دانلود پایان نامه درمورد پرسش نامه، سلسله مراتب، طرح پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

مدرسه
6- مدرسه ي فرزندانتان
7- سالن ورزش
8- مراکز فرهنگي
9- غيره با ذکر نام
16- بعضي از افراد دوست دارند که در کارهاي اجتماعي شرکت کنند. شما چقدر دوست داريد؟
الف) زياد
ب) متوسط
ج) کم

17- مسجد محله ي شما کداميک از موارد زير را دارد؟
الف) کتابخانه
ب) بسيج
ج) کلاس قرآن
هـ) قرض الحسنه
و) کلاس تقويتي براي دانش آموزان
ز) غيره با ذکر نام

18- آيا در مسجد محله ي شما نماز عيد فطر و قربان برگزار مي شود؟
الف) بله
ب) خير
ج) در بعضي مواقع

19- آيا در مسجد محله ي شما مراسم احياء برگزار مي شود؟
الف) بله
ب) خير
ج) در بعضي مواقع

20- آيا در مسجد محله شما مراسم جشن تولد ائمه برگزار مي شود؟
الف) بله
ب) خير
ج) در بعضي مواقع

21- آيا در مواردي مانند احيا يا جشن که در مسجد محله ي شما برگزار مي شود شرکت مي کنيد؟
الف) بله
ب) خير
ج) در بعضي مواقع

22- آيا افرادي که به مسجد مي آيند از لحاظ قيافه آنها را مي شناسيد؟
الف) بله
ب) خير
ج) بعضي ها را

23- آيا نام افرادي که به مسجد مي آيند را مي دانيد؟
الف) بله
ب) خير

24- آيا روحاني مسجد محله را مي شناسيد؟
الف) بله
ب) خير

25- آيا در مسجد در خصوص مشکلات محله ي خود با کسي صحبت مي کنيد؟
الف) بله
ب) خير
ج) در بعضي مواقع

26- آيا در خصوص مشکلات با روحاني محله صحبت مي کنيد؟
الف) بله
ب) خير
ج) در بعضي مواقع

27- آيا فکر مي کنيد مسجد مي تواند محلي براي رد و بدل کردن خبرها باشد؟
الف) بله
ب) خير

28- در خصوص مردم محله ي خود چه فکر مي کنيد، موارد داراي پنج گزينه بين هم هستند به طور مثال شلوغ و خلوت، يکي از پنج گزينه مي تواند انتخاب شود و در صورتي که محله شلوغ باشد علامت در خطي که در کنار شلوغ زده مي شود. و اگر کمي شلوغ باشد بر روي خط دوم نزديک شلوغ و اگرنه خلوت باشد و نه شلوغ بر روي خط وسط علامت زده مي شود و اگر خلوت خلوت باشد باشد بر روي خط کنار خلوت علامت زده مي شود و اگر کمي خلوت باشد بر روي خط دوم نزديک خلوت علامت زده مي شود.
خلوت
—- —- —- —- —-
شلوغ
زشت
—- —- —- —- —-
زيبا
مردم غير قابل تحمل
—- —- —- —- —-
مردم دوست داشتني
بي روح
—- —- —- —- —-
باصفا

29- مسجد هزينه ي خود را از کجا به دست مي آورد؟
الف) مردم محله کمک مي کنند.
ب) دولت مي دهد
ج) هم مردم و هم دولت
د) نمي دانم

30- آيا در موقع حوادث همسايگانتان به شما کمک مي کنند؟
الف) بله
ب) خير
ج) بعضي مواقع

31- آيا در مواقع حوادث شما به همسايگانتان کمک مي کنيد؟
الف) بله
ب) خير
ج) در بعضي مواقع

32- شما چه ميزان از زندگي در اين محله راضي هستيد؟
الف) خيلي زياد
ب) زياد
ج) متوسط
هـ) کم
و) خيلي کم

33-آيا فکر مي کنيد افراد محله بايد همه از يک طبقه ي اجتماعي ( به طور مثال کارمند ) باشند؟
الف) خوب است اگر متفاوت باشند.
ب) فرقي نمي کند.
ج) خوب است اگر همه از يک طبقه باشند.

34- در خصوص هر کدام از موارد زير نظرتان چيست؟

1- بيشتر افرادي که در اين محله زندگي مي کنند به مسائل محله اهميت مي دهند.
الف) کاملاً موافقم
ب) مقداري موافقم
ج) مخالفم
د) کاملاً مخالفم

2- من دوست ندارم به هيچ گردش اجتماعي بروم.
الف) کاملاً موافقم
ب) مقداري موافقم
ج) مخالفم
د) کاملاً مخالفم

3- من دوست دارم در محله ي ديگر زندگي کنم.
الف) کاملاً موافقم
ب) مقداري موافقم
ج) مخالفم
د) کاملاً مخالفم

4- مردمي که به مسجد مي آيند از بيکاران هستند.
الف) کاملاً موافقم
ب) مقداري موافقم
ج) مخالفم
د) کاملاً مخالفم

5- مسجد فقط جاي نمازخواندن است.
الف) کاملاً موافقم
ب) مقداري موافقم
ج) مخالفم
د) کاملاً مخالفم

6- با همکاري مردم مي توان مسجد را فعال تر کرد.
الف) کاملاً موافقم
ب) مقداري موافقم
ج) مخالفم
د) کاملاً مخالفم

7- مسجد جاي امني براي حل مشکلات مردم است.
الف) کاملاً موافقم
ب) مقداري موافقم
ج) مخالفم
د) کاملاً مخالفم

از اينکه وقتتان را در اختيار بنده گذاشتيد متشکرم.

با عرض سلام و احترام
پرسش نامه ي پيش رو در راستاي طرح پژوهشي با عنوان “طراحي مرکز محله اي (مجموعه فرهنگي، اجتماعي و تفريحي) جهت کاهش آسيب هاي اجتماعي مطالعه موردي محله شاه حسيني، بندرعباس” تهيه گرديده است. اميد است اين پژوهش بتواند به مثابه ي گامي در راستاي کاهش آسيب هاي اجتماعي محله هاي شهري باشد. بدون ترديد همکاري شما در تکميل پرسش نامه، نقش مهمي دارد. پيشاپيش از همکاري و صبر جنابعالي کمال تشکر و سپاس را داريم.

رشته ي تحصيلي:……………………………… ميزان تحصيلات:………………

1- تفاوت در خرده فرهنگهاي ساكنان محله به دليل تفاوت در خاستگاه اجتماعي آنان چه تاثيري دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

2- وجود رفتارهاي نابهنجار و كجرو در نقاط مشخصي از محله چگونه است؟
بسيار خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف

3- بي تفاوتي محيطي خصوصاً در ميان مستاجران و مهاجران چگونه است؟
بسيار خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف

4- عدم اطمينان به برنامه هاي اجرايي تصميم گيران و تصميم سازان چگونه ارزيابي مي کنيد؟
بسيار خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف

5- عدم به كارگيري نيروهاي اجتماعي در طرح هاي مصوب و اجرايي چه تاثيري دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

6- بالابودن نسبي بعد خانوار چه تاثيري بر اخذ تصميمات مديريت شهري در راستاي طراحي مرکز محله دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

7- خود باختگي اجتماعي و پايين بودن اعتماد به نفس در مشاركت در تصميم گيريهاي مديران شهري چه اهميتي دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

8- ناپايداري مشاغل ساكنان محله در طراحي مرکز محله به چه ميزان موثر واقع خواهد شد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

9- بالا بودن ميزان بيكاري در طراحي مرکز محله را چگونه ارزيابي مي کنيد ؟
بسيار خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف

10- بالا بودن نسبي بار تكفل در طراحي مرکز محله چه اهميتي دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

11- وجود مشاغل غير رسمي و كم درآمد را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
بسيار خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف

12- عدم حمايت مالك از دستگاههاي مديريتي در راستاي پاسخگويي به نياز ساكنان به چه ميزان به طراحي مرکز محله کمک مي کند؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

13- وجود تبعيض در ارائه خدمات شهري خصوصاً بامحلات مجاور را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
بسيار خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف

14- توجه به اقشار آسيب پذير اجتماعي در آموزه هاي ديني و باورهاي اجتماعي در شکل گيري مرکز محله را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
بسيار خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف

15- پايين آمدن نرخ رشد جمعيت به وسيله اجراي برنامه هاي تنظيم خانواده و كنترل جمعيت در موفقيت مرکز محله شهري نقش دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

16- تمايل نسل جوان به ضابطه مند شدن و قانون مدار بودن را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
بسيار خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف

17- توجه به NGO ها و ساير دستگاههاي غير دولتي در ايفاي نقش مديريت براي شکل گيري مرکز محله هاي شهري چه اهميت دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

18- هدايت افكار عمومي در اصلاح روابط اجتماعي از طريق وسايل ارتباط جمعي چقدر موثر است؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

19- توجه به ارزشهاي اجتماعي حاكم بر جامعه در نظام سلسله مراتب ارزشي چه تاثيري بر شکل گيري مرکز محله دارد؟
بسيار خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف

20- حمايت مالي در باورهاي ديني (وقف ، خيريه ، قرض الحسنه) چه تاثيري دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

21- وجود حس مشاركت در درون محله چه تاثيري بر طراحي مرکزمحله دارد؟
بسيار زياد زياد متوسط ضعيف خيلي ضعيف

22- همگرايي به د ليل وجود شباهت هاي اجتماعي- اقتصادي و فرهنگي چه نقشي را در طراحي مرکز محله ايفا مي کند؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

23- نقش زنان در كنترل و نظارت رفتار اجتماعي چه تاثيري در طراحي مرکز محله دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

24- وجود شخصيتهاي قابل اعتماد و داراي شخصيت كاريزما چه تاثيري بر عملکرد و تصميمات مديران شهري دارد؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

25- نگرش خوش بينانه ساكنان به آينده محله به چه ميزان بوده است؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

26- حضور ساكنان و بازماندگان تاريخي محله و وجود حس قوي تعلق به مكان در طراحي مرکز محله چه نقش داشته است؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

27- سنت گرايي موجود در اجتماعات ساكن كه باعث استحكام اجتماعي خواهد شد چه تاثيري بر طراحي مرکز محله در محله شاه حسيني خواهد داشت؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

28- تمايل در سرمايه گذاري در محدوده فوق توسط سرمايه گذاران خصوصي چه تاثيري بر اخذ تصميمات و هماهنگي ميان مديران و مردم ايفا مي کند؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

29- وجود سرمايه هاي معنوي دلسوز علي رغم سكونت در خارج از محله را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
بسيار خوب خوب متوسط بد خيلي بد

30- وجود نيروي كار ارزان را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
بسيار خوب خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف

31- وجود انگيزه هاي خود اشتغالي در محدوده چه تاثيري بر طراحي مرکز محله خواهد داشت؟
خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

32- توجه به فضاهاي فرهنگي، هنري، ورزش

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد ویژگی های اساسی، زیبایی شناسی، زبان تصویری، آگاهی بخشی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد دانشگاه تهران، پرسش نامه، زنان و دختران، برنامه چهارم توسعه