دانلود پایان نامه درمورد مشتریان کلیدی، اهداف استراتژیک، استراتژی ها

دانلود پایان نامه ارشد

سیاست ها و خط مشی ها

خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
جمع
میانگین
انحراف معیار
1. اهداف استراتژیک در راستای سیاست ها و خط مشی های سازمان می باشد؟
فراوانی
3
5
5
2
0
15
5.2

2.21
1.
%
20
33.33
33.33
13.33
0
100%

2. سیاست ها به خوبی در سطح سازمان تعیین گردیده است؟
فراوانی
5
5
3
2
0
15
5.2
2.12
1.
%
33.33
33.33
20
13.33
0
100%

3. موفق بودن منبع اطلاعاتی چگونه است؟
فراوانی
3
3
4
2
3
15
4.5
00.707
1.
%
20
20
26.66
13.33
20
100%

4. یکپارچگی منابع اطلاعاتی به چه صورت است؟
فراوانی
2
5
2
3
3
15
4.7
1.095

%
13.33
33.33
13.33
20
20
100%

نمودار(8-4) توزیع فراوانی متغیرهای مربوط به تطبیق با سیاست ها و خط مشی ها
بر طبق جدول و نمودار(2-3-4) فوق33/50درصد موافق این هستند که اهداف استراتژی در راستای سیاست ها و خط مشی های سازمان است و همچنین 66/66درصد موافق هستند که سیاست ها به خوبی در سطح سازمان تعیین شده است و40درصد موافق منابع اطلاعاتی و46.66 درصد موافق یکپارچگی این اطلاعات هستند.
جدول 9-4توزیع فراوانی متغیرهای مربوط به اثر بخشی استراتژی ها

خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
جمع
میانگین
انحراف معیار
a. استراتژی های سازمان بر اساس پتانسیل سازمان تعریف شده است تا ایجاد مزیت رقابتی کند؟
فراوانی
5
4
5
0
1
15
5.4
2.07
1.
%
33.33
26.6
33.33
0
6.6
100%

b. استراتژی های تعریف شده نقاط ضعف سازمان را پوشش می دهد؟
فراوانی
3
7
3
1
1
15
5.5
2.44
1.
%
20
46.66
20
6.6
6.6
100%

c. استراتژی های تعریف شده می تواند به خوبی از فرصت های محیط صنعت استفاده کند؟
فراوانی
3
3
5
2
2
15
4.7
1.22
1.
%
20
20
33.33
13.33
13.33
100%

d. استراتژی های سازمان می تواند تهدیدهای محیط خارجی را بر طرف کند؟
فراوانی
4
4
4
3
0
15
5
1.73

%
26.6
26.6
26.6
20
0
100%

نمودار(9-4توزیع فراوانی متغیرهای مربوط به اثر بخشی استراتژی ها
با توجه به جدول و نمودار (3-3-4)99/59 درصد موافق هستند استراتژی های سازمان بر اساس پتانسیل سازمان می باشد و66/60درصد موافق هستند که استراتژیهای تعریف شده نقاط ضعف سازمان را پوشش می دهد و40 درصد موافق هستند که این استراتژیهای تعریف شده به خوبی از فرصت های محیطی صنعت استفاده می- کند و2/53درصد موافق هستن که استراتژیها می تواند تهدیدهای محیط خارجی را برطرف کند.

جدول (10-4)توزیع فراوانی متغیرهای مربوط به کارایی اهداف استراتژیک

خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
جمع
میانگین

انحراف معیار
1. تا چه اندازه اهداف استراتژیک دست یافتنی می باشند؟
فراوانی
3
5
5
2
0
15
5.2
2.12
1.
%
20
33.33
33.33
13.33
0
100%

2. تا چه اندازه اهداف استراتژیک قابلیت محاسبه دارند؟
فراوانی
1
3
7
3
2
15
5.6
2.28
1.
%
6.66
20
46.6
20
13.33
100%

3. شاخص های کنترلی اهداف استراتژیک تا چه اندازه مناسب می باشند؟
فراوانی
3
5
5
2
0
15
5.2
2.121
1.
%
20
33.33
33.33
13.33
0
100%

4. بستر اطلاعاتی کنترل شاخص های استراتژیک در سازمان تا چه اندازه مهیا می باشد؟
فراوانی
2
3
4
3
3
15
4.4
0.707

%
13.33
33.33
13.33
20
20
100%

نمودار(10-4)توزیع فراوانی متغیرهای مربوط به کارایی اهداف استراتژیک

باتوجه به جدول و نمودار فوق33/53درصد موافق دست یافتنی بودن اهداف استراتژیک هستند
و20.66درصد این اهداف را قابل محاسبه می دانند.33/53 درصد شاخصهای کنترلی اهداف استراتژیک را مناسب میدانند66/46 درصد بستر اطلاعاتی کنترل شاخهای استراتژیک در سازمان را مهیا می دانند.
4-4- فاز1 : تعیین چشم انداز، ماموریت و ارزش ها

چشم انداز و ماموریت ایران خودرو
ماموریت شرکت ایران خودرو عبارت است از: ” قابلیت کسب بازار تولید و عرضه انواع خودروهای سواری و تجاری و سایر فعالیتهای مرتبط جهانی و با بیشترین انطباق با نیاز مشریان بازار ایران” (برنامه استراتژیک شرکت ایران خودرو- معاونت طرح و برنامه، 1391: 4)
چشم انداز ایران خودرو عبارت است از :
• خودرو ساز جهانی
• انتخاب اول مشتریان ایرانی
• همکار برگزیده خودرو سازان جهانی
چشم انداز و ماموریت واحد صادرات ایران خودرو
چشم انداز واحد صادرات عبارتست از: “برند شناخته شده جهاني در زمينه عرضه خودروهاي اقتصادي و كسب سهم مناسب در بازارهاي هدف.”
ماموریت واحد صادرات: “صادرات محصولات توليدي ایران خودرو به بازارهاي هدف از طريق حضور مداوم و موثر در اين بازارها و خلق مداوم ارزش براي مشتريان و شركاي خارجي با بكارگيري سيستم هاي جهاني بازاريابي و فروش. (گزارش معاونت صادرات و امور بین الملل1393
ارزشها:
• ما یکپارچگی ، مشتری گرایی ، خلاقیت و فعالیت های چابک و خلاق را به عنوان ارزش قرار داده و افراد با انگیزه و روحیه تیمی را مورد احترام قرار داده ایم .
• همچنین از موضوعات محیط زیستی ، ایمنی و جامعه حمایت میکنیم .
• با این ارزشها , پاداش های ممتازی را برای تمامی افراد مشترک با ایران خودرو به ارمغان می آوریم . . (گزارش معاونت صادرات و امور بین الملل1391)
5-4فاز 2: تعیین عوامل اصلی موفقیت و شاخصهای کلیدی عملکرد
تعیین عوامل اصلی موفقیت
در این قسمت همان گونه که در فصل سه عنوان شد برای تدوین عوامل اصلی موفقیت از کلیه کتب ومقالات در این حوزه استفاده شد و لیستی از عوامل اصلی موفقیت تهیه گردید و به صورت پرسشنامه که در ضمیمه پیوست نیز آورده شده در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. و از جامعه آماری خواسته شد به هریک از این عوامل بر طبق هر یک ازجنبه های کارت امتیازی متوازن امتیاز داده شود . که پس از برآورد میانگین هر یک از عوامل تعدادی از اهم این عوامل انتخاب گردید . تا سازمان بررسی خود را بر روی فاکتورهای مهمتر متمرکز کند و در انتها این عوامل اصلی موفقیت به دست آمده بر اساس جنبه های کارت امتیازی متوازن طبقه بندی شد

منظر رشد و یادگیری

ارائه خدمات آموزشی به مشتریان

میزان دانش و تخصص کارکنان و اگاهی کارکنان در امر کیفیت و ایجاد روحیه مشتری مداری

توسعه سرمایه های انسانی وسازمانی و اطلاعات
(جدول شماره11-4)

منظر فرایند داخلی

بهبود کیفیت

تبلیغات در بازارهای خارجی

داشتن خدمات پس از فروش

تولید خودروها با توجه به نیاز مشتریان

ایجاد تسهیلات برای مشتریان کلیدی

توسعه شبکه های فروش خارجی
(جدول شماره 12-4)

منظر مشتری
رضایت مشتری

عرضه محصولات با قیمت مناسب

شناسایی نیازهای مهم مشتری و تمرکز بر آن

آموزش مشتریان

شناسایی مشتریان کلیدی
(جدول شماره 13-4)

منظر مالی
تو جه به هزینه های لجستیک و توزیع

تبلیغات در بازارهای خارجی

توسعه شبکه های فروش خارجی
(جدول شماره 14-4)

تعیین شاخصهای کلیدی عملکرد برای عوامل اصلی موفقیت
در این گام از تحقیق همانگونه که در فصل سه عنوان شد، برای تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد، از شاخصهای کلیدی عملکرد ایران خودرو، کتب و مقالات و روش دلفی استفاده گردید. به این منظور که برخی از شاخصها، شاخصهای کلیدی عملکرد شرکت بودند. برخی از کتب و مقالات استخراج گردیدند مابقی شاخصها از روش دلفی و با استفاده از نظرات گروه خبره استخراج گردید.
مرحلة اول روش دلفی
در این مرحله از گروه کارشناسی خود درخواست کردیم تابه صورت کاملاً باز و بدون محدودیت نظرات خود را در رابطه با شاخصهای کلیدی عملکرد مرتبط با عوامل کلیدی موفقیت مطرح نموده ، تا ما بتوانیم از اجماع صاحب نظران به بهترین معیارها دست یابیم.
نتیجه مرحله اول روش دلفی به تفکیک هر عامل اصلی موفقیت به شرح زیر میباشد:
لیست شاخصهای پیشنهادی عامل آموزش مشتریان
• تعداد بروشورهای آموزشی ارسال شده به مشتریان
• درصد رضایت مشتریان از کلاسهای آموزشی برگزار شده
• میزان نفر ساعت کلاسهای آموزشی برگزار شده
• میزان موفقیت مشتریان شرکت کننده در آزمون کلاسهای آموزشی
• درصد شرکت کنندگان در دورههای آموزشی برگزار شده
• میزان نفر ساعت کلاسهای آموزشی برگزار شده
• تعداد دروس ارائه شده به مشتریان در سال
• درصد تحقق میزان ساعات کلاسهای توجیهی نسبت به برنامه سال
لیست شاخصهای پیشنهادی عامل کیفیت محصولات
• درصد تغییرات مشتریان از کیفیت محصولات
• درصد رضایت مشتریان از کیفیت محصولات
• تعداد کنترلهای اضافه شده نسبت به سال گذشته در پروسه کنترل کیفی
• نسبت کنترلهای پیش از تولید به کنترلهای حین تولید
• اخذ استانداردها
لیست شاخصهای پیشنهادی عامل توجه به هزینه های لجستیک و توزیع
• طراحی شبکه لجستیک
• مدیریت موجودی
• بهبود فرایند حمل و نقل
• صرفه جویی در هزینهای بسته بندی
لیست شاخصهای پیشنهادی عامل تبلیغات در بازارهای خارجی
• ایجاد نمایندگها دربازارهای خارجی
• ارتقاء برند در بازارهای خارجی
• شرکت در نمایشگاهای بین المللی و تبلیغ برند
• تبلیغات محصول سازمان خود در شبکه های مجازی
• قراردادن جوایز برای مشتریان
لیست شاخصهای پیشنهادی عامل رسیدگی به رضایت مشتری
• ایجاد یک برنامه دقیق نظر سنجی
• مذاکره رودروبا تعدادی از مشتریان شرکت
• تهیه پرسشنامه در رابطه با رضایت مشتریان
• ایجاد یک سیستم پاسخگویی مجازی یا تلفنی

لیست شاخصهای پیشنهادی عامل داشتن خدمات پس از فروش
• افزایش سقف گارانتی خودروهای صادراتی
• استاندارد بودن و يکنواختي ساختار نمايندگي‌ها و قابليت ارائه خدمات مناسب به مشتريان
• قابليت ارائه خدمات به خودروهاي جديد متناسب با توزيع فروش در کل بازار هدف
• استفاده از تجهيزات تعميرگاهي مدرن و به‌روز در سطح استانداردهاي بين‌المللي
• انجام مشاوره از راه دور جهت تعميرات خودرو در کوتاهترين زمان ممکن به منظور جلوگيري از خواب خودرو و ديگر موارد مرتبط

لیست شاخصهای پیشنهادی عامل شناسایی مشتریان کلیدی
• تعداد شرکتهای طرف قرارداد دربازارهای هدف با گروه صنعتی ایران خودرو
• تعداد مشتریان با توان مالی بالا
• تعداد مشتریان مهم شناسایی شده
• شناسایی شرکتهای دارای قرارداد بلند مدت با شرکت
• تعداد مشتریان قدیمی با سابقه ده سال همکاری با شرکت
• تعداد مشتریان کلیدی شرکت
• تعداد مشتریان با سرمایه بالای یک میلیارد تومان
لیست شاخصهای پیشنهادی عامل توسعه شبکه های فروش
• تعداد نمایندگیهای فروش جذب شده در یک سال
• تعداد متقاضیان تأیید شده جهت عاملیت فروش
• درصد توسعه مناطق جغرافیایی تحت پوشش شبکه فروش
• تعداد نمایندگیهای جذب شده
• تعداد کشورهای دارای نمایندگی فروش
• تعداد نمایندگیهای فعال در کشور
• درصد نفوذ شبکه فروش در بازارهای هدف (تعداد کشورهای دارای نمایندگی فروش به تعداد کل کشورهای جهان)
لیست شاخصهای پیشنهادی عامل ایجاد تسهیلات برای مشتریان کلیدی
• میانگین تخفیفات ارائه شده به مشتریان در یک سال
• میزان تخفیف ارائه شده به مشتریان کلیدی
• میزان تخفیف ارائه شده به مشتریان کلیدی
• میانگین میزان هزینههای حمل و نقل کالا به نقاط مختلف کشور
• سرجمع تخفیفات ارائه شده به مشتریان مهم
• میزان تخفیف برای مشتریان جهت هزینه حمل و نقل
• تعداد عقد قراردادهای بلند مدت جهت اطمینان دادن به مشتریان کلیدی
• تعداد مشتریان انحصاری شرکت
لیست شاخصهای پیشنهادی عامل قیمت رقابتی
• مقایسه قیمت محصولات سازمان با محصولات سازمانهای کشور رقیب
• میزان خدمات ارائه شده سازمان رقیب در قبال محصولات تولیدی خود
• مقایسه با نرخ فروش آن محصول
• لیست شاخصهای پیشنهادی
• نسبت ارزانی قیمت محصولات به قیمت محصولات رقبا
• درصد تغییرات بهرهوری در شرکت
• میزان کاهش هزینههای تولید
• درصد ارزانی قیمت محصولات نسبت به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اهداف استراتژیک، سابقه خدمت، کارت امتیازی متوازن Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت مشتری، رضایت مشتریان، بازارهای هدف