دانلود پایان نامه درمورد پردازش اطلاعات، آموزش مهارت، ضرب المثل

دانلود پایان نامه ارشد

اتفاق افتاده است،حدس بزند و فرضيه بسازد.به طور خلاصه،هدف معلمي كه گرايش شناختي دارد اين است كه كنجكاوي دانش آموزان خويش را پرورش دهد و مهارتهاي لاز براي تحقيق و انگيزة يادگيري آنها را افزايش بخشد.
روش تدريس ممكن است شامل سؤال كردن از دانش آموزان باشد تا پاسخ آن را حدس بزنند،مانند: («چرا مهاجران اوليه براي عبور از فلات سبز،در گروههاي بزرگ و در زنجيره اي از واگنها حركت مي كردند؟»)،يا سؤالي ارزشي باشد،مانند(«آياد ديده بانان بومي آمريكا كه براي ارتش كار مي كردند قهرمان محسوب مي شوند يا خيانتكار؟») و يا سؤالي كه دانش آموز بايد براي آن راه حل طراحي كنئد،چون: («تصور كنيد شما و خانوادة مهاجر شما در يك شب طوفاني در ماه شهريور در چمنزاري اردو زده ايد.شما سه ماه دير بايد سفر كنيد تا به مقصد خود برسيد.آذرخش بر تپة سبزي كه شما را احاطه كرده است مي زند و در يك لحظه آتش بزرگي به سمت شما حركت مي كند،در حالي كه باد آن را با سرعت مي راند.گاوهاي نر از واگن ها جدا شده اند و شما كمتر از يك دقيقه فرصت داريد كه خودتان را نجات دهيد و آنچه ذا مي توانيد از رودخانه اي كه در آن نزديكي قرار دارد عبور دهيد.شما در گروه خودتان تصميم بگيريد كه چه چيزهايي را از داخل واگن خود بايد برداريد و به طرف ديگر منتقل سازيد.به خاطر داشته باشيد كه شما كمتر از يك دقيقه فرصت داريد تا هرچه را مي توانيد نجات دهيد و بنابراين،بايد تصميم بگيريد»).در هريك از موارد بالا كه از دانش آموزان خواسته مي شود حدس بزنند،ارزيابي كنند و يا مشكل را حل كنند هدف اين است كه دانش آموز اطلاعات و يا اعدادي را بياموزد،بلكه هدف اين است كه توان او در فكر كردن تقويت شود.
5.فرآيندهاي شناختي بر اثر تكرار به صورت خودكار درمي آيند.اين ضرب المثل قديمي كه «تكرار عادت مي آورد» دربارة فرآيندهاي ذهني نيز صادق است.براي درك هر محركي مانند كلمات و اشكال،بايد آنها را قسمت به قسمت و جزء به جزء تحليل كرد تا از آن معنايي مستفاد شود.كودكاني كه تازه خواندن را ياد گرفته اند هر كلمه را با تركيب اجزاي آن (حروف و اصوات)،از نو مي سازند و معمولاً «بلند بلند» مي خوانند.برعكس كساني كه در خواندن مهارت كسب كرده اند به ندرت وقت خود را صرف توجه به اجزاي كلمه و تشخيص آگاهانة هريك از آن اجزا مي كنند.فرآيند بازشناسي در ايشان تقريباً به صورت خودكار انجام مي گيرد(لابرگ و ساموئلز،1974؛پالمر و جونيدس،1988).خوانندگان ماهر به هنگام مطالعة متون در پي درگ معناي متن هستند و فقط زماني كه دربارة معناي جملات دچار ابهام شوند،آگاهانه براي باز كردن رمز كلمات مبهم،دقت و تأمل به خرج مي دهند.
انجام پردازش و بازشناسي وخودكار،زمان زيادي لازم دارد.ماهها و يا سالها بايد بگذرد تا فرآيند خواندن براي دانش آموزان به صورت خودكار درآيد.در مورد برخي از دانش آموزان،خواندن هيچ گاه عادي نمي شود.آنها همواره بايد براي كشف رمز حروف و كلمات،وقت زيادي را صرف كنند.آن دسته از قهرمانان شطرنج كه مي توانند در يك لحظة كوتاه تركيب بسيار پيچيده اي از مهره هاي شطرنج را بازشناسي كنند،بر اساس تخمين(سايمون و چيس،1973)،حتماً بين 10000 تا 50000 ساعت از عمر خود را صرف صفحة شطرنج كرده اند.اين طبعاً وقت زيادي است،ولي در مقايسه با ميزان وقتي كه خيلي از بزرگسالان براي تمرين هاي بدني مختلف و يا خواندن صرف مي كنند چندان غير عادي به نظر نمي رسد.
بنابراين يكي از هدفهاي آموزش و پرورش اين است كه توانايي پردازش اطلاعات را در دانش آموزان به نحوي تسهيل كند كه به صورت خودكار و سريع انجام گيرد.علاوه بر اين،دقت نيز لازم است.دانشجوي زبان خارجي كه نمي تواند به طور خودكار مكالمه كند و مثلاً براي ساختن جمله بايد دنبال كلمات بگردد و دربارة آنچه مي خواهد بگويد فكر كند،وقتي با يك فرد بومي صحبت مي كند در وضعيت چندان راحتي نيست.بنابراين هدف تدريس بايد توليد فرآيندهاي شناختي سريع،روان و خودكار باشد.
6.مهارتهاي فراشناختي را مي توان از طريق تدريس پرورش داد.توانايي دانش آموزان براي انجام بسياري از وظايف شناختي(مانند خواندن،نوشتن،حل مسئله) تا حد زيادي به مؤثر بودن توان فراشناختي ايشان بستگي دارد(وينرت و كلو،1987). دانش آموزان براي يادگيري مؤثر به تدريس منظم و تمرين هاي همراه با راهنمايي نياز دارند،تا شرايط انواع مختلف يادگيري را درك كنند،خود را با آن تطبيق دهند،ازساختار مواد خواندني در راستاي تقويت درك خويش كمك بگيرند،مهارت هاي شناختي خويش را كشف كنند و مهارتهاي فراشناختي مؤثري چون خلاصه كردن و سؤال از خويشتن را به دست آورند.
معمولاً توانايي هايي فراشناختي به تدريج و در نتيجة سالها تمرين به دست مي آيد (بيكر و براون،1985).در عين حال،گاتالا(گاتالا،1985) و همكاران او به اين نتيجه رسيدند كه دانش آموزان سال دوم مي توانند به راحتي نحوة به كار گيري مهارت هاي فراشناختي را فرا گيرند.استيونز(استيونز،1988)،اخيراً در آموزش مهارت هاي فراشناختي به دانش آموزان كلاسهاي ششم تا يازدهم كه آموزش جبراني مي ديدند موفقيت هايي كسب كرده است.همچنين كراس و پاريس (كراس و پاريس،1988) به اين نتيجه رسيدند كه مواد درسي تدوين شده براي مهارت هاي فراشناختي،به دانش آموزان سالهاي وم و پنجم كمك مؤثري كرده است تا در خواندن متون موفقتر باشند.آشكار است كه دانش آموزان تقريباً در هر سني كه باشند مي توانند از آموزش مهارت هاي فراشناختي سود ببرند.معلمان نه تنها بايد به توانايي دانش آموزان در فكر كردن توجه كنند،بلكه بايد توانايي دانش آموزان در تفكر دربارة فكر خويش نيز مدنظر معلمان باشد.
7.با ثبات ترين انگيزش براي يادگيري،انگيزش دروني است.مدتها قبل برونر(برونر، 1956) و همكاران او ارزش انگيزشي كنجكاوي،علاقه و احساس كشف دانش آموز را درك كرده بودند:«توجه ما به چيزي جلب مي شود كه غير واضح،ناتمام و غير مشخص است.ما توجه خود را همچنان بدان معطوف مي داريم تا موضوع مزبور واضح،كامل و مشخص شود.آنچه ارضا كننده است روشن شدن مسئله و يا صرفاً طلب توضيح است»(ص 114).
از ديدگاه روان شناسي شناختي،كودكان خود مسئول رشد شناخت خويش هستند. آنها از طريق برقراري ارتباط متقابل با دنياي اطراف خود مطالب مختلف را ياد مي گيرند.زماني كه تجربه دانش فعلي آنها را تأييد كند ساختار ذهني ايشان ثبات بيشتري مي يابد.اگر يافته هاي جديد ايشان با آگاهي هاي فعليشان سازگار نباشد،نهايتاً آگاهي هاي آنها بايد با تجاربشان تطبيق كند.تضاد بين روش فكري قبلي و يافته هاي جديد مبناي تغيير و رشد شناخت است(پياژه1970).نه تنها اين تضاد پاية رشد ذهني است،بلكه براي كودكاني كه نحوة تفكر فعلي خويش را با تجارب جديد خود و نيز نحوة تفكر ديگران مقايسه مي كنند محرك فكري خوبي است.
تمرين 2 – 3 – كاربرد اصول روان شناسي شناختي
يكي از علايم ارزشمند بودن يكي فكر امكان به كار گيري آن است.اصول روان شناسي شناختي زماني با ارزش است كه بتوان آن را در تدريس به كار برد.
شش اصل مهم روان شناسي شناختي كه با تدريس مرتبط است در زير فهرست شده اند.به طور خلاصه چهار موضوع درسي را در رشتة خود و در سطحي كه اميدواريد تدريس كنيد شرح دهيد،به نحوي كه بر يك يا چند اصل از اصول زير استوار باشد.براي هر موضوع شمارة اصل يا اصولي را كه بيش از همه با آن فعاليت ارتباط دارد ذكر كنيد.
اصول
1.دانش آموزان،پردازشگران فعال اطلاعات هستند.
2.دانش افراد بر همة فرآيندهاي شناختي او تأثير مي گذارد.
3.يادگيري زماني انجام مي گيرد كه اطلاعات براي دانش آموز بامعنا باشد.
4.چگونگي يادگيري دانش آموزان به همان ميزان اهميت دارد كه محتواي مطالب در يادگيري موثر است.
5.فرآيندهاي شناختي با تكرار به صورت خودكار درمي آيند.
6.مهارتهاي فراشناختي را مي توان با آموزش رشد داد.
7.باثبات ترين نوع انگيزش،انگيزش دروني است.
8.تفاوت هاي بسيار زيادي در زمينة توانايي پردازش اطلاعات بين دانش آموزان وجود دارد.
فعاليت هاي آموزشي اصول مربوط
1.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
2.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
3.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
4.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

8.تفاوت هاي بسياري در توانايي پردازش اطلاعات در ميان دانش آموزان وجود دارد.در هر كلاس درس تفاوت هاي زيادي در توانايي دانش آموزان در زمينة پردازش و نگهداري اطلاعات مشاهده مي شود.برخي از ايشان از حافظه بسيار خوبي برخوردارند و قادرند فهرست بلندي از اطلاعات را مانند اسامي پايتخت كشورها،املاي صحيح لغات،اسامي مواد شميميايي،مؤلفان و نام آثار ايشان فرا گيرند.بقيه ممكن است نتوانند اين اطلاعات را به سادگي حفظ كنند،ولي در درك و حفظ احساس قويتر باشند.مهارت هاي فراشناختي دانش آموزان نيز بسيار متفاوت است،برخي از دانش آموزان نسبت به مهارتهاي فكري خويش،آگاهي بيشتري نشان مي دهند.ما يكي از جنبه هاي تفاوتهاي شناختي،يعني هوش را،در فصل چهارم بررسي مي كنيم.
خلاصه
فكر كردن،يادآوري و حل مسئله از موضوعهاي مورد علاقة روان شناسان شناختي است.معلمان اساساً نسبت به فرآيندهاي شناختي كودكان حساس هستند،زيرا خود را موظف مي دانند كه اين مهارتها را در دانش آموزان خود پرورش دهند.
روان شناسي شناختي معاصر بسياري از اصطلاحات مربوط به نظرية پردازش اطلاعات را به كار مي گيرد تا از شناخت،الگويي عرضه كند و آن را توضيح دهد.عناصر اصلي الگوي پردازش اطلاعات شناخت عبارتند از دريافت كننده هاي حسي،ثبت كننده هاي حسي،حافظة دراز مدت،حافظة كاري و همچنين فرآيندهاي ادراك و توجه.
پردازش اطلاعات در انسان فعال و پوياست.اطلاعات ورودي در حافظة كاري با اطلاعاتي كه از قبل در حافظة دراز مدت ذخيره شده است مرتبط مي شود.بخش هاي زيادي از ديدگاه جديد روان شناسي شناختي را مي توان در مفاهيم اولية فرآيندهاي شناختي كه در آثار روان شناسان ساختار گرا،كاركردگرا و گشتالتي به كار رفته است جستجو كرد.
به طور كلي،در ديدگاه شناختي دربارة تدريس،شاگردان پردازشگران فعال اطلاعات هستند.معلماني كه ديدگاه شناختي دارند به اهميت تشخيص دانستني هاي دانش آموزان خود واقفند و تدريس خود را متناسب با سطح دانش ايشان تنظيم مي كنند.آنها همچنين به ضرورت پرورش مهارت هاي فراشناختي در دانش آموزان خويش و نيز در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي ايشان در اين زمينه آگاهند.بنابراين، ضروري است كه معلمان در برنامه رزيزي درسي خود هر ياد گيرنده را فردي بي نظير بدانند.تدريس از ديدگاه شناختي مبتني بر اين نظريه است كه در صورتي كه مواد خواندني براي شاگرد معنادار باشد،يادگيري به بهترين وجه انجام مي گيرد و فرآيند يادگيري به اندازة محتواي مورد يادگيري اهميت دارد.مطالعة مشروح فرآيندهاي شناختي به پيشنادهاي مشخصي براي معلمان مي انجامد.

در زمينة

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد پردازش اطلاعات، انتقال اطلاعات، معنادار بودن Next Entries دانلود پایان نامه درمورد شب امتحان، پردازش اطلاعات