دانلود پایان نامه درمورد مواد مخدر، مصرف مواد، ارتکاب جرم، استان هرمزگان

دانلود پایان نامه ارشد

هاي امني را پديد مي آورد که جذاب نيز هستند.
– حصارهاي بلند و چشم اندازهايي که به شکلي فعال مانع از دسترسي مي شوند مناسب ترين ابزار در مکان هاي آسيب پذيرند.
– چنين مرزهايي بايد به لحاظ بصري نفوذپذير باشند تا امکان نظارت طبيعي را فراهم کند و ايجاد مخفيگاه نکنند.
– مرزهاي کوتاه تر همانند پرچين ها و بوته ها نيز براي مشخص کردن حيطه هاي عمومي/ خصوصي بسيار مفيدند.
– نصب درها نيز بر پايداري محيط و اختلاط اجتماعي ساکنان يک منطقه مي افزايد.
در مواردي که استفاده از مرزها نامناسب است، رويکردهاي ابتکاري براي مشخص کردن مرزها ممکن است به پيشگيريا ز جرم کمک کند.
– استفاده از تکنيک هاي طراحي که اکثر مردم نسبت به آن واکنش نشان مي دهند از جمله تغييرات در کفپوش ها، رنگ سطوح، منظرسازي و علامت گذاري.
– منظرسازي مي تواند ضمن ايمن تر ساختن مکان ها بر جذابيت آنها بيفزايد.

11- بروز هويت هاي محلات مي تواند بر افزايش حس مالکيت افراد و در نتيجه کاهش جرايم موثر باشد.
– دخيل کردن ساکنان و استفاده کنندگان در مديريت و طراحي ناحيه خود حس واقعي مالکيت ايجاد مي کند. اين مشارکت را مي توان از طرق مختلف از جمله مشارکت هاي مديريتي در مراکز شهري و ايجاد سازمان ها و شوراهايي در سطح محلي به اين منظور تحقق بخشيد.

12- يکي از شيوه هاي موثر براي پيشگيري از وقوع جرم ايجاد حداکثر امنيت در املاک است.
– برنامه ريزي براي بالا بردن کيفيت فيزيکي از بيرون ضروري است.

13- بسياري از شاخص هاي امنيتي ممکن است بدون سازش با کيفيت محيط محلي مورد استفاده قرار گيرند.
– برخي از شاخص هاي پيشگيري ازعوامل وقوع جرم همانند ميله هاي آهني و سيم خاردار و نظاير اينها که بيشتر ايجاد حس ناامني مي کنند، بهتر است به کار گرفته نشوند.

14- جذب تعداد زيادي از افراد مبادي قانون از ويژگي هاي مکان هاي خوب است که آنها را ايمن تر نيز مي کند.
– برخي از مکان ها همانند ميدان ها و مراکز شهري افراد بسياري را به خود جذب مي کنند. بايد به اين فضاها با چنان کيفيت محيطي طراحي شوند که افرادي که با پتانسيل ارتکاب جرم به آنها وارد مي شوند نيز به فعاليت هاي ديگري بپردازند.
– افراد مختلف از فضاهاي يکسان به شيوه هاي مختلفي استفاده مي کنند. در عوض تفکيک گروه ها و يا فرهنگ هاي غالب و تبلور آن در فضاهاي بهتر است قلمرو عمومي به گونه اي طراحي شود که به نياز همه فرهنگ ها و همه گروه ها پاسخ دهد.

15- جذب کاربري ها طي مختلط مناسب مي تواند ايجاد فعاليت و نظارت کند.
– بايد از سازگار بودن فعاليت هايي که در کنار هم قرار مي گيرند اطمينان حاصل شود.
– مراکز شهري مسکوني جذب جمعيت و فعاليت مي کنند و مشوق نظارت و مالکيت هستند.
– جذب مردماني از گروه هاي سني، شيوه هاي زندگي و شرايط اقتصادي مختلف در درون نواحي مسکوني به منظور کاهش جرم خيزي مفيد است.
– فراهم آوردن فعاليت هايي براي جوانان همانند مرکز جوانان، ورزشگاه و غيره به ايجاد کانوني براي آنها کمک مي کند و مي تواند مانعي براي انجام رفتارهاي غيراجتماعي آنها باشد.

16- قلمرو عمومي با کيفيت مي تواند محرک سطح مطلوبي از فعاليت انساني باشد.
– توجه کافي به کيفيت طراحي و جاذبه هاي خيابان، ايمني و استفاده از آن را افزايش م يد هد.
– بهبود در قلمرو عمومي بايد به شيوه اي راهبردي و هماهنگ حاصل شود.
– مديريت مراکز شهري با استفاده از بخش عمومي و خصوصي مي تواند اهميت طراحي شهري در ايجاد فضاهايي که ايمن هستند را بالا ببرد.

17- سيستم برنامه ريزي مي تواند بر طيفي از سيستم هاي مديريتي اثر گذارد که نتيجه آن بالا رفتن کارآمدي مکان ها است.
– نظام برنامه ريزي شده اي از حفظ و نگهداري مکان ها که بر عهده بخش عمومي و سازمان هاي خصوصي داوطلب است، بيشتر احتمال دارد که بتواند محيط هايي پايدار ايجاد کند.
– حفظ تجهيزات مربوط به نظافت در مکاني امن، به منظور جلوگيري از استفاده آنها براي ابزار ارتکاب جرم ضروري است.
– مديران بخش هاي مسکوني و سازمان ها مي توانند در افزايش حس مالکيت نقش موثري داشته باشند.

پيوست شماره2:

پرسشنامه سنجش نگرش به آسيب هاي اجتماعي مربوط به پروژه کارشناسي ارشد معماري

جوان و نوجوان عزيز، با سلام :
پرسشنامهاي که در دست شماست، براي بررسي نگرش شما در مورد برخي از آسيبهاي اجتماعي مثل (سرقت ـ پرخاشگري ـ مواد مخدر ـ مسائل جنسي ـ مشروبات الکلي و فرار از خانه) است. لطفاً هر سؤال را با دقت بخوانيد و موافقت و مخالفت خود را با علامت (*) مشخص کنيد. همکاري شما کمک بزرگي در پيشبرد روند اين پژوهش خواهد بود!
جنسيت:
سن:
ميزان تحصيلات:
رديف
گويهها
کاملاً موافق
موافق
بدون نظر
مخالف
کاملاً مخالف
1
اگر فرد نيازمند باشد، اشکالي ندارد که با سرقت نياز خود را برطرف کند.

2
افرادي که به هر دليل سرقت کردهاند، بسيار بد و منفورند.

3
ممکن است در زندگي من شرايطي پيش بيايد که مجبور به سرقت شوم.

4
بالاخره سرقت هم يکي از راهحلهاي مشکلات مالي است.

5
زمانهايي را به ياد ميآورم که ميل به سرقت داشتهام.

6
اگر از عواقب آن نميترسيدم براي رسيدن به خواستههايم دست به سرقت ميزدم.

7
معتقدم واقعاً بايد دست سارقين را قطع کنند.

8
پرخاشگري و ضرب و جرح هميشه بد است.

9
مردم از افراد خشن و پرخاشگر واقعاً بيزارند.

10
من ترجيح ميدهم از حقوقم بگذرم اما خشنونت نشان ندهم.

11
معتقدم هميشه براي هر مشکلي راهحلي وجود دارد که نياز به خشونت نباشد.

12
اجتماع به يک فرد پرخاشگر اعتماد نميکند.

13
به سادگي در هر موقعيتي ميل به پرخاشگري پيدا ميکنم.

14
من خودم را يک فرد پرخاشگر ميدانم.

15
مصرف مواد مخدر براي زندگي خطرناک است.

16
حتي تصورش را نميکنم که روزي مواد مخدر مصرف کنم.

17
درباره زيانهاي مواد مخدر در جامعه مبالغه ميشود.

18
مصرف مواد مخدر راهي براي غلبه بر مشکلات روحي و رواني است.

19
براي بيماريها ي جسمي ميتوان از مواد مخدر به عنوان مسکن استفاده کرد.

رديف
گويهها
کاملاً موافق
موافق
بدون نظر
مخالف
کاملاً مخالف
20
فردي که مواد مخدر مصرف ميکند به هيچ وجه براي دوستي مناسب نيست.

21
بيبندباري جنسي بدترين عامل براي تباهي جامعه است.

22
من مطمئنم در برابر وسوسههاي جنسي ميتوانم مقاومت کنم و هيچگاه مرتکب چنين اعمالي نشوم.

23
پليس و مراجع قضايي بايد شديدترين برخورد را با مجرمان جنسي داشته باشند.

24
جوانان حق دارند در برابر فشارهاي جنسي دچار انحراف شوند.

25
من واقعاً از يک فرد بيبند و بار جنسي متنفرم.

26
يک فرد منحرف جنسي، نامناسبترين فرد براي دوستي است.

27
اغلب رؤياهاي من محتواي جنسي دارند.

28
مصرف مشروبات الکلي براي زندگي خطرناک است.

29
حتي تصورش را نميکنم که روزي مشروبات الکلي مصرف کنم.

30
درباره زيانهاي مشروبات الکلي در جامعه مبالغه ميشود.

31
مصرف مشروبات الکلي راهي براي غلبه بر مشکلات روحي و رواني است.

32
براي گذران اوقات فراغت با دوستان و شاد بودن مي توان از مشروبات الکلي استفاده کرد.

33
فردي که مشروبات الکلي مصرف ميکند به هيچ وجه براي دوستي مناسب نيست.

34
تهيه و توزيع هرگونه مشروبات الکلي عملي ناپسند است و مراجع قانوني بايد يا آن برخورد کنند.

35
تهيه و توزيع مشروبات الکلي عملي عادي است و راهي براي کسب درآمد است.

36
پدر و مادر به هر حال، دلسوزترين افراد براي ما هستند.

37
گاهي آنقدر محيط خانه آزار دهنده است که فکر فرار از خانه به سرم ميزند.

38
فرار از خانه، روشي است براي مستقل شدن.

39
پدر و مادرها به هر قيمتي بايد از فرار نوجوانانشان از خانه پيشگيري کنند.

40
فرار يک جوا ن و يا نوجوان از خانه، هيچ توجيهي ندارد.

41
گاهي ممکن است فرار از خانه، سرآغاز يک تحول مثبت باشد.

با تشکر از شکيبايي شما دوست عزيز
دانشجو : ندا شاه کرمي

پرسشنامه مربوط به پروژه کارشناسي ارشد معماري

* نظر به اينکه در حال انجام کار تحقيقاتي در خصوص محله ي شاه حسيني هستم، لذا لطف کرده و در صورت امکان پرسشنامه ي زير را پر نماييد. همکاري شما کمک بزرگي در پيشبرد روند اين پژوهش خواهد بود!
سن: جنسيت: شغل: ميزان تحصيلات:

1-1- خانه شما در چه خياباني است؟

1-2- در چه نوع مسکني زندگي مي کنيد؟
الف) خانه ي ملکي
ب) آپارتمان
ج) نوع ديگر ( مشخص شود )

1-3- خانه ي شما چگونه است؟
الف) اجاره اي
ب) ملکي
ج) رهني
د) غيره با ذکر نوع

2- لطفاً مشخصات افرادي را که در حال حاضر در منزل شما زندگي مي کنند در جدول زير بنويسيد.
شغل
سواد
سن
چگونگي ارتباط با صاحب خانه

صاحب خانه

همسر

فرزند اول

فرزند دوم

3-1- شما 25 سال پيش در کجا زندگي مي کرديد؟
الف) در روستا
ب) در شهر کوچک در استان هرمزگان
ج) استان ديگر
د)در همين شهر
3-2- قبل از اينکه به اين خانه بياييد در چه نوع مسکني زندگي مي کرديد؟
الف) خانه ي ملکي
ب) آپارتمان
ج) نوع ديگر ( مشخص شود )

3-3- خانه ي شما چگونه بوده است؟
الف) اجاره اي
ب) ملکي
ج) رهني
د) غيره با ذکر نوع

4- آيا مي توانيد بگوييد خانه اي که در آن زندگي مي کنيد در چه سالي ساخته شده است؟

5- شما در چه سالي به اين خانه آمده ايد؟

6-1- وقتي که شما به دنبال خانه مي گشتيد چه خصوصياتي مد نظر شما بود؟

6-2- آيا چيز ديگري مي توانيد به خصوصيات اين خانه اضافه کنيد؟

7-1- آيا مي توانيد بگوييد خانه اي که در آن زندگي مي کنيد به چه ميزان انتظارات شما را برآورده مي کند؟
الف) بيش از انتظار
ب) مطابق انتظار
ج) در بعضي مواقع بيشتر و در بعضي مواقع کمتر
د) نه به اندازه ي انتظار

7-2- خانه شما داراي چه مشکلي است؟

7-3- آيا مشکل ديگري وجود دارد؟

8- مي خواهم در خصوص محله ي شما سوال کنم. از نظر شما اين محله چگونه است؟
الف)عالي
ب)خوب
ج) متوسط
د) کمتر از متوسط
هـ) ضعيف
چرا؟

9- فکر مي کنيد افراد خانه نظرشان درباره ي محله چگونه است؟
ضعيف
کمتر از متوسط
متوسط
خوب
عالي
فرد

همسر

پسربزرگ

دختر بزرگ

مادر

پدر
10- از نظر جوانان اين محله چگونه است؟
1)عالي
2) خوب
3) متوسط
4) کمتر از متوسط
5) ضعيف

11- شما در هفته ي گذشته چند شب براي تفريح از خانه بيرون رفتيد؟
الف) هيچ
ب) يک
ج) دو
هـ) سه و چهار
و) بيش از پنج

12- مي خواهم در خصوص همسايه هايتان سوال کنم. آيا شما آنها را مي شناسيد؟
الف) همه آنها
ب) تقريباً همه
ج) نيمي از آنها
هـ) خيلي کم
و) هيچ کدام از آنها

13- شما به طور معمول هر چند مدت آنها را مي بينيد؟
الف) هر روز
ب) چند بار در هفته
ج) يک بار در هفته
هـ) دو تا سه بار در ماه
و) خيلي کم

14- هر کدام از اعضاي خانواده در هفته چند بار به اين مکان ها مراجعه مي کنند؟
مکان
صاحب خانه
همسر
فرزند اول
فرزند دوم
فرزند سوم
1- پارک محله اي

2- پارک شهر

3- مسجد محله

4- اماکن مذهبي ديگر کجا؟

5- انجمن خانه و مدرسه

6- مدرسه ي فرزندانتان

7- سالن ورزشي

8- مراکز فرهنگي

9- غيره با ذکر نام

15- فاصله ي شما با هر يک از مکان هاي زير چند کيلومتر است؟
1- پارک محله اي
2- پارک شهر
3- مسجد محله
4- اماکن مذهبي ديگر
5- انجمن خانه و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ساختار شهر، ترس از جرم، ارتکاب جرم، حمل و نقل Next Entries منابع تحقیق درمورد ویژگی های اساسی، زیبایی شناسی، زبان تصویری، آگاهی بخشی