بالاتری جایگذاری میشود)، 3- میزان مستقیم بودن اثر شاخص بر عملکرد شرکت بر وجه پایداری (که هر چه اثر مستقیم تر باشد، شاخص به وجه پایداری نزدیکتر میگردد). تفاوت عمده ای که در چارچوب جدید نسبت به چارجوب قبلی دیده میشود این است که در کارت امتیازی متوازن پایدار، وجه مالی تبدیل به وجه پایداری شده است و هدف نهایی سازمان از ارزش بلند مدت سهامداران به ارزش پایدار ذینفعان آن سازمان انتقال پیدا کرده است . (امیر سالار محمدی ، 1389)
2- ” کاربرد روش ارزیابی متوازن در ارزیابی فناوری جهت تجاری سازی” که توسط آقای موسی زمان زاده دربان و خانم سمانه علیپور در مهر ماه 89 ارائه گردیده است. در این مقاله نشان داده شده است که چگونه میتوان از مدل کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی انتقال یک فناوری جهت تجاری سازی یک محصول جدید استفاده کرد. در ارزیابی فناوری جهت تجاری سازی، تاکید بیشتر روی ارزش فناوری متمرکز می شود. اما در عمل متوجه میشویم، این ارزیابی، امکان موفقیت فناوری را به درستی ارزیابی نکرده است. برای ارزیابی بهتر امکان پیاده سازی موفق فناوری که قرار است انتقال یابد، باید علاوه بر ارزش اقتصادی فناوری و شرایط لازم برای موفقیت، فاکتورهای دیگری مانند ظرفیت بهینه تجاری سازی موفق کارگاه یا شرایط کافی موفقیت را نیز در نظر گرفت. از این رو، در این مقاله، یک روش جدید مبتنی بر روش ارزیابی متوازن، جهت ارزیابی انتقال فناوری پیشنهاد شد. در این روش انتقال تکنولوژی جدید از 4 منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد مورد ارزیابی قرار گرفت و اهداف تعریف شده درهرمنظر بصورت شاخصهایی قابل سنجش بیان گردید. بدین ترتیب که روش فعلی امکان سنجی پروژه ها شامل 4 گام : شناسایی، پیش انتخاب (ارزیابی و امکان سنجی مقدماتی)، تجزیه و تحلیل (آنالیز فنی، بازار، مالی)، ارزیابی و انتخاب میباشد. محدودیتهای موجود درتکینیک های امکان سنجی موجود عبارتند از: 1- توجه کمی به اهداف و استراتژی های بنگاه مورد نظر،2- توجه کمی به ساختار سازمانی بنگاه مورد نظر. تکنیک جدید امکان سنجی به کمک کارت امتیازی متوازن ارائه گردید.

شکل13-2- روش جدید برای ارزیابی فناوری با استفاده از کارت امتیازی متوازن
3- ” تحلیل روابط علت و معلولی در کارت امتیازی متوازن با نگاشت شناختی فازی” که توسط آقایان یعقوب سلیم پور و محمد حسن ابراهیمی در مهر ماه 89 ارائه گردیده است. یکی از کاستیهای کارت امتیازی متوازن، عدم ارائه مدلی مناسب برای تحلیل روابط علت و معلولی است که این مقاله تلاش دارد تا در خصوص بررسی و تحلیل علمی روابط بین شاخصها در کارت امتیازی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد کارت امتیازی متوازن، هوشین کانری، اهداف استراتژیک Next Entries دانلود پایان نامه درمورد کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد، عملکرد سازمان