دانلود پایان نامه درمورد پولشویی، جمع آوری اطلاعات، روش شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

مالياتي” گروهي از كشورهاي كوچك هستند كه با برخورداري از قوانين بسيار ساده در زمينه كنترل معاملات مالي و تجاري و همچنين با ايجاد معافيت
هاي كامل و گسترده در زمينه مالياتي تلاش مي كنند سرمايه هاي خارجي را به خود جلب كنند.
5
راهكارهاي مبارزه با پو لشويي در بانك ها ومؤسسات اعتباري
مريم كشتكار 1388
مرسوم ترين اشکال پول شويي از طريق سيستم بانکي و مؤسسات
اعتباري عبارت اند از:
− سپرده گذاري مبالغ قابل توجه و انتقال سپرده ها
− گشايش حساب بانکي با نام هاي مجعول
− گشايش حساب هاي اشتراکي با اعضاي خانواده يا دوستان
− بکارگيري چک هاي مسافرتي
− به کارگيري حواله هاي تلفني و غيره
6
پول شويي و ارتباط آن با جرايم ديگر
ميرمحمدصادقي، حسين 1382
به منظور درك فلسفه جر م انگاري جرم پول شويي، بايد آثار آن شناخته شود، زيرا همين آثار
موجب پيدايش فكر مبارزه بي ن المللي با اين پديده گرديده است. اما تامل در جرم تطهير پول نشان مي دهد كه اين نوع بزهكاري به دليل ويژگي هاي خاصي كه دارد به ويژه سازمان يافته پول و قدرت ناشي از اين گونه جرايم .

ردیف
عنوان پایان نامه
دانشگاه/نویسنده/مقطع تحصیلی/سال نشر
روش های تحقیق
نتایج
1
موضوع بررسي فقهي و حقوقي پول شويي موجود در کشور
حسينعلي جعفري كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي تهران 1388

روش پژوهش از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری نمونه گیری شده و بر اساس این مطالعه نمونه با توزیع پرسشنامه انجام شده:سپس به کل جامعه تعمیم داده شده
به دليل گستردگي جامعه آماري و همچنين نا آشنا بودن بسياري از مردم با موضوع پولشويي متاسفانه روند برخورد با اين پديده با مشکلات زيادي مواجه است.
2
بررسي پول شويي و ابعاد آن
محمدي ,دانشگاه علوم انتظامي، دانشكده امنيت تهران
1386
روش پژوهش از نوع توصیفی می باشدوبه لحاظ ارتباط بین متغیرها این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به شمار می آید.
پولشويي در عصر حاضر به يک چالش جدي در اقتصاد کشور ,بانکها,وموسسات مالي و…تبديل گرديده ,که لازم است هرچه زودتر قوانيين بسيار محکمي در مورد ان به اجرا درآيد.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه
تحقیق ، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است. از طریق این فرآیند ، می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را کسب کرد . در این فرآیند به چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها ، روش شناسی گفته می شود. لذا شناخت علم و دست یابی به هدف های آن مسیر نخواهد شد ، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد . از طرف دیگر ، تحقیق از حیث روش اعتبار می یابد نه از حیث موضوع تحقیق. روش تحقیق هدایت گر جستجوهای علمی در جهت دست یابی به حقیقت است . هر پژوهشگر در آغاز ، در پی طرح مشکل یا مساله است. مشکل یا مساله ای که پرسش های زیادی را در ذهن پژوهشگر ایجاد و موجب پیدایش فرضیه می شود . پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها سعی در ارائه پاسخی مناسب برای پرسش های پژوهش و تایید یا رد فرضیه های مطرح شده ، دارد. در انجام تحقیقات علمی جمع آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها اهمیت بالایی دارد. این عمل یک مقوله از فرآیندی است که طی آن نظریه ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی پیدا نموده و ثمره ی نظری آن به صورت کمی جلوه گر و از این طریق می توان الگوی نظری پژوهش را ورد سنجش و محاسبه قرار داد. تحقیق حاضر بر آن است که ، با شناسایی شدن مساله ی تحقیق وبه اتکا فرضیه های تدوین شده ، در جهت اجرای فرآیند های مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج این آزمون ها ، به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق بپردازد.

3-2-قلمرو تحقيق
3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق
بررسي روش‌ها و مكانيزم‌هاي اجرايي مقابله با پولشويي در بانك صادرات شهرکرمانشاه در سال 1393
3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان ویژه شعب بانک صادرات در شهر کرمانشاه می باشد.این پژوهش از اوایل تیرماه سال نود وسه الی پایان آذرماه نود وسه انجام گرفته است.

3-3-روش نمونه گیری
روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای می باشد به دلیل این که در این روش به این ترتیب است بدین ترتیب که ابتدا جامعه را طبقه بندی نموده و سپس نمونه ای تصادفی از هر طبقه انتخاب می شود. یکی ازدلایل نمونه گیری از طبقات بجای گرفتن یک نمونه تصادفی ساده از کل جامعه این است که می توان اطمینان حاصل کرد درون طبقات از همگنی بیشتری برخوردار است و در نتیجه استنباطهای آماری از قوت بیشتری برخوردار خواهند بود (آمادر در اقتصاد و بازرگانی چاپ یازدهم محمد نو فرستی ). دلیل دیگر استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به دست آوردن تخمین های بهتری برای پارامترهای جامعه است اصل کلی این است که اگر اختلاف عناصر بین طبقات بیشتر از اختلاف عناصر درداخل هرطبقه باشد روش نمونه گیری طبقه ای نتایج دقیق تری را همواره ارائه می کند..
3-4-تعیین حجم نمونه
در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کرده ایم.
در روش نمونه گیری تصادفی ساده ابتدا با استفاده از یک نمونه مقدماتی میانگین و واریانس را محاسبه می کنیم. سپس با استفاده از فرمول کوکران به محاسبه حجم نمونه می پردازیم.

در فرمول کوکران
اشتباه مجاز = d
میانگین نمونه =
وارایانس نمونه =
مقدار توزیع نرمال با سطح اطمینان =
حجم جامعه = N
حجم نمونه = n
می خواهیم با استفاده از روش کوکران حجم نمونه را براورد می کنیم. برای این منظور نمونه ای مقدماتی به حجم 30 انتخاب می کنیم.
میانگین نمونه 30 تایی برابر با 0827/3 و واریانس این نمونه برابر با 97/0 است. همچنین 350N= و 05/0d= و است. بنابراین حجم نمونه ای که باید انتخاب شود برابر است با:

بنابراین حجم انتخاب شده برابر با 109 است.
3-5-ابزار گردآوری داده ها
اطلاعات لازم در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای شامل کتب ، مقالات ، مجلات ، گزارشات تحقیقی ، مدارک و اسناد موجود نیز اینترنت گردآوری شده و همچنین از پرسش نامه و مصاحبه با کارمندان نیز استفاده شده است .
3-6-بررسی پایایی
مقصود از پايايي آن است كه اگر ابزار اندازهگيرى را در يك فاصله زماني كوتاه چندين بار و به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل بايد نزديك به هم باشد. هدف و منظور از سنجش پايايي و ثبات پرسشنامه اين است كه در زمانها و مكانهاي مختلف قابليت استفاده داشته باشد. در واقع پژوهشي پاياست كه ابزار اندازهگيري آن معتبر باشد و چنانچه اين پژوهش توسط فرد ديگر يا همان پژوهشگر دو باره در زمانها و مكانهاي ديگر انجام بشود به همان نتايج مشابه بتوان دست يافت. براي اندازهگيرى پايايي از شاخصي به نام «ضريب پايايي» استفاده ميكنيم كه اندازه آن معمولاً بين صفر تا يك (0 تا 1)، تغيير ميكند. ضريب پايايي «صفر»، معرف عدم پايايي و ضريب پايايي «يك»، معرف پايايى كامل است (خاكى، 1378).
يكي از متداولترين روشهاي اندازهگيري اعتمادپذيري يا پايايي پرسشنامهها، استفاده از روش آلفاي كرونباخ است که توسط كرونباخ ابداع شدهاست لذا با توجه به این که در این پژوهش، ابزار اصلي اندازه گيري دادهها پرسشنامه ميباشد پايايي پرسشنامه يا قابليت اعتماد آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ محاسبه شدهاست.
ضريب آلفاي كرونباخ، براي سنجش ميزان تك بعدي بودن نگرشها، عقايد، قضاوتها و ساير مقولاتى كه اندازهگيرى آنها آسان نيست به كار مى‌رود. در واقع از این طریق ميخواهيم ببينيم تا چه حد برداشت پاسخگويان از سوالات يكسان بودهاست. اساس اين ضريب بر پايه مقياسهاست و مقياسها عبارتند از: دستهاي از اعداد كه بر روي يك پيوستار به افراد، اشياء يا رفتارها در جهت به كميت كشاندن كيفيتها اختصاص داده ميشود. ضریب آلفاى كرونباخ به روش زير محاسبه ميشود:

كه در آن kتعداد گويه ها،  واريانس جمع نمره هاي هر پاسخگو و واریانس نمرات مربوط به گويه شماره i  ام است.
در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 703/0 است که مقدار مناسبی است. حال برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ را محاسبه می کنیم.
3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق
سوالات
فرضیه
1-روشهای مورد استفاده در بانک تا چه میزان باعث پیشگیری از پدیده پولشویی گردیده است؟
اصلی
2-رویه های بانک تا چه میزان به شما اجازه می دهد، بدون توجه به مبدا نقل و انتقال(موسسه مالی واسطه گر-یا نام کاربر حساب)نقل و انتقال انجام شود؟
فرعی چهارم
3-رویه های بانک تا چه میزان به شما اجازه می دهد،پولی را که بدون سند و مدرک منبع پول(ایجاد پول) باشد را انتقال دهید؟
فرعی دوم
4-بانک شما زمانیکه برای افراد حقیقی گشایش حساب می کند تا چه میزان از او درخواست می کند که مدرک شناسایی رسمی و معتبر و عکس دار در مورد شغلش ارایه دهد؟
فرعی دوم
5-زمانی که بانک شما وارد یک رابطه کاری با مشتری می شود ،تا چه میزان از مشتری خواسته می شود مشخصات عملیات(کار)یا سایر نقل و انتقالات با بانکهای دیگر را به منظور پیشگیری از پولشویی ارایه دهد ؟
فرعی دوم
6-در بانک شما زمانی که مشخص شود عملیات حساب به نفع یا برای فرد گشایش دهند ه حساب نبوده یا در جهت کار او نبوده تا چه میزان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت؟
فرعی سوم
7-بانک شما تا چه میزان ،پیش از اینکه پول را به حساب فردی واریز کند از او مدرک شناسایی رسمی در قبال منبع بدست آوردن پول درخواست می کند ؟
فرعی سوم
8-رویه های بانک تا چه میزان به شما اجازه می دهد، نقل و انتقالاتی را با یک صندوق مشترک (حساب مشترک) انجام دهید؟
فرعی اول
9-بانک تا چه میزان به شما اجازه نقل و انتقال بیش از 150 میلیون ريال را در مدت زمان کوتاه توسط مشتری می دهد؟
فرعی اول
10-بانک شما تا چه میزان اختیار گشایش حساب یا هرگونه نقل و انتقال را برای مشتریان بدون حضور فیزیکی اش فراهم می کند؟

11-زمانی که فرد درخواست کننده نقل و انتقال پول به نفع خود عمل نکند تا چه میزان ،بانک رویه ای را برای شناسایی ذینفع نقل و انتقال می دهد؟
فرضیه اصلی
بانک 12-شما تا چه میزان از یک مکانیزم کنترلی منظم در چارچوب کنترل تطبیقی برای مبارزه با پولشویی استفاده
می کند؟

13-آشنایی کارمندان بانک با پولشویی و روشهای مبارزه با آن تا چه میزان باعث کاهش این پدیده می شود؟

14-کارکنان جدیدی که استخدام می شوند تا چه میزان آموزشهای مبارزه با پولشویی را فرا می گیرند؟

15-دسترسی شما به مامور کنترل در شعبه برای اعلام موارد مشکوک پولشویی و اقدام لازم تا چه میزان است؟

بانک 16-بانک شما تا چه میزان آموزشهای به روز در خصوص پولشویی را برای تمام کارمندان در طول سال انجام
می دهد ؟

17-واحدهای عملیاتی بانک شما تا چه میزان دستورالعملهای مبارزه با پولشویی و همچنین آموزشهای در خصوص مبارزه با پولشویی را برای کارمندان فراهم می کنند؟

18-رویه های بانک تا چه میزان مقررات داخلی مکتوب در خصوص روشهای مبارزه با پولشویی را دراختیار کارمندان قرار می دهد؟
فرعی چهارم
19-رویه های بانک تا چه میزان به کارمندان اجازه می دهد که در نقل وانتقالات هدف اقتصادی آن در نظر گرفته شود؟
فرعی اول
20-بانک تا چه میزان به شما اجازه می دهد وجوهی را که حاصل از تجارت نامشروع و….باشد را به بخش مرکزی گزارش کنید؟

21-رویه های بانک تا چه میزان اجازه می دهد اسناد مربوط به نقل و انتقال انجام گرفته توسط مشتری تا چندین سال (حداقل 5 سال)در بانک بایگانی شود؟

22-بانک شما تا چه میزان از یک سیستم کنترل برای اطمینان یافتن از رویه های داخلی در خصوص پولشویی استفاده می کند؟

23-بکارگیری کلاسهای آموزشی و سمینارهای مربوط به بحث پولشویی تا چه میزان باعث آشنایی با پدیده پولشویی می شود؟

24-بانک شما تا چه میزان از رویه پدیرفته شده ای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد پولشویی، تامین مالی، مدیریت ریسک Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ضریب همبستگی، فراوانی تجمعی، خدمات بانکداری الکترونیک