دانلود پایان نامه درمورد مرجع داوری

دانلود پایان نامه ارشد

ادعاهای جدید صرفاً به شرط رعایت مفاد مادهی 19 این قواعد، در داوری که در جریان است ادغام می‌شود.

ماده‌ 5 ـ پاسخ‌ به‌ درخواست‌ داوری‌؛ دعاوی‌ تقابل‌
1ـ خوانده‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ 30 روز از تاریخ‌ دریافت‌ درخواست داوری‌ از دبیرخانه‌، پاسخ‌ آن‌ را بدهد که‌ باید، از جمله‌، مشتمل‌ بر موارد زیر باشد:
الف‌ ـ نام‌ کامل‌، مشخصات‌ و آدرس‌ خوانده؛
ب‌ ـ اظهار نظر درباره‌ ماهیت‌ اختلاف‌ و اوضاع‌ و احوالی‌ که‌ منتهی‌ به بروز ادعا شده‌ است‌؛
ج‌ ـ پاسخ‌ به‌ خواسته‌ مطروحه‌؛
د ـ توضیح‌ درباره‌ تعداد داوران‌ و نحوه‌ انتخاب‌ آنها در پرتو پیشنهاد خواهان‌ و بر طبق‌ مواد 8 و 9 و 10 این‌ قواعد، و نیز معرفی‌ داور مربوط مطابق‌ مواد مذکور؛
ه‍ ـ اظهار نظر درباره‌ محل‌ داوری‌، قانون‌ حاکم‌ و زبان‌ داوری‌.
2ـ دبیرخانه‌ می‌تواند مهلت‌ پاسخ‌ خوانده‌ را تمدید نماید، مشروط به این‌‌که‌ خوانده‌ ضمن‌ درخواست‌ تمدید در مورد تعداد داوران‌ و انتخاب‌ ایشان‌ و نیز در صورت‌ لزوم‌ معرفی‌ داور طبق‌ مواد 8 و 9 و 10 اظهار نظر و اقدام‌ کرده‌ باشد. در صورت‌ قصور خوانده‌ در این خصوص‌، دیوان‌ مطابق‌ این‌ قواعد اقدام‌ و عمل‌ می‌کند.
3ـ پاسخ‌ به‌ درخـواست‌ داوری‌ باید به‌ تعداد نسخ‌ مذکور در ماده‌ 3 (1) به‌ دبیرخانه‌ تحویل‌ شود.
4ـ دبیرخانه‌ نسخه‌ای‌ از پاسخ‌ خوانده‌ و ضمایم‌ آن‌ را برای‌ خواهان ارسال‌ می‌نماید.
5ـ هرگونه‌ ادعای‌ متقابل‌ توسط خوانده‌ باید همراه‌ پاسخ‌ او به درخواست‌ داوری‌ مطرح‌ شود و باید حاوی‌ موارد زیر باشد:
الف‌ ـ توضیح‌ ماهیت‌ اختلاف‌ و اوضاع‌ و احوالی‌ که‌ منجر به‌ ادعای متقابل‌ شده‌ است‌؛
ب‌ ـ بیان‌ خواسته‌ متقابل‌ و حتیالمقدور ذکر مبلغ‌ آن‌.
6ـ خواهان‌ باید ظرف‌ 30 روز از تاریخ‌ دریافت‌ دعوای‌ متقابل‌ که‌ از طریق‌ دبیرخانه‌ برای‌ او ارسال‌ شده‌، جواب‌ آن‌ را بدهد. دبیرخانه می‌تواند این‌ مهلت‌ را تمدید کند.
ماده‌ 6 ـ آثار موافقتنامه‌ داوری‌
1ـ در مواردی‌ که‌ طرفین‌ موافقت‌ کرده‌اند به‌ داوری‌ تحت‌ این‌ قواعد مراجعه‌ کنند، مفروض‌ است‌ که‌ به‌ قواعدی‌ مراجعه‌ کرده‌اند که‌ در تاریخ شروع‌ جریان‌ داوری‌ لازم‌الاجرا است‌، مگر این‌‌که‌ توافق‌ کرده‌ باشند داوری‌ مطابق‌ قواعد موجود در تاریخ‌ انعقاد موافقتنامه‌ داوری‌ انجام‌ شود.
2ـ در صورتی‌ که‌ خوانده‌ از پاسخ‌ به‌ درخواست‌ داوری‌ به‌ نحوی‌ که‌ در ماده‌ 5 این‌ قواعد مقرر شده‌ امتناع‌ ورزد، و نیز در صورتی‌ که‌ هر‌یک‌ از طرفها نسبت‌ به‌ وجود موافقتنامه‌ داوری‌ یا اعتبار یا حوزه‌ شمول‌ آن‌ ایراد کند؛ چنانچه‌ دیوان‌ داوری‌ اتاق‌ قانع‌ شود که‌ علی‌الظاهر موافقتنامه‌ داوری تحت‌ این‌ قواعد وجود دارد، جریان‌ داوری‌ ادامه‌ خواهد یافت‌، بدون‌ این‌که‌ تصمیم‌ دیوان‌ در این‌ خصوص‌ لطمه‌ای‌ به‌ قابلیت‌ استماع‌ یا ماهیت‌ این قبیل‌ ایرادات‌ وارد کند. در این‌ صورت‌، اتخاذ هرگونه‌ تصمیم‌ (نهایی‌) درباره‌ صلاحیت‌، با خود مرجع‌ داوری‌ است‌. در صورتی‌ که‌ دیوان‌ قانع نشود که‌ علی‌الظاهر موافقتنامه‌ داوری‌ وجود دارد، مراتب‌ به‌ طرفین‌ ابلاغ می‌شود که‌ ادامه‌ داوری‌ ممکن‌ نیست‌. در این‌ صورت‌، برای‌ هر‌یک‌ از طرفین‌ این‌ حق‌ باقی‌ است‌ که‌ درباره‌ وجود یا فقدان‌ موافقتنامه‌ داوری لازم‌الاجرا به‌ دادگاه‌ صالح‌ مراجعه‌ کند.
3ـ چنانچه‌ هر یک‌ از طرفین‌ از شرکت‌ در داوری‌ یا هر‌یک‌ از مراحل آن‌ قصور ورزد یا امتناع‌ کند، علی‌رغم‌ چنین‌ قصور و امتناعی‌ جریان داوری ادامه‌ خواهد یافت‌.
4ـ جز در مواردی‌ که‌ طور دیگری‌ بین‌ طرفین‌ توافق‌ شده‌ باشد، به صرف‌ این‌ ادعا که‌ قرارداد اصلی‌ باطل‌ و بی‌ اعتبار بوده‌ یا اساساً وجود ندارد، صلاحیت‌ مرجع‌ داوری‌ متوقف‌ نمی‌شود، مشروط به‌ این‌که مرجع‌ داوری‌ اعتبار موافقتنامه‌ داوری‌ را احراز نماید. صلاحیت‌ مرجع داوری‌ برای‌ تصمیم‌گیری‌ درباره‌ حقوق‌ طرفین‌ و نیز رسیدگی‌ به‌ ادعاها و ایرادات آنها همچنان‌ مستقر و معتبر است‌، ولو این‌‌که‌ قرارداد اصلی احیاناً وجود نداشته‌ یا باطل‌ بوده‌ باشد.
مرجع‌ داوری‌ 

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، دانشگاه تهران، موافقتنامه داوری Next Entries مقاله رایگان با موضوع حاکمیت شرکتی، رگرسیون، آزمون فرضیه، مالکیت نهادی