دانلود پایان نامه درمورد پذیرش فناوری، خرده فروشی، حریم خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

ا جستجو در اینترنت، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و همچنین مرکز اسناد ایران هیچ‌گونه پیشینه داخلی برای معرفی فناوری‌های جدید و پذیرش آن توسط کارمندان در سطح خرده فروشی یافت نشد. بنابراین با توجه به اشاعه این فناوری، معرفی، شناخت و همچنین میزان سطح پذیرش آن بحث جدید در رفتار مصرف‌کننده می‌باشد.
۱-۵- پیشینه‌ی تحقیق
با جستجو در منابع برای تحقیق‌های مشابه پیشین، تحقیقی برای پذیرش فناوری RFID در کره‌جنوبی و تحقیقاتی برای پذیرش فناوری RFID در سطح مصرف‌کنندگان انجام شده است که خلاصه‌ای از تحقیقات پیشین در راستای پذیرش فناوری RFID به صورت زیر ارائه می‌گردد:
۱ – لی21 در سال ۲۰۰۹ مقاله‌ای با عنوان تحقیق اکتشافی برای پذیرش فناوری RFID با تمرکز بر کارمندان کره در سال ،۲۰۰۹ مدل پذیرش فناوری را با متغیر اطمینان امنیت22، دانش کارکنان23، تاثیر همکار24 و ارائه خدمات25 بیان کرد که نتایج تحقیقات به صورت خلاصه به شرح زیر است:
اطمینان از امنیت استفاده از فناوری تاثیر مثبت بر ادراک از سودمندی و سهولت استفاده از آن دارد.
دانش کارکنان تاثیر مثبت بر درک سهولت استفاده از فناوری دارد.
تاثیر همکاران تاثیر مثبت بر ادراک از سودمندی فناوری دارد.
ارائه خدمات تاثیر مثبت بر ادراک سودمندی و سهولت استفاده از فناوری دارد[10].

۲- کاو، سان و چو26 در سال ۲۰۰۸ مقاله‌ای که با عنوان توسعه مدل پذیرش فناوری RFID به جای بارکد در کره جنوبی که در سال ۲۰۰۸ به چاپ رساندند، ، مدل پذیرش فناوری را با ۵ متغیر سود/زیان27، سازگاری فناوری،28 پاسخ مشتریان29، اعتماد به استفاده از فناوری30 و پذیرش رسیک31 بیان کردند. نتایج تحقیقات بدین شرح است که:
سود/زیان مورد انتظار، سازگاری فناوری و رضایت مشتریان تاثیر مثبتی بر پذیرش RFID به جای بارکد و درک سودمندی آن دارند.
سازگاری فناوری و رضایت مشتری تاثیر مثبتی بر پذیرش RFID به جای بارکد و درک سهولت استفاده از آن دارند.
هرچه سازگاری فناوری و اعتماد استفاده از آن پایین بیاید، ریسک استفاده از آن نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه تاثیر منفی بر پذیرش آن توسط مصرف‌کنندگان دارد[11].

۳- مولر32 و همکاران در سال ۲۰۰۹ مقاله‌ای با عنوان پذیرش فناوری RFID توسط مصرف کنندگان در یکی از بخش‌های خرده فروشی دستگاه‌های الکترونیکی کشور آلمان در سال 2009 ، به بررسی متغیرهای امنیت در استفاده از فناوری33، حریم خصوصی درک شده در فناوری34، سودمندی در استفاده از فناوری35، سهولت استفاده36، گرایش‌های سیاسی37 و سازگاری با فناوری در پذیرش فناوری توسط مصرف‌کنندگان پرداختند. خروجی تحقیق ایشان بدین شرح است که:
متغیر درک سودمندی از فناوری بر پذیرش فناوری توسط مصرف‌کنندگان و قصد استفاده ایشان از فناوری بسیار موثر است.
سازگاری با فناوری جدید، حفظ حریم خصوصی افراد در استفاده از فناوری و درک سهولت استفاده از فناوری تاثیر مثبت در فناوری می‌گذارند.
گرایش‌های سیاسی مصرف‌کنندگان در کشور آلمان تاثیرهای مثبت و منفی بر پذیرش فناوری می گذارد بدین صورت که مصرف‌کنندگان طرفدار احزاب سیاسی راست، برخلاف مصرف‌کنندگان طرفدار حزب چپ، به فناوری بی‌اعتماد بوده و در نتیجه میل استفاده از فناوری در این گروه کم است.
امنیت درک شده از فناوری تاثیر منفی بر پذیرش فناوری توسط مصرف‌کنندگان می‌گذارد[12].

۴- تحقیق اکتشافی نیز توسط حسین و پریبوتاک38 در عنوان مطالعه پذیرش فناوری RFID در سال ۲۰۰۹ انجام و بر روی مردم آمریکای شمالی با استفاده از مدل TAM سفارش‌سازی39 شده است. این مدل دارای پنج متغیر آسودگی در مصرف فناوری40، فرهنگ41، حفظ حریم خصوصی42، مراتب قانونی43 و امنیت44 است. نتایج به‌دست آمده از تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
هرچه آسودگی و راحتی در مصرف فناوری بیشتر باشد، احتمال پذیرش آن بالاتر می‌رود.
عوامل فرهنگی تاثیر زیادی بر پذیرش فناوری توسط مصرف کنندگان می‌گذارد.
حریم خصوصی افراد و مقررات استفاده از فناوری تاثیر زیادی بر روی قصد استفاده از فناوری نمی‌گذارند[13].

۵- رواسان و سورکالی در سال ۱۳۹۰ با تحقیقی به عنوان مطالعه پذیرش فناوری RFID توسط مصرف کنندگان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران) به نتایج زیر رسیده‌اند:
سهولت درک استفاده از فناوری نقش مهمی در قصد استفاده از مصرف کنندگان از فناوری دارد.
عوامل فرهنگی تاثیر زیادی بر پذیرش فناوری توسط مصرف کنندگان می‌گذارد.
در این تحقیق از حریم خصوصی و تمایل به ارائه اطلاعات شخصی به عنوان دو عامل بسیار مهم در پذیرش فناوری اشاره شده است[14].

۶- گلروم45 در مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۷ در کشور هلند عوامل تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر پذیرش فناوری را بررسی کرد. در مدل ایشان ۵ متغیر مستقل جنسیت، ارتباط شغلی، قابلیت مشاهده‌ی نتایج، نگرانی در استفاده از فناوری و تجربه مورد آزمون قرار گرفتند. در این تحقیق نیز از متغیرهای گفته شده و متغیر فرهنگ استفاده شده است که نتایج متفاوتی را منجر شده است. ایشان در این مدل به نتایج زیر دست یافتند:
قابلیت مشاهده‌ی نتایج، جنسیت و تجربه بر درک سهولت استفاده از فناوری تاثیر مثبت می‌گذارند.
قابلیت شرح نتایج بر درک سودمندی از فناوری تاثیرگذار است.
درک سودمندی و سهولت استفاده از فناوری دو عامل اساسی در رضایت و پذیرش فناوری می‌باشد.
زنان درک بالاتری از سهولت استفاده از فناوری دارند.
مردان درک بالاتری در سودمندی استفاده از فناوری دارند.
رضایت استفاده از فناوری در قصد استفاده از فناوری تاثیر گذار است[15].

۱-۶- توجيه ضرورت انجام طرح :
با توجه به افزایش رقابت در بازار امروز و رشد تکنولوژی، به‌کارگیری و استفاده صحیح از فناوری در روش‌های کسب‌ و ‌کار در مقابل روش‌های سنتی برای هر کسب و کاری برای بقا و حضور در بازار ضروری به نظر می‌رسد و با توجه به اشاعه فناوری RFID در محصولات و مراکز خرید نیاز به بررسی پذیرش آن به شدت احساس می‌شود.
پیشبینی می‌شود که نتایج احتمالی به دست آمده تفاوت زیادی با تحقیقات قبلی خواهد داشت. زیرا حضور این فناوری در کشور بسیار جدید است و زیرساخت‌های آن به طور مناسب شکل نگرفته است. بنابراین ضرورت دارد که آزمون مناسب برای به دست آوردن این نتایج مورد استفاده قرار بگیرد.

۱-۷- هدف از اجراء

۱-۷-۱- هدف اصلی
هدف از این تحقیق، تجزیه و تحلیل این مسئله است که فناوری نوین و تکنولوژی جدید چه مزایای برای یک خرده‌فروشی دارد و ایجاد زیرساخت یک فناوری جدید (RFID) تا چه اندازه مورد قبول کارمندان یک کسب ‌وکار است و چه عواملی بر پذیرش این فناوری در سازمان‌ها به‌خصوص خرده فروشی‌ها تاثیرگذار است. به طور خاص منظر‌های ذیل مورد بررسی قرار می گیرد: سودمند بودن فناوری و امتیازات جدید برای خرده فروشان (مانند بالا بردن احتمال کسب اطلاعات از محصولات و رفتار مصرف کننده، تسهیل در بهبود روند فروش؛ و تاثیر بر رفتار خرید مصرف کننده.)؛ عوامل موثر بر پذیرش فناوری توسط کارمندان خرده فروشی‌ها و سازمان‌ها. لذا سوال اصلی تحقیق پس از معرفی فناوری (RFID) به تحلیل این مسئله می‌پردازد که: کدام یک از ویژگی‌های کارمندان بر پذیرش فناوری RFID تاثیرگذار است؟

۱-۷-۲- اهداف فرعی
بررسی تاثیر فناوری در خرده فروشی‌ها
بررسی تاثیر فناوری بر جذابیت پایانه فروش
RFID چیست؟
مزایا و معایب استفاده از RFID چیست؟
بررسی سازگاری با فناوری جدید در سطح پذیرش آن
بررسی ارتباط شغلی کارکنان بر سطح پذیرش فناوری RFID
بررسی نتایج به دست آمده از فناوری توسط کارمندان بر سطح پذیرش فناوری RFID
بررسی تجربه کارکنان در استفاده از فناوری RFID بر سطح پذیرش آن
بررسی قابل اطمینان بودن و امنیت استفاده از فناوری RFID
بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری RFID در سطح خرده فروشی‌ها
بررسی تاثیر جنسیت بر پذیرش فناوری RFID

۱-۸- فرضيات مساله:

فناوری باعث تسریع روند در زنجیره تامین کالا می‌شود.
فناوری بر رفتار خرید مشتریان تاثیرگذار است.
فناوری نوین باعث جذابیت در نقطه پایان فروش می‌شود.
درک لزوم استفاده از فناوری بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.
درک سودمندی فناوری بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.
ارتباط شغلی کارمندان بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.
جنسیت کارمندان بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.
تجربه کاری کارمندان بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.
سازگاری با فناوری جدید بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.
نتایج قابل مشاهده از استفاده فناوری بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.
فرهنگ استفاده از فناوری بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.

فصل دوم
ادبیات و پيشينه تحقيق

۲-۱- وضعیت RFID در گذشته وحال
منشا پیدایش این تكنولوژی به ابتدای پیدایش جهان و ایجاد نیروی الكترومغناطیسی بر می‌گردد ولی در واقع با اختراع الكتریسیته توسط بنیامین فرانكلین آغازگردید. سپس فارادی کشف می‌کند که نور و امواج رادیویی بخشی از طیف انرژی الکترومغناطیسی هستند. سپس در سال ۱۸۶۴ ماکسول نظریه میدان‌های الکترومغناطیسی را ارائه می‌دهد. پس از آن نیز هاینریش هرتز موفق به ارسال و دریافت امواج رادیویی شد و در نهایت در سال ۱۹۲۲ میلادی رادار اختراع می‌شود. سیستم شناسایی توسط فركانس رادیویی شامل تركیب دو سیستم رادار و تكنولوژی امواج رادیویی می باشد[16].
در سال ۱۹۴۵ ليون ترمین46 ابزاری جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی که امواج رادیویی را به اطلاعات صوتی تبدیل می کرد، ابداع کرد. اگر چه اختراع وی یک دستگاه استراق سمع بود نه یک برچسب شناسایی، ولی آن را به عنوان دستگاه و ایده‌ی اولیه فناوری RFID می‌دانند، زیرا غیر فعال بود و از طریق امواج از یک منبع خارجی تغذیه می‌شده است. در سال ١٩٤٨ اولین دستگاه دریافت و انتقال امواج رادیویی طراحی گردید و با پیشرفت در دهه های ٦٠ و٧٠ میلادی به اختراع امواج میكروویو نیز منجر شد. با این‌که که فنآوری RFID اخیرا گسترش و رواج قابل ملاحظه ای یافته است، اولین کاربرد آن بر می‌گردد به جنگ جهانی دوم آن‌جا که متفقین با زیرساخت ساده‌ای از RFID برای شناسایی هواپیماهای دوست و دشمن استفاده کردند. این فرستنده‌های رادیویی هنوز هم در نیروهایی هوایی استفاده می‌شوند. در ژانویه ۱۹۷۳ ماریو کاردلو47 اولین نسل دستگاه‌های مبتنی بر RFID را ثبت کرد. این دستگاه شامل یک ترانسپوندر (تگ) غیر فعال با حافظه بود. دستگاه اولیه شامل تگ غیرفعال بوده که انرژی و برق خود را از طریق امواج ارسالی تامین می‌کرده است و در سال ۱۹۷۱ به مقامات بندر نیویورک و دیگر کاربران بالقوه نشان داده شده است. دستگاه ذکر شده شامل یک حافظه ۱۶ بیتی جهت پرداخت عوارض بود. ثبت اولیه کاردلو استفاده از RF را به همراه نور و صدا به عنوان رسانه انتقال پوشش داد. طرح اصلی کسب‌وکار در سال ۱۹۶۹ به سرمایه‌گذاران جهت استفاده در حمل و نقل (شناسایی خودکار خودرو، سیستم عوارض خودکار، پلاک الکترونیکی، مسیریابی خودرو و نظارت بر عملکرد خودرو)، بانکداری (چک الکترونیکی و کارت اعتباری)، امنیت (شناسایی کارمندان، نظارت و دروازه‌های امنیتی خودکار) و کاربردهای پزشکی (سابقه بیمار، شناسایی) ارائه شد[17].
در دهه‌ی ۷۰ نظارت بر حیوانات از طریق سامانه‌ی RFID فراهم شد. از سال ۱۹۸۰ فناوری RFID به طور جدی در کنترل دام‌ها، کنترل دسترسی (در صنعت‌های مختلف)، عوارض ماشین‌ها و کلید خودروها برای جلوگیری از دزدی، پیاده‌سازی شد. بعد از آن در دهه‌‌ی ۹۰ برای امنیت اسکی‌بازان در کشورهایی مانند سوئیس و پرداخت‌های الکترونیکی نیز به کار گرفته شد. بعدتر از آن در تگ کردن چمدان‌های مسافران برای جلوگیری از ورود و خروج کالاهای غیرمجاز و کاهش خطای سیستم‌های امنیتی، از فناوری RFID استفاده شد. از سال ۲۰۰۰ به بعد، RFID وارد راهبرد توسعه ملی فناوری اطلاعات در کشور کره جنوبی (و چند کشور دیگر) شد. در آلمان نیز شرکت فروشگاه های زنجیره ای”مترو” (که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد خرده فروشی، تلفن همراه، پذیرش فناوری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد موتورهای جستجو، مدیریت اطلاعات، کتابخانه مرکزی