دانلود پایان نامه درمورد مدل اندازه گیری، جمعیت شناختی، توزیع جمعیت، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

لحاظ روانی تأثیر بسزایی در تقویت رفتار خادمانه وی دارد. در این خصوص یکی از خادمین چنین مطرح می کند:
“یکی از خدمه های پیش کسوت در یکی از سفرها برای خدمه های سفر اولی هدیه می خرید تا تشویق بشوند خوب کار کنند. سرپرستان نیز در بعضی از مواقع با همین روش به بهبود و جذابیت روند کار خادمی کمک می کنند.”

در مجموع به صورت کلی می توان عوامل مؤثر بر رفتار خادمانه خادمان را در قالب شکل 4-2 ترسیم کرد:

شکل 4-2 الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر رفتار خادمانه

فصل پنجم

یافته های کمی تحقیق

به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش حاضر، ابتدا داده های حاصل از پرسشنامه ها استخراج و در جدول اطلاعات کلی یا جدول مادر تنظیم شد، سپس کلیه اطلاعات با استفاده از کامپیوتر و از طریق نرم افزار های آماری به ویژه SPSS و SMART.PLS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
در تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان اعم از سن، تحصیلات، سابقه اعزام، تجربه خدمتگزاری، و سمت های اعزام به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش روش های استنباطی به منظور بررسی فرضیات تحقیق روابط بین متغیرها و به عبارتی تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری تحقیق، از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد.
5-1) تجزیه و تحلیل های توصیفی
این بخش به توصیف وضعیت موجود در نمونه تحقیق اختصاص دارد که ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آنها در ادامه بحث قابل ملاحظه است.
سن
حداقل سن خادمان، 28 سال و حداکثر سن آنها 70 سال بود. اکثر خادمان در بازه سنی 41 تا 50 سال قرارداشتند و 6/37 درصد از کل اعضای نمونه را این خادمان تشکیل میدادند که نشان دهنده میانسال بودن خادمان میباشد. کمترین درصد فراوانی نیز متعلق به خادمان 61 تا 70 سال بود که 4/4 درصد از کل اعضای نمونه را تشکیل میدادند. جدول و نمودار 5-1 توزیع فراوانی سن خادمان را نشان می دهد.
جدول5-1 جدول فراوانی متغیر سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 30
6
9/2
31-40
39
19
41-50
77
6/37
51-60
56
3/27
61-70
9
4/4
بدون پاسخ
18
8/8
جمع
205
100

نمودار5-1. توزیع جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی بر اساس سن
تحصیلات
اکثر خادمان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم هستند که 4/45 درصد از کل اعضای نمونه را این خادمان تشکیل میدادند. کمترین درصد فراوانی نیز متعلق به خادمان با مدرک تحصیلی دکتری بود که 1 درصد از کل اعضای نمونه را تشکیل میدادند. جدول و نمودار 5-2 توزیع فراوانی تحصیلات خادمان را نشان می دهد.
جدول 5-2 جدول فراوانی متغیر تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
زیر دیپلم
4
2
دیپلم
29
1/14
فوق دیپلم
93
4/45
لیسانس
58
3/28
فوق لیسانس
3
5/1
دکتری
2
1
بدون پاسخ
16
8/7
جمع
205
100

نمودار5-2. توزیع جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی بر اساس تحصیلات
سابقه اعزام
حداقل سابقه اعزام خادمان مورد بررسی 1 سفر و حداکثر آن 60 سفر بود. 6/56 درصد از خادمان مورد مطالعه سابقه اعزام زیر 12 سفر داشتند. جدول و نمودار 5-3 توزیع فراوانی سابقه اعزام خادمان را نشان می دهد.
جدول 5-3. جدول فراوانی متغیر سابقه اعزام
سابقه اعزام
فراوانی
درصدفراوانی
کمتر از 12
116
6/56
13- 24
39
19
25 – 36
12
9/5
37 – 48
6
9/2
49 – 60
7
4/3
بدون پاسخ
25
2/12
جمع
205
100

نمودار 5-3. توزیع جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی بر اساس سابقه اعزام
تجربه خدمتگزاری در مکان های دیگر
همانطور که در جدول5-4 مشخص است، 3/69 درصد از خادمان سابقه خدمتگزاری در مکان های مذهبی دیگر را نیز داشته اند. جدول و نمودار 5-4 توزیع فراوانی تجربه خدمتگزاری در مکان های دیگر را نشان می دهد.
جدول 5-4. جدول فراوانی متغیر تجربه خدمتگزاری
سابقه اعزام
فراوانی
درصدفراوانی
باتجربه
142
3/69
بی تجربه
24
7/1
بدون پاسخ
39
19
جمع
205
100

نمودار 5-4. توزیع جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی بر اساس تجربه تمرین
سمت های اعزام
در نمونه آماری تحقیق از 1853 سفر اعزام شده، 820 سفر در سمت مدیرگروه به عنوان بیشترین فراوانی در بین سمت های اعزام بوده است و 41 سفر در سمت خانه دار به عنوان کمترین فراوانی دربین سمت های اعزام شده خادمان سازمان حج و زیارت در طول عمره مفرده صورت گرفته است. جدول و نمودار 5-5 فراوانی سمت های مختلف اعزام خادمان را نشان می دهد.
جدول 5-5. جدول فراوانی متغیر سمت های اعزام
سابقه اعزام
فراوانی
درصدفراوانی
مستقبل
74
4
مأمور پذیرایی
334
18
خانه دار
41
2/2
انبار دار
76
1/4
امور فرهنگی
65
5/3
معاون گروه
443
24
مدیر گروه
820
2/44
جمع
1853
100

نمودار 5-5. توزیع جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی بر اساس سمت های مختلف اعزام
5-2) بررسی مدل تحقیق
به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از روش دو مرحله ای هالاند171 (1999) برای مدل یابی به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. مرحله اول شامل تعیین مدل اندازه گیری از طریق برآورد روایی و پایایی است و مرحله دوم شامل تعیین مدل ساختاری از طریق تحلیل شاخص های برازندگی، ضرایب تعیین و تحلیل مسیر است.
در مرحله اول، از برآورد روایی و پایایی به منظور بررسی مدل اندازه گیری استفاده می شود که روش های تأییدی هماهنگی داده ها با یک ساختار عاملی معین را بررسی می نمایند. در واقع، تحلیل عاملی تأییدی شایستگی گویه هایی که برای معرفی متغیرها برگزیده شده اند را بررسی می کند. در مرحله دوم، از تحلیل مسیر، شاخص های برازش مدل و ضرایب تعیین جهت بررسی مدل ساختاری، استفاده می شود.
5-2-1) مدل اندازه گیری تحقیق
پیش از مدلسازی معادله ساختاری به منظور آزمون فرضیات تحقیق، لازم است اعتبار ابزار سنجش پژوهش از طریق تکنیک تحلیل عاملی تأییدی (CFA) تایید شود. به منظور بررسی این امر اعتبار سازه172 مدل مورد بررسی قرار می گیرد که برای سنجش آن از دو اعتبار همگرایی173 و اعتبار افتراقی174 استفاده می شود. در اعتبار همگرا هر یک از بارهای عاملی (ضرایب رگرسیونی) می باید معنادار و از 5/0 بزرگتر یا مساوی باشد و در اعتبار افتراقی به منظور بررسی عدم همپوشانی بین سازه های پرسشنامه در ارتباط با گویه های مورد سنجش آن، کواریانس بین هر دو سازه نبایستی بیشتر از 9/0 باشد (Byrne, 2010).
ارزیابی رفتار خادمانه انسان دوستانه (A)
مدل اندازه گیری اول، دارای 22 گویه است که ابعاد هفت گانه رفتار انسان دوستانه خادمان را تبیین می کند. جدول5-6، تخمین های استاندارد را برای مدل اندازه گیری رفتار انسان دوستانه به تصویر کشیده است. با توجه به جدول 5-6 همه گویه ها دارای بارهای عاملی معنادار و بالای 5/0 است لذا اعتبار همگرایی ابزار سنجش رفتارخادمانه انسان دوستانه تایید می شود. همچنین جدول5-7 نیز همبستگی دو به دو ابعاد هفت گانه را نشان می دهد که باتوجه به اینکه همبستگی بین هر دو بعد کمتر از عدد 9/0 است بنابراین عدم همپوشانی بین ابعاد رفتار خادمانه انسان دوستانه نیز در قالب اعتبار افتراقی تایید می شود. در نهایت با تأیید اعتبار همگرایی و اعتبار افتراقی، اعتبار سازه مدل مورد تایید واقع می شود.
از سویی دیگر پایایی مدل اندازه گیری را ضریب آلفای کرونباخ مشخص می کند. مقادیر بالای 6/0 برای این ضریب قابل قبول است (جرج و مالری175، 2003). همانطور که جدول 5-6 نشان می دهد، ضرایب آلفای کرونباخ در همه ابعاد بالای 6/0 است، بنابراین پایایی داده ها نیز تأیید می شود.
جدول 5-6 : مدل اندازه گیری رفتار خادمانه انسان دوستانه

α کرونباخ
نتیجه
آماره t
بار عاملی
گویه
مؤلفه ها
0/635
معنادار
5/438
0/787
V001
نوع دوستی
(A1)

معنادار
9/302
0/754
V002

معنادار
6/546
0/731
V003

0/654
معنادار
14/885
0/822
V004
پرهیز از تبعیض
(A2)

معنادار
9/242
0/786
V005

معنادار
6/059
0/693
V006

0/768
معنادار
15/986
0/812
V007
همدلی
(A3)

معنادار
12/395
0/815
V008

معنادار
16/250
0/851
V009

0/706
معنادار
26/066
0/859
V010
دلسوزی به خدمت
(A4)

معنادار
11/562
0/767
V011

معنادار
8/714
0/748
V012

0/649
معنادار
14/970
0/779
V013
ایثار و فداکاری
(A5)

معنادار
16/196
0/802
V014

معنادار
8/709
0/717
V015

0/677
معنادار
10/981
0/740
V016
تکریم زائر
(A6)

معنادار
9/142
0/733
V017

معنادار
5/896
0/615
V018

معنادار
11/989
0/744
V019

699/0
معنادار
8/661
0/793
V020
جاذبه ارتباطی
(A7)

معنادار
4/345
0/595
V021

معنادار
7/636
0/716
V022

جدول 5-7: ماتریس همبستگی ابعاد رفتارخادمانه انسان دوستانه
جاذبه
تکریم
ایثار
دلسوزی
همدلی
پرهیز از تبعیض
نوع دوستی

1/000
نوع دوستی

1/000
0/403
پرهیز از تبعیض

1/000
0/485
0/545
همدلی

1/000
0/608
0/487
0/533
دلسوزی

1/000
0/556
0/515
0/315
0/410
ایثار

1/000
0/647
0/495
0/484
0/296
0/318
تکریم
1/000
0/505
0/466
0/413
0/398
0/286
0/400
جاذبه

ارزیابی رفتار خادمانه پیش قدمانه (B)
مدل اندازه گیری دوم، دارای 20 گویه است که ابعاد شش گانه رفتار پیش قدمانه خادمان را تبیین می کند. جدول5-8، تخمین های استاندارد را برای مدل اندازه گیری رفتار پیش قدمانه نشان می دهد. با توجه به جدول 5-8، گویه شماره 28 با توجه به عدم معناداری از ادامه فرایند تحلیل کنار گذاشته شد ولی سایر گویه ها دارای بارهای عاملی معنادار و بالای 5/0 بدست آمد لذا اعتبار همگرایی ابزار سنجش رفتارخادمانه پیش قدمانه تایید می شود. همچنین جدول5-9 نیز همبستگی دو به دو ابعاد شش گانه را نشان می دهد که باتوجه به اینکه همبستگی بین هر دو بعد کمتر از عدد 9/0 است بنابراین عدم همپوشانی بین ابعاد رفتار خادمانه پیش قدمانه نیز در قالب اعتبار افتراقی تایید می شود. در نهایت با تأیید اعتبار همگرایی و اعتبار افتراقی، اعتبار سازه مدل مورد تایید واقع می شود.
از سویی دیگر همانطور که جدول 5-8 نشان می دهد، ضرایب آلفای کرونباخ در همه ابعاد بالای 6/0 است، بنابراین پایایی داده ها نیز تأیید می شود.
جدول5-8: مدل اندازه گیری رفتار خادمانه پیش قدمانه
α کرونباخ
نتیجه
آماره t
بار عاملی
گویه
مؤلفه ها
0/655
معنادار
9/100
0/752
V023
جستجوگر خدمت
(B1)

معنادار
23/026
0/835
V024

معنادار
9/503
0/720
V025

0/635
معنادار
9/639
0/7750
V026
عمل فرانقشی
(B2)

معنادار
4/278
0/651
V027

غیرمعنادار
1/588
0/298
V028

معنادار
5/628
0/679
V029

0/812
معنادار
9/250
0/740
V030
ترویج معنویت
(B3)

معنادار
14/990
0/802
V031

معنادار
11/984
0/839
V032

معنادار
16/466
0/813
V033

0/647
معنادار
10/408
0/768
V034
صیانت و دفاع
(B4)

معنادار
16/729
0/800
V035

معنادار
9/1934
0/727
V036

0/617
معنادار
10/727
0/756
V037
حمایت اطلاعاتی
(B5)

معنادار
9/079
0/747
V038

معنادار
7/438
0/752
V039

0/703
معنادار
12/430
0/775
V040
پیگیری
(B6)

معنادار
10/302
0/746
V041

معنادار
21/521
0/854
V042

جدول 5-9: ماتریس همبستگی ابعاد رفتارخادمانه پیش قدمانه

پیگیری
حمایت اطلاعاتی
صیانت و دفاع
ترویج معنویت
عمل فرانقشی
جستجوگر خدمت

1/000
جستجوگر خدمت

1/000
0/565
عمل فرانقشی

1/000
0/433
0/558
ترویج معنویت

1/000
0/668
0/406
0/401
صیانت و دفاع

1/000
0/522
0/427
0/406
0/397
حمایت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مداری، معنادار بودن، توانایی ها، امام سجاد (ع) Next Entries پایان نامه ارشد درباره قراردادهای نفتی، نفت و گاز، اصل حسن نیت، بیع متقابل