دانلود پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، فناوری اطلاعات، روش پژوهش، کیفیت جامع

دانلود پایان نامه ارشد

زمینه انجام دادهاند. استفاده از فناوری اطلاعات در راستای مدیریت کیفیت جامع منجر به نتایج زیر میشود:
– بهبود روابط با مشتریان.
– بهبود روابط با تامینکنندگان.
– افزایش کنترل فرآیند.
– سادهسازی کار گروهی.
– سادهسازی جریان اطلاعات بین واحدهای مختلف شرکت.
– بهبود فرآیند طراحی.
– بکارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه.
– پیادهسازی سیستم کیفیت همچون ISO 9000.
– اندازهگیری هزینههای کیفیت.
– بهبود فرآیند تصمیم در واحد تضمین کیفیت.
پایاننامه دیگری تحت عنوان « طراحی و استقرار سیستم هزینهیابی کیفیت در یک واحد صنعت آهنگری» در دانشگاه تهران در سال 1377 توسط آقای علیرضا نیکدل انجام شده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده که 20 درصد از نتیجه فعالیت شرکت (سود)، بابت هزینههای کیفیت صرف میگردد و این مساله قابل تامل و بررسی بیشتر توسط مدیران ارشد شرکت خواهد بود و در آخر پیشنهادات فنی را به مدیران آن صنعت ارائه کرده است.
پایاننامهای تحت عنوان «بررسی و اندازهگیری هزینههای کیفیت» در دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1378 توسط آقای امین رضاپور انجام شده است. در این پایاننامه نحوه بررسی و اندازهگیری هزینههای مرتبط با کیفیت در سازمان بهینه ساز قالب، تشریح شده است.
پایاننامه دیگری تحت عنوان «بررسی هزینههای کیفیت در صنایع با مقیاس کوچک. مطالعه موردی: شرکت فرمان خودرو سپاهان» در دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1380 توسط آقای سعید ابراهیمی انجام شده است که نتایج آن بدین قرار است:
سهم عمده هزینههای کیفیت را هزینههای شکست داخلی تشکیل دادهاند. و در ادامه، هر مورد که باعث ایجاد هزینههای کیفیت میگردیده مورد بررسی قرار داده و توصیههایی برای بهبود آنها ارائه کرده است.
پایاننامه دیگر تحت عنوان «ارزیابی اثرات و نتایج حاصل از بکارگیری ابزار هزینههای کیفیت. بررسی موردی: سازمانهای تامین کننده خودرو» در دانشگاه تهران در سال 1381 توسط آقای محمد حسین آشتیانی انجام شده است که به این نتایج رسیده است:
الف) مدیریت ارشد نقش اصلی را در توجه به استقرار تکنیک ایفا کرده است. این موضوع اگرچه از جهتی مثبت است اما نهادینه شدن سیستم کیفیت را با تردید مواجه میکند.
ب) مدت زمان صرف شده جهت استقرار تکنیک، کاملا به اندازه سازمان بستگی دارد و متناسب با اندازه سازمان، افزایش/کاهش مییابد.
پ) در مجموع اکثریت مدیران ارشد از کاربرد تکنیک مذکور رضایت داشته، استفاده از آن را به سایر سازمانها نیز توصیه کردهاند.
ت) هزینههای کیفی در 26 سازمان مورد مطالعه، به طور متوسط بیشتر از 7 درصد فروش آنها را تشکیل میدهد که البته در مقایسه با سایر کشورها رقم قابل قبولی است.
ث) مهمترین دلایل روی آوردن سازمانها به استفاده از ابزار هزینههای کیفیت، کاهش هزینههای تولید و الزام مشتری بوده و بیاهمیتترین دلیل هم توسعه صادرات میباشد.
ح) نزدیک به 50 درصد از کل هزینههای کیفی در سازمانها را هزینههای ارزیابی تشکیل میدهد.
پایان نامهای تحت عنوان «رابطه هزینه کیفیت با بلوغ سیستم کیفیت» در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1388 توسط آقای ناصر مکارم انجام شده است. این پژوهش به نتایج زیر دست یافته است:
وجود رابطه میان کل هزینههای کیفیت و نیز هزینههای پیشگیری و رفع نقص داخلی از یکسو و سطح بلوغ سیستم کیفیت از سوی دیگر، تایید شد اما وجود رابطه میان سطح بلوغ سیستم و هزینههای ارزیابی و رفع نقص داخلی تایید نگردید.
در سال 1389 پایان نامهای تحت عنوان «مدل ریاضی فازی جهت بهینهسازی هزینههای کیفیت. مطالعه موردی: شرکت قطعهسازی صنایع شیشه گیلان» در دانشگاه گیلان توسط آقای حسین رحمتی انجام شده است که نتایج آن بدین گونه میباشد:
در این مدل نمایان است که با افزایش هزینههای قابل کنترل، سطح کیفیت در حال افزایش است و همچنین همزمان هزینههای غیر قابل کنترل در حال کاهش میباشد. اما با افزایش سطح کیفیت، هزینه کیفیت کل بهینه نمیگردد.
فارسیجانی و کیامهر در مقالهای تحت عنوان «بررسی جایگاه هزینهیابی کیفیت در مدیریت ارتقا سازمانی» در سال 1387 به این نتیجه رسیدهاند که: هزینهیابی کیفیت از جایگاهی مهم در مدیریت کیفیت و تصمیمگیری های مدیریت در حوزه ارتقا سازمانی برخوردار است. هزینهیابی کیفیت راهگشای مدیریت سازمان در جهت کمک به ارتقاء سازمان و تخصیص بهینه منابع میباشد.
در مورد پژوهشهای انجام گرفته در خارج از کشور بعد از بررسیهای متعدد، تعدادی پژوهش یافت شد که مرتبطترین آنها عبارتند از:
پژوهشی تحت عنوان «اقدامات لازم به منظور ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت» توسط لنگ آنگ، دیویس و فینلی در سال 2000 انجام شده است. در این پژوهش به این نتیجه رسیدهاند که مدیریت کیفیتی که توسط فناوری اطلاعات پشتیبانی میشود قابلیت اطمینان بیشتری دارد و از اعتبار بالاتری برخوردار است.
پژوهش دیگری تحت عنوان «تجزیه و تحلیل نقش فناوری اطلاعات در مدیریت کیفیت» توسط جما، ویکتور و وینوکا در سال 2005 انجام شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بکار بردن فناوری اطلاعات در مدیریت کیفیت باعث افزایش آگاهیها نسبت به کیفیت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش هزینه های کیفیت میگردد.
پژوهشی دیگر تحت عنوان «تاثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد مدیریت کیفیت و پیامدهای آن» در سال 2011 توسط لای وای، کشور سیبالاک و تیروونگادام انجام شده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که فناوری اطلاعات تاثیر قابل توجهی در مدیریت کیفیت دارد و همچنین در این پژوهش مطالعاتی در مورد تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت کیفیت سازمانهای صنعتی و خدماتی انجام شده است. و به لزوم سرمایهگذاری هوشمندانه بر روی فناوری اطلاعات برای حمایت از مدیریت کیفیت تاکید شده است.
در سال 2013 پژوهشی تحت عنوان «مروری بر ادبیات نقش فناوری اطلاعات در مدیریت کیفیت جامع» توسط خانام، صدیقی و طالب انجام شده است. در این پژوهش به بررسی ادبیات موجود در زمینه نقش فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع در جهت افزایش عملکرد سازمانی پرداخته شده است و به دستهبندی مطالعات موجود در این زمینه پرداختهاند.
اما پژوهشهای بسیاری در مورد هزینههای کیفیت در خارج از کشور انجام گرفته که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
پژوهشی تحت عنوان «مروری بر تحقیقات مدلهای هزینههای کیفیت و بهترین عملکردها» توسط شیفارووا و تامسون در سال 2006 انجام شده است. هدف این پژوهش بررسی ادبیات هزینههای کیفیت و فهم بهتر روشهای هزینههای کیفیت است. شواهد نشان میدهد که شرکتهایی که روشهای COQ را اتخاذ کردهاند در کاهش هزینههای کیفیت و بهبود کیفیت برای مشتریان موفق بودهاند.
در سال 2011 دو مورد پژوهش توسط چوپرا و گارگ انجام شده است که به شرح زیر میباشد:
پژوهش اول تحت عنوان «الگوهای رفتاری از اقلام هزینههای کیفیت» میباشد که هدف این پژوهش یافتن الگوهای رفتاری از اقلام مختلف هزینههای کیفیت میباشد تا موسسات را قادر به اتخاذ تصمیمات درست در تخصیص منابع برای کاهش هزینههای کیفیت سازد و در نهایت به این نتیجه دست یافته است که رابطه مثبت بین هزینههای انطباق و هزینههای عدم انطباق وجود دارد.
پژوهش دوم تحت عنوان «معرفی مدلهایی برای پیادهسازی سیستم هزینه کیفیت» میباشد که هدف پژوهش، توسعه دو مدل در مورد هزینههای کیفیت است. یک مدل برای برآورد و محاسبه هزینه کیفیت و مدل دوم برای پیادهسازی سیستم هزینه کیفیت در صنعت میباشد.

3-1- مقدمه
از جمله ویژگیهای یک مطالعه علمی و بیطرفانه، استفاده از یک متدولوژی پژوهش مناسب میباشد. انتخاب روش پژوهش مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد. در این فصل روش بکار گرفته شده در این پژوهش مورد بحث قرار میگیرد.
در اين فصل به تشريح روش پژوهش، تجزيه و تحليل دادهها، جامعه آماري و روش نمونهگيري پرداخته می شود و در ادامه نيز به نحوه طراحي پرسشنامه، اعتبار پرسشنامه و روايي و پايايي آن پرداخته خواهد شد و در انتها نیز قلمرو پژوهش بيان میگردد.
روششناسي را فرآيند چگونگي گردآوري اطلاعات و شواهد و تبديل آنها به يافتهها به منظور دستيابي به دانش دانستهاند. لذا مفاهيمي كه در روششناسي مطرح ميگردند، بايد دربرگيرنده اين فرآيند و هدف آن باشد. به همين جهت در روششناسي از مفاهيمي چون جامعه آماري، نمونه آماري، نمونهگيري، ابزار پژوهش يا ابزار جمعآوري دادهها، روايي و پايايي ابزار، روشهاي تحليل دادهها و متغيرها صحبت ميشود (عابدی و شواخی، 1389).
دستیابی به هدفهای پژوهش میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روششناسی درست صورت پذیرد. پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‌رود. روش پژوهش مجموعهای از قواعد، ابزارها و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1387).
يكي از مهم‌ترين مراحل تحقيقات علمي انتخاب روش پژوهش متناسب با تحقيق است. منظور از انتخاب روش انجام پژوهش اين است كه مشخص كنيم، چه روش پژوهشی براي بررسي موضوع خاصي لازم است. انتخاب روش‌ پژوهش به عهدة پژوهشگر است و او بايد در انتخاب روش صحيح پژوهش حساسيت لازم را به عمل آورد (خليلي و دانشور، 1378).
امروزه پژوهش علمي تأثير چشمگيري بر رشد و گسترش علوم و دانش بشري گذاشته است. هرچند كه حصول توافق ميان دانشمندان و پژوهشگران دربارهي تعريف پژوهش علمي چندان ساده نيست، اما يك تعريف قابل قبول در مورد آن چنين است:
پژوهش علمي عبارت است از مطالعه نظامدار، كنترل شده، تجربي و انتقادي يك يا چند قضيهي فرضي در مورد روابط احتمالي ميان پديدههاي طبيعي.
پژوهش، فرآيندي است كه از طريق آن ميتوان دربارهي ناشناختهها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را كسب كرد. در اين فرآيند از چگونگي گردآوري شواهد و تبديل آنها به يافتهها تحت عنوان (روششناسی) یاد ميشود. روش علمي يا روش پژوهش علمي فرآيند جستجوي منظم براي مشخص كردن یک موقعيت نامعين است (مقیمی، 1385).
وقتی از روش پژوهش علمی صحبت به میان میآید، ذهن هر پژوهنده‌ای در ابتدا متوجه اندیشیدن به شیوه علمی میشود. از لحاظ فلسفی منظور از “روش” مجموعه وسایل و تدابیری است که وصول به هدف غایی و مطلوب را آسان سازد و مقصود از “روش علمی” همه راهها و شیوههایی است که پژوهنده را از خطا محفوظ بدارد و رسیدن به حقیقت را برای وی امکانپذیر سازد.
بطور کلی مراحل اصلی روش پژوهش علمی به قرار ذیل است: (خلیلی شورینی، 1392).
الف) طرح مسئله. ب) تهیه و تنظیم فرضیه. ج) جمعآوری اطلاعات. د) طبقهبندی اطلاعات حاصله. ه) مطالعه اطلاعات و تشخیص روابط علت و معلول. و) تعیین اعتبار و نقد فرضیهها. ز) تهیه گزارش پژوهش.

3-2- روش انجام پژوهش (از نظر هدف، نوع و ابزار اندازه گیری)
این پژوهش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی میباشد. روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی میباشد. پژوهش مورد نظر از نظر ابزار اندازهگیری یک پژوهش کمی محسوب میشود.
بررسی توصیفی به منظور تعیین و توصیف ویژگیهای متغیرها در یک وضعیت انجام میشود. مطالعات توصیفی در سازمانها به منظور آگاهی از ویژگیها و توصیف ویژگیهای یک گروه از کارکنان، برای مثال، سن، سطح تحصیلی، رده شغلی، سابقه خدمت یا کار در سیستم انجام میشود. همچنین مطالعه توصیفی برای درک ویژگیهای سازمانهایی که رویههای مشابهی دنبال میکنند، صورت میگیرد. بدین ترتیب هدف مطالعه توصیفی، تشریح یا توصیف جنبههای خاص پدیدههای مورد بررسی در سطح فرد، سازمان یا صنعت است. بنابراین استراتژی مناسب مطالعات توصیفی، استراتژی پیمایش است.
پژوهش پیمایش یکی از انواع استراتژیها (طرحهای) پژوهش کمی در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت است. طرحهای پیمایش اشاره به رویههایی پژوهشی دارد که در آن پژوهشگر نوعی پیمایش بر روی یک نمونه یا کلیت جامعه اجرا میکند تا نگرشها، افکار، رفتارها یا خصیصههای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، عملیات بانکی، سیستم بانکی، مدیریت کیفیت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد جامعه آماری، روش نمونهگیری، علوم انسانی، اعتمادپذیری