دانلود پایان نامه درمورد ورودي، چهرة، حیاط،

دانلود پایان نامه ارشد

هنگام روبه رو شدن با این فضا ایجاد می کند. مسیر طی شده، فضاي خطی و عبوري
میباشد، در حالیکه این سطح ایجاد احساس سکون و ساکت می نماید. وسعت این فضاي باز، شکل یافتن
آن توسط کف سازي، و تفاوت نوع تک درختان آن همگی برآنچه که گفته شده تأکید کرده اند.
75 شکل 3- 1 1: پله هاي ورودي به سمت فرهنگسرا
در این مرحله، با چهرة اصلی مجموعه روبه رو می شویم. تاکنون مخاطب (تا رسیدن به این مرحله) تنها در
فضاي باز است که غوطه میخورد. اما در اینجا براي ورود به حیاط می بایست از یک طاقی بتنی گذشت.
محل قرار گیري این طاقی و باغچه کناري آن باعث تأمل در فضا شده است. به این ترتیب قبل از ورود به
حیاط، با چهرة داخل آن آشنا می شویم. حیاط از سه طرف، توسط ساختمان محصور شده است. از یک
سمت باز می باشد. یک طاقی کوچک محل ورود به حیاط را، از این جبهه نمایان میسازد. این اشارة به
ورود در برابر عظمت ساختمان و اجسام آن بسیار کمرنگ می نماید. در حقیقت در مقایسه با این همه
فضاي باز، طاقی به این کوچکی، تأثیر چندانی بر جدا ساختن حیاط ندارد.
اینکه حیاط در میانۀ ساختمان جاي گرفته و کف مناري خاص خود را یافته است و یک طاقی براي تأکید
به ورودي ایجاد شده نشان دهندة آن است که عنصر مهمی در طرح می باشد. اما پایین تر قرار گرفتن آن،
باغ را مشرف به آن کرده و اهمیت حیاط کم نموده است. براي ورود به حیاط باید از طاقی بتونی و سپس
پلی که بر روي یک آنجا قرار گرفته است بگذریم. حرکت روي این پل معلق موجب می گردد که متوجه
ورود به یک فضاي نوین شویم.
76 شکل 3-2 1: طاق ورودي به حیاط شکل 3-3 1: نمایی از طاق ورودي و پل معلق
77
پس از حرکت بر روي این پل و فرود از چند پله، با زاویۀ دید جدیدي با منظرة حیاط روبه رو می گردیم.
” ایجاد یک آنجا، که در ابتداي ورود به حیاط، در زیر پل ورودي قرار گرفته است و اینکه در هنگام ورود
به حیاط، در زیر پاي، قرار می گیرد. نقش آب را در فضا و ارزش آنرا، کم قدر نموده است. درست به
عکس آن ارزشی که آب و حرکت آن در باغ قدیمی داشت”.
“در حقیقت، در اینجا آب به صورت ابزاري براي جدا نمودن دو مرحله گشته است و نه یک اصل و عامل
اساسی در حیاط”. نکته مهمی در بارهي طاق ورودي وجود دارد و آن این است که این عنصر فضایی به
همان اندازه که در خارج حیاط به ورود به آن تأکید می کند، به همان اندازه نیز، در داخل آن محل خروج را
نشان می دهد.
” نکته اینجاست که وقتی یک فضا به عنوان مراد و مقصود مطرح می گردد، آن زمانی که عنصر مهمی در
یک مجموعه گشته، یک ورودي در نقش آن، طریقۀ مناسبی براي دعوت می باشد. اما منطقی آن است که
همان ورودي از داخل حیاط چهرة مشخصی نیابد، تا که مرتب به محل خروج اشاره کند. چرا که این اتفاق
با اصل بودن و هدف بودن یک فضا، منافات دارد”.1
3-2-5- حیاط مرکزي
حیاط مرکزي یکی دیگر از نمادهاي سنتی است که در این بنا استفاده شده است. این قسمت داراي دو
آبنما و دو باغچه میباشد و تمامی درهاي مختلف ساختمان به سمت حیاط مرکزي باز میشود.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فرهنگ ایرانی، باغ ایرانی، اجتماعی و فرهنگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره فضایل اخلاقی، تحصیلات تکمیلی، ماتریس ریسک