دانلود پایان نامه درمورد ياد، كنند، يادگيري

دانلود پایان نامه ارشد

به قضاوت مي نشينند.آنها مشخص مي كنند كه چه چيزي را به خوبي فرا گرفته اند،در چه چيزي به حد مهارت نزديك هستند و در چه چيزي نياز به تلاش بيشتري دارند(كيل،1984؛پيلو،1988)اين توانايي در بسياري از موارد نقش حياتي در عملكرد موفقيت آميز حافظه دارد.
نمونه اي از رشد توانايي نظارت،در مطالعة گودمن و گاردينر(1981)گزارش شده است،آنها به كودكاني كه تحت آزمايش قرار داشتند فهرستهايي را دادند تا حفظ كنند و ميزان حافظة آنها را پس از اينكه چندين فهرست را ياد گرفتند آزمايش كردند.بعد از آزمايش،هريك از كلمات به طور جداگانه به كودكان عرضه و از آنها خواسته شد كه اظهار نظر كنند كه كلمة مزبور را به هنگام آزمايش فراموش كرده يا به ياد داشته اند.خردسالترين كودكان مورد آزمايش شش ساله تا حدي توانستند به درستي قضاوت كنند،ولي اين توانايي يعني تشخيص اينكه چه چيزي ياد گرفته شده و چه چيزي ياد گرفته نشده است به تدريح و به تناسب رشد سني كودكان افزايش يافت.توانايي بازبيني و نظارت صحيح بر عملكرد حافظه تا بزرگسالي افزايش مي يابد(نك.بوركوفسكي و ديگران،1988).
بازبيني حافظه از اين جهت حايز اهميت است كه اين امكان را فراهم مي آورد تا تلاشهاي خود را بر آنچه هنوز بايد ياد بگيريم متمركز كنيم ويك تحقيق قديمي جالب توسط مسور،مك اينتاير و فليول(1973) اين نكته را نشان مي دهد.مسور و همكاران او از دانش آموزان خواستند كه مجموعه اي از عكسها را براي مدت چهل و پنج ثانيه مطالعه كنند و آنگاه توانايي ايشان در يادآوري عكسهاي مزبور را آزمايش كردند.بعد از پايان آزمايش به شاگردان مزبور(از سالهاي اول و سوم دبستان و دانشجويان دانشگاه) اجازه داده شد كه نيمي از عكسها را براي چهل و پنج ثانيه مطالعة اضافي جدا كنند.اين روش تا چندين دور ادامه يافت و به دانش آموزان همواره اجازه داده شد كه نيمي از عكسها را براي مطالعة بيشتر انتخاب كنند.شاكردان سال سوم و دانشجويان،تقريباً در همه موارد عكسهايي را براي مطالعة بيشتر انتخاب مي كردند كه در يادآوري آنها موفق نشده بودند.ولي شاگردان سال اول،به هر صورت،عكس ها را به تعداد مساوي از آنچه به ياد آورده بودند و يا به ياد نياورده بودند انتخاب كردند.آشكار است كه ايشان در مطالعة مجدد آنچه قبلاً نمي دانستند فايده اي نمي ديدند تا بدين طريق كل آنها را فرا گيرند.
خلاصة فراحافظه:همان طور كه از تحقيقات انجام گرفته دربارة فراحافظه برمي آيد كودكان از لحاظ ميزان آگاهي به نياز به حافظه،توانايي تشخيص شرايط حافظه، انتخاب بهترين روشهاي حفظ و نظارت بر ميزان موفقيت آن روشها،تغييرات رشدي چشمگيري پيدا مي كنند.حتي كودكان پيش دبستاني نيز مي دانند كه احتياج به يادآوري دارند و ميزان اطلاعات ايشان،بر توانايي يادآوريشان تأثير دارد.البته،تنها در سنين ميانه است كه كودكان اين آگاهي را كسب مي كنند كه شرايط مختلف بازخواني و يادآوري (مثلاً يادآوري كلمه به كلمه و يا كل بند) شرايط متفاوتي را براي حافظه پديد مي آورد و در اين صورت ممكن است يك روش نسبت به روشهاي ديگر بهتر بتواند به يادسپاري كمك كند.
كاربرد در تدريس:گسترش حافظة دانش آموزان
با پيروي از يازده دستورالعمل زير كه از تحقيقات انجام گرفته در مورد حافظه اقتباس شده است،مي توانيد به دانش آموزان خويش كمك كنيد تا مطالب جديد را بهتر حفظ كنند.
1.به دانش آموزان خويش كمك كنيد تا طرحواره هاي ذهني خود را براي با معنا ساختن اطلاعات دريافتي جديد فعال سازند.احتمال فهم پيام زماني بيشتر مي شود كه ياد گيرنده چارچوب ادراكي خاصي را فعال سازد به نحوي كه بتواند اطلاعات جديد را در داخل آن چارچوب نمايش دهد.بيشتر دانش آموزان اگر بدون فعال سازي طرحوارة ذهني مناسب صرفاً متن يك پيام را مطالعه و يا آن را گوش دهند،از درك معناي پيام عاجز مي مانند.دانش آموزان براي سازماندهي اطلاعات و تجارب خود،طرحواره هاي بسياري در اختيار دارند.براي آنكه به ايشان كمك كنيد كه اطلاعات را بهتر در حافظة خويش نگهدارند از روش قياس استفاده كنيد(مثلاً يوز پلنگ خيلي شبيه پلنگ است) يا به ايشان كمك كنيد كه ساختارهايي را كه از قبل در اختيار دارند با آنچه بايد بياموزند ارتباط دهند(مثلاً،«سربازان در زمستان آن سال دچار سرما و گرسنگي بودند.آيا شما تا به حال دچار سرما شده ايد به طوري كه حتي براي پوشاندن خود لباس كافي نداشته باشيد؟آيا مي توانيد دربارة آن براي من توضيح دهيد؟»).از ديد ما ارتباط آشكاري ميان اطلاعات قبلي دانش آموز و آنچه بايد ياد بگيرد وجود دارد،ولي ممكن است اين ارتباط از نظر خود دانش آموز چندان آشكار نباشد.معلمان بايد به دانش آموزان كمك كنند تا طرحواره هاي ذهني مناسب را براي يادگيري هاي جديد فعال سازند.
2.ياد گيرندگان بايد فعال باشند،نه مستقل.براي حفظ اطلاعات جديد بايد آنها را تكرار كرد.شما موقعي مي توانيد مطمئن شويد كه عمل تكرار انجام مي گيرد كه دانش آموزان به جاي نگريستن و يا گوش دادن منفعلانه به درس،به صرت فعال در انجام كاري درگير شوند.يادگيري فعال به معناي تمرين نيز هست.براي اينكه يادگيري در داخل و خارج از مدرسه توأم با موفقيت باشد،يادگيرندگان بايد نحوة استفاده از اطلاعات جديد را تمرين كنند.در صورت امكان تمرينها بايد در فضايي خالي از تداخل و انحراف انجام گيرد.
3.از دانش آموزان بخواهيد كه به جاي دوباره خواني مطالب،آن را به زبان خود ارائه دهند.مطالبي كه خود فرد خلق و يا توليد مي كند خيلي بهتر از مطالبي كه صرفاً خوانده مي شود به ياد مي ماند(اسلامكا و كاتسائيتي،1987).حافظة دانش آموزان از طريق تمرين يادآوري(توليد بر اساس حافظه) به جاي خواندن صرف و دوباره خواني مطالب،تقويت مي شود.توليد و آفرينش ممكن است به ويژه،به يادگيري كلمات و لغات،اطلاعات رياضي،املاي لغات و مفاهيم اوليه سهولت بخشد (گرين،1988).
4.پيوسته دانش آموزان را آزمايش كنيدوآزمايش اين فرصت را به دانش آموزان مي دهد كه مواد آموزشي را تكرار كنند (فوس و فيشر،1988؛گلوور،زيرچاپ).بررسي تأثير «آزمايش» (نك.گلوور،زيرچاپ) نشان مي دهد كه دانش آموزاني كه در آزمايشها شركت مي كنند،در نهايت،مطالب آموزشي را بهتر از ساير دانش آموزان فرا مي گيرد.اين نتايج در موارد يادگيري ساده و دشوار،هر دو صادق است و به خوبي با چارچوب نظري«دقت پردازش» مطابقت دارد.
5.زماني كه مناسب باشد بايد از ياديارها استفاده كرد.اغلب اوقات به هنگام يادگيري از دانش آموزان خواسته مي شود كه مطالب كلامي زيادي را به حافظة خود بسپارند.مانند كلمات و لغات زبان خارجي،اسامي كشورها،اطلاعات و اسامي تاريخي و خانواده گياهان كه جملگي در برخورد اول اطلاعاتي خسته كننده به نظر مي آيند.با وجود اين،يادگيري اين گونه اطلاعات براي كسب توفيق در بسياري از درسها حياتي است.با استفاده از يادريارها،مي توان به دانش آموزان كمك كرد كه اطلاعات جديد ر به ساختارهاي ذهني موجود در حافظة خويش ربط دهند و از اين طريق يادگيري خود را تقويت كنند و در نتيجه قابليت حفظ اين گونه اطلاعات را بالا برند.
6.از تداخل در كلاس اجتناب كنيد.اگر مي توانيد در روز اول سال يا هر دوره امتحان بگيريد.معلماني كه تأكيد دارند مطالب جديد را در ابتداي سال تدريس كنند و در پايان دوره از اطلاعات كهنه امتحان بگيرند در واقع وضعيتي را پديد مي آورند كه مطمئناً به تداخل اطلاعات از قبل فعال شده و يا بعداً فعال شده منجر خواهد شد(و دانش آموزان را بي انگيزه و نااميد خواهد ساخت).همچنين سعي كنيد از تداخل با كلاسهاي ديگر پرهيز شود:در صورت امكان از گرفتن امتحان در روزي كه دانش آموزان امتحان ديگري دارند اجتناب كنيد.
7.به دانش آموزان خود بياموزيد كه به «فرايادگيري» اطلاعات بپردازند.بسياري از دانش آموزان تا حدي يك مطلب را مي آموزند كه بتوانند آن را بدون غلط تكرار كنند.براي مثال،اگر ايشان برخي از روشهاي محاسبه را فرا گيرند،تا جايي به تمرين خود ادامه مي دهند كه بتوانند فهرست اين روشها را بد.ون غلط يك بار تكرار كنند.اين گونه يادگيري حداقل،شديداً،در معرض تداخل قرار دارد و تقريباً هر رويداد غير قابل انتظار،نگراني و يا از دست دادن توجه ممكن است براي يادآوري آن مصيبت بار باشد.
فرايادگيري عبارت است از تمرين مداوم و بي غلط يك متن و اين در كاهش آثار تداخل بسيار مؤثر است.اگر يادگيرندگان به خاطر بسپارند كه چند بار مطلبي را تكرار كرده اند تا آن را براي اولين بار بدون غلط به ياد آورند و به همين ميزان مجدداً تمرين و آن مطلب را تكرار كنند،تا حد زيادي فرايادگيري محقق و احتمال تداخل كاهش مي يابد.
8.به نتايج ضمني يادگيري اطلاعات جديد اشاره داشته باشيد.اگر دانش آموزان بايد مجموعه اي مراحل پيچيده مانند ن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد پردازش اطلاعات Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع مدل سازی، مدل رگرسیون، ضریب همبستگی