دانلود پایان نامه درمورد میزان استفاده، مدیران و کارکنان، دسترسی به اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

models and best practices. International journal of quality and Reliability Management , Vol. 23 No. 6, 2006 pp. 647-669.
19. Suby Khanam,Jamshed Siddiqui,Faisal Talib(2013). Role of Information Technology in Total Quality Management: A Literature Review. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering &Technology (IJARCET) Volume 2, Issue 8, August 2013.

پرسشنامههای پژوهش

پرسشنامه بکارگیری فناوری اطلاعات
بکارگیری سخت افزار
1. میزان استفاده از کامپیوترهای شخصی (pc) در سازمان شما به چه صورت میباشد؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
2. سرانه تعداد کامپوتر به ازای هر نفر واحد، در سازمان شما به چه صورت میباشد؟
1)به ازای بیش از 4 نفر یک کامپوتر 2)به ازای هر 4 نفر یک کامپوتر 3)به ازای هر 3 نفر یک کامپیوتر 4) به ازای هر 2 نفر یک کامپیوتر 5)به ازای هر 1 نفر یک کامپیوتر
3. میزان استفاده از کامپیوتر و تکنولوژیهای وابسته به آن در فعالیتهایی همانند تحقیقات، آموزش و غیره در سازمان شما چگونه است؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
4. شما روزانه چند ساعت از موس و کیبورد کامپیوتر استفاده میکنید؟
1)هیچ 2)1 تا 3 ساعت 3)3 تا 5 ساعت 4)5 تا 6 ساعت 5)بیش از 6 ساعت
5. میزان استفاده از پرینتر و دستگاههای کپی در سازمان شما چگونه میباشد؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
6. میزان استفاده از دستگاههای پردازش تصویر همانند اسکنرها و وسایل جانبی کامپیوتر در سازمان شما چگونه میباشد؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
7. میزان استفاده از مودمهای اینترنتی و شبکهای در سازمان شما چگونه میباشد؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
8. میزان استفاده از هدفون و میکروفون در سازمان شما چگونه میباشد؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
بکارگیری نرم افزار
9. میزان استفاده از نرم افزارهای صحفه گسترده مانند word,access,excel و غیره در سازمان شما چگونه میباشد؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
10. میزان استفاده از نرم افزارهای کاربردی بانک مانند بانک اطلاعاتی و … در سازمان شما چگونه میباشد؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
11. شما روزانه جهت انجام وظایف خود چند ساعت از نرم افزارهای کامپیوتری استفاده میکنید؟
1)هیچ 2)1 تا 3 ساعت 3)3 تا 5 ساعت 4)5 تا 6 ساعت 5)بیش از 6 ساعت
12. برنامههای کاربردی سازمان شما سالیانه چند بار به روز رسانی و بازسازی میشوند؟
1)سالی 1 دوره 2)سالی 2 تا 3 دوره 3)سالی 4 تا 5 دوره 4)سالی 6 دوره 5)سالی بیش از 6 دوره
13. چه تعداد از واحدهای سازمانی در راستای انجام فعالیتهای خود از بانکهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر استفاده میکنند؟
1)کمتر از 2 واحد 2)2 تا 4 واحد 3)4 تا 6 واحد 4)6 تا 8 واحد 5)همه واحدها
14. در سازمان شما تا چند دوره برای آشنایی کارکنان و مدیران با نرم افزارهای کامپیوتری دورههای آموزشی برگزار میشود؟
1)سالی 1 دوره 2)سالی 2 تا 3 دوره 3)سالی 4 تا 5 دوره 4)سالی 6 دوره 5)سالی بیش از 6 دوره
15. شما تا چه اندازه با نرم افزارهای کاربردی سازمان خود آشنایی دارید؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد

بکارگیری شبکهها
16. شما روزانه جهت انجام وظایف خود چند ساعت از شبکه های کامپیوتری استفاده میکنید؟
1)هیچ 2)1 تا 3 ساعت 3)3 تا 5 ساعت 4)5 تا 6 ساعت 5)بیش از 6 ساعت
17. تا چه اندازه شبکههای کامپیوتری در واحدهای مختلف سازمانی فراگیر میباشند؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
18. تا چه حدی شبکههای کامپیوتری فراگیر در واحدهای سازمانی، مورد استفاده قرار میگیرند؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
19. میزان استفاده از اکسترانت در سازمان شما چگونه میباشد؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
20. میزان استفاده از اینترانت (شبکههای داخل سازمانی) در سازمان شما به چه صورت میباشد ؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
21. میزان ارتباط الکترونیکی مشتریان با سازمان و سازمان با مشتریان از طریق شبکههای مجازی چگونه میباشد؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
22. میزان استفاده از شبکهها و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در سازمان شما چگونه میباشد؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
23. تا چه حدی مدیران و کارکنان برای دسترسی به اطلاعات مورد نظر از سیستمهای کامپیوتری گردش اطلاعات استفاده مینمایند؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
24. به چه میزان در سازمان شما سیستمها و شبکههای خبره جهت تصمیمگیری مدیران و کارکنان وجود دارد؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
25. در سازمان شما تا چه اندازهای برای آشنایی کارکنان و مدیران با شبکهها و سیستمهای کامپیوتری دورههای آموزشی برگزار میشود؟
1)سالی 1 دوره 2)سالی 2 تا 3 دوره 3)سالی 4 تا 5 دوره 4)سالی 6 دوره 5)سالی بیش از 6 دوره
بکارگیری فناوریهای ارتباطی
26. میزان استفاده از تلفن ثابت در سازمان شما چگونه میباشد؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
27. به چه میزان از تلفن همراه و خدمات آن برای انجام وظایف سازمانی خود استفاده میکنید؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
28. میزان استفاده از خدمات پست الکترونیکی درون سازمان شما به چه صورت میباشد؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
29. میزان استفاده از فکس و سایر وسایل ارتباطی دیگر در سازمان شما به چه صورتی میباشد؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
30. شما روزانه در سازمان خود چند ساعت با وسایل ارتباطی سر و کار دارید؟
1)هیچ 2)1 تا 2 ساعت 3)3 تا 4 ساعت 4)4 تا 5 ساعت 5)بیش از 5 ساعت
31. تا چه حد از اینترنت به عنوان وسیله ارتباطی و ایجاد ارتباط با دیگران در سازمان خود استفاده میکنید؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد
32. در سازمان شما تا چه حد از ویدئو کنفرانس استفاده میشود؟
1)خیلی کم 2)کم 3)متوسط 4)زیاد 5)خیلی زیاد

پرسشنامه هزینههای کیفیت
خواهشمند است نظر کلی خود را در رابطه با میزان هزینههای بیان شده بیان فرمایید.

به چه میزان در سازمان شما هزینههای زیر انجام میگردد
هزینههای پیشگیری
خیلی زیاد
5
زیاد
4
متوسط
3
کم
2
خیلی کم
1
1- هزینههای آموزش مانند هزینههای خرید کتاب، شرکت در سمینارها، ایاب و ذهاب و اقامت کارشناسان در داخل و خارج و دورههای توجیهی جهت انجام کار طبق دستورالعملها

5
4
3
2
1
2- هزینههای طرحریزی کیفیت خدمات
5
4
3
2
1
3- هزینه استخدام نیروی انسانی کارآمد و هزینه اضافی استخدام نیروهای کیفی به چه میزان میباشد؟
5
4
3
2
1
4- هزینههای گزارشدهی کیفیت(شامل هزینه های نفر- ساعت مورد نیاز و هزینه های اداری مربوطه) به چه میزان است؟
5
4
3
2
1
5- هزینه بررسیهای فنی و اقتصادی طرحها و خدمات
5
4
3
2
1
6- هزینههای بیمه به چه میزان میباشد؟
هزینههای ارزیابی
خیلی زیاد
5
زیاد
4
متوسط
3
کم
2
خیلی کم
1

7- هزینههای ممیزی سیستمهای کیفیت.( این هزینهها به منظور کسب اطمینان از صحت انجام کلیه عملیات مربوطه صورت گرفته اعم از بازرسی، کنترل فرایند که توسط بازرسان داخلی یا بازرسان خارجی انجام میشود)
5
4
3
2
1
8- هزینه بازرسی فرایند انجام کار شامل کلیه هزینههای بازرسی و تست عملیات به چه میزان میباشد؟
5
4
3
2
1
9- هزینه بررسی کیفیت مدارک فنی استعلام شامل کلیه هزینه های پرسنلی، مشاورهای و از دست رفتن زمان.
5
4
3
2
1
10- هزینه بازرسی و آزمایش حین فرایند انجام خدمات
به چه میزان سازمان شما متحمل هزینههای زیر میگردد
هزینههای شکست درونی
خیلی زیاد
5
زیاد
4
متوسط
3
کم
2
خیلی کم
1

11- هزینههای دوبارهکاری در فرآیند انجام خدمات به چه میزان است؟
5
4
3
2
1
12- هزینههای دور ریز یا ضایعات به چه میزان میباشد؟
5
4
3
2
1
13- هزینههای تست مجدد فرآیندهای کاری اصلاح شده
5
4
3
2
1
14- هزینههای مربوط به بررسی و تحلیل کارشناسی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد، مدیریت کیفیت، علامه طباطبایی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد کیفیت خدمات