دانلود پایان نامه درمورد پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

= 9 + 9 ، 63 = 9 * 7) فرا گيرند،از نوآوران مبتدي شيمي خواسته مي شود كه جدول تناوبي عناصر شيميايي را بياموزند.اين گونه مطالب بايد به خوبي آموخته شوند،ولي اغلب بسيار دشوار است كه بتوان آنها را براي دانش آموزان با معنا كرد.
يكي از راههاي ايجاد رابطه بين مطالب «كم معنا» و مطالب «بامعنا» استفاده از ياديارها يا روشهاي كمك به حافظه است.ياديارها عبارت اند از قافيه ها،كلمات، تصاوير و هر مطلب آشنايي كه به همراه اطلاعات جديد آورده مي شود تا آن را قابل حفظ سازد(كارني،لوين و موريسون،1988؛هيگبي و كوناي هيرا،1985).براي يادآوري قواعد صرف و نحو يا املا از نظم شعري به منزلة ياديار استفاده مي شود و يا نوآموز موسيقي براي يادآوري كليدهاي موسيقي از شعر كمك مي گيرد.معلمان معمولاً از ياديارها در تدريس خود استفاده مي كنند(كارني و ديگران،1988؛هيگبي و كوناي هيرا،1985) و دانش آموزان نيز،بر اساس گزارش خودشان،اغلب براي يادگيري اطلاعات جديد از ياديارها بهره مي گيرند(كيل پاتريك،1985).
در مؤثر ترين نوع ياديار از تصاوير ذهني استفاده مي شود(لوين،1985).توصيه به دانش آموزان كه از تصاوير ذهني استفاده كنند،ابزار ياديار نيرومندي را در اختيار ايشان مي گذارد.همان گونه كه آزارلو و بگ(1988) مشاهده كرده اند تصوير ممكن است يادآوري بسياري از انواع مطالب را به نحو معناداري افزايش دهد.دانش آموزان مي توانند چند روش نسبتاً ساده از روشهاي يادياري به وسيلة تصاوير ذهني را بياموزند و در يادآوري بسياري از اطلاعات مورد استفاده قرار دهند(گلوور،تيم، ديلاف و روجرز،1987؛پرسلي،1985).چهار نوع از اين روشها عبارت اند از:روش پيوند،روش تخصيص جايگاه،روش چنگك يا قلاب و روش كليد واژه.
روش پيوند:روش پيوند به خصوص براي يادگيري فهرستي از اقلام مناسب است.در اين روش يادگيرنده براي هريك از اقلامي كه بايد به خاطر بسپارد يك تصوير ذهني در نظر مي گيرد.آنگاه،تصور مي شود كه هريك از اين تصاوير با تصوير بعدي فهرست در تعامل است.به اين ترتيب،تصاوير به طور تخيلي با يكديگر پيوند مي خورند.در يك مثال ساده،اگر شما بخواهيد به خاطر بسپارسيد كه اقلام مرغ،پنير، سيب و سپ را از فروشگا مواد غذايي بخريد،ممكن است در ذهن خود سلسله حوادثي را تصور كنيد كه طي آن يك مرغ قطعه اي پنير را برمي دارد و آن را خرد مي كند و روي سيب قرار مي دهد و آنگاه سيب را در كاسة سوپ مي اندازد.اين تصاوير كه پيوند متقابل دارند احتمال يادآوري يك تصوير را از روي تصوير ديگر افزايش مي دهند.يكي از مزاياي بزرگ اين روش سادگي آن است.در اين روش ضرورت يادگيري يك طرح خارجي و يا مطالب ديگر وجود ندارد.
روش تخصيص جايگاه:تاريخ روش تخصيص جايگاه به يونان باستان برمي گردد.به نظر بوور(1970) سيسرو1 ريشة اين روش را به شاعر يوناني،سيمونيدس2 نسبت مي دهد.شاعر يونان باستان شعري را در جمع ميهمانان در يك ضيافت بزرگ خوانده بود.او بعد از قرائت شعر به خارج سالن فراخوانده شد و بلافاصله سقف سالن بزرگ فروريخت و هركس كه در داخل سالن بود كشته شد.اجساد چنان متلاشي شده بود كه تشخيص آنها حتي براي اقوامشان ممكن نبود.سيمونيدس پا پيش نهاد و موفق شد با استفاده از آنچه از جاي نشستن افراد در آن سالن بزرگ به ياد مي آورد نام تك تك آنها را مشخص سازد.اين داستان محققان حافظه را به روش خاصي براي حفظ و يادسپاري هدايت كرد:قرار دادن تصاوير ذهني اشيا در كنار يكديگر به نحوي كه مجموعة آنها تركيبي آشنا تشكيل و يادآوري را ممكن سازد.
كاربرد جديد روش تخصيص جايگاه به اين صورت است كه ابتدا يادگيرنده دربارة مجموعه اي بين ده تا بيست نقطه كه به خوبي با آنها آشناست فكر مي كند(مانند نقاط مهم موجود در مسيري كه هر روز طي مي كند،اتاقهاي خانة مسكوني،يا جاهاي مختلف در محوطة دانشگاه)و آن گاه هريك از اقلامي را كه بايد به ياد بسپارد در يكي از جايگاههاي فوق قرار مي دهد.معمولاً به ياد گيرندگان توصيه مي شود كه تصور كنند خودشان در حالقدم زدن و بازديد از هريك از اين جايگاهها هستند.در طول اين «قدم زدن»،فرد هريك از اقلام فهرست مورد يادگيري را در حالي كه در يكي جايگاهها قرار گرفته است در نظر خويش مجسم مي كند.براي يادآوري اقلام،از يادگيرنده خواسته مي شود كه در طول مسير يك بار ديگر حركت كند و به هريك از جايگاهها نگاه كند تا اقلام نهاده شده در هر يك از آنها را به ياد آورد.معمولاً،اين روش به ياد گيرنده كمك مي كند كه هم اقلام را به ياد بياورد و هم آنها را در نظم مناسبي قرار دهد،زيرا حركت در طول مسير به فرد كمك مي كند كه اقلام را در ترتيب صحيحي به خاطر بسپارد.
روش چنگك يا قلاب:در اين روش يادگيرنده تعدادي قلاب را خاطر مي سپارد و هر مطلبي را كه فرا مي گيرد به يكي از اين قلابها مي آويزد.اين قلابها ممكن است مجموعه اي از اشياي آشنا را تشكيل دهند،طرح بسيار معمول،كه اغلب در تحقيقات از آن استفاده مي شود،مجموعة قلابهاي قافيه دار است(براي مثال،عدد يك با كيك،دو با جو،سه با كاسه…).هر چنگك چيزي است كه به سادگي قابل مشاهده باشد،مانند كيك،يك،جو،دو.
زماني كه قلابها به خاطر سپرده شدند،مي توان از آنها براي يادگيري مجموعه اي از مواد به طور منظم كمك گرفت.اولين قدم اين است كه هريك از اقلام در نظر گرفته شود كه با چنگك مربوط به خود در تعامل است.اگر اولين قلم فهرست في المثل كتاب باشد،مي توان كتاب را در حالي تصور كرد كه كيك روي آن قرار گرفته است.در مورد قلم دوم مي توان دو دانة جو را تصور كرد و در مورد بقية اقلام فهرست به همين ترتيب پيش مي روي.روش چنگك،به خصوص،براي يادگيري مراحل يك وظيفة پيچيده،مانند كار با ماشين آلات مفيد است(گلوور،تيم،ديلاف و راجرز،1987).
روش كليد واژه:در روش كليد واژه نيز از تصوير پردازي استفاده مي شود،ولي با روش پيوند،روش تخصيص جايگاه،و روش قلاب از نظر موارد استفاده متفاوت است. سه فن يادسپاري كه در بالا تشريح شد براي يادآوري فهرست اطلاعات به كار مي رود،ولي روش كلمات كليدي براي يادگيري لغات جديد مناسب است.در روش كليد واژه دو مرحله وجود دارد،مرحلة ارتباط صوتي و مرحلة ارتباط تصويري.
وقتي كلمة جديدي فراگرفته مي شود،دانش آموز بايد ابتدا يك كليد واژه پيدا كند كه با بخشي از كلمة مورد يادگيري هم صدا باشد ارتباط صوتي(لوين،1985).مثلاً يك كليد واژه خوب براي كلمة Conflagration (به معناي آتش سوزي بزرگ) لفت Flag است. Flag شبيه بخش دوم كلمة Conflagration است و واژة Flag را مي توان به سادگي تصور كرد و لذا مرحلة دوم تصور ساده مي شود.
وقتي يك كليد واژه اتخاب شد،دانش آموز آن را به يك تصوير مربوط مي كند.در اين فرآيند،دانش آموز بايد يك تصوير قابل مشاهده از كليد واژه را در حالي كه با معناي كلمه اي كه بايد ياد گرفته شود در تعامل است تصور كند(لوين،1985).در اين مورد خاص،دانش آموز ممكن است يك پرچم در حال سوختن را تصور كند.به هنگام امتحان،زماني كه دانش آموز كلمة Conflagation را مي بيند كلمة Flag را به ياد مي آورد و موجب مي شود كه مجدداً تصوير پرچم ر حال سوختن را به ياد آورد.
در چند سال گذشته مطالعات بسيار زيادي در مورد روش كليد واژه انجام گرفته است.به طور كلي نتايج اين مطالعات براي سنين مختلف دانش آموزان(پرسلي،لوين و دلاني،1982) و در مورد زبانهاي مختلف(پرسلي،1987)،براي يادگيري مواد آموزشي ديگر به جز واژگان(لوين،1985؛پرسلي و ديگران،1982)و حتي زماني كه يادگيري از روي مواد خواندني انجام مي گيرد(مك كورميك و لوين،1984)،بسيار مثبت بوده است.در بين همة روش هاي مختلف يادياري كه در اختيار است،شايد روش كليد واژه بيش از همه در كلاس درس كاربرد داشته باشد(پرسلي،1987).
موفقيت اين روشهاي يادياري بستگي دارد به قدر آنها در كمك به يادگيرنده به منظور ربط دادن آشنا(ياديار يا كليد واژه كاملاً آموخته شده) به ناآشنا(آنچه بايد ياد گرفته شود).عامل مهم در استفادة موفقيت آميز از ياديارها اين است كه يادگيرنده كاملاً با آنها راحت باشد.استفاده از اين روشها بايد خودكار و يا نزديك به خودكار باشد.در صورتي كه قدم زدن تخيلي نقاط آشنايي را در بر داشته باشد،معمولاً براي استفادة خودكار از روش تخصيص جايگاه چندان مشكلي وجود ندارد.در مورد روش قلاب،به هر صورت تلاش لازم است تا ابزار كاملاً آشنا و مفيدي فراهم گردد.اگر روش قلاب،به خوبي ياد گرفته نشود،احتمال دارد دانش آموزان آن را روشي مؤثر و قابل استفاده قلمداد نكنند.روش كليد واژه نيز نياز به تمرين دارد تا مؤثر افتد.دانش آموزان بايد در انتخاب كليد واژه و تصوير پردازي ذهني از آن،كه به معناي تعامل كلمة يادگرفتني با كليد واژه است،راحت باشند.در ياديارها نيز همانند همة مهارت هاي ديگر تمرين موجب تسلط مي شود.
نظرية پردازش اطلاعات
محدوديت هاي نظرية تداخل موجب شد كه محققان حافظه در پي يافتن توضيحات ديگري براي چگونگي يادآوري مطالب بامعنا باشند.نظريه اي كه براي تبيين حافظه، مفاهيم،اصول و قوانين بسيار مفيد بوده است نظرية پردازش اطلاعات است.اين نظريه انسانها را پردازشگران فعال اطلاعات مي داند و تأكيد مي كند كه مطالعة حافظه ممكن نيست مگر آنكه قبلاً دريابيم يادگيرنده با اطلاعات جديد چه كار مي كند و اين اطلاعات تا چه ميزان براي يادگيرنده بامعناست.در اين نظريه انسانها در حقيقت نظامهاي پردازشگر اطلاعات هستند(دلاروزا،1988).بر اساس اين ديدگاه حافظه عبارت است از1)رمزگذاري اطلاعاتي كه توسط اعضاي حسي ثبت شده است(يا قرار دادن اطلاعات در جاي مناسب در حافظه)،2)ذخيره كردن اطلاعات و 3)بازيابي يا يادآوري اطلاعات به هنگام ضرورت.
نظيه هاي پردازش اطلاعات در آغاز مكانيكي و بيش از حد به الگوهاي كامپيوتري شبيه بود.محققان هنوز كامپيوتر را مناسبترين الگو براي مطالعه و نمايش حافظه مي دانند(نك.مك كلند،1988).ولي تلاش براي يافتن راههاي انعطاف پذير براي نمايش حافظة انسان رو به افزايش است.سه نظريه معاصر براي بررسي حافظه عبارتند از:سطوح پردازش،نظرية طرحواره و پردازش توزيع موازي.
كاربرد يكي از ياديارها
راي تصميم گيري درست دربارة ارزش فنون يادياري بهترين راه كاربرد آنهاست.براي بسياري از مردم روش تخصيص جايگاه بهترين نقظة شروع است،زيرا استفاده از آن در مورد بسياري از انواع اطلاعات ساده است.
پيشنهاد مي كنيم اين روش را براي يك هفته به كار بريد. مي توانيد آن را براي فهرست خريد،اعضاي بدن در درس پيكر شناسي(از طريق ايجاد تصاوير تداخل كننده براي هر يك از اعضاي بدن با نام خودش و قرار دادن تصوير مزبور در جايگاه خاص)يا حوادث مهم در درس تاريخ به كار ببريد.سعي كنيد مراتب زير را براي آزمايش صحيح اين روش رعايت كنيد.
1.قبل از استفاده،مطمئن شويد كه اين فزمون يادياري را به خوبي فرا گرفته ايد.
2.يك گذر ذهني در كل جايگاهها انجام دهيد تا ترتيب آنها را خوب ياد بگيريد.
3.هريك از اقلام مورد يادگيري را در جايگاه خود قرار دهيد،تا در هر جايگاه فقط يك مورد قرار گيرد.
4.اگر مجدداً همان فهرست قبلي را ياد مي گيريد،اقلام مورد نظر را در همان جايگاه هاي قبلي قرار دهيد.
5.از اين روش براي چند نوع اطلاعات استفاده كنيد.
پس از آنكه اين روش را به مدت يك هفته به كار برديد،قضاوت كنيد كه روش تخصيص جايگاه چقدر براي شما مفيد بوده است.بيشتر براي چه نوع مطالبي مفيد است؟بر اثر استفادة مكرر از اين روش آيا احساس آسودگي بيشتري به شما دست نداده است؟آيا روش تخصيص جايگاه را بهترين روش براي خود مي دانيد؟پس از آنكه تغييرات لازم را در روش خود داديد به نحوي كه كاملاً با نيازهاي شما تطبيق كند،يك روش يادياري قوي و ساده در اختيار داريد كه مي توانيد از آن در موقعيت هاي مختلف استفاده كنيد.

سطوح پردازش و دقت در پردازش
در سال 1972،فرگوس كريك و رابرت لاكهارت مقاله اي منتشر ساختند كه بسيار نافذ واقع شد.آنها گفتند كه ساختار حافظه (كوتاه مدت،بلند مدت…)به اندازة كارهايي كه افراد در حين يادگيري انجام مي دهد حايز اهميت نيست.علاوه بر اين،آنها با عرضة فرضية جديدي اعلام كردند كه حافظه،تابع مستقيم عمق پردازش است:هرچه يادگيرنده اطلاعات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد شب امتحان، پردازش اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد پردازش اطلاعات