دانلود پایان نامه درمورد مديريت، ريسک، اعتباري

دانلود پایان نامه ارشد

وام)
1
اول
L(1)
L(1)/
(L(1)×n)÷N
(L(1)/×n)÷N
n(1)
n(1)/
2
دوم
L(2)
L(2)/
(L(2)×n)÷N
(L(2)/×n)÷N
n(2)
n(2)/
3
سوم
L(3)
L(3)/
(L(3)×n)÷N
(L(3)/×n)÷N
n(3)
n(3)/
4
چهارم
L(4)
L(4)/
(L(4)×n)÷N
(L(4)/×n)÷N
n(4)
n(4)/
5
پنجم
L(5)
L(5)/
(L(5)×n)÷N
(L(5)/×n)÷N
n(5)
n(5)/
6
ششم
L(6)
L(6)/
(L(6)×n)÷N
(L(6)/×n)÷N
n(6)
n(6)/
7
هفتم
L(7)
L(7)/
(L(7)×n)÷N
(L(7)/×n)÷N
n(7)
n(7)/
8
هشتم
L(8)
L(8)/
(L(8)×n)÷N
(L(8)/×n)÷N
n(8)
n(8)/
9
نهم
L(9)
L(9)/
(L(9)×n)÷N
(L(9)/×n)÷N
n(9)
n(9)/
10
دهم
L(10)
L(10)/
(L(10)×n)÷N
(L(10)/×n)÷N
n(10)
n(10)/
11
يازدهم
L(11)
L(11)/
(L(11)×n)÷N
(L(11)/×n)÷N
n(11)
n(11)/
12
دوازدهم
L(12)
L(12)/
(L(12)×n)÷N
(L(12)//×n)÷N
n(12)
n(12)/
13
سيزدهم
L(13)
L(13)/
(L(13)×n)÷N
(L(13)/×n)÷N
n(13)
n(13)/
14
چهاردهم
L(14)
L(14)/
(L(14)×n)÷N
(L(14)/×n)÷N
n(14)
n(14)/
15
پانزدهم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
16
شانزدهم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
17
هفده هم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
18
هجده هم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
19
نوزده هم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
20
بيستم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
21
بيست و يکم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
22
بيست و دوم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
23
بيست و سوم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
24
بيست و چهارم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
جمع کل تفکيکي

117,031
4008

n(1)/ ?
n(1)/ ?
جمع کل تجمعي
کل شعب
121,039
383
?n(i) =383
3-2-2-1- ابزار گردآوري داده ها
روش هاي گردآوري اطلاعات را به طور كلي به دو طبقه مي توان تقسيم کرد. روش هاي کتابخانه اي و روش هاي ميداني. هر کدام از اين روش ها داراي ابزار خاص خود هستند که محقق با به کار گيري آنها مي تواند نسبت به جمع آوري و طبقه بندي اطلاعات اقدام کند. روش هاي کتابخانه اي در تمامي تحقيقات علمي مورد استفاده قرار مي گيرد. در تحقيقاتي که ماهيت کتابخانه اي ندارند نيز محققان ناگزير از کاربرد روش هاي کتابخانه اي در تحقيق خود هستند. در اين گروه تحقيقات محقق بايد ادبيات و سوابق مسأله و موضوع تحقيق را مطالعه کند(حافظ نيا ،1384،164).
روش هاي ميداني به روش هايي اطلاق مي شود که محقق براي گردآوري اطلاعات ناگزير است به محيط بيرون برود و با مراجعه به افراد يا محيط و نيز برقراري ارتباط مستقيم با واحد تحليل، اعم از انسان و سازمان، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوري کند(حافظ نيا ، 1384 ،172).
روش هاي متداول و معروف گردآوري اطلاعات ميداني عبارتند از : پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، تصوير برداري و ترکيبي در اين تحقيق از هر دوروش گردآوري اطلاعات يعني روش هاي کتابخانه اي و روش هاي ميداني استفاده شده است. مطالعات و بررسي هاي لازم درباره مباني نظري تحقيق، ادبيات موضوع تحقيق، سوابق مسأله و موضوع تحقيق با استفاده از روش هاي کتابخانه اي و مطالعه منابع، پايان نامه ها و تحقيقات مرتبط با موضوع و استفاده از پايگاه هاي اينترنتي انجام شده است. در ضمن به منظور اجراي مراحل اصلي تحقيق و گردآوري اطلاعات از روش هاي کتابخانه اي و ميداني استفاده شده است.

محاسبه ريسک اعتباري:
از آنجا که مهم ترين عامل براي بانک در برابر مشتري متقاضي وام، دريافت اصل و سود وامي است که به مشتري مي دهد، مهم ترين عامل در ريسک اعتباري مشتري ميزان عدم بازپرداخت بدهي مي باشد. مبلغ جريمه براي هر مشتري با توجه به مبلغ و نوع وام دريافتي از طريق فرمول زير محاسبه مي شود.
(قدسي پوروهمکاران، 54-44):

در فرمول بالا داريم:
Xi = مبلغي از وام که Ti روز ديرتر از تاريخ مقرر باز پرداخت شده است.
Ti = تعداد روزهايي که ازتاريخ پرداخت مبلغ Xi گذشته است و باز پرداخت صورت نگرفته است.
R1= نرخ سود بانکي مربوط به وام دريافت شده.
R2 = نرخ جريمه بانکي که برابر 6 درصد در نظر گرفته مي شود.
اعتبار شرکت i ام در زمينه عدم بازپرداخت يا پرداخت بدهي که نشان دهنده ريسک اعتباري شرکت
مي باشد از طريق فرمول زير محاسبه مي شود.(قدسي پوروهمکاران،صص: 54-44):

= ريسک اعتباري شرکت i ام.
= ميزان جريمه شرکت i ام در وام به مبلغ
= ميزان وام دريافت شده توسط شرکت i ام .
لازم به ذکر است که اگر مبلغ جريمه وام بيشتر از اصل وام دريافتي شود، اعتبار شرکت برابر صفر در نظر گرفته ميشود. اين ميزان اعتبار () براي بانک ملت جمهوري اسلامي ايران، که مشتريانش از بانک وام دريافت نموده اند محاسبه شده و براي توليد تابع تخمين ميزان اعتبار شرکت هاي متقاضي وام از بانک با استفاده از مدل HHONN مورد استفاده قرار گرفته است.(قدسي پوروهمکاران،54-44).

جدول 3-1: شناسايي ماهيت مطالبات معوق
رديف
طبقه مطالباتي
تعداد روزها
نرخ جريمه
1
سررسيد گذشته
Document past due receivables(DPDR).
از 60 الي 180 روز
6%
2
معوق
Document pending demands(DPD).
از 181 الي 540 روز
10%
3
مشکوک الوصول
Document of doubtful receivables(DDR).
از 541 تا زمان وصول مطالبات
14%

جدول 3-2: نرخ سود بانکي
سال
نرخ سود بانکي
1381
12%
1382
12%
1383
12%
1384
14%
1385
16%
1386
16%
1387
17%
1388
17%
1389
19%
1390
21%
1391
22%
3-3- فرضيات تحقيق
3-3-1-فرضيه اصلي تحقيق
فرضيه کلي يا فرضيه اصلي تحقيق حاضر بيان مي کند که: ” بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد”.
3-3-2-فرضيات فرعي تحقيق
1- بين مديريت ريسک اعتباري وام‌هاي (تسهيلات) دريافتي مشتريان به‌ صورت انفرادي
(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
1-1-بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
1-2-بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي معوق مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
1-3-بين مديريت ريسک اعتباري و وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
2- بين مديريت ريسک اعتباري سبد وام به‌ صورت غيرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
2-1-بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي (حقوقي)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
2-2-بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي معوق مشتريان غيرانفرادي (حقوقي)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
2-3-بين مديريت ريسک اعتباري و سبد وام‌هاي مشکوک الوصول مشتريان غيرانفرادي (حقوقي)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداري وجود دارد.
3-4-قلمرو تحقيق: محقق گستره مربوط به قلمروي تحقيق حاضر را در سه بخش زير دنبال نموده است:
3-4-1-قلمرو مکاني تحقيق: قلمرومکاني تحقيق حاضر مديريت شعب بانک ملت استان سمنان
مي باشد.
3-4-2-قلمرو زماني تحقيق: قلمرومکاني تحقيق حاضربين سال هاي1391-1381، مي باشدکه دادههاي مربوط به تحقيق از طريق سامانه متمرکز اطلاعات مربوط به تسهيلات مديريت شعب بانک ملت استان سمنان استخراج مي شود.
3-4-3-قلمرو موضوعي تحقيق: بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت يک مطالعه موردي در مديريت شعب بانک ملت استان سمنان، مي باشد.
3-5- روش تجزيه و تحليل داده ها
در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصيفي واستنباطي براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است. بدين صورت که پس از استخراج داده ها ابتدا جهت بررسي هاي جمعيت شناختي از روش فراواني و درصد در مورد متغيرهاي مورد مطالعه استفاده شده است.
پس از آنكه محقق داده ها را گردآوري، استخراج وطبقه بندي وجداول توزيع فراواني و نسبت هاي توزيع را تهيه كرد بايد مرحله جديدي از فرايند تحقيق كه به مرحله تجزيه و تحليل داده ها معروف است آغاز شود اين مرحله خود شامل دو شيوه تحليل كيفي وتحليل كمي است(حافظ نيا ،1385،231).
استفاده از روش هاي آماري (كمي) با توجه به نوع و روش تحقيق وهدف محقق متفاوت است و از
روش هاي ساده و اوليه آماري تا روش هاي پيچيده را شامل مي شود. استفاده از روش هاي آماري به دو شكل توصيفي و استنباطي انجام مي گيرد (همان منبع ،236 ).
آمار توصيفي را عمدتاً مفاهيمي از قبيل جدول توزيع فراواني ونسبت هاي توزيع نمايش هندسي و تصويري توزيع، اندازه هاي گرايش به مركز، اندازه هاي پراكندگي ونظاير آن تشكيل مي دهد. آمار توصيفي براي تبيين وضعيت پديده يا مساله يا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار مي گيرد يادر واقع
ويژگي هاي موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصوير سازي و توصيف مي شود (حافظ نيا،1385،242).
در پژوهش اخير در جهت محاسبه و برآورد پارامترها مانند ميانگين، درصد، فراواني مطلق ،فراواني نسبي و مشابه آن از روش هاي متداول آمار توصيفي استفاده مي شود.
در تحليل هاي آمار استنباطي همواره نظر بر اين است كه نتايج حاصل از مطالعه گروه كوچكي به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتري به نام جامعه تعميم داده شود. به عبارتي محقق بر مبناي ارزش هاي حاصله در نمونه به آزمون فرضيه متوسل مي شودو تكنيك هاي آماري موردنياز ازطريق آماراستنباطي تامين مي شود. در واقع از دو طريق به تحليل داده ها مي پردازد:
1-برآورد ارزش هاي جمعيت از طريق ارزش هاي نمونه. 2-آزمون فرضيه ها (ساده،1377،185).
در اين تحقيق نيز پس از جمع آوري داده ها از طريق سامانه اطلاعات مالي بانک ملت استان سمنان و استخراج آنها براي تبديل آن داده هاي اوليه به حالت قابل استفاده، از نرم افزار اس.پي.اس.اس(SPSS) استفاده شده است. که بعد از آن نسبت به استخراج آمار توصيفي با دسته بندي اطلاعات اوليه، تبديل اطلاعات دسته بندي شده به صورت هاي فراواني ،درصد فراواني، ميانگين آماري وجداول يك بعدي ودو بعدي اقدام شده است.
از آنجا كه در اين تحقيق از روش نمونه گيري استفاده شده است و نتايج حاصل از مطالعه نمونه به جامعه آماري تعميم داده مي شودآمار استنباطي نيز براي تحليل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است.
به منظور آزمون فرضيه ها از ارزش هاي آمار استنباطي، تحليل واريانس استفاده و با استفاده از آن براي تحقيق حاضر مدل ارائه شده است از روش هاي آمار استنباطي از قبيل آزمون کاي مربع، ضريب همبستگي پيرسون ، استفاده شده است. براي پاسخ به سوالات پژوهشي از ميانگين، انحراف استاندارد و ميانه استفاده شده است. بنابراين در تحقيق حاضر در تجزيه و تحليل داده ها از دو روش آماري توصيفي و استنباطي و با به کارگيري نرم افزار آماري(SPSS)، و در مواردي نرم افزار(Excel)، انجام شده است.
الف) آمار توصيفي: درسطح آمارتوصيفي از جدول و نمودار توصيفي، درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار استفاده شده است.
ب) آمار استنباطي: همچنين براي معنا دار بودن فرضيه تحقيق از آمار استنباطي شامل: همبستگي پيرسون و رگرسيون براي سنجش متغيرها استفاده شده است. تمامي مراحل تجزيه و تحليل آماري با نرم افزار آماري (SPSS)،انجام شده است.

4-1- مقدمه
به طور كلي اين تحقيق به دنبال بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت يک مطالعه موردي در مديريت شعب بانک ملت استان سمنان مي باشد. بنابراين، پس از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد توسعه دانش Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، پردازش اطلاعات، اعداد و ارقام