دانلود پایان نامه درمورد هوش هیجانی، آگاهی اجتماعی، هوش عاطفی، امام علی (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

دارا باشند.
عهده داري68
اين مفهوم به اين ايده بر مي گردد كه سازمان ها به كاركناني نياز دارند كه مي خواهند وضع موجود را به چالش بكشند و تغييرات سازنده اي را بنا كنند. عهده داري يعني تلاش هاي سازنده كاركنان جهت تاثير گذاري بر تغييرات كاركردي در مورد چگونگي اجرايي شدن كارها. بنابراين عهده داري، تغيير محور بوده و در پي بهبود يافتن است.
عهده داري به طور مثبتي با احساس مسئوليت، خود کارامدی و ادراكات گشودگي مديريت بالا در ارتباط است. بنابراين كاركناني بيشتر عهده دار مي شوند كه احساس دروني براي مسئوليت تغييرات در زمينه هاي كاريشان دارند، و اين توانايي را در انجام آن در خود مي بينند و مديران بالاي سازمان را حامي تلاش هاي تغييراتي مي دانند.
رفتارهاي پيش قدمانه زمينه محور
در برابر چهار بعد عمومي رفتار پيش قدمانه توصيف شده در قسمت بالا؛ تحقيقات ديگر به توصيف رفتارهاي پيش قدمانه ويژه كه در زمينه هاي خاص اتفاق مي افتد به شرح زیر مي پردازند.
اجتماعي شدن
فرايندي كه به موجب آن تازه واردان رفتارها و نگرش هاي ضروري براي مشاركت موثر در سازمان را فرا مي گيرند. تا امروز اين طور فرض مي شد كه تازه واردان منفعل و واكنشي هستند و نقش سازمان در فرايند اجتماعي شدن مثل برنامه هاي آموزشي و جهت گيري هاي رسمي در آن تاكيد مي شد. اما در حال حاضر نقش پوياي تازه واردان در تطابق كاري مطلوب با نقش هاي جديدشان مورد تصديق قرار گرفته است.
مطالبه بازخورد پيش قدمانه
بخش عمده ای از تحقیقات اولیه بر روی عملکرد مربوط به بازخورد نشان داد که بازخورد گیرندگان نسبتاً غیرفعال بودهاند. دو روش وجود دارد که افراد میتوانند در فرآیند بازخورد نقش پیشگامانه داشته باشند. 1. به طور مستقیم جویای بازخور شوند(سؤال کننده). 2. بر اساس مشاهدات در محیط کار وجود بازخورد را استنباط کنند (پایش یا رصد).
تفاوت های فردی در منشأ اهداف نیز بر روی جستجوی بازخورد تأثیر میگذارد. به طور خاص ، جستجوی پیشگامانه بازخورد به طور مثبت با تمایلات با هدف یادگیری و به طور منفی با تمایلات با هدف عملکرد ارتباط دارد. تمایلات با هدف یادگیری، تمایل به توسعه شایستگی با کسب مهارتهای جدید و ارشدیت در موقعیتهای جدید است. اما تمایلات با هدف عملکرد، تمایل به نشان دادن و تایید صلاحیت فرد از طریق جستجوی قضاوتهای مطلوب و پرهیز از قضاوتهای منفی در مورد صلاحیت فرد است. هزینه و ارزش درک شده از بازخورد، این رابطه را تعدیل میکند.
فروش ایده69
افرادی که میخواهند حرفی در استراتژیهایی که سازمان دنبال میکند داشته باشند باید رفتار پیشگامانه داشته باشند. فروش ایده، اشاره به کار مدیران میانی دارد که فعالانه در فرآیند تدوین استراتژی از طریق جلب توجه دیگران به مسائل خاص تأثیر میگذارند. فروش ایده، اختیاری و داوطلبانه است و در اوایل فرایند تصمیم گیری رخ میدهد.
عوامل روان شناختی مربوط به حفظ تصویر فرد در این فرایند برجسته است. هنگامی که افراد تصویر خود را در خطر ببینند مانند زمانی که عمل هنجارهای سازمانی را نقض میکند، بعید است یک موضوع را دنبال کنند حتی اگر بصورتی پایدار و محکم به اهمیت آن اعتقاد دارند. در مقابل، عوامل محتوایی میتواند شرایطی را ایجاد کند که افراد به مزایای فروش ایده معتقد شوند. مانند تصویر بهبود یافته در چشم دیگران و افزایش اعتبار؛ فروش را بی خطرتر میسازد.
نوآوری
نوآوری به تولید، تطبیق و اجرای ایدههای مفید، از جمله اقتباس از محصولات یا فرآیندهای خارج از سازمان اشاره دارد. با توجه به کانتر (1988)، نوآوری فردی یک فرایند است که با تشخیص مسئله و ایجاد ایدهها یا راهحلهای جدید آغاز میشود. بعد، کارمند نوآور به دنبال حامی برای ایده است و برای ایجاد ائتلاف حامیان تلاش میکند. در نهایت ، این فعالیتها منجر به نمونه اولیه یا مدل نوآوری میشود که میتواند توسط سازمان استفاده شود. واضح است، پیشگامانه بودن اقدامات فرد به هر یک از این مراحل مربوط است. اما به نوآوری در سطوح فردی یا گروهی توجه کمی شده است.
هوش عاطفی و خادمیت
یکی از مواردی که در ارتباطات بین فردی خادمان با زائران می تواند موضوعیت پیدا کند، هوش عاطفی خادمان است. هوش عاطفی در سال 1990 در قالب پژوهش‌های مایر و سالوی70 بوجود آمد و در سال 1995 و با انتشار کتاب پرتیراژ دانیل گلمن به نام “هوش هیجانی”، این مفهوم به زبانی ساده و قابل فهم برای مردم عادی، افراد متخصص و مجامع علمی مطرح گردید(گلمن، 1995). تعاریف گوناگونی از هوش هیجانی ارائه شده است. مایر و سالوی (1990) بیان می‌کنند که هوش هیجانی به توانایی درک درست محیط، خودانگیزی، شناخت و کنترل احساسات خود و دیگران(به‌گونه‌ای که این فرآیند بتواند جریان تفکر و ارتباطات را تسهیل نماید ) اشاره می‌کند(نافوخو71، 2009).
گلمن (1998) هوش هیجانی را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «ظرفيت شناخت احساسات خود و ديگران براي برانگيختن خودمان و براي مديريت كردن احساسات به صورت مطلوب در خود و در روابط با دیگران». مدل گلمن دارای چهار بعد آگاهی از خود، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط می‌باشد که نمودار 2-1 آن را نشان می‌دهد. هر کدام از این ابعاد چندین قابلیت را در برمی‌گیرد( سی چی72 وهمکاران، 2007) که در نمودار 2-1 به نمایش گذاشته شده است.
آگاهی از خود73: این بعد آگاهی از عواطف و تمایلات عاطفی خود را در برمی‌گیرد( کلارک74 و همکاران، 2003). این بعد هوش هیجانی به آگاهی از خویشتن، توانایی خودنگری و تشخیص دادن احساس‌های خود به همان‌گونه‌که وجود دارند، اشاره می‌کند. سبک توانایی اداره و کنترل لحظه به لحظه عواطف و احساسات نشان از درک خویشتن و بصیرت روانشناسانه دارد. ناتوانی در تشخیص عواطف راستین، فرد را دچار سردرگرمی می‌کند(وانگ75 و همکاران، 2010).
مدیریت خود76: مدیریت خود به چگونگی کنترل یا هدایت حالات، انرژی و محرک‌های درونی اشاره دارد. کنترل انگیزه‌های درهم گیسخته درونی، امین بودن، صداقت و یکپارچگی و یگانگی، انعطاف پذیری درحین تغییر، حفظ حالت خوش بینانه بودن حتی پس از شکست، درک و استفاده از فرصت‌ها و حفظ انگیزه و انجام کارها به درستی نشانه‌هایی از مدیریت خود است(قلی پور، 1386، 322).

نمودار2-1 سلسله مراتب ابعاد هوش هیجانی (قلی پور، 1386، 323)
آگاهی اجتماعی77: آگاهی اجتماعی در مورد همدلی با دیگران است. درك احساسات و علايق ديگران و توجه به دورنماي ذهني آنان احترام گذاردن به تفاوت‌هاي موجود در احساسات افراد نسبت به پديده‌هاي گوناگون(اپنگارت78، 2007).
مدیریت روابط79: قسمت عمده‌ای از هنر برقراری ارتباط، منوط بر مهارت شناخت و کنترل عواطف دیگران است. افرادی که توانایی ارتباط خوبی دارند، در هر آنچه‌که به کنش متقابل آرام با دیگران مربوط می‌شود، به خوبی عمل می‌کنند و رهبرانی محبوب و اثربخش هستند و آن‌ها ستاره‌های اجتماعی‌اند. نفوذ بر باورها و احساسات دیگران، توسعه توانایی‌های دیگران، الهام بخشیدن به آن‌ها حل تضادها، ایجاد و توسعه روابط، حمایت از کار تیمی و همکاری و مدیریت تغییر در این بعد جای می‌گیرد(لیونگ80، 2005).

احساسات خود
احساسات دیگران
شناخت احساسات

آگاهی از خود
آگاهی از احساسات خود
ارزیابی درست از خود
اعتماد به نفس
آگاهی اجتماعی
همدلی
آگاهی سازمانی
خدمت
تنظیم احساسات

مدیریت خود
کنترل احساسات خود
شفافیت
قابلیت تطبیق و سازگاری
موفقیت
ابتکار
خوش بینی
مدیریت روابط
رهبری الهام بخش
نفوذ
توسعه و رشد دیگران
عامل تغییر
مدیریت تضاد
ایجاد التزام و تعهد
کار تیمی و همکاری
نمودار2-2: مدل قابلیت‌های هوش هیجانی(سرات81، 2009)
جایگاه خدمت رسانی در اسلام
در تفکر اسلامی خدمت به بندگان خداوند متعال، خدمت به خدا و اولیای اوست و از عبادات بزرگ شمرده می شود و این موضوعی پذیرفته شده است که خدمت به خلق پس از ایمان به خدا و ارتباط با او بزرگترین عبادت است. در خدمت رسانی، هر چه کمیت بیشتر و کیفیت صادقانه تر و بدون منت و به دور از انگیزه های غیر الهی باشد و کار با حفظ شخصیت خدمت پذیران انجام گیرد، ارزش بیشتری پیدا می کند و این تنها مؤمنان راستین اند که به قصد انجام وظیفه الهی و احسان به بشریت و عاشقانه و بدون نیرنگ و فریب، پیدا و پنهان و بی منت و مداوم می توانند به بشیریت خدمت کنند(میرعباسی و شریفی، 1389). پیامبر (ص) و بنیان گذار تفکر اسلام رئیس یک قوم و ملت را خادم آنان می خواند تا ارزش و جایگاه خدمت رسانی در حوزه تعلیمات اسلام را به نمایش بگذارد82. امام علی (ع) مدیران و استانداران خویش را به خدمت رسانی فرا می خواند چنانکه طی نامه ای به استاندار مکه می نویسد: “در مصرف اموال عمومی که در دست تو جمع شده است، اندیشه کن، و آن را به عیال مندان و گرسنگان پیرامونت ببخش و به نیازمندان و مستمندانی که سخت به کمک مالی تو احتیاج دارند برسان” (نهج البلاغه، نامه 67)
این مساله آنچنان مورد توجه راهنمایان تفکر اسلام بوده است که خدمت به مردم را چون صدقه دانسته اند و روایات متعددی با عبارت “بهترین شما کسی است که…” در فضیلت خدمت به مردم و با تعابیر مختلف آمده است و حتی در زبان روایات کسی که اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد، نامسلمان خوانده شده است؛ همانطور که پیامبر اسلام در این باره می فرمایند: کسی که در هر صبحگاه به امور مسلمین همت نگمارد و در اندیشه کارهای آنان نباشد از آنها نیست و کسی بشنود مردی فریاد می زند و کمک می طلبد و به او کمک نکند، مسلمان نیست(مستدرک الوسائل، ج 12، ص 383).
راهنمایان تفکر اسلامی علاوه بر قول های متعدد در این زمینه، در جنبه های عملی نیز این مسأله را اعمال می کردند. برای نمونه امام علی(ع) علاوه بر این که خودشان با قبول مسئولیت سنگین خدمت به مردم، شبانه روز مجری سرسخت عدالت و خدمت بودند، والیان خود در سرتاسر حکومت شان را نیز از افرادی مؤمن، کاردان، پرهیزگار، و عاشق پیشگان خدمت انتخاب کرده بودند و همواره توصیه می کردند که در خدمت به افراد بکوشید و در اجرای عدالت احدی را بر دیگری ترجیح ندهید (میرعباسی و شریفی، 1389).
احسان و خدمت به مردم ویژگی پسندیده ای است که بارها کتاب مقدس تفکر اسلامی یعنی قرآن کریم انسان ها را به انجام آن ترغیب کرده است. خداوند متعال نیکوکاران را دوست دارد و آنها را به پاداشی عظیم مژده داده است. دست گیری از مردم و کمک در حل مشکلات مادی و معنوی آنها و شاد کردن قلب های مؤمنان جلوه هایی از احسان است. نیکی به مردم ویژگی است ارزشمند که با ایمان به خدا موقعیتی را به وجود می آورد که انسان با تکیه بر فضل پروردگار، با شور و علاقه، خوبی را ترویج دهد و با عشق و ایثار در برداشتن موانع از سر راه دیگران لذت آسوده زیستن را به کامشان گوارا کند(میرعباسی و شریفی، 1389).
در احادیث و متون اسلامی، به ارزش ذاتی احسان و خدمت به مردم اشاره شده و آن را به زمان و مکان و یا اشخاص خاصی محدود نکرده اند. هرچه دامنه این عمل پسندیده گسترش یابد و در شعاع تابش آن انسان های بیشتری قرار بگیرند، خداوند بر نزول برکت و رحمت خویش می افزاید. پیامبر اسلام (ص) در این باره می فرمایند: “پس از ایمان به خداوند سرآمد تمام اعمال، مهربانی و نیکی به مردم است؛ چه خوب باشند و چه بد” (مستدرک الوسائل، ج 2، ص 67).
در ادامه به گوشه ای از سفارشات رسیده پیرامون موضوع خدمت در مبانی تفکر اسلامی اشاره می شود:
پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرمایند: هرکه برای رفع حاجت برادر مؤمنش(که به صلاح اوست و موجب رضایت خداوند است) تلاش کند، مانند کسی است که خداوند را هزار سال پرستیده است و لحظه ای مرتکب خطا و گناه نشده است (کمال الدین، ج 2، ص 541) و در جای دیگر می فرمایند: کسی که حاجتی را از برادر مؤمنش روا کند، مانند کسی است که در تمام عمرش به خداوند خدمت کرده است(أعلام الدین، ص 148) ضمن اینکه خدمت به مردم منجر به تسخیر قلب آنان می شود و بدرفتاری با آنها باعث بغض و تنفر آنها خواهد شد(من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 380).
امام علی (ع) می

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مسئولیت اجتماعی، نیروی کار، هوش معنوی، عوامل ساختاری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد نوع دوستی، امام علی (ع)، نهج البلاغه، ایدئولوژی