دانلود پایان نامه درمورد هوش معنوی، تفکر انتقادی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

حمیدی(١٣٩١) به بررسی موضوعی با عنوان بررسی مقایسه ای هوش معنوی دانش آموزان دوره متوسطه براساس جنسیت و پایهی تحصیلی شهر کرمان پرداخت. نتایج با توجه به مقادیر به دست آمده از آزمون t نشان داد که هوش معنوی دانش آموزان دوره متوسطهی شرکت کننده در آزمون به تفکیک جنسیت، تفاوت معنا داری ندارد. همچنین تفاوت میانگین ها در پایه های مختلف تحصیلی نیز علیرغم رشد صعودی نمرات در پایه های بالاتر تحصیلی، معنا دار نبود.
– قندی، پرستو(1391) پژوهشی به منظور بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی انجام داده است. طرح پژوهشی غیر آزمایشی و از نوع همبستگی است. نمونه مورد بررسی شامل 380 دانشجوی سال اول دانشگاه تهران می باشد.که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه هوش معنوی کینگ، و هوش هیجانی شوت، استفاده شده است. ومعدل نیمسال 90-91 دانشجویان به عنوان ملاک پیشرفت در نظر گرفته شده، نتایج پژوهش نشان میدهد که پیشرفت تحصیلی با کلیه مؤلفه های هوش معنوی رابطه معناداری دارد.
– باقری، احمدی زاده، و حاتمی (1390) ارتباط بین هوش معنوی و شادکامی (که باید گفت همان بهزیستی ذهنی است) را بررسی کرده اند. آن ها بین هوش معنوی و شادکامی در یک نمونه 125نفری از پرستاران بیمارستان فاطمه زهرا (س) و انستیتو بنت الهدی بوشهر همبستگی مثبت یافتند. بین مؤ لفه های مختلف هوش معنوی، یعنی تعالی، خود آگاهی، تجارب معنوی، و شکیبائی، از یک سو و شادکامی از سوی دیگر همبستگی مثبت وجود داشت که بیش ترین همبستگی مربوط به تجارب معنوی و پس از آن به ترتیب مربوط به تعالی، خودآگاهی، و شکیبائی بود. آن ها نتیجه گرفتند که تقویت هوش معنوی می تواند سبب شادکامی های پایدارتری در پرستاران شود.
– مرعشی (1390) به بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر مؤلفه های بهزیستی روان شناختی، اضطراب وجودی پرداخته است. جامعه آماری شامل دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده نفت اهواز در سال تحصیلی 89-90 بود. از میان دانشجویان 112 نفر به طور تصادفی انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو بخش مساوی آزمایش وگواه گمارده شدند. این تحقیق یک پژوهش آزمایشی میدانی- حقیقی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. نتایج تحلیل واریانس ها چند متغیری بیان گر افزایش معنی دار تمام مؤلفه های بهزیستی روان شناختی و هوش معنوی، و کاهش اضطراب وجودی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه است.
– فراهنگ پور، و همکاران (١٣٩٠)پژوهشی با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و عزت نفس دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آن ها انجام داده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغیر های هوش معنوی با عزت نفس دانش آموزان و هم چنین بین هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه آماری معنی دار و مستقیم وجوددارد. هوش معنوی دختران و پسران یکسان است. عزت نفس دختران بیش تر از پسران می باشد و پیشرفت پسران بیشتر از دختران است.
– شعبانی و همکاران (1390) تأثیر تعدیل کننده جنسیت بر پیوند هوش های معنوی و هیجانی با بهداشت روانی بین نوجوانان را مورد بررسی قرار داده اند. آن ها این سؤال را مطرح کرده اند که آیا هوش معنوی و هوش هیجانی می تواند به عنوان یک پیش بینی برای سلامت روان در نظر گرفته شود. همچنین محققان در این مطالعه اثرات تعدیل کننده جنس را روی پیوند بین هوش های معنوی و هیجانی با سلامت روانی در میان دانش آموزان دبیرستان کاوش می کردند. از دو جنس گروه نمونه ای 247 از دانش آموزان گرگانی انتخاب شدند. نتایج نشان دادند که سلامت روانی می تواند تحت تاثیر هوش معنوی و هوش هیجانی قرار بگیرند. در مجموع، اثر تعدیل کننده جنس روی رابطه هوش هیجانی، هوش معنوی با سلامت روانی دیده شد.
– وحدت (1390) تحقیقی با عنوان ” رابطه بین گرایش تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه ارومیه” انجام داده است . این مطالعه، پیمایشی از نوع همبستگی بر روی 355 دانش آموز متوسطه انجام شد. ابزار گردآوری دادهها آزمون گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا بوده میانگین وانحراف استاندارد نمره کل تفکرانتقادی در دانش آموزان09/34≠60/289 بود. به طوری که حداقل میزان گرایش تفکر انتقادی دانش آموزان مورد مطالعه برابر با 190 و حداکثر 398 می باشد. نتایج نشان می دهد بین گرایش به تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی بر حسب جنسیت، نوع مدرسه، رشته تحصیلی و پایه تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد.
– گودرزی(١٣٩٠) در مطالعه خود، اثر بخشی تعاملی هوش معنوی و آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که هوش معنوی وآموزش مهارت های زندگی، هر یک به طور جداگانه منجر به بهبود سلامت روانی و مؤلفه های آن در دانشجویان گروه آزمایش شده، اما در تعامل با هم اثر هوش معنوی با بکارگیری انطباقی اطلاعات معنوی فرآیندهای را به جریان می اندازد که توانایی افراد را برای خلق وسایل یا راهکارهایی بی همتا برای حل مساله، استدلال انتزاعی و مقابله با مشکلات زندگی روزانه، افزایش داده و از سوی دیگر آموزش مهارت های زندگی نیز با ایجاد شرایط مناسب(آموزش و تمرین کافی)، فرصت های لازم را به افراد برای یادگیری مهارت های ضروری جهت برخورد کارآمد با مشکلات زندگی، خلق راهکار های خلاقانه برای مقابله با این مشکلات و مقابله با هیجانات منفی حاصل از آن ارائه می دهد.
– کلاته جعفر آبادی، طاهره؛ عبدلی، افسانه (1389) تحقیقی با عنوان روند تفکر انتقادی در دانشجویان فردوسی مشهد انجام دادند. این پژوهش از نوع پیمایشی، برای تعیین میزان تفکر انتقادی دانشجویان سال اول وسال چهارم انجام شده است.افراد نمونه در این پژوهش 144 نفر دانشجوی، کارشناسی سال اول وسال چهارم شده است. یافته های پژوهش نشان دهند که بین میانگین نمرات تفکر انتقادی دانشجویان سال اول وسال چهارم تفاوت معناداری وجود دارد؛ومیانگین کلی نمرات تفکر انتقادی دانشجویان سال اول وچهارم در حد ضعیف ارزیابی شده است. یافته ها نشان میدهد، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات تفکر انتقادی دانشجویان رشتههای علوم انسانی وسایر رشته های در کلیه حیطهها تغییر مشاهده نشد.
– میر مولایی و همکاران (١٣٨٩)در مطالعه ی تحت عنوان “مقایسه ی تفکر انتقادی دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته مامایی دانشگاه های علوم پزشکی تهران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که روشهای آموزش فعلی قادر به افزایش سطح تفکر انتقادی در دانشجویان نیست و بکارگیری روش های آموزش نوین و راهکارهای یادگیری فعال لازم است.
– برخوداری و همکاران به بررسی ارتباط گرایش به تفکر انتقادی وعزت نفس در دانشجویان پرستاری در شهر یزد پرداختند که یافته های آن نشان می دهد دانش آموزان با عزت نفس بالاتر از گرایش به تفکر انتقادی مطلوب تری برخوردار و ارتباط مستقیم و مثبتی بین این دو ویژگی وجود داشت.(برخورداری 1388).
– در مطالعه قریب و همکاران(1388) 60 دانشجوي كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي- درماني شاغل به تحصيل در دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در اين پژوهش، در دو گروه مشاركت داشتند كه از اين تعداد 31 دانشجو در ترم اول و 29 دانشجو در ترم آخر شاغل به تحصيل بودند. ميانگين و انحراف معيار سن دانشجويان ترم اول 11/1±81/18 با حداقل 18 و حداكثر 23 سال، و در دانشجويان ترم آخر 29/3 ± 21/22 با حداقل 20 و حداكثر 38 سال بود. ميانگين و انحراف معيار معدل ديپلم دانشجويان ترم اول 48/1± 15/18 در دانشجويان ترم آخر 08/1±04/18و میانگین و انحراف معیار معدل ترم قبل دانشجويان ترم آخر 07/1±03/17بود. از نظر توزيع جنسي دانشجويان، در ترم اول 26 نفر مؤنث(9/83) و ترم آخر 21(4/72) نفر بودند. يافته هاي اين پژوهش نشان داد ميانگين نمره كل مهارت تفكر انتقادي در دانشجويان ترم اول و ترم آخر در حدود هنجار مي باشد. ميانگين نمرات دو گروه با استفاده از آزمون t-test مقایسه گردید که تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.
– رقیب وسیادت(1388) در پژوهشی با عنوان بررسی نقش و جایگاه هوش معنوی در معناداری زندگی به این نتیجه رسیدند که هوش معنوی کاربرد منطقی مهارتهای معنوی در جهت حل مسائل و مشکلات زندگی روزانه و فرآیند دستیابی به اهداف والای انسانی است (منطقی بودن مؤمنین وکاربرد دین و اجرای مناسک دینی نظیر روزه داری در بهبود روابط ومشکلات دنیا). آنها دریافتند که هوش معنوی اساس اعتقادات، ارزشها، اعمال و ساختار زندگی معنا دار است.
– خلخالی، علی؛ صدوقی، میترا(1387) پژوهشی با عنوان “تأثیرآموزش تفکر انتقادی برپیشرفت تحصیلی دانشجویان” انجام داده اند. این پژوهش با توجه به موضوع وهدف، ازنوع تحقیقات کاربردی و برحسب گرد آوری داده ها، ازنوع تحقیقات تجربی است. برای همگن ساختن آزمودنیها از طرح پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعۀ تحقیق، دانشجویان مشروط (دانشجویانی که معدل ترمی کمتر از 12 کسب کرده اند) در مقطع کارشناسی در رشته های مختلف علوم زیستی وانسانی مشغول به تحصیل می باشند هستند. پس از اجرای پیش آزمون، پس آزمون، نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بین آموزش تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی داری وجود دارد ودر میزان تأثیر آموزش تفکر انتقادی برپیشرفت تحصیلی دانشجویان تفاوت معنا داری ملاحظه نشده است.
– پژوهش های آموزشی نشان داده است که بر مبنای مهارتهای تفکر انتقادی، می توان مقدار میانگین نمرات سالیانه (بهرنز،1996؛ تاب 1997؛ واتسون وگلیزر، 1980)، نمرات دروس (واتسون وگلیزر،1980؛ ویلسون و واگنر،1987)، پیشرفت وموفقیت تحصیلی دانشجویان ودانش آموختگان (گاریت و والف ، 1978 ؛ به نقل از علیوندی وفا ، 1385)، با نمرات آزمون ورود به دانشگاه ونمرات تفکر انتقادی دانشجویان (اطهری،1386) را پیش بینی کرد.
– رشیدی(1386) در پایان نامه ارشد به بررسی مهارتهای رابطه تفکر انتقادی با میزان استفاده از روش های تدریس تعاملی دبیران دبیرستان شهر اسلام آبادغرب پرداخته است. در این پژوهش فرضیه ها بدین نکته اشاره داشتند که بین مهارت های تفکر انتقادی دبیران و روش تدریس تعاملی آن ها را بطهی معنا داری وجود دارد. جامعه آماری، کلیه دبیران زن و مرد دبیرستان های اسلام آباد غرب در سال 86-85 بوده اند. بدین ترتیب نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام پذیرفت و 100 نفر از دبیران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون مهارت های تفکر انتقادی واتسون و چک لیست محقق ساخته بوده است. پس از بررسی انجام شده رابطه معناداری بین تفکر انتقادی و روش های تدوین تعاملی به دست آمد.
– صمدی(1386) در پژوهش خود تحت عنوان تأثیر روش های تربیتی و خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی به این نتیجه رسید که بین روش های تربیتی والدین و راهبرد های خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی به این نتیجه رسید که بین روش های تربیتی والدین و راهبردهای خود تنظیمی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد.
– شکری، کدیور، فرزاد و سنگری (١٣٨٥) در تحقیقی با عنوان ” نقش صفات شخصیت و رویکردهای یادگیری در پیشرفت تحصیلی و رویکردهای یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان” انجام دادند. هدف این تحقیق بررسی نقش صفات شخصیت و رویکردهای یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. با استفاده از تحلیل مسیر، صفات شخصیت، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده بر پذیرش، وظیفه شناسی و سازگاری بر رویکرد یادگیری عمیق ،اثر مثبت معناداری دارند. در مجموع نتایج پژوهش حاضر مؤید آن است که در مطالعهی پیشرفت تحصیلی عوامل درون فردی صفات شخصیت و رویکردهای یادگیری نکتهای حائز اهمیت است.
– احمدی وکجباف(١٣٨٤) به منظور سنجش تجربیات معنوی، مذهبی و عرفانی، همچنین بررسی ارتباط بین معنا یابی، سلامت روان و تجربیات معنوی در گروهای مختلف جامعه اقدام به طراحی و ساخت ابزاری معتبر بنام تجربه معنوی نمودند، آن ها شش مؤلفه از جمله معنا داری زندگی، تأثیر ارتباط معنا داری وجود دارد. به عبارتی زنان نسبت به مردان از نگرش معنوی بالاتری برخوردارند. همچنین بین

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، تفکر انتقادی، هوش معنوی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تفکر انتقادی، یشرفت تحصیلی، هوش معنوی، پیشرفت تحصیلی