دانلود پایان نامه درمورد پولشویی، ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

ندارند. بنابراين بانك ها باانواعي از ريسك ها مواجهه هستند كه يكي از عمده ترين آنها، ريسك اعتباري است.تخصيص اعتبار به متقاضيان تسهيلاتدر ايران، كماكان بدون سنجش اعمال مي شود. اين موضوع لزوم آگاهي كامل از منابع ريسك، روش هاي تعيين و اندازه گيري را براي بانك ها ضروري مي سازد. لذا بايد با تغيير در روش هاي اجرا و اعمال روش هاي مناسبتر ترتيبي اتخاذ کرد كه به جاي به كارگيري روش هاي فعلي، از ابزار و روش هاي جديدتري استفاده کرد، تا نسبت به برگشت منابع اطمينان بيشتري حاصل و از معوق شدن بيشتر منابع بانكي جلو گيري کرد (ربيع زاده، 31:1386)
2-17-1-ريسك اعتباري
احتمال قصور وام گيرندگان نسبت به ايفاي تعهدات،يا به عبارتي ديگر ناتواني طرف معامله بانك در اجراي قرارداد، ريسك اعتباري يا ريسك عدم پرداخت ناميده میشود(پادگانه39:1385)
ریسک اعتباری، در تمام فعالیت های اعتباری قابل مشاهده است و زمانی به ظهور می رسد که وجوه بانک، بواسطه توافقات فعلی یا ضمنی قراردادی، بسط و گسترش پیدا کند. ریسک، به خودی خود، در قصور بالقوه قرض گیرنده در برآوردن شرایط قرارداد اعطای وام، وجود دارد. زمانیکه بانکی برای کسانیکه در فعالیت های مجرمانه از قبیل: پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دنخیل می باشند، تأمین اعتبار مالی می نماید، ریسک اعتباری در سراسر آن بانک، به طور اساسی بالا می رود. افرادی که در پولشویی و تأمین مالی تروریسم دخیل هستند، ممکن است هیچگاه خیال بازپرداخت وجوه را نداشته باشند. آنها غالبا ً برای خود از طریق جعل هویت یا سایر راههای مجرمانه، اعتبار کسب می کنند و ضامنین آنها غالبا ً وجود خارجی ندارند.
شاخصهای ريسك اعتباري: معيارهايي كه مؤسسات مالي قبل از اعطاي تسهيلات به سنجش متقاضيان می پردازند و بعد از آن نسبت به پرداخت وام اقدام مي کنند ، به هنگام اعطاي تسهيلات بايد دقت و هوشياري مبتني بر ضوابط و معيارهاي لازم به عمل آيد، كه لازمه آن شناسايي شاخصهاي ريسك اعتباري در اعطاي تسهيلات است.(بهشتی و دیگران :1386)
بطور کلی بانکهایی که وام های بین المللی می پردازند، با ریسک اعتباری بالایی روبرو هستندخط مشی های مؤثر در تشخیص هویت مشتری، هم برای تسهیلات داخلی و هم برای تسهیلات خارجی، به منظور کنترل ریسک اعتباری بانکها واجب و ضروری می باشد.(لوران : 2009)
2-17-2-ريسک مشتري
ساختار برنامه هاي ضد پول شويي بايد مبتني بر ريسک باشد. به اين معنا که کنتر لهاي مورد نياز بايد مبتني بر ريسک مشتري، ريسک محصول يا خدمتي که به مشتري ارايه مي شود، ريسک منطقه فعاليت بانک يا سازمان مالي باشد که به مشتري ارايه خدمت مي کند. بانک ها بايد قادر به اداره و هدايت يک برنامه ارزيابي ريسک باشند و اطمينان يابند که کنترل هاي اعمال شده، متناسب با سطح ريسک مشتري است. در اين راستا، شناسايي مشتريان پرريسک بسيار حائز اهميت است. مشترياني که به طور سنتي به عنوان مشتريان پر ريسک شناخته مي شوند، عبارتند :
سازمان هاي مالي غير بانکي، سازمان هاي غيردولتي انند خيريه ها؛ (NGO)
شرکت هاي برون مرزي؛
فعالان اقتصادي که خدمات خود را به صورت نقدي ارائه مي دهند ،رستوران ها فروشگاه هاي خرده فروش و پارکينگ هاي خودرو و غيره

2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از:
2-18-1-انتقال وجوه از طريق تلفن به کمک بانک هاي کارگزار بين المللي وحساب هاي کارگزاري “حساب هاي بين بانکي که بانک ها به منظور تسهيل نقل و انتقالات بين يکديگر و ارائه خدمت به مشتريان خود از طريق اين حسا ب ها، ايجاد مي کنند”بانک ها بايد ريسک حسا ب هاي کارگزاري خارجي خود را مشخص کنند . نکاتي راکه در اين خصوص بايد در نظر بگيرند، شامل موقعيت محلي بانک طرف حساب و ماهيت مجوز آن بانک ، برنامه هاي کنترلي و رديابي که آن بانک براي مقابله با فعالي ت هاي پول شويي دارد و وسعت مقررات و نظارت بانکي در کشور محل استقرار بانک طرف حساب مي شود.
2-18-2-روابط بانکي خصوصي “گاهي بانک ها خدمات و محصولات مالي به شکل خصوصي در اختيار برخي از مشتري هاي خاص خود قرار مي دهند که از آن جمله مي توان به ارایه این خدمات به دولتمردان، دفاتر وکالت، مشاوران سرمايه گذاري،شرکت هاي سرمايه گذاري شخصي و صندو ق هاي مشترک سرمايه گذاري اشاره نمود . اين مشتري ها حساب هايبانکي خصوصي نزد بانک افتتاح کرده و از طريق آن ، خدمات خصوصي دريافت مي کنند . بديهي است حساب اين مشتري ها و خدمات خاصي که به آن ها ارائه مي شود بايد مورد مراقبت بيشتري قرار گيرد . از جمله چک هاي پشت نويسي شده و مراجع بانکي آ ن ها بايد مورد تاييد قرار گيرد . همچنين آگاهي از منابع ثروت مشتري، نيازها و مبادلات مورد انتظار مشتري بسيار با اهميت است . بر اين اساس ، سطح انتظار و نوع مبادلات مشتري خصوصي بايد مستند شود . از آنجا که روابط بانکي خصوصي ممکن است پيچيده باشد ، بنابراين سيستم کنترل و گزارش دهي فعاليت هاي مشکوک بايد به گونه اي طراحي شود که قادر به ارزيابي صحيح کليه فعاليت هاي مشتري باشد.
2-18-3-بانکداري الکترونيکي” اين حوزه از بانکداري نسبت به فعالیتهاي پول شويي بسيار آسيب پذير است . علت آن نيز سرعت سريع و وسعت جغرافيايي انجام عمليات و گمنامي استفاده کننده از خدمات بانکداري الکترونيکي است.
2-18-4-شناخت مناطق پر ريسک نيز براي اجراي يک برنامه موثر ضد پول شويي ضروري است به عنوان مثال ، مناطقي که درنز ديکي مرزهاي خارجي قرار دارند و يا مناطقي که فعاليت هاي مجرمانه مانند قاچاق در آنجا بيشتر صورت مي گيرد. (کشتکار 1390:7،8)
بیشترین ریسک عملیاتی در مورد شناسایی مشتری (KYC)12 به ضعف در اجرای برنامه های بانک ها، روش های کاری ناکارا و شکست اعمال دقت کافی در امور است. برداشت عمومی از یک بانک برای اینکه قادر به اداره ریسک عملیاتی خود به نحو موثری نیست می تواند تاثیر منفی در کارها ایجاد نماید. زیر مجموعه ریسکهای عملیاتی نیز در صورت عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی به شدت افزایش خواهند یافت که از جمله آن ها می توان به ریسک شهرت، ریسک قانونی، ریسک منابع انسانی و ریسک تمرکز اشاره نمود.
یکی از موانع و مشکلات عمده در استفاده از همکاري بانک ها و موسسات مالی وجود قاعده حفظ اسرار بانکی است. با توجه به این واقعیت که التزام بانک ها به رعایت حفظ اسرار مشتریان، همواره یکی از مهمترین ابزارهاي جذب مشتري بوده است، لذا می بایستی تدبیري اندیشید تا هر دو ضرورت، یعنی مبارزه با پولشو یی و حفظ اسرار بانکی، به موازات هم رعایت شوند. از مهمترین احکام مبارزه و پیشگیري از پولشویی، می توان به اصل احراز هویت و شناسایی مشتري و نظارت بر گردش سرمایه و وجوه متعلق به وي را نام برد. به این ترتیب، که موسسه هاي مالی موظفند بر حسب دستورالعمل هاي مربوطه ، به شناسایی مشتریان خود و همینطور، ذینفع واقعی معاملات بپردازند و پس از احراز هویت وي و در نظر گرفتن اساسنامه و سرمایه آن، تمام معاملات او را با دقت زیر نظر گرفته و هرگونه معاملات یا نقل و انتقال وجوه را که با توجه به سرمایه و فعالیت هاي وي و عوامل مذکور در دستورالعمل ها به نظر مشکوك می رسد، بر اساس دستورالعمل هاي داده شده به مقامات ذیصلاح خود گزارش دهند (طیبی فر247:248:1382)
به عنوان مثال،یک شیوه طبقه بندی و ارزیابی مشتریان یک بانک یا موسسه مالی از نظر ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت زیر می باشد.
شرح مشتري/ حساب
درجه ریسک مشتري
حساب مشتري غیر بومی (حساب پس انداز گواهی سپرده)
کم
حسابهای مشتری غیر بومی(خارجی)مقیم
کم
کسب وکارهای تجاری کوچک و نمایندگی های مجاز
متوسط
حساب سرمایه گدازی کوتاه مدت وبلند مدت
متوسط
سرمایه گذاری برون مرزی غیر بومی وغیر مقیم
بالا
اشخاص با سرمایه خالص کلان (گروه یا دسته خصوصی)
بالا
حساب هاي مدیریت چندگانه(مدیران پول،مشاوران مالی،حسابهای کارگزاری قابل پرداخت)
بالا
شرکت ها و شرکت هاي برو مرزي
بالا
موسسه ضدپولشویی جهانی SAS سال 2009
2-17-3-ریسک شهرت13 تهدید مهمی برای بانک ها و مؤسسه های مالی به حساب می آید زیرا ماهیت حرفه آنها مستلزم حفظ اعتماد سپرده گذاران، بستانکاران و تمامی بازار است. ریسک شهرت را به عنوان پتانسیلی که می تواند به شهرت یک بانک یا مؤسسه مالی به دلیل عملکرد تجاری و ارتباطات آن و صرفنظر از صحت و سقم آنها لطمه بزند، تعریف نموده اند. این امر موجب سلب اعتماد نسبت به عملکرد صحیح موسسه مذکور می شود. بانک یا مؤسسه که قوانین و دستورالعملهای مناسب در زمینه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریستی ندارد ممکن است توسط این فعالیتها آلوده شده و در نتیجه به افزایش ریسک شهرت آن بیانجامد.(تجلی 87:1390)
این ریسک می تواند به راحتی خدمات و روابط موجود و یا ایجاد امکانات جدید را توسط تبلیغات سوء از بین برده و توانایی بانک را در این زمینه ها کاهش دهد بانکها و مؤسسات مالی برای حفظ اعتبار خود در سطح مالی و بین المللی باید در هنگام معامله با مشتریان خود با احتیاط اقدام نموده و قوانین را به صورت کامل رعایت کنند.
2-17-4-ریسک تمرکز14، عبارت است از خطرات احتمالی ناشی از تمرکز بیش از حد متعارف ترازنامه بانک برروی یکی از اقلام خاص آن. به عنوان مثال می توان به تمرکز سپرده های بانک به گروه های خاص مشتریان و یا تمرکز تسهیلات و تعهدات بانک میان تعداد محدودی از مشتریان. این ریسک زمانی به وجود می آید که بیشتر خدمات بانکی به گروهی خاص که با هم در ارتباط هستند ارائه شود ( از جمله پرداخت وام ارائه تسهیلات و یا تعهدات بانک).نکته اساسی این است که مدیران بخش تسهیلات بانک ها، نه فقط باید مشتریان را بشناسند، بلکه باید روابط نزدیکی با سپرده گذاران عمده خود داشته باشند و از ارتباط مشتریان با یکدیگر نیز آگاهی کامل داشته باشند. زیرا در غیر این صورت با خطر از دست دادن منابع خود در مواقع بحرانی مواجه می شوند.
2-17-5-ریسک تطبیق15 به مفهوم ریسک تحریم های قانونی یا نظارتی، زیان های مالی یا آسیب های وارده بر اعتبار یک بانک در نتیجه عدم رعایت قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای مناسب اجرایی و آیین نامه های مربوط در فعالیت های بانکی است.(تجلی 1390:89،90)
2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان:
تاریخ
موسسه
نقض قانون
جریمه
سپتامبر 2009
بانک
بارکلیز16
این جریمه به دلیل نقص در آماده سازی گزارش نقل و انتقالات جهت ارائه به FSA17 بود این موسسه به نداشتن یک سیستم گزارش دهی بدون نقص محکوم شد.
3.9 میلیون دلار
آوریل 2009
بانک دوحه قطر شعبه نیویورک18
این بانک به دلیل نداشتن گزارش و سابقه نقل و انتقالات در بین سال های 2004 تا 2007 جریمه گردید . این کار دقیقا ًبرخلاف قانون است همچنین در صخوص حواله ها و نقل و انتقال پول ها قوانین پولشویی را رعایت نمی کردند
5 میلیون دلار
ژانویه 2009
بانک لیودز19
دربین سال های 2001 تا 2004 این بانک بالای 300 میلیون دلار از طریق نقل و انتقالات الکترونیکی از بانک صادرات، ملی و سپه ایران به آمریکا جریمه گردید.
350 میلیون دلار
آوریل 2008
بانک آفریقا شعبه نیویورک20
این بانک به دلیل نقض قوانین و سهل انگاری در ارائه گزارشات ملی، پیگیری و ثبت کلیه معاملات مشکوک حواله ها جریمه گردید . این جریمه برای نداشتن برنامه کافی جهت مبارزه با پولشویی برای شناسایی و گزارش معاملات مشکوک که حداقل به میزان 197 میلیون دلار است در نظر گرفته شد.
15 میلیون دلار
ژانویه 2008
بنگاه سیگو21
این واحد تجارت خدمات مالی22 (MSB) سرویس دهی مالی نیز موارد درج شده درقانون مبارزه با پولشویی مبنی بر کنترل حساب ها و نقل و انتقالات مکوکرا رعایت نکرده بود. در یک دوره زمانی ب توجه به بررسی های انجام شده 47 مورد از مشتریانی که توسط این شعبه نقل و انتقال داشتند در زمینه قاچاق مواد مخدر فعالیت داشته اند.
27 میلیون دلار
سپتامبر 2007
بانک یونیون

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد پولشویی، موسسات مالی، بانکداری الکترونیک Next Entries دانلود پایان نامه درمورد پولشویی، مدیریت ریسک، بانک مرکزی