دانلود پایان نامه درمورد نگهداشت وجه نقد، هیئت مدیره، حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

نقد شرکت تعیین می شود.
( دوربتز و گورنینگر 2007)39 با بررسی عوامل موثر بر منابع نقدی درنمونه جامع از 156 شرکت سوئیسی بین سال های 1995 و 2004به این نتیجه رسیدند که:
رابطه مثبت بین دوگانگی مدیر عامل و منابع نقدی شرکت ها و (2) رابطه غیر معنی داری بین اندازه هیئت مدیره و موجودی نقدی شرکت وجود دارد.
این است که، تفکیک مدیران ارشد شرکت از مدیران اجرایی منجر به نگهداشت بسیار بالتری از موجودی نقدی می شود و اندازه بزرگتر هیئت مدیره هیچ تاثیری برمنابع نقدی شرکت ندارد.
کوان، لی، و چو (2011)40 به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و سیاست نقدی شرکت های تحت کنترل خانوادها پرداخت. نویسنده نشان می دهد که حاکمیت شرکتی،با جدایی حقوق کنترل و حقوق جریان نقدی ،نسبت تعهد مستقیم مالکان در هیئت مدیره و هیئت مدیره مستقل از سیاستهای نقدی، تفاوتی بین شرکت های تحت کنترل خانواده وشرکت های غیر خانوادگی را نشان می دهد. نویسندگان همچنین دریافتند که جدایی کرسی حق کنترل وحق تصمیمگیری جریان نقدی به عنوان تفکیک مسئولیت، تاثیر قابل توجهی بر سیاست سطح موجودی پول نقد در شرکت ها دارد.
لاو و بلوک (2012)41 داده ها استاندارد اند پورز که از 500 شرکت جمع آوری شده و پایگاه داده ادگار بهبررسی اینکه آیا حضور و کنترل سرمایه گذاران و خانواده تاثیر قابل توجهی در سطح موجودی نقدی، و پیامدهای آن بر ارزش شرکت دارد انجام داده.
نویسنده نشان می دهد که سطح بسیار بالایی از ارتباط بین وجوه نقدی وشرکت های خانوادگی برقرار است. علاوه بر این، آن ها دریافتند اثر متقابل مثبت بین مدیریت بنیانگذار و موجودی نقدی بر ارزش شرکت وجود دارد و پیشنهاد میکند که حضور موسسان به عنوان مدیر به شرکت کمک میکند تا به منابع نقدی ارزانتری دسترسی داشته باشند.
گیل و ماتور (2011)42 با جمع آوری داده هایی از شرکت های خدمات کانادا از سال 2009 – 2011 متوجه شدندکه رشد فروش تاثیر مثبت بر نقدینگی شرکت ها می گذارد.
گیل و شاه (2012)43با نمونه برداری شرکت های کانادا 2009 – 2011 دریافتند که دوگانگی مدیر عامل و حجم هیئت مدیره بر موجودی نقدی شرکت تاثیر مثبت میگذارد. این یافته ها همچنین نشان می دهد که دوگانگیCEOو اندازه هیئت مدیره بر خالص سرمایه در گردش تاثیر منفی میگذارد.
درسال2008 چن و چانگ44 رابطه بین نگهداری پول نقد شرکت وحاکمیت شرکت هایی که دارای فرصتهای رشد وسرمایه گذاری هستند، را مورد بررسی قراردادند آن ها دریافتند که شرکت هایی با فرصتهای سرمایه گذاری زیاد، انگیزه بالاتری برای نگهداری پول نقد به منظور حفظ موقعیت رقابتیشان دارند. در شرکت های درحال رشد، اگر حاکمیت شرکتی قوی باشد،سهامداران سطوح بالای نگهداری پول نقد را می پذیرند. آن ها همچنین نشان دادند، اثرات حاکمیت شرکتی، در شرکت های جوانتر مهمتر هستند، در حالی که اثرات متغیرهای اقتصادی در شرکت هایی که در صنایع خاص فعالیت دارند وشرکت های باسابقه تری هستند، بیشتر است .
لفرت (2007)45با استفاده از داده هاي 4سال براي 160شركت به اين نتيجه رسيد كه افزايش درنسبت اعضاي غير موظف هيات مديره باعث افزايش ارزش شركت ميشود .زماني كه نسبت اعضاي غير موظف و اعضاي حرفه اي به طور جداگانه مورد تجزيه تحليل قرار ميگيرند تنها نسبت اعضاي غير موظف هيات مديره است كه ارزش شركت را تحت تاثير قرار مي دهد.
هارفورد و همكاران(2008)46با استفاده از نمونه ايشامل11645سال-شركت براي 1872شركت رابطةبين نگهداشت وجه نقد و ساختار حاكميت شركتي رامورد آزمون قرار دادند. نتايج نشان مي دهدشركت هاي با مالكيت داخلي بيشتر و درصد مالكيتنهادي بيشتر، نگهداشت وجه نقد بيشتري دارند،درحالي كه شركت هاي با كيفيت بالاتر حاكميت شركتيو هيأت مديره بزرگتر و مستقل تر نگهداشت وجه نقدكمتري دارند.
لي( 2009 )47با انتخاب نمونه اي شامل1061شركت در طول دور ه سال هاي 2001تا2005در پنج كشور آسيايي(مالزي، فيليپين، هند،سنگاپور و تايلند(بيان داشتند كه اگر هيأت مديرهآسه آننقش حاكميت شركتي را در كشورهايبازي كند، پيش بيني مي شود كه شركت هاي باساختارهاي مديريتي قويتر)درصد بيشتر اعضايغيرموظف هيأت مديره و…)، پس از كنترل سايرعوامل، نگهداشت وجه نقد كمتري داش ته باشند.تحليل ها با آزمون ارتباط بين نگهداشت وجه نقد،ساختار هيأت مديره و ساختار مالكيت مديريتي آغازشده است. بعد از كنترل ساير عوامل تعيين كنندةنگهداشت وجه نقد، نتيجه گيري شد كه شركت هاييبا سهم بيشتر مديران غير موظف در هيأت مديره،موقعيت هاي جداگانة مديرعامل و رئيس هيأت مديرهو هيأت مديره كوچكتر نگهداشت وجه نقد كمتريدارند.
گني و همكاران(2003)48در مطالعه خود رفتارموجودي وجه نقد در ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلستانرا بررسي نمودند و در مطالعه خود از داده هاي389شركت در طول دوره1983تا2000استفادهكردند. يافتههاي آن ها نشان داد ساختار قانوني كشورو ساختار مالكيت نقشي مهم در تعيين موجودي وجهنقد شركت ها ايفا ميكند. آن ها دريافتند كه درجهبالاتر محافظت از سهامداران، با ميزان پايينتر ماندهوجه نقد در ارتباط بوده، تمركز مالكيت نيز اثريمنفي بر مانده وجه نقد دارد.
ديتمار و همكاران(2003)49نمونهايشامل45كشور مختلف را در سال1998بررسي نمودند،نتايج آن ها نشان داد دركشورهايي كه حمايت از سهامداران ضعيف است،مانده وجه نقد به طور قابل توجهي بالاتر است.همچنين شواهد نشان داد كه در چنين كشورهاييساير عوامل تعيين كننده وجه نقد داراي اهميتكمتري است.
ازكان و ازكان(2004)50 به بررسي عوامل مؤثر برموجودينقد شركت ها براي نمونه اي از شركت هايانگليسي در طول دوره 1984 تا 1999 پرداختند. آن هابا استفاده از مدل رگرسيون مقطعي و نيز مدل نهاييوجه نقد پويا، بر اهميت مالكيت مديريت در بينساير ويژگيهاي حاكميت شركتي شامل ساختارهيأت مديره شركت تأكيد نمودند و بامتغيرهايي مانند ميزان مالكيت مديران نشان دادند كه به طورخاص مالكيت مديريت در شركت ها با مانده وجهنقد شركت رابطه با اهميتي دارد و در كل فرصتهايرشد، جريآن هاي نقدي و دارايي هاي نقدي، اهرممالي و بدهي بانكي عوامل مهمي در تعيين ميزانموجودي نقد شركت به شمار ميروند. اين پژوهشنشان ميدهد كه جريآن هاي نقدي و فرصتهاي رشدشركت ها آثار مثبتي بر موجودي نقد آن ها دارد.همچنين شواهد با اهميتي وجود دارد كه دارايي هايجاري، اهرم مالي وبدهي بانكي آثار منفي بر سطحوجه نقد دارند.

فريرا و ويللا)2004(51 عوامل مؤثر بر وجه نقد را درنمونه اي از شركت هاي كشورهاي اتحاديه اروپا ازسال 1987 تا 2000 بررسي نمودند. آن ها در پژوهشخود از سه روش رگرسيوني متفاوت شامل: 1) مدلرگرسيون سري زماني سالانه فاما و مكبث؛ 2)رگرسيون مقطعي تجمعي و 3) رگرسيون مقطعي بااستفاده از ميانگين متغيرها در سري زماني استفادهنمودند. نتايج آن ها نشان داد كه موجودي نقد به طورمثبتي تحت تأثير فرصتهاي سرمايهگذاري وجريان هاي نقدي و به طور منفي تحت تأثيرنقدشوندگي دارايي ها، اهرم مالي و اندازه قرار دارد.بدهي بانكي و موجودي نقد نيز با يكديگر رابطهدارند .

پيشينه داخلي:
رسائيان ،اميد و همكاران (1389) طي يك مقاله با عنوان تاثير مكانيزمهاي نظارتي درون سازماني حاكميت شركتي بر سطح نگهداشت وجه نقد ،اطلاعات ده ساله 129 شركت در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار داده اند و براي ازمون فرضيات از از رگرسيون چند متغيره با استفاده از داده هاي تركيبي به اين نتيجه دست يافتند كه بين درصد اعضا غير موظف هيات مديره و سطح نگه داشت وجه نقد رابطه منفي معناداري وجود دارد اما بين درصد سرمايه گذاران نهادي و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معني داري وجود ندارد.
قالیبافاصلورضایي(1386)باانتخاب 72 شرکتپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران ،بهبررسیتأثیرترکیبهیأتمدیرهبرعملکردشرکتپرداختند. نسبت – طیدورهزمانی1384-1382 ،اعضاغیرموظفدرهيأتمدیرهبهعنوانمتغیر مستقلمعیارترکیبهیأتمدیرهاستو براي عملکردشرکت ،بهعنوانمتغیروابستهازطریقمعیارهاینرخبازدهحقوقصاحبانسهام ، حاشیهسودخالص ،حاشیهسودناخالص،متوسطرشدفروشومتوسطرشدسودخالصاندازهگیریشدهاست . آزمونهانشانمیدهند كهبیننسبتاعضایغیروظفوهیچیکازمعیارهایعملکردرابطهمعناداریوجودندارد.
هادي هرمزي و سعيد علي احمدي (1390)طي تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش با حاكميت شركتي و تئوري سلسله مراتب تامين مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه در دوره سالهاي 1380 تا 1388 صورت گرفته بود به اين نتيجه رسيدند كه دوره تصدي مديريت ، اندازه شركت ،رشد شركت و جريان نقد آزاد با سرمايه در گردش رابطه معني دار وجود دارد و بين متغير هاي بدهي ،درصد مالكيت دولتي ،درصد مالكيت نهادي با سرمايه در گردش رابطه اي وجود ندارد .

فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق

مقدمه
دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی در صورتی میسرمی شود که با روش‌شناسی درست همراه باشد. منظور از روش، مجموعه ابزار و تدابیری است که حصول به هدف نهایی و مطلوب را آسان می‌سازد. هدف از انجام هر تحقیق، کشف واقعیت است. واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگی‌های اجزای موضوع تحقیق حاصل می شود. بنابراین، هر پژوهشگری پس از تعیین موضوع تحقیق باید به گزینش روش تحقیق بپردازد. روش تحقیق، پیروی از رویه‌های منظمی است که در جریان استفاده از شیوه‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. (سرمد و همکاران، 1384) این فصل به روش‌شناسی تحقیق، تعریف متغیرهای تحقیق، روش جمع‌آوری اطلاعات، جامعه آماری روش نمونه‌گیری، حجم نمونه و معرفی آزمون‌های مربوط اختصاص دارد.

روش و نوع تحقیق
در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه‌ی آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه‌های معتبر به واقعیت‌ها دست یافت. فرآیند تحقیق، فرآیندی است که طی آن محقق می‌کوشد با پردازش علمی و منظم درون داده‌ها، فرضیه‌های خود را به بوته آزمایش بگذارد. روش مورد استفاده در تحقیق جهت آزمون فرضیه‌ها بر پایه‌ی استدلال قیاسی استوار است که از تحلیل مطالب نظری و تجربی ناشیمی شود (سرمد و همکاران، 1384، ص 62).
تحقیق حاضر از بُعد زمانی از نوع تحقیقات گذشته‌نگر می باشد. چنان‌چه داده‌های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشند که در گذشته رخ داده است، طرح تحقیق گذشته‌نگر تلقیمی شود(دلاور، 1380، ص110). اینپژوهش،توصیفیازلحاظهدفکاربردیودرحوزهتحقیقاتهمبستگیقرارداردوهمچنینباتوجهبهاینکهدادههایمورداستفادهدراینپژوهشاطلاعاتواقعیوتاریخی ( صورتهایمالیشرکتها) استروششناسیتحقیقنیزازنوعپسرویدادیاست.

جامعه و نمونه آماری:
در ادبیات آماری جامعه، بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد. تعریف جامعه آماری عبارتست از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل در یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد(آذر و مومنی،1385،53)
صرف نظر از اینکه چه روش آماری استنباطی برای تحلیل داده ها مورد نظر است، دقت آن بستگی به روش بکار گرفته برای انتخاب نمونه دارد. در صورتی که نمونه ، نماینده واقعی جامعه نباشد(نمونه دارای اریب باشد)، امکان پیش بینی صحیح و و دقیق پارامترهای جامعه، وجود نخواهد داشت. اریبی در نمونه گیری را می توان با بکاربردن روش های نمونه گیری صحیح و مناسب و در نظر گرفتن مشخصات عناصر (ساختار) جامعه کاهش داد تا نمونه از پایایی لازم برخوردار گردد. برخی روشها که برای نمونه گیری بکار می رود، عبارتند از : 1) نمونه گیری تصادفی ، 2) نمونه گیری منظم ، 3) نمونه گیری گروهی ، 4) نمونه گیری خوشه ای ، 5)نمونه گیری مرحله ای(آذر و مومنی،1385،54).
به دلیل گسترده بودن جامعه مورد بررسی ، اغلب پژوهشگر سعی می کند که با اضافه کردن شرایطی جامعه مورد پژوهش را محدود کند. از جمله مزیت های آن ایجاد امکان و سهولت بیشتر پژوهش و صرفه جویی در زمان و هزینه می باشد. ولی از سوی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، سرمایه در گردش، ورشکستگی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، آزمون فرضیه، اندازه شرکت