دانلود پایان نامه درمورد پرسش نامه، کارت امتیازی متوازن، هوشین کانری

دانلود پایان نامه ارشد

واحد که ترجمه کننده استراتژی هابه مناظر چهار گانه کلان می باشد.
کارت امتیازی متوازن
توافقنامه سطوح خدمات که تبیین کننده خدماتی است که واحد های کسب وکار از یکدیگر و نیز از واحد های پشتیبانی دریافت می دارند.
مرحله نهم:تعیین اقدامات اجرایی و برنامه های عملیاتی و سهم این بر نامه ها در تحقق اهداف
در این مرحله میزان تناسب اقدامات اجرایی و برنامه های عملیاتی اعلام شده و اهداف مورد بررسی قرار گرفته و سهم هر برنامه در تحقق اهداف تعیین شد.
مرحله دهم: تخصیص بودجه
مرحله یازدهم:پایش تحقق اهداف و ارائه بازخور
مرحله دوازدهم:تحلیل عملکرد سازمان در تحقق اهداف استراتژی
در مرحله آخر عملکرد سازمان در دستیابی به اهداف کلان استراتژی مورد بررسی قرار گرفت و بازخور لازم در دو دسته زیر به مدیریت ارشد ارائه گردید:
شناسایی نقاط قابل بهبود
ارائه راهکارهای پیشنهادی
4-8-2- مزایای روش پیشنهادی این تحقیق برای دستیابی به عنصر سوم چشم انداز(خودرو ساز جهانی):
آن چه که مسلم است رویکرد نوین به نظام برنامه ریزی تلفیق در شرکت ایران خودرو تلاش داشته است که با بهره گیری از تجربیات ناشی از پیاده سازی این نظام در گذشته اقدام به رفع نارسایی های موجود بپردازد با این حال این رویکرد نیز به صورت مستمر نیاز به بازنگری، بهبود و در صورت لزوم تغییر داشته است تا بتواند همواره پاسخگوی نیاز شرکت در حوزه برنامه ریزی وکنترل باشد.
اکنون ما در این پژو هش به دنبال ارائه یک رویکرد جدید به منظور دستیابی و رفع نارسایی موجود در زمینه صادرات هستیم.
از این رو چون هدف اصلی مدل هوشن کانری،کنترل فرآیندها در جهت بهبود کیفیت محصول یا خدمات است به عبارتی این مدل اولویت رابه کیفیت می دهد و توجه کمتری به ذی نفعان دارد در حالی که کارت امتیازی متوازن در جهت خلق ارزش شرکت از طریق بهبود عملکرد مالی است و با به کارگیری چارچوب منظر ها،ذی نفعان متعددی را نظیر سهام داران، مشتری و… را مورد توجه قرار میدهد و چون کارت امتیازی متوازن مدیریت استراتژی بلند مدت و هوشن کانری پیاده سازی و اجرای کوتاه مدت استراتژی بلند مدت است تلفیق این دو مدل باعث اجرای بهتر استراتژی سازمان می شود و به ماکمک میکند تا به رفع نارسایی موجود در مدل هوشن کانری بپردازیم.

مقدمه
تحقيق یا پژوهش64عبارت است از فرآيند جستجوي منظم براي مشخص کردن يک موقعيت نامعين. هر تحقيق (پژوهشي) با يک مسأله آغاز ميشود. مسأله تحقيق موجب ايجاد سئوالاتي در ذهن محقق گرديده و به ارائه فرضيه يا فرضياتي منجر ميشود. وظيفه محقق اين است که با گردآوري دادهها و اطلاعات از محيط و با استفاده از شيوه‌هاي علمي پس از تجزيه و تحليل دادهها، فرضيات را رد يا تأييد کرده و به سئوالات تحقيق پاسخ دهد. هدف از انتخاب روش تحقيق اين است که پژوهشگر مشخص نمايد که چه شيوهای را اتخاذ نمايد تا او را هر چه دقيقتر و آسانتر به پاسخهاي احتمالي برساند (سرمد و همکاران، 1383: 19).
در این پژوهش تلاش شده است میان مفاهیم کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری ارتباط برقرار نموده و مدلی ترکیبی ارائه گردد. بنابراین محقق کوشیده است بر مبنای ادبیات پژوهش، مدلی مناسب را توسعه داده و در صنعت خودرو سازی آزمون نماید. انتخاب روش پژوهش مناسب يکي از مراحل و فعاليت‌هاي ضروري در راستاي اعتبار بخشيدن به نتايج تحقيق محسوب مي‌شود. از این رو، روش‌ها و ابزارهای پژوهش باید با توجه به اهداف پژوهش طراحی و انتخاب شوند.
بر اين اساس، در اين فصل به بررسي طرح پژوهش و روش مورد استفاده برای انجام پژوهش پرداخته شده که شامل تشريح طرح کلی تحقیق، روش تحقيق، ابزارهای اندازه‌گيري، جامعه آماري، روش نمونه‌گيري و تعيين حجم نمونه، سنجش روايي و پايايي تحقيق، روشهای تجزیه و تحلیل دادهها و نيز آزمون‌ها و نرم‌افزارهاي آماري مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده‌ها ميباشد .
1- 3 روش شناسي تحقیق
تحقيق را به عنوان كوششي منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ يا پاسخهايي به سؤالات مورد نظر تعريف كرده‌‌اند. هدف اصلي هر تحقيق حل يك مشكل يا پاسخگويي به يك سؤال و يا دست‌يابي به روابط بين متغيرهاست. اهداف فوري هر تحقيق از قبيل: كاوش65، توصيف66، پيش بيني67، تبيين و كنترل68 و عمل69 محقق را كمك مي‌كند تا دريابد چه سؤالاتي را بپرسد و بدنبال چه پاسخهايي بگردد. (ابراهیم فدایی، 1386(
بطور خلاصه هر تحقيق را بر اساس هدف يا قصدي كه دنبال مي‌كند مي‌توان به سه دسته تقسيم نمود: تحقيقات بنيادي، تحقيقات کاربردي و تحقيقات توسعه‌اي.
اين تحقيق از حيث هدف از نوع تحقيقات کاربردی- توسعه‌اي مي باشد، زيرا به دنبال بررسي و تأييد مدل ارتباط بین کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری است و همچنين با تکيه بر کاربرد و آزمون مدل در يک صنعت خاص به بعد کاربردي تحقيق نيز توجه شده است.
در طی فرایند پژوهش، با بکارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها بطور عینی و معتبر، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدسهای علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها “رد” یا ” پذیرفته” شوند و نتیجه گیری نهایی صورت گیرد. به مجموعه این فرایند جهت حصول نتایج مورد نظر، در اصطلاح پژوهش می گوییم. (خاکی،1383: 34)
2-3 جامعه آماری
جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحد ها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتي است که بين همه عناصر جامعه آماري مشترک و متمايز کننده آن از ساير جوامع باشد (عادل آذر، 1383: 11). جامعه آماري در اين تحقيق شامل 15نفر ازکارشناسان و خبرگان ارشدقسمت صادرات وامور بین هستندکه مرتبط با این قضیه بوده و اشراف کامل را براین قضیه داشته اند.

3-3 حجم نمونه، روش نمونه گيري
در این پژوهش با توجه به اینکه حجم جامعه کوچک می باشد ، و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح مدیریت ارشد سازمان برنامه ریزی می شود. اندازه حجم نمونه، دیگر از روابط و فرمول‌های موجود به دست نخواهد آمد.
4-3 روش جمع آوری اطلاعات
.مهمترين روش هاي گرد آوري داده ها در اين تحقيق بدين شرح است :
• مطالعات کتابخانه اي: گردآوري اطلاعات از منابع کتابخانه اي شامل مقالات علمی و تحقیقاتی، پایان نامه های دانشگاهی، کتابها و شبکه جهاني اينترنت به منظور تدوين مباني نظري و پیشینه تحقيق موضوع و طراحي مدل نظري تحقيق.
• پرسشنامه: يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه اي از سوال ها (گويه ها) است كه پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه مي‌دهد. اين پاسخ، داده مورد نياز پژوهشگر را تشكيل مي‌دهد.از طريق سوال هاي پرسشنامه مي‌توان دانش، علايق، نگرش و عقايد فرد را مورد ارزيابي قرار داد، به تجربيات قبلي وي پي برده و به آنچه در حال حاضر انجام مي‌دهد آگاهي يافت.جمع آوري داده ها و اطلاعات از جامعه آماري به وسيله پرسشنامه صورت گرفته است .
• مصاحبه : . مصاحبه با خبرگان به منظور تدوین مدل،تایید نقشه استراتژیک تهیه پرسشنامه و تأیید روایی آن و بررسي نتايج حاصل از تحليل داده ها استفاده شد.
5-3روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها
ابزار گردآوری اطلاعات وسیله ای است که برای اندازه گیری مفاهیم یا متغیر های مورد نظر محقق استفاده می شود وفرایند جمع آوری داده ها را خاص تر و عینی تر می کند. یکی از این ابزارها پرسش نامه می باشد که یک ابزار خود گزارشی است. در آن سوالات به صورت مکتوب ارائه می شود و پاسخ دهنده بایستی کتباً جواب دهد. در پرسش نامه سوالات ثابت و نمونه های پزوهش اجازه دخل و تصرف روی سوالات را ندارند( عابدی و همکاران، 1387)
ابزارهایی که جهت گردآوری داده های پژوهش مورد استفاده قرار می گیرند باید دقیق و حساس بوده و دارای اعتبار (روایی) و پایایی (قابلیت اعتماد) باشند. منظور از روایی یا اعتبار آن است که ابزار اندازه گیری واقعاً بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد. بنابراین پژوهشگر باید قبل از اقدام به گردآوری داده ها از اعتبار ابزار مطمئن گردد که روش های مختلفی جهت تعیین روایی یا اعتبار ابزار گردآوری داده ها وجود دارد که یکی از آنها روش اعتبار محتوی است. اعتبار محتوی بدین معنی است که اجزاء، مفاد و عناوین ابزار در برگیرنده تمام مشاهدات ممکن باشد. مشورت با افراد صاحب نظر در زمینه مورد پژوهش جهت تهیه ابزار گردآوری داده ها و تعیین اعتبار آن مفید است. معتبر سازی به روش اعتبار محتوی در واقع فرایند داوری افراد صلاحیت دار می باشد که بر پایه دانش، اطلاعات و تجربیات آنان و نیز استفاده از آثار و نوشته های متخصصین انجام می گیرد.(عابد سعیدی وامیر علی اکبری1387)

پایایی بیانگر ثبات و پایداری نتایج در اجرای مجدد آزمون یا تکرار یک روش اندازه گیری است. یعنی هر بار که آن متغییر با همان ابزار اندازه گیری شود همان جواب حاصل گردد. معمولی ترین آزمونی که برای پیوستگی یا ثبات درونی استفاده می شود، آلفای کرونباخ است که به آن ضریب آلفا گفته می شود. در واقع آلفای کرونباخ هر مورد از موارد پرسش نامه را با کل موارد مورد مقایسه قرار می گیرد. و هر چه این ضریب به عدد 1 نزدیک تر باشد نشان دهنده پایایی بیشتر است به عبارت دیگر نمره آلفای بالاتر از 7/0 مدرک خوبی برای اثبات پیوستگی درونی می باشد (عابدی وهمکاران1387)
لذا پس از جمع آوری داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه ها، داده ها در نرم افزار SPSS وارد و با استفاده از آن ضریب آلفا محاسبه شد که ضریب آلفا 76/0 محاسبه شد که با توجه به نزدیک بودن به ضریب پایایی 1 معرف پایایی پایان نامه می باشدابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه تنظیم شده توسط پژوهشگر می باشد. پرسش نامه مورد نظر با مطالعه و استفاده از چندین پرسش نامه معتبر که در تحقیقات مشابه به کار رفته تهیه و تنظیم گردید.

6-3 پرسشنامه :
پرسشنامه شامل دسته ای از پرسش ها ست که طبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی به افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص خود جواب ها را در آن مینویسد.
طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه
پرسشنامه باز
پرسشنامه بسته
• در پرسشنامه باز با سوالات باز روبه رو هستیم.در اینجا پاسخگو میتواند بدون محدودیت هر پاسخی را که مد نظرش است در مورد آن پرسش بنویسد و یا درآن زمینه توضیح دهد .
• پرسشنامه بسته با پرسش های بسته مواجه هستیم برای هر پرسش تعدادی گزینه و پاسخ انتخاب شده است که فرد پاسخ دهنده باید یکی از آنها را به عنوان پاسخ انتخاب کند.
7-3قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعی پژوهش: از میان مدل‌های ارائه شده در مورد برنامه ریزی استراتژیک از مدل کارت امتیازی متوازن و مدل هوشین کانری به دلیل اهمیت و جامع بودن آن دو استفاده شده است.
قلمرو مکانی پژوهش: داده‌ها از شرکت ایران خودروجمعآوری گردید.
قلمرو زمانی پژوه: در این مطالعه از داده‌ها و اطلاعات نمونه آماری در سال 92-91 استفاده شده است.
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها :
از آنجایی که پژوهش اکتشافی می باشدو نیازی به آزمون فرضیه ندارد و محقق در پی پاسخ به سوالات
پژوهش است لذا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مقایسه شاخص مرکزی وپراکندگی از قبیل میانگین ها
انحراف معیارها و واریانس ها در علم آمار تو صیفی استفاده می گردد و با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی سازه های شکل دهنده مدل مفهومی تحقیق شناسایی میگردد و سپس برای ارزیابی کیفیت نتایج از تجزیه و تحلیل واریانس در نرم افزا spss استفاده می شود و در نهایت نتایج پژوهش ارائه می شود.
9-3 گامهای اجرایی مدل پیشنهادی

شکل شماره (1-3) گامهای اجرایی مدل پیشنهادی (یانگ و یه)

بر طبق مدل ارائه شده در جدول(9-3) بنا بر این که در این تحقیق طرح ریزی برنامه استراتژیک ادعا گردیده است تمامی فازها و مراحل تحقیق شامل مدل فوق می باشدومراحل بعد از آن قلم گرفته شده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد شرکت ایران خودرو، استراتژی ها، نقشه استراتژی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژی، عوامل حیاتی موفقیت