دانلود پایان نامه درمورد پاسخ‌هاي، زير، آگاهي،، تعليم

دانلود پایان نامه ارشد

): در منطقه مطالعاتي (منطقه يک تهران) سازمان‌هاي ايمان‌ محور و محله محور، از حيث کارکردي قابل انطباق هستند.
براي آزمون اين فرض، از پاسخ‌هاي سوال 5 و سوال 6 استفاده شده است. نتايج آزمون t استيودنت تک نمونه‌اي براي اين آزمون، در جدول زير ارائه مي‌گرديده است.
جدول(9-5) : آزمون فرض اول
فرضيه
ميانگين پاسخ ها
انحراف معيار
پاسخ ها
آماره آزمون
P مقدار
اول
3.49
0.83
9.46
0.000

با توجه به جدول 9-5، مشاهده مي‌شود که p مقدار آزمون تا سه رقم اعشار برابر صفر است. از آنجاييکه p مقدار آزمون کمتر از 5 درصد است، بنابراين فرض H0 رد شده و فرض H1 تاييد مي‌شود. بنابراين با توجه به پاسخ‌هاي بدست آمده از نمونه، مي توان نتيجه گرفت که:
در منطقه مطالعاتي (منطقه يک تهران) سازمان‌هاي ايمان‌ محور و محله محور، از حيث کارکردي قابل انطباق هستند.
همچنين سوال 7 نيز به اين فرض مربوط مي‌شود. که به صورت زير مطرح گرديده است و نتايج آن در جدول 9-5 ارائه گرديده است.
سوال 7: آيا سازمان هاي ايمان محور را با سازمان هاي مردم نهاد در محله خود دقيقاً از هم تشخيص و تفکيک مي دهيد ؟
جدول(10-5) : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 7
درصد
فراواني
متغير
39.6
101
بله
پاسخ‌هاي مربوط به سوال 7
60.4
154
خير

100
255
جمع

نمودار (10-5) : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 7

همانطور که از جدول 10-5 بدست مي‌آيد، حدود 60 درصد پاسخ دهنده‌گان، به اين سوال که آيا سازمان هاي ايمان محور را با سازمان هاي مردم نهاد در محله خود دقيقاً از هم تشخيص و تفکيک مي دهيد، پاسخ خير داده اند. اين به اين معني است که سازمان‌هاي ايمان محور و محله محور براي بيشترين تعداد پاسخ دهنده‌گان، از حيث کارکردي قابل انطباق هستند . بنابراين فرضيه اول اثبات و تأييد مي گردد .
ب) آزمون فرض دوم
فرض صفر(H0 ): مهمترين وجوه کارکردي اين سازمان‌ها در سطح مديريت و توسعه محله، شناخت، آگاهي، تعليم و توجه در زمينه‌هاي خدمات اجتماعي-آموزشي، زيست محيطي و بويژه نياز‌هاي اساسي ساکنان نمي‌باشد.
فرض مقابل(H1 ): مهمترين وجوه کارکردي اين سازمان‌ها در سطح مديريت و توسعه محله، شناخت، آگاهي، تعليم و توجه در زمينه‌هاي خدمات اجتماعي-آموزشي، زيست محيطي و بويژه نياز‌هاي اساسي ساکنان است.
نتايج آزمون t بر اساس پاسخ‌هاي سوال 8 در جدول زير ارائه گرديده است.
جدول(11-5) : آزمون فرض اول
فرضيه
ميانگين پاسخ ها
انحراف معيار
پاسخ ها
آماره آزمون
P مقدار
دوم
1.55
0.82
27.99-
0.000

در اين مورد نيز، p مقدار آزمون کمتر از 5 درصد است، لذا فرض H0 رد و فرض H1 پذيرفته مي‌شود.
همچنين سوال‌هاي 9، 10، 11، 12 و 13 پرسشنامه نيز به اين فرض مربوط مي‌شوند. اين سوالات به همراه پاسخ‌هاي بدست آمده از نمونه در زير ارائه گرديده اند.

سوال 9 : اين دو سازمان در تقويت مديريت و توسعه پايدار محله‌اي، در محله شما به کدام يک از کارکرد‌هاي زير توجه داشته‌اند؟
جدول(12-5) : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 9
درصد
فراواني
متغير
32.2
82
شناخت، آگاهي، تعليم و توجه در زمينه خدمات اجتماعي-آموزشي و زيست محيطي
پاسخ‌هاي مربوط به سوال 9
43.5
111
شناخت، آگاهي، تعليم و توجه در زمينه برآوردن نياز‌هاي اساسي ساکنان (خدمات حمايتي)

14.9
38
ايجاد مشارکت عمومي و نوآوري متناسب با نياز‌ها و شرايط محيطي

9.4
24
نقش کليدي در دانش و شايستگي، رشد معنوي و مستمر و پايدار

100
255
جمع

نمودار (12-5): پاسخ‌هاي مربوط به سوال 9
نمودار فوق نيز نشان مي‌دهد که کارکرد شناخت، آگاهي، تعليم و توجه در زمينه برآوردن نياز‌هاي اساسي ساکنان ( خدمات حمايتي) مهمترين کارکرد سازمان‌هاي ايمان محور و محله محور از نظر پاسخ دهنده‌گان تشخيص داده شده است.
سوال 10: کدام يک از شاخص‌هاي توسعه پايدار شهري زير در محله شما با سازمان‌هاي ايمان‌محور در ارتباط هستند؟
جدول(13-5) : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 10
درصد
فراواني
متغير
11.8
30
ملاحظات کالبدي
پاسخ‌هاي مربوط به سوال 10
16.1
41
ملاحظات زيست محيطي

53.7
137
ملاحظات اجتماعي، فرهنگي

18.4
47
ملاحظات اقتصادي

100
255
جمع

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد عوامل خطر، اوقات فراغت، گروه همسالان، خودپنداره Next Entries منبع مقاله درمورد مواد مخدر، مصرف مواد، نوجوان و جوان، آموزش مهارت