دانلود پایان نامه درمورد هوش معنوی، تفکر انتقادی، برنامه درسی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

(1389).” نگرش به درس مطالعات اجتماعی و رابطه آن با اضطراب امتحان، نمونه مورد: دانش آموزان دختر وپسر دبیرستان های شهر اصفهان ” دو فصلنامه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی ، دانشکده فردوسی مشهد ، سال هفتم ، ش 1، بهار وتابستان، صص 61-84.
– ساغروانی، سیما، (1388)، “هوش معنوی” ، انتشارات آهنگ قلم.
– سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس وحجازی ، الهه(1376). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگه.
– سیف، علی اکبر(١٣٨٦) . روانشناسی پرورشی(روانشناسی یادگیری و آموزشی).نشر آگاه، ویراست پنجم. – سهرابی ، فرامرز؛ ناصری، اسماعیل (1388). بررسی مفهوم ومؤلفه های هوش معنوی وساخت ابزاری برای سنجش آن . فصلنامه علمی – پژوهش در سلامت روانشناختی ، 3(4) ، 69-77.
– سیف، علی اکبر(1388). روان شناسی پرورشی نوین ، تهران ،انتشارات دوران.
– شعبانی ، حسن،(1380) .تأثیردروش حل مسأله به صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایۀ چهارم ابتدایی در شهر تهران ، رسالۀ دکتری،دانشگاه تربیت مدرس.
– شعبانی، حسن(١٣٨۲ ) . روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارتها و راهبرد های تفکر)،تهران :انتشارات سمت .
– شعبانی، حسن،(1378). تاثیر روش حل مسأله به صورت کارگروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چهارم ابتدایی شهر تهران، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس .
– شعبانی،حسن(١٣٨٥). روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر)،چاپ هشتم ،تهران، انتشارات سمت.
– شعبانی،حسن(١٣٨۱). مهارتهای آموزشی و پرورشی(روشها و فنون تدریس). تهران:انتشارات سمت.
– شکری، امید؛کدیور،پروین؛ فرزاد،ولی الله (١٣٨٥) .در پیشرفت نقش صفات شخصیت و رویکردهای یادگیری تحصیلی دانشجویان ، نشریه روان شناسی ، پژوهش های روان شناختی ، زمستان،شماره ی۱٨ ،صص ٦٥- ٦ ٨.
– صیاد طلایی،اعظم(۱۳٨٨). بررسی رابطه هوش معنوی با اخلاق ورزشی بین ورزشکاران نخبه هند بال،واتر پلو،بسکتبال و کاراته در باشگاه های اصفهان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت بدنی اصفهان.
– صیفوری،ویدا،(۱۳٨٨).پیش بسوی تفکر انتقادی، فصلنامه کتاب، شماره٨۲
– صافی،احمد(١٣٨٠ ). آموزش و پرورش ابتدایی،راهنمایی تحصیلی و متوسطه .تهران:سمت
– صمدی،پروین( ٥ ١٣٨ ). هوش معنوی،فصلنامه اندیشه ای نوین تربیتی ،دوره2،شماره ، ٣،٤،پاییز و زمستان
– طباطبایی ، بروجردی ، حسین (1407.ق) . جامع احادیث شیعه ، قم: مولف
– علی مهدی، منصور؛ فهیمی ،صمد؛عرب قائنی،ماریه(۱۳۹۱). هوش معنوی وسلامت روان شناختی در دانشجویان. همایش بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه گیلان.ص٣۲-۳٥
– علیوندی وفا، مرضیه(١٣٨٤ ). بررسی رابطه تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی،دانشگاه الزهرا(س).
– عاشوری، جمال (1392) “ارتباط خود کارآمدی، تفکر انتقادی، سبکهای تفکر و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری”، مجله علمی دانشکده پرستاری ومامایی همدان، دوره بیست ودوم شمارۀ 2
– عسگری وزیری،علی؛ زارعی متین،حسن(۱۳۹٠). هوش معنوی و نقش آن در محیط کار با تاکید بر آموزه های دینی، مجله اسلام و پژوهش های مدیریتی ، سال اول،شماره سوم، ٦-۹٠
– غباری بناب، باقر؛ سلیمی، محمد؛سلیمانی، لیلا؛ نوری مقدم ،ثنا.( ۱۳٨۷). هوش معنوی. فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی،شماره٠ ۱،۱٤۷،۱۲٥.
– فرهنگی ، ع ا؛م، فتاحی؛ ب، واثق (1388). هوش پیش بینی کننده رهبری تحول آفرین: بررسی روابط میان هوش معنوی، هوش عاطفی ورهبری تحول آفرین ، فصلنامه علوم مدیریتی ایران ، سال چهارم ، شماره 15، صص57-37.
– کریمی مونقی ، حسین؛گازرانی، اکرم؛ واقعی ، سعید (1390). رابطه هوش معنوی وصلاحیت بالینی پرستاران . مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی سبزوار 18 (2) ، 132-139.
– گایتون، آرتور، وهال، جان، ترجمه فرخ شادان(1375). فیزیولوژی پزشکی، تجدید نظر نهم، جلد اول ودوم، تهران، انتشارات چهر.
– گلمن، دانیل(1382). هوش هیجانی – توانایی محبت کردن محبت دیدن. ترجمه : نسرین پارسا – تهران : انتشارات رشد.(تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1995).
– گودرزی، کورش (۱۳۹٠). اثر بخشی تعاملی هوش معنوی و آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانشجویان، مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد برو جرد. رساله دکتری رشته روانشناسی گرایش روان شناسی تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
– یار محمدیان ، محمد حسین؛ فروغی ابری ، احمد علی ؛ میر شاه جعفری، ابراهیم (1391). بررسی تطبیقی رویکردهای برنامه درسی معنوی با توجه به مؤلفه های برنامه درسی معنوی در چند کشور جهان فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی (102-83).سال دوم ، شمارۀ اول.
– شریعتمداری ، علی (1379).تعلیم وتربیت اسلامی ، تهران: امیر کبیر.
– شریعتمداری ،علی (1350). اصول تعلیم وتربیت،اصفهان، انتشارات مشعل.
– شعبانی ، حسن (1378) . تأثیر روش حل مسأله به صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر تهران پایان نامه دکتری . دانشگاه تربیت مدرس
– صافی، احمد(1380). آموزش و پرورش ابتدایی،راهنمایی تحصیلی ومتوسطه. تهران:سمت
– صمدی، پروین(1380). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی برای دوره ی دکترا، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
– صمدی، پروین(1385)؛”هوش معنوی” ، اندیشه های نوین تربیتی ، دوره 2، ش3و4،صص114-99.
– طباطبایی ، سید محمد حسین(1374)، تفسیر المیزان، به قلم سید محمد باقر موسوی همدانی، تهران ، انتشارات اسلامی.
– طباطبائی، محمدحسین(1363)؛ تفسیر المیزان؛ ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی؛ ج 16، تهران: بنیاد علمی و فكری علامه طباطبائی با همكاری نشر فرهنگی رجاء و مؤسسه انتشارات امیركبیر،1363.
– عباسی ، عفت(1380)، بررسی مهارت های مؤثر بر پرورش تفکر انتقادی در برنامۀ درسی جامعه شناسی در دورۀ متوسطه در سال تحصیلی 80-1379، تهران، دانشگاه تربیت معلم، (پایان نامه دکتری).
– عسگری، فهیمه(1389). بررسی ارتباط و سهم هوش هیجانی وهوش معنوی در رهبری اثر بخش. پایان نامه ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه سیستان وبلوچستان.
– علی پور ، وحیده (1383).بررسی محتوای درسی کتب دورۀ راهنمایی از نظر تفکر انتقادی ، تهران ،دانشگاه تربیت معلم، پایان نامه کارشناسی ارشد.
– علی پور، وحیده؛ سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت اله ،شریعتمداری، علی( 1392)، تأملی برموانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه ، فصلنامۀ پژوهش در برنامه ریزی درسی ، دورۀ دوم، شمارۀ 9.
– فرامرزی ، سالار؛ همایی، رضا؛ سلطان حسینی، محمد(1388). بررسی رابطۀ هوش معنوی وهوش هیجانی دانشجویان. دو فصلنامه علمی – تخصصی مطالعات اسلام و روان شناسی، 3 (5)، 7-23.
– فراهنگ پور، فرناز؛خدیوی، اسد اله؛ ادیب ، یوسف (1390). ” رابطه هوش معنوی وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ” فصلنامه زن ومطالعات خانواده ، سال سوم ، شماره 9. صص 119-97.
– قنبری هاشم آبادی، بهرام علی،گراوند؛ هوشنگ، محمدزاده قصر (1391).” بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی ویادگیری خودراهبر و نقش آن در موفقیت تحصیلی در دانشجویان پرستاری ومامایی شهر مشهد” مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، دورۀ هفتم شمارۀ 4.
– قندی، پرستو (1392). بررسی رابطه هوش هیجانی وهوش معنوی با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
– کشاورزی، سمیه؛ یوسفی ، فریده (1391). رابطۀ بین هوش عاطفی ، هوش معنوی و تاب آوری ؛ مجله روان شناسی63، سال شانزدهم ، شمارِۀ3.
– کلاته جعفرآبادی،طاهره؛ عبدلی،افسانه(1389) ، روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان فردوسی مشهد، مجله تربیت وروانشناسی،11،(2)،120-103.
– ملکی ،حسن؛ حبیبی پور مجید(١٣٨٦ ). پرورش تفکر انتقادی هدف های آموزشی اساسی تعلیم وتربیت، فصلنامه نوع آوری ، شماره۱۹.
– ملکی، حسن (1380) دین و برنامه درسی؛ تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان،1380.
– موسوی، ستاره، و دیگران؛ «بررسی نقش برنامه درسی معنوی در تبیین اصل‌ها و اهداف تربیت اسلامی»؛ اولین همایش روش‌های کاربردی در اسلام، دانشگاه زاهدان، 1392.
– میر مولایی ، طاهره و دیگران(١٣٨۹) . بررسی مهارتهای تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی ،مجله پزشکی هرمز گان، سال چهار دهم،شماره سوم،پاییز.
–  مایرز،چت(1960).آموزش تفکرانتقادی،ترجمه:خدایار ابیلی(1386).چاپ ششم،تهران،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
-مایرز،چت(1942).آموزش تفکرانتقادی،ترجمه:خدایارابیلی(1383).چاپ سوم،تهران،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
– محمدنژاد، حبیب؛ بحیرایی، صدیقه؛ حیدری،فائزه(1388). مفهوم هوش معنوی مبتنی بر آموزه های اسلام، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال سیزدهم،شمارۀ2.
– مرعشی ، سید علی (1387). بهداشت روان ونقش دین. تهران، انتشارات علمی – فرهنگی.
– مرعشی، سید علی(1390). آموزش هوش معنوی در بهزیستی روانشناختی، اضطراب وجودی وهوش معنوی در دانشجویان دانشکده نفت اهواز، پایان نامه دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
– مظاهری سیف ، حمید رضا(1387)؛ “عوامل موثر بر معنویتهای نوظهور” دو ماهنامۀ اخلاقی تربیتی، ش 7، صص 53-48.
– معلمی ، صدیقه ؛ بخشانی ، نور محمد ؛رقیبی ، مهوش (1389). بررسی رابطه سلامت روان ، هوش معنوی و افکار ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه سیستان وبلوچستان. فصلنامه اصول بهداشت روانی ، 12(48)، 702-709.
– معلمی، صدیقه ؛ رقیبی، مهوش ؛ سالاری درگی، زهره (1388). مقایسه هوش معنوی وسلامت روان در افراد معتادو غیر معتاد. مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،18(3)،235-242. – ناصری،اسماعیل(١٣٨٦ ). بررسی مفهوم و مولفه های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه طباطبایی.
– نیکبخت اصل، محمد(1389). بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و هوش معنوی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه سیستان وبلوچستان.
– هاشمیان نژاد ، فریده(1380). ” ارائه چارچوب نظری در خصوص برنامه درسی مبتنی بر تفکر انتقادی در دوره ابتدایی با تأکید بر برنامه درسی مطالعات اجتماعی” . رساله دکتری ، دانشگاه آزاد. واحد علوم تحقیقات تهران.
– هولفیش، گوردون وفیلیپ(1366).” تفکر منطقی روش تعلیم وتربیت» ترجمه علی شریعتمداری، تهران، مؤسسه انتشارات مشعل.
– وقار سیدین، ا؛ ونکی، ز؛ طاقی، ش؛ ملازم،ز.(1387). تأثیر راهبرد پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه همتایان بر مهارتهای تفکر انتقادی وآگاهی فراشناختی دانشجویان پرستاری. مجله ایران آموزش در علوم پزشکی.8(2).340-330.
– یعقوب، س(2012) “دستاوردهای ریاضی و مهارت های تفکر انتقادی” ، مجله اجتماعی و علوم رفتاری: شماره 31: 800-804.

کتابنامه لاتین
– Amram, Y., & Dryer, C. (2007). The development and preliminary validation of the Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS). Palo Alto, CA: Institute of Transpersonal

– Amaro, J.W.F.(2002). Psychology, Psychoanalysis and religious faith Rethrived from: http:// www. Psychwww.com/psyrlig/amaro.htmI

-Animasahun, R. A. (2010). Intelligent quotient, emotional intelligence and spiritual intelligence as correlates of prison adjustment among inmates in Nigeria prisons. J Soc Sci, 22(2), 121-128.‏

-Arbabi, A ,Raghib,M.S a Rezazadeh, S.S,(2013),”Relationship between Different types of intelligence and student achievement, Journal of life science.

-Bar-On, R. (1997). The emotional intelligence inventory (EQ-I): Technical manual. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.‏

– Billings DMG,

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، هوش معنوی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد نیروی دریایی، ساختار اجتماعی، تفكر انتقادی