دانلود پایان نامه درمورد هویت شخصی، سطح معنادار، تحلیل آماری

دانلود پایان نامه ارشد

ا اپسیلون در پیوست ب گزارش شده‎اند.
نتایج جدول 19ـ4 در باب ضرایب پارامتر استاندارد (لامبدایY) متغیرهای مشاهده‎شدة متغیر نهفتة سردرگمی هویت نشان می‎دهند که دامنة این ضرایب از 52/0 تا 60/0 و معنادار است. همچنین الگوی اندازه گیری متغیر نهفتة سردرگمی هویت به ترتیب 35/0، 21/0، 30/0 و 27/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است. ضمناً نتایج این جدول در مورد ضرایب پارامتر استاندارد رفتار مشکل‎آفرین مبیّن آن است که ضرایب متغیرهای مشاهده‎شده واجد دامنة 23/0 تا 92/0 و از نظر آماری معنادارند و این متغیر نهفته به ترتیب 84/0، 57/0، 47/0، 09/0 و 05/0 از واریانس متغیرهای مشاهده‎شده را تبیین کرده است.
ـ شاخص‎های برازندگی الگوی پسران
مهم‎ترین شاخص‎های برازندگی الگوی ساختاری پسران در جدول 20ـ4 ارائه شده است.

جدول 20ـ4. شاخص‎های برازندگی الگوی پسران
مجذور کای
درجه آزادی
سطح معناداری
RMSEA
CFI
SRMR
PGFI
62/832
414
0001/0
064/0
070/ ؛ 058/0
88/0
079/0
69/0

بر اساس نتایج جدول 20ـ4 نسبت مجذور کای به درجة آزادی برابر با 01/2، RMSEA برابر با 064/0، CFI برابر با 88/0، SRMR برابر با 079/0 و PGFI برابر با 69/0 می‎باشند. این نتایج مبیّن آن است که الگوی پسران از برازش قابل قبولی با داده‎های گردآوری‎شده برخوردار است. الگوی پسران پس از برازش در شکل 3ـ4 نشان داده شده است.

1ـ 5 وارسی فرضیه‎ها و سؤال‎های پژوهش در پرتو داده‎های کمّی
در سطوری که در پی می‎آیند، فرضیه‎ها و سؤال‎های پژوهش بر مبنای یافته‎های حاصل از تحلیل آماری داده‎ها، بررسی می‎شوند.

بخش نخست : فرضیه1
ـ مسیرهای بین متغیرهای زیر مثبتِ معنادارند:
مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به انسجام هویت، مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به انسجام هویت، مسیرکنش‎وری مدرسه به انسجام هویت، مسیر حمایت همسال به انسجام هویت، مسیر سردرگمی هویت به رفتار مشکل‎آفرین

همان‎طور که ملاحظه می‎شود، فرضیة 1 پژوهش از پنج فرضیه فرعی تشکیل شده است که در ادامه هر یک را به تفکیک بررسی می‎کنیم.
مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به انسجام هویت مثبتِ معنادار است: نتایج جدول 7ـ4 مبیّن آن است که مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به انسجام هویت با ضریب پارامتر استاندارد (40/0 = B) و با t برابر با 10/4 از لحاظ آماری معنادار است؛ بدین ترتیب، این فرضیه تأیید می‎شود.
مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به انسجام هویت مثبتِ معنادار است: نتایج جدول 7ـ4 حاکی از آن است که مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به انسجام هویت با t کمتر از 96/1 و ضریب پارامتر استاندارد 12/0ـ از لحاظ آماری معنادار نیست؛ در نتیجه، این فرضیه تأیید نمی‎شود.
مسیر کنش‎وری مدرسه به انسجام هویت مثبتِ معنادار است: نتایج جدول 7ـ4 حاکی از آن است که این مسیر با ضریب پارامتر استاندارد (12/0 = B) و با t برابر با 40/1 از لحاظ آماری معنادار نیست؛ بدین ترتیب، این فرضیه تأیید نمی‎شود.
مسیر حمایت همسال به انسجام هویت مثبتِ معنادار است: نتایج جدول 7ـ4 حاکی از آن است که این مسیر با ضریب پارامتر استاندارد صفر و با t برابر با 05/0 از لحاظ آماری معنادار نیست؛ در نتیجه، این فرضیه تأیید نمی‎شود.
مسیر سردرگمی هویت به رفتار مشکل‎آفرین مثبتِ معنادار است: نتایج جدول 6ـ4 مبیّن آن است که مسیر سردرگمی هویت به رفتار مشکل‎آفرین با ضریب پارامتر استاندارد (22/0 = B) و با t برابر با 22/2 از لحاظ آماری معنادار است؛ بدین ترتیب، این فرضیه تأیید می‎شود.
بخش نخست : فرضیه2
ـ مسیرهای بین متغیرهای زیر منفیِ معنادارند:
مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به سردرگمی هویت، مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به سردرگمی هویت، مسیر کنش‎وری مدرسه به سردرگمی هویت، مسیر حمایت همسال به سردرگمی هویت، مسیر انسجام هویت به رفتار مشکل‎آفرین، مسیرکنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به رفتار مشکلـ آفرین، مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به رفتار مشکل‎آفرین، مسیرکنش‎وری مدرسه به رفتار مشکل‎آفرین، مسیر حمایت همسال به رفتار مشکل‎آفرین

همان‎طور که ملاحظه می‎شود، فرضیة 2 از نه فرضیة فرعی تشکیل شده است که در ادامه هریک را به‎طور جداگانه بررسی می‎کنیم.
مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان ) به سردرگمی هویت منفیِِ معنادار است: نتایج جدول 7ـ4 مبین آن است که مسیر کنش‎وری خانوادگی ( گزارش نوجوان) به سردرگمی هویت با ضریب پارامتر استاندارد (69/0ـ = B) و با t برابر با 44/6ـ از لحاظ آماری معنادار است؛ بدین ترتیب، این فرضیه تأیید
می‎شود.
مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به سردرگمی هویت منفیِِ معنادار است: نتایج جدول 7ـ4 حاکی از آن است که مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به انسجام هویت با t کمتر از 96/1 و ضریب پارامتر استاندارد 07/0 از لحاظ آماری معنادار نیست؛ در نتیجه، این فرضیه تأیید نمی‎شود.
مسیر کنش‎وری مدرسه به سردرگمی هویت منفیِِ معنادار است: نتایج جدول 7ـ4 نشان می‎دهد که این مسیر با ضریب پارامتر استاندارد (01/0 = B) و با t برابر با 08/0 از لحاظ آماری معنادار نیست؛ بدین ترتیب، این فرضیه تأیید نمی‎شود.
مسیر حمایت همسال به سردرگمی هویت منفیِِ معنادار است: نتایج جدول 7ـ4 حاکی از آن است که این مسیر با ضریب پارامتر استاندارد (09/0ـ = B) و با t برابر با 28/1ـ از لحاظ آماری معنادار نیست؛ بدین ترتیب، این فرضیه تأیید نمی‎شود.
مسیر انسجام هویت به رفتار مشکل‎آفرین منفیِِ معنادار است: بر اساس نتایج جدول 6ـ4، این مسیر با ضریب پارامتر استاندارد (07/0= B) و با t برابر با 15/1 از لحاظ آماری معنادار نیست؛ بدین ترتیب، این فرضیه تأیید نمی‎شود.
مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به رفتار مشکل‎آفرین منفیِ معنادار است: نتایج جدول 7ـ4 مبیّن آن است که مسیر کنش وری خانوادگی (گزارش نوجوان) به رفتار مشکل‎آفرین با ضریب پارامتر استاندارد (36/0ـ = B) و با t برابر با 00/3ـ از لحاظ آماری معنادار است؛ بدین ترتیب، این فرضیه تأیید
می‎شود.
مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش والد) به رفتار مشکل‎آفرین منفیِ معنادار است: نتایج جدول 7ـ4 حاکی از آن است که مسیر کنش‎وری خانوادگی (گزارش والدین) به انسجام هویت با t کمتر از 96/1 و ضریب پارامتر استاندارد 00/0 از لحاظ آماری معنادار نیست؛ در نتیجه، این فرضیه تأیید نمی‎شود.
مسیر کنش‎وری مدرسه به رفتار مشکل‎آفرین منفیِ معنادار است: نتایج جدول 7ـ4 مبیّن آن است که مسیر کنش‎وری مدرسه به رفتار مشکل‎آفرین با ضریب پارامتر استاندارد (15/0ـ = B) و با t برابر با 97/1ـ از لحاظ آماری معنادار است؛ در نتیجه، این فرضیه تأیید می‎شود.
مسیر حمایت همسال به رفتار مشکل‎آفرین منفیِ معنادار است: نتایج جدول 7ـ4 نشان می‎دهد که مسیر حمایت همسال به رفتار مشکل‎آفرین با ضریب پارامتر استاندارد (02/0= B) و با t برابر با 28/0 از لحاظ آماری معنادارنیست؛ در نتیجه، این فرضیه تأیید نمی‎شود.

بخش دوم: سؤال 1
تا چه حد رابطة عوامل بافتی (کنش‎وری خانوادگی، کنش‎وری مدرسه و حمایت همسال) با رفتار مشکلـ آفرین، مستقیم یا غیر مستقیم از خلال فرایندهای هویت شخصی (انسجام هویت و سردرگمی هویت) است؟

بر اساس نتایج جدول 7ـ4، رابطة کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) با متغیرهای هویت (انسجام هویت و سردرگمی هویت) از لحاظ آماری معنادار است و دیگر متغیرها با هیچ یک از متغیرهای هویت رابطة معناداری ندارد. برای همین، میزان رابطة غیر مستقیم را صرفاً برای کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) بررسی کردیم. برای محاسبة این میزان ( نقل از شوارتز و دیگران، 2005)، در ابتدا دو ضریب مسیر استانداردی که هر مسیر غیر مستقیم را تشکیـل مـی‎دادند، در یکدیگر ضرب شدند. بـرای بررسـی میـزان رابطـة غیـر مستقیم کنش‎وری خانوادگی از خلال هویت منسجم، با توجه به نتایج جدول 7ـ4، دو ضریب مسیر استاندارد (الف) بین کنش‎وری خانوادگی و انسجام هویت (40/0) و (ب) بین انسجام هویت و رفتار مشکل‎آفرین (07/0) را در یکدیگر ضرب کردیم ( 03/0) . برای بررسی میزان رابطة غیر مستقیم کنش‎وری خانوادگی از خلال هویت سردرگم، با توجه به نتایج جدول 7ـ4، دو ضریب مسیر استاندارد (الف) بین کنش‎وری خانوادگی و سردرگمی هویت (69/0ـ) و (ب) بین سردرگمی هویت و رفتار مشکل‎آفرین (22/0) را در یکدیگر ضرب کردیم (15/0ـ ). سپس برای محاسبة اینکه چند درصد از کل رابطة بین کنش‎وری خانوادگی و رفتار مشکل‎آفرین به‎طور غیر مستقیم از خلال متغیرهای هویت عمل کرده است، مجموع این دو حاصل‎ضرب، یعنـی، 03/0 و 15/0ـ بـا ضریب مسـیر مستقیـم کـنش‎وری خـانـوادگی با رفتـار مشکـل‎آفـریـن (36/0ـ)،
]48/0ـ ) = 36/0ـ )+ (03/0+) + (15/0ـ)[ محاسبه و هر ضریب مسیر غیر مستقیم بر این مجموع تقسیم شد. برای ضریب مسیر غیر مستقیم انسجام هویت (05/0ـ = 48/0ـ ÷ 03/0) و برای ضریب مسیر غیر مستقیم سردرگمی هویت (25/0= 48/0ـ ÷ 15/0ـ) به‎ دست آمد. بدین ترتیب، انسجام هویت 5 درصد و سردرگمی هویت 25 درصد از رابطة بین کنش‎وری خانوادگی و رفتار مشکل‎آفرین در اوایل نوجوانی را تبیین کردند. بنابر براین روی‎هم‎رفته، دو متغیر هویت 30 درصد کل رابطة مستقیم و غیر مستقیم بین ادراکات نوجوانان از کنش‎وری خانوادگی و سطوح اشتغال آنها را به رفتارهای مشکل‎آفرین را در اوایل نوجوانی تبیین کردند.

بخش دوم: سؤال فرعی 1
آیا انسجام هویت، اثر واسطه‎گر در رابطة بین عوامل بافتی (کنش‎وری خانوادگی، کنش‎وری مدرسه، حمایت همسال ) و رفتار مشکل‎آفرین دارد؟

بر اساس نتایج جدول 6ـ4 و 7ـ4، انسجام هویت با کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) رابطة معنادار داشت ولی با رفتار مشکل‎آفرین رابطة معناداری را نشان نداد. برای همین، انسجام هویت به عنوان متغیر واسطه‎گر درنظرگرفته نشد.
بخش دوم: سؤال فرعی 2
آیا سردرگمی هویت در رابطة بین عوامل بافتی (کنش‎وری خانوادگی، کنش‎وری مدرسه، حمایت همسال ) و رفتار مشکل‎آفرین، اثر واسطه‎گر دارد؟

همان‎طور که در پاسخ به پرسش اول مطرح شد، از کلیة متغیرهای برون‎زای پژوهش صرفاً اثر کنش ـ وری خانوادگی (گزارش نوجوان) بر رفتار مشکل‎آفرین به‎طور غیر مستقیم از خلال متغیرهای هویت عمل می‎کرد. برای همین، بررسی اثر واسطه‎گر هویت شخصی صرفاً در رابطة بین کنش‎وری خانوادگی (گزارش نوجوان) و رفتار مشکل‎آفرین بررسی شد. بر اساس نتایج جدول6ـ4 و 7ـ4، متغیر سردرگمی هویت، هم با کنش‎وری خانوادگی و هم با رفتار مشکل‎آفرین رابطة معناداری داشت؛ بدین ترتیب، در پژوهش حاضر سردرگمی هویت به عنوان متغیر واسطه‎گر بالقوه درنظرگرفته شد. برای آزمون واسطه‎گری نسبی، از آزمون توزیع نامتقارن حاصل ضرب (مک کینون و دیگران، 2002) بهره گرفته شد. این آزمون مبتنی است بر توزیع حاصل ضرب دو مسیر غیر استانداردی که مسیر واسطه‎گری را تعیین می‎کنند. اگر 95 درصد فاصلة اطمینان برای این حاصل ضرب شامل صفر نگردد، واسطه‎گری نسبی تأیید می‎شود. در پژوهش حاضر، به سه دلیل از این روش به جای روش سنتی بارون و کنی (1986) سود جستیم: (الف) هدف این بود که مسیرهای واسطه‎گری چندگانه (یعنی، هم از خلال انسجام هویت، هم سردرگمی هویت) آزمون شود؛ (ب) آزمون قوی‎تری است و (پ) برای الگویابی معادلة ساختاری مناسب‎تر است (مک کینون و دیگران،2002). همان‎طور که پیش‎تر بیان شد، مک کینون و دیگران (2002) به واسطه‎گری نسبی قائل‎اند و چنین استدلال می‎کنند که واسطه‎گری کامل وجود ندارد.
در پژوهش حاضر برا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رفتار پرخاشگرانه، حمایت خانواده، سطح معنادار Next Entries دانلود پایان نامه درمورد هویت شخصی، روابط ساختاری، الگوی کامل