دانلود پایان نامه درمورد نیروی انسانی، تامین کننده، زیست محیطی، بهبود کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

جزو این دسته طبقه بندی میشوند.
1-5-5. آموزش کیفیت
هزینههایی که از ابتدا صرف شده و هزینه تداوم آموزشهای مرتبط با کیفیت برای تمامی بخشهای سازمان که به نوعی بر کیفیت محصول تحویل شده به مشتری موثر هستند. برنامههای آموزش کیفیت بر ارزش عملکرد کیفیت و نقش هر بخش در کسب موفقیتهای مربوط به خود تاکید میکند.
1-5-6. بهبود کیفیت
هزینههای صرف شده برای توسعه و ایجاد برنامههای گسترده بهبود کیفیت در سطح سازمان که برای ارتقا سطح آگاهی کارکنان از فرصتهای بهبود و فراهم کردن فرصتهای منحصر به فرد مشارکت و همکاری طراحی میشود.
1-5-7. ممیزیهای سیستم کیفیت
هزینه ممیزیهای انجام شده برای مشاهده و ارزیابی اثربخشی کلی رویهها و سیستم مدیریت کیفیت. اغلب اوقات این فرآیند توسط یک تیم مدیریتی از شرکت انجام میشود. ممیزی محصول یک هزینه ارزیابی محسوب میشود.
1-6. سایر هزینههای پیشگیری
شامل کلیه هزینههای مرتبط به سیستم کیفیت، که تاکنون پوشش داده نشدهاند و مشخصا برای جلوگیری از کیفیت ضعیف محصول یا خدمات صرف میشوند.
2. هزینههای ارزیابی و آزمایش
هزینههای مرتبط با اندازهگیری، بازرسی یا ممیزی محصولات یا خدمات به منظور حصول اطمینان از تطابق با استانداردهای کیفی و نیازمندیهای عملکردی.
2-1. هزینههای بازرسی و آزمایش خرید
هزینههای بازرسی و آزمایش خرید را به صورت کلی میتوان به عنوان هزینههای صرف شده برای بازرسی/ آزمون اقلام خریداری شده یا خدمات، برای تعیین قابلیت پذیرش آنها برای استفاده در نظر گرفت. این فعالیت ها میتواند به عنوان بخشی از فعالیت بازرسی، دریافت یا به عنوان بازرسی در محل تامین کننده، مد نظر قرار گیرد.
2-1-1. بازرسیها و آزمونهای اقلام دریافتی یا ورودی
شامل کلیه هزینههای بازرسی/ آزمون معمول برای مواد خریداری شده، محصولات و خدمات. این هزینهها معرف یک خط مبنا برای هزینه ارزیابی محصولات خریداری شده به عنوان یک قسمت مداوم بخش بازرسی دریافت میباشد.
2-1-2. تجهیزات اندازهگیری
هزینه تامین (شامل هزینههای استهلاک یا هزینههای مصرفی، کالیبراسیون و نگهداری و تعمیرات و تجهیزات اندازهگیری و ابزارآلات و سنجههایی که برای بازرسی اقلام خریداری شده، مورد استفاده قرار میگیرند.
2-1-3. بررسی صلاحیت محصولات تامینکننده
هزینههای اضافی بازرسی یا آزمون (شامل هزینههای آزمون زیست محیطی) که به صورت دورهای برای بررسی کیفیت محصولات خریداری شده صرف میشود. این هزینهها معمولا یکبار در سال اتفاق میافتد، با این وجود ممکن است در موقعیتهای مختلف تولید که در طول یکسال به وجود میآید تکرار شوند. کاربردهای معمول این قبیل هزینهها به شرح زیر هستند:
الف. بازرسی اولین کالا (شامل بازرسی تفصیلی و آزمونهای مخرب) بر روی نمونهای از مجموعههای مواد و خدمات جدیدی که به تازگی توسط تامین کننده عرضه شدهاند.
ب. بازرسی اولین کالا برای دومین و سومین منبع که قبلا تعیین صلاحیت شدهاند از اجزای کلیدی محصول نهایی.
ج. بازرسی اولین کالا از اولین محموله کالایی که برای فروش ارسال میشوند.
2-1-4. بازرسی منابع و برنامههای کنترل
تمامی هزینههایی که شرکت برای انجام فعالیتهای ذکر شده در بند 2-1-1 و 2-1-3 در محل شرکت تامین کننده و یا یک آزمایشگاه مستقل متحمل میشود. این قسمت معمولا تمامی هزینههای بازرسی انجام شده برای محمولههایی که مستقیما از محل تامینکننده به محل مشتری، دفاتر فروش یا گارگاههای نصب، حمل میشوند را پوشش میدهد.
2-2. هزینههای ارزیابی عملیاتها (خدمات یا ساخت)
به طور کلی هزینههای ارزیابی عملیاتها شامل کلیه هزینههای بازرسی، آزمون یا ممیزی است که شرکت برای تضمین و اطمینان از قابل پذیرش بودن محصول یا خدمات و حرکت از یک مرحله به مرحله بعدی در طول کل فرآیند تولید یا خدمات (از ابتدا تا زمان تحویل محصول) بایستی متحمل شود. هر جایی که از دست دادن مواد یا محصولات، بخشی از فعالیت ارزیابی محسوب شود، مانند قطعاتی که برای تنظیم دستگاه استفاده میشوند یا انجام آزمونهای مخرب، هزینههای مربوطه بایستی ثبت و محاسبه شوند.

2-2-1. ممیزیها، آزمونها، بازرسیها و سایر عملیاتهای برنامهریزی شده
هزینههای مربوط به تمامی بازرسیها، آزمونها و ممیزیهای برنامهریزی شده که سرتاسر فرآیند تولید در قسمت مشخصی از فرآیند بر روی محصول یا خدمت صرف میشود. هزینههای بازرسی و آزمون نهایی محصولات نیز در همین قسمت محاسبه و ثبت میگردد. هزینههای مربوط به استفاده از نمونه محصولات، برای آزمونهای مخرب نیز در همین قسمت تعیین میگردد. این بخش خط مبنای هزینه ارزیابی عملیاتها میباشد. این قسمت شامل هزینههای رفع نقص، بازکاری، تعمیر یا مرتب کردن انباشتههای رد شده نمیباشد، این هزینه ها عموما به عنوان هزینههای خطا مد نظر قرار میگیرند.
2-2-1-1. نیروی انسانی بازرسیکننده
کاری که توسط افرادی مستقل از بازرسین، در هنگام ارزیابی فرآیند انجام میشود. این فعالیت معمولا جزیی از وظایف کارکنان بخش تولید محسوب میشود.
2-2-1-2. ممیزیهای کیفیت محصول/ خدمات
هزینههای پرسنلی صرف شده برای انجام ممیزی کیفیت محصول در حین فرآیند یا محصولات/ خدمات نهایی.
2-2-1-3. موادی که تحت بازرسی و آزمون قرار میگیرند
موادی که در هنگام انجام فعالیت کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گرفته و یا از بین میروند به عنوان مثال میتوان به بازرسی، به همراه شکافتن محصول، تست سقوط، تحت ولتاژ بالا قرار دادن یا آزمون عمر محصول اشاره نمود.

2-2-2. بازرسیها و آزمونهای مربوط به تنظیم (کردن)
کلیه هزینههای تنظیمات/ بازرسیها و آزمونهای اولین قطعه که برای کسب اطمینان از تنظیم مناسب ابزار و ماشینآلات برای تولید محصولات قابل پذیرش قبل از شروع به تولید هر انباشته صرف میشود، یا هزینههای مربوط به کسب اطمینان از قابل پذیرش بودن تجهیزات بازرسی و اندازهگیری برای آغاز یک روز جدید، شیفت کاری جدید یا دورههای زمانی دیگر.
2-2-3. آزمونهای خاص
کلیه هزینههای غیر معمول بازرسی و آزمون که بر اساس طرح ارزیابی محصول بر روی محصول ساخته شده صرف میشود. معمولا این هزینهها شامل نمونهگیریهای سالانه یا هر شش ماه یکبار از محصولات حساس برای انجام ارزیابیهای کاملتر و تفضیلیتر جهت کسب اطمینان از تداوم انطباق آن با نیازمندی حساس و مهم زیست محیطی میباشد.
2-2-4. سنجش کنترل فرآیند
هزینه تمامی سنجشهای برنامهریزی شده برای حصول اطمینان از تطابق تجهیزات کنترلی محصول یا خدمات با استانداردهای از پیش تعیین شده در خط تولید یا هنگام ارائه خدمات و هنگام دریافت مواد ورودی. مشتمل بر کلیه هزینههایی که صرف تداوم نتایج قابل قبول میگردد.
2-2-5. حمایت و پشتیبانی از طریق انجام فعالیتهای آزمایشگاهی
هزینه مربوط به تمامی آزمونهای آزمایشگاهی که بایستی برای حمایت و پشتیبانی از طرحهای ارزیابی محصول یا خدمات انجام شود.

2-2-6. تجهیزات اندازهگیری (بازرسی و آزمون)
از آنجایی که تجهیزات مورد نیاز اندازهگیری یا کنترل فرآیند به عنوان بخشی از فعالیتهای ارزیابی محسوب میشوند، بنابراین هزینههای مربوط به تهیه و تدارک (شامل هزینه استهلاک یا هزینه مصرف)، کالیبراسیون و نگهداری و تعمیرات آنها نیز در همین قسمت محاسبه و ثبت میشود. کنترل این تجهیزات تضمین کننده صحت نتایج به دست آمده بوده، و بدون انجام این کنترلها موثر بودن برنامههای ارزیابی در معرض خطر قرار میگیرد.
2-2-6-1. حدود مجاز استهلاک
مقدار کل استهلاک مجاز برای تمامی تجهیزات بازرسی و آزمایش تخصیص داده شده.
2-2-6-2. هزینههای تامین تجهیزات اندازهگیری
هزینههای ساخت یا تامین تمامی تجهیزات بازرسی و آزمایش سنجهها که هنوز تخصیص داده نشدهاند.
2-2-6-3. نیروی انسانی مورد نیاز برای کالیبراسیون و نگهداری
هزینه کلیه فعالیتهای بازرسی، کالیبراسیون، نگهداری و کنترل مربوط به تجهیزات و وسایل بازرسی و آزمایش و سنجهها که برای ارزیابی فرآیندها، محصولات یا خدمات به منظور اطمینان از انطباق با نیازمندیها، صرف میشوند.
2-2-7. اخذ تایید و گواهینامه از سازمانهای بیرونی
هزینه تمامی گواهینامهها و تاییدیههای مورد نیاز از سازمانهای بیرونی، از جمله آزمایشگاههای تعیین شده توسط پذیرهنویسان، ASTM و یا نماینده تعیین شده توسط دولت. شامل هزینههای تهیه نمونه اولیه، ارسال هر گونه هزینههای ارتباطی جهت دستیابی به تایید نهایی، شامل هزینههای ارتباط با مشتری میگردد.
2-3. هزینههای بازرسی و آزمایش خارجی
هر وقت که لازم باشد محصول قبل از تحویل رسمی به مشتری، در کارگاه راه اندازی، نصب یا کنترل شود، هزینههای بازرسی و آزمایش خارجی محاسبه میشوند. این هزینه همچنین هنگامی که احتیاج به آزمایش کردن محصول یا خدمات جدید در محل کارگاه باشد، محاسبه و ثبت میشوند.
2-3-1. ارزیابی عملکرد در محل کارگاه
هزینه تمامی ارزیابیهای برنامهریزی شده (شامل بازرسیها، آزمونها، ممیزیها و سایر فعالیتهای پشتیبان ارزیابی) که در محل کارگاه برای نصب/ تحویل محصولات بزرگ و پیچیده یا اجرای خدمات پشتیبانی صرف میشود (به عنوان مثال تعمیرات یا راهاندازی مجدد).
2-3-2. ارزیابیهای خاص از محصول
شامل آزمونهای طول عمر، قابلیت اطمینان و محیطی که بر روی واحدهای تولید شده از محصول انجام میشود.
2-3-3. ارزیابی انبار کارگاه و قطعات یدکی
شامل هزینه انجام ارزیابی از انبار کارگاه، به واسطه تغییرات مهندسی اعمال شده و مدت زمان نگهداری محصول در انبار (نگهداری بیش از حد مجاز محصول در انبار) یا بررسی سایر مسائل و مشکلات مشکوک درباره محصولات.
2-4. بازنگری دادههای بازرسی و آزمون
هزینههای مربوط به بازنگری دادههای بازرسی و آزمون قبل از صدور اجازه ارسال و حمل محصول، از جمله تعیین اینکه آیا نیازمندیهای محصول تامین شده است یا خیر.
2-5. ارزیابیهای متنوع از کیفیت
هزینههای مربوط به ارزیابی و کنترلهای دورهای از مکانها و محیطهایی که به نوعی محل حفظ و نگهداری و ارائه خدمات پشتیبانی برای محصولات میباشند جهت حصول اطمینان از تداوم شرایط مناسب جهت نگهداری ایمن از محصولات مورد نظر. از جمله این محیطها، انبارها، محلهای بستهبندی و حمل میباشند.
3. هزینههای خطای داخلی
هزینههای حاصل از محصولات و خدماتی که با نیازمندیها یا خواستههای مشتری/ استفاده کننده انطباق ندارند. هزینههای خطای داخلی پیش از تحویل یا ارسال محصول یا ارائه خدمت به مشتری اتفاق میافتند.
3-1. هزینههای حاصل از خطا در طراحی محصول/ خدمت (داخلی)
هزینههای خطای طراحی، عموما به عنوان هزینههای برنامهریزی شدهای هستند که به واسطه صدور مدارک طراحی که دارای کفایت نیستند، جهت استفاده در تولید به وجود میآیند. این هزینهها، هزینههای مربوط به تغییرات درخواستی توسط مشتری (بهبود محصول) یا فعالیتهای طراحی مجدد و عمده (شامل ارتقا سطح کیفی محصول) که جزیی از طرحهای بازاریابی سازمان هستند را شامل نمیشوند.
3-1-1. اقدامات اصلاحی در طراحی
پس از صدور مدارک طراحی جهت استفاده در فرآیند تولید، کلیه هزینههایی که صرف جستجو و شناسایی و تعیین مشکلات و حل و فصل ریشهای آنها میگردد (بعضی از منابع این ردیف را جزو هزینههای پیشگیری محسوب مینمایند).

3-1-2. بازکاریهای حاصل از تغییرات طراحی
هزینه تمامی بازکاریها (شامل مواد، نیروی انسانی و سربار) که مشخصا به عنوان بخشی از فعالیتهای مربوط به حل مشکلات طراحی و موثر بودن طرح اجرا، مورد نیاز هستند.
3-1-3. دور ریزهای مربوط به تغییرات طراحی
هزینه تمامی دور ریزها (مواد، نیروی انسانی، و سربار) که مشخصا به عنوان بخشی از فعالیتهای مربوط به حل مشکلات طراحی و موثر بودن طرح اجرا، صرف میشوند.
3-1-4. هزینههای مربوط به تولید
تمامی هزینههایی که به واسطه عدم کفایت و کامل نبودن مدارک و مستندات طراحی، ایجاد میشوند.
3-2. هزینههای خطا در هنگام خرید
هزینههای مربوط به اقلام خریداری شده مردود.
3-2-1. هزینههای تعیین تکلیف مواد خریداری شده مردود
هزینههای تعیین تکلیف یا رتبهبندی اقلام ورودی رد شده، که شامل هزینه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حسابداران، مدیریت کیفیت، تامین کننده، قابلیت اطمینان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد کیفیت خدمات، تامین کننده، نیروی انسانی، رضایت مشتریان