دانلود پایان نامه درمورد هوش معنوی، تفکر انتقادی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

ی میکنند، ناامید نمی شوند و دست از تلاش برنمی دارند. براساس یافته های جوکیس و باروس (2000؛ به نقل از گرین ونوبل2010) دانشجویانی که عقاید معنوی بسیار قوی داشتند نسبت به جهان پیرامون خود کنجکاو بودند، برای اهداف خود آگاهانه تلاش می کنند وکمتر نگران عقاید و نظرهای دیگران در مورد خود هستند. نشانگر این است که افرادی که تفکر انتقادی بالایی دارند بدون تعصب و سوگیری، وبدون اینکه عقاید ونظرات مخالف دیگران مانع از انتقاد این افراد شود عقاید ونظر شخصی خودشان را در باره مسائل مختلف بیان میکنند ودست به نقدنظرات دیگران می پردازند، در واقع بدون تعصب وترس دست به نقادی می زنند.
آمونس (2000) براین باور است که هوش معنوی به دلیل پیوندش با معنا، می تواند به انسان توان تغییر و تحول بدهد. فردی باهوش معنوی بالا، دارای انعطاف، خود آگاهی، ظرفیتی برای روبه روشدن با دشواری ها، وفراتر از آن رفتن، ظرفیتی برای شهود، الهام، نگرش کل نگر به جهان هستی، در جست وجوی پاسخی برای پرسش های بنیادی زندگی ونقد سنت ها و آداب ورسوم است.
نتیجه گیری
هدف نهایی آموزش، رشد و پرورش تفکر و هوش دانش آموزان است که همواره با سبک ها و شیوه های شناختی یادگیری فراگیران صورت میگیرد. با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر رابطه ی هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی بهتر است با آموزش های مناسب و مستمر در زمینه افزایش هوش معنوی افراد صورت بگیرد و همچنین برنامه های جهت تقویت مهارت های تفکر انتقادی در برنامه درسی صورت گیرد ، تلاش شود؛ تا از این رهگذر بتوان آینده ای موفق و سالم را برای افراد و به خصوص دانش آموزان ترسیم نمود. پایه دبیرستان زمان مناسبی برای آموزش هوش معنوی وتفکر انتقادی است، چرا که دانش آموز سوالات فراوانی در این زمینه در ذهن می پروراند و پرورش معنویت و مهارتهای تفکر انتقادی می تواند دانش آموزان را در توجه به تجربه های معنوی و به کارگیری آن در حل مسائل و درک ارزش و معنای زندگی یاری دهد. از آن جا که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروههای نظری با هوش معنوی ارتباط دارد؛ به نظر پژوهشگر بهتر است مسئولان و برنامه ریزان آموزشی به این مقوله توجه بیشتری مبذول دارند. همچنین برای پرورش تفکر انتقادی لازم است به موارد زیر در برنامه های درسی توجه شود؛ گرایش به از بین بردن تعصبات منفی، گرایش به پرسشگری، توجه به کل یک موقعیت، پرورش خودآگاهی، تحلیل مباحث مختلف و ارائه ایدهها و راهکاری جدید برای حل مسائل، ایجاد جوَی صمیمی توسط مدرس تا دانشآموزان بدون ترس و اضطراب نظرات خود را بیان کنند، و کسب تفاهم نسبت به دیگران ایجاد محیط برانگیزاننده برای دانش آموزان تا مهارتهای تفکر انتقادی خودشان را رشد دهند. و به منظور پرورش هوش معنوی دانش آموزان لازم است به پرورش مهارتهایی چون استقلال، توانایی خود انتقادی،کنجکاوی فعال و نگاه موشکافانه و بدون پیش داوری، توانایی تغییر چارچوبهای ذهنی، توانایی استفاده مثبت از مشکلات وشکستها، توانایی دیدن تمام اجزای یک رویداد، توانایی عشق ورزیدن و محبت کردن، توانایی تفکر آزادانه، تجدید نظر در عقاید ودرک بر اساس واقعیت،احترام به همه موجودات، تایید تفاوت ها، تمایل به دانش ناشی از تفکر،اعتماد به نفس ، آرامش درونی، مؤلفه های ذکر شده برای پرورش تفکر انتقادی با مؤلفه های ذکر شده برای هوش معنوی همخوانی دارند میتوان نتیجه گرفت با پرورش هوش معنوی می توان مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان را افزایش داد.
تفکر انتقادی از این نظر با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد که کنجکاوی دانش آموزان را بر انگیخته میکند، و کنجکاوی در دانش آموزان انگیزه جستجو ویادگیری ایجاد می کند، همچنین این بعد هوش معنوی یکی از اساسی ترین ابعاد هوش معنوی است و سؤالات کلانی که انسانها نمی توانند با منطق وعقلانیت پاسخ دهند سعی میکند از طریق معنویت پاسخ مناسبی برای آنها پیدا کند.
محدودیت ها
هر پژوهشی با هر شیوه تحقیقی ناگزیر از محدودیت‌هایی است در پژوهش پیش رو همانند تمامی پژوهش‌ها محقق با محدودیت‌هایی مواجه بوده که در ذیل به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.
– با توجه به این که داده های پژوهش حاضر از طریق خود- گزارش گرد آوری شده و به گزارش های افراد شرکت کننده در پژوهش تکیه شده نه بر رفتارهای واقعی آنها، از طرف دیگر اطلاعات حاصل از خود گزارشی ها همیشه ممکن است تحت تأثیر سوگیری قرار گرفته و شرکت کنندگان در پژوهش، اعمال و رفتارهای واقعی خود را گزارش ندهند.
– جامعۀ آماری محدود به دانش آموزان دبیرستانی میباشد. وتعمیم آن به سایر گرههای سنی بهتر است با احتیاط انجام گیرد.
– مهم ترین محدودیت این پژوهش استفاده از روش همبستگی است، چون روابط کشف شده را نمیتوان به عنوان روابط علی فرض کرد. شاید این روابط ناشی از اثر سایر متغییر ها باشد.
– عدم علاقه به همکاری از سوی دانش آموزان جهت تکمیل پرسشنامه‌ها
پیشنهادهای پژوهش

انجام پژوهش‌هایی در ادامه تحقیق پیش رو با روش‌های تحقیق متفاوت جهت کشف علت‌های نتایج به دست آمده و بسط پژوهش‌ها به موارد مطالعاتی آینده

پیشنهاد میشود در پژوهش های آتی به جنبه های شناختی – هیجانی هوش معنوی و رابطه آن با مؤلفههای تفکر انتقادی پرداخته شود.

پیشنهاد می شود پژوهشی مشابه بر روی سنین بالاتر صورت بگیرد و با نتایج به دست آمده از این پژوهش مقایسه شود.

واکاوی مفهومی هوش معنوی، تلاش در جهت مفهوم سازی، طبقه بندی و تدوین نظریه به منظور انسجام دادن به ادبیات نظری مفهوم از اساسی ترین نیازهای پژوهشی آینده است.
تبیین دلایل پژوهش حاضر از طریق تعمیق و باز آزمایی پژوهش

پیشنهاد می گردد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﮑﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
با توجه به تأثیر عمیق ایمان حقیقی و هوش متعال در رشد و پیشرفت همه جانبه دانش آموزان پیشنهاد میشود مؤلفه های هوش معنوی مورد توجه برنامه ریزان درسی قرار گیرد.
ایجاد پژوهش درباره متغیرهایی که روابط شان با یکدیگر معنادار نبوده است.

کتابنامه
– احمدی، سید جعفر ،کجباف، محمد باقر (١٣٨٧) . بررسی نگرش معنوی دا نشجویان دا نشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ، شماره٤٤ ، ۲۲-۲۲
– احمدی، سعید( ۱۳۹۱) . منبع کنترل و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه شهر یزد پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
– احمدی ، جعفر (۱۳٨٨) . از موج به اوج ؛ بحثی پیرامون هوش معنوی و معنی داری زندگی ، همایش ملی معنی داری زندگی ، شماره۲،ص۲۱-۲٥.
– اطهری، زینب السادات (1386)،کاربست تفکر انتقادی در ارزیابی منابع اینترنتی، رشد تکنولوژی آموزشی، شمارۀ 4،صص 29-27.
– انصاری، خواجه عبدلله.(قرن 5 ق). رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری(جلد1،صد میدان). (تصحیح محمد سرور مولایی،1377). تهران:پیام محراب
– اسلاوین ، رابرت ، ای.(1385). روانشناسی تربیتی (نظریه وکاربست) ،ترجمه: یحیی سید محمدی تهران :نشر روان.
– برخورداری،م ؛ جلال منش،س؛محمدی،م؛(1388).” رابطۀ بین گرایش به تفکر انتقادی وعزت نفس در دانشجویان پرستاری ” مجله آموزش پزشکی ، 9(1)، 13-18.
– باقری، فریبرز؛ اکبری زاده، فاطمه؛ وحاتمی، حمیدرضا(1390). رابطه بین هوش معنوی و شادکامی ومتغییرهای دموکراتیک در پرستاران بیمارستان فاطمه الزهرا(س) وبنت الهدی شهرستان بوشهر. فصلنامه طب جنوب،14(4) 263-256.
– بدیع،علی؛ الهام، سواری ؛ باقری دشت بزرگ،نجمه؛ و لطیفی زادگان، وحیده(1390).هوش معنوی ورابطه آن با جایگاه مهار.خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی روانشناسی،دین و فرهنگ، تهران.
– برزنونی، محمد علی(1379)، “معنویت ؛ نیاز پایای انسان ورمز ماندگاری جوامع انسانی “، معنویت در مکتب امیرالمومنین ، مجموعه مصاحبه ها ، سخنرانی ها ومقالات،تهران،مرکز آموزش وپژوهش علوم انسانی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه امام حسین ،(ع).
– بیابانگرد، اسماعیل(1384). روش های افزایش عزت نفس در کودکان ونوجوانان ، تهران : انتشارات انجمن اولیا ومربیان.
– بیجوند، فرامرز؛محمودنیا، علی رضا؛ (1392)، تبیین راهکارهای پرورش مهارتهای تفکر انتقادی؛ زمینه ای یرای تحول یادگیری فراگیران، فصلنامه ” مبانی فلسفی تحوّل در نظام آموزش وپرورش ایران” دانشگاه فردوسی مشهد.
– بختیار نصر آبادی ،حسنعلی؛ عزیزی ملایری ،کیومرث(87).”برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه چالش ها و چشم اندازها “نشریه علمی پژوهشی، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ،شماره ، ۲۲دانشگاه تربیت معلم .
– تمنایی فر،محمد رضا؛ گندمی، زینب(۱۳۹٠). رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان، فصلنامه راهبردهای آموزش ٤٠(۱): ۱۹- ٥ ۱
– توحیدی ، حمید(1384) . بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. طرح تحقیقاتی آموزش وپرورش منطقه 4 تبریز.
– ثمری، علی‌اکبر و طهماسبی، فهیمه(1386). بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصلنامه اصول بهداشت روانی. پاییز و زمستان 1386، شماره 35،36
– جامی، عبدالرحمن،( 1380)، نقد الفصوص فی شرح نقش الفصوص، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
– جهانی، جعفر،(1380). نقد و بررسی مبانی و بررسی فلسفی الگوی آموزشی تفکر انتقادی لیپمن، رسالۀ دکتری ، دانشگاه تهران.
– چاری ،حسین،ذاکری ،مسعود(١٣٨۹).تاثیر زمینه های تحصیلی دانشگاهی ،علوم دینی و هنری به هوش معنوی، کوششی در راستای روا سازی وپایایی سنجی مقیاس هوش معنوی ، فصلنامه اندازه گیری تربیتی.
– حمیدی،فریده، صداقت،حسین(۱۳۹۱). بررسی مقایسه ای هوش معنوی در دانش آموزان دبیرستان، مجله زن در فرهنگ هنر،دوره ی٤ شماره ی ٤، زمستان۱391: ۷٥-٨٨
– حسینی، سید ابوالقاسم (1380).اصول بهداشت روانی ، بررسی مقدماتی اصول بهداشت روانی، رواندرمانی و برنامه ریزی در مکتب اسلام، چاپ سوم ، انتشارات آستان قدس رضوی.
– حسینیان ، سیمین ، شعاع کاظمی ، مهر انگیز ، وچابکی نژاد، زهرا (1390) . بررسی رابطه هوش معنوی با هوش هیجانی در بین دختران دانشجوی دانشگاه الزهرا (س) . فصلنامه فرهنگی – دفاعی زنان و خانواده ،5 (17)، 7-27.
– حقیق، رامش (1391). هوش معنوی در کسب و کار، تهران ، انتشارات مهرجرد، چاپ اول.
– خاکی، غلامرضا(1387). روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی ،تهران، وزارت فرهنگ وآموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور، کانون فرهنگی انتشارات درایت.
– خدایاری فرد، محمد، و پرند ، اکرم (1388). ارزیابی وآزمونگری روانشناختی. مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
– خلخالی، علی؛ صدوقی، میترا(1387) «تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان»، مجله مدیریت شمارۀ78.
– خلیلی، حسین. (1378). تبیین اعتماد ، اعتبار وهنجار نمرات آزمون مهارت های تفکر کالیفرنیا فرم ب پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران :دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1378.
– دودانگه، محمد(1376). بررسی رابطه بین اضطراب، منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر شهرستان قزوین در سال تحصیلی 75-76. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.
– رجایی، علیرضا؛ (1389). هوش معنوی دیدگاه ها وچالش ها، پژوهشنامۀ تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شمارۀ بیست ودوم، صص45-21.
– رشاد، علی اکبر(1387)؛ “معنا منهای معنا ” کتاب نقد ، ش 46.
– رشیدی، طیبه (1386). بررسی رابطه میان مهارت های تفکر انتقادی با میزان استفاده از روش های تدریس تعاملی دبیران دبیرستان شهر اسلام آباد غرب تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی
– رودگر، محمد جواد (1387)؛ “تجدید دین به معنویت در جریان های معنوی نو پدید”، کتاب نفد،ش46.

– رئیسی،مرضیه؛ احمری طهران ،هدی؛ حیدری، سعیده (۱۳۹۲). ارتباط هوش معنوی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ،تابستان٤۳۱، ۱۳۹۲.
– رقیب، م، سیادت،آ(2009)، ارزیابی نقش هوش معنوی در معنای زندگی. اصفهان دانشکده مدیریت، پایان ارشد دانشگاه اصفهان.
– زکی، محمد علی .

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، هوش معنوی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد نیروی دریایی، ساختار اجتماعی، تفكر انتقادی