دانلود پایان نامه درمورد مدارس راهنمایی، مدیران مدارس، شهرستان بافت، مدیریت زمان

دانلود پایان نامه ارشد

، اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد.

1-4- هدف‬های تحقیق
1-4-1- هدف کلی:
تعیین رابطه بین مهارتهای مدیران با مدیریت زمان آنان در بین مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت.
1-4-2- هدف‬های جزئی:
1- تعیین میزان مهارت‬های مدیریتی مدیران؛
2- تعیین میزان مهارت‬های مدیریت زمان مدیران،
3- تعیین رابطه‬ی مهارت‬های فنی مدیران با مهارت‬های سازمانی‬مدیریت زمان‬آنان (هدف‌گذاری، اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها، برنامه‌ریزی عملیاتی، تفویض‬ اختیارات، مدیریت ارتباطات، مدیریت جلسات)؛
4- تعیین رابطه‬ی مهارت‬های انسانی مدیران با مهارت‬های سازمانی مدیریت زمان آنان(هدف‬گذاری، اولویت‬بندی اهداف و فعالیت‬ها، برنامه‬ریزی عملیاتی، تفویض‬ اختیارات، مدیریت ارتباطات، مدیریت جلسات)؛

5- تعیین رابطه‬ی مهارت‬های ادراکی مدیران با مهارت‬های سازمانی مدیریت زمان آنان (هدفگذاری، اولویت‬بندی اهداف و فعالیتها، برنامه‬ریزی عملیاتی، تفویض اختیارات، مدیریت ارتباطات، مدیریت جلسات)
6- تعیین رابطه‬ی متغیرهایی مانند میزان تحصیلات، جنسیت و سابقه مدیریت با مهارت‬های فنی، انسانی و ادراکی مدیران؛
7- تعیین رابطه‬ی متغیرهایی مانند تحصیلات، جنسیت و سابقه مدیریت با مدیریت زمان؛
8- تعیین نقش متغیرهایی مانند میزان تحصیلات، جنسیت و سابقه مدیریت دررابطه با مهارت‬های مدیران و مدیریت زمان مدیران.

1-5- فرضیه های تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی:
بین مهارتهای مدیریتی ومدیریت زمان مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد.
1-5-2- فرضیه های فرعی تحقیق
1- مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت از مهارت های مدیریتی بالایی برخوردارند؛
2- مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت از مدیریت زمان بالایی برخوردارند؛
3- بین مهارت فنی‬وهدف‬گذاری مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
4- بین مهارت‬فنی‬واولویت‬بندی اهداف و فعالیت‬های مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
5- بین مهارت فنی وبرنامه‬ریزی عملیاتی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
6- بین مهارت فنی وتفویض اختیارات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد،
7- بین مهارت فنی و مدیریت ارتباطات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
8- بین مهارت فنی ومدیریت جلسات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
9- بین مهارت‬ انسانی وهدف‬گذاری مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
10- بین مهارت انسانی و اولویت‬بندی اهداف وفعالیت‬های مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
11- بین مهارت انسانی و برنامه‬ریزی عملیاتی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
12- بین مهارت انسانی و تفویض اختیارات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
13- بین مهارت انسانی و مدیریت ارتباطات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
14- بین مهارت انسانی ومدیریت جلسات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
15- بین مهارت ادراکی وهدف گذاری مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
16- بین مهارت ادراکی و اولویت‬بندی اهداف وفعالیت‬های مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
17- بین مهارت ادراکی و برنامه‬ریزی عملیاتی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
18- بین مهارت ادراکی و تفویض اختیارات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
19- بین مهارت ادراکی و مدیریت ارتباطات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
20- بین مهارت ادراکی ومدیریت جلسات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
21- مهارت‬های‬مدیریتی مدیران مدارس راهنمایی ومتوسطه شهرستان بافت برحسب جنسیت تفاوت معنادار دارد؛
22- مهارت‬های مدیریتی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت برحسب میزان تحصیلات تفاوت معنادار دارد؛
23- مهارت‬های مدیریتی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت برحسب سابقه مدیریت تفاوت معنادار دارد؛
24- مدیریت زمان مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت برحسب جنسیت تفاوت معنادار دارد؛
25- مدیریت زمان مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت برحسب میزان تحصیلات تفاوت معنادار دارد؛
26- مدیریت زمان مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت برحسب سابقه مدیریت تفاوت معنادار دارد.
1-6- تعاریف
1-6-1- تعاریف مفهومی اصطلاحات
1-6-1-1- مهارت12:
از لحاظ لغوی، مهارت به معنای زیرکی و رسایی در کار، استادی، زبردستی، حاذقی، ماهری، زیرک و رسا شدن و استادی کردن می‌باشد(دهخدا، جلد46).
مهارت به توانایی‌های قابل پرورش شخص که در عملکرد و ایفای وظایف منعکس می‌شود دلالت دارد. بدین‬ترتیب منظور از مهارت توانایی‬کاربرد دانش و تجربه شخصی‬بوده و ضابطه اصلی مهارت داشتن اقدام و عمل مؤثر در شرایط متغیر است(خورشیدی،1382).
1-6-1-2- مدیر آموزشی13:
مدیر آموزشی کسی است که در تصمیم‬گیری‌های آموزش و پرورش نقش دارد و رفتار و عمل آنها جریان آموزش و پرورش را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این روبه ویژه رؤسای آموزش و پرورش، معاونان، کارشناسان‬ آموزشی، مدیران‬ آموزشی، مدیران ‬مدارس، راهنمایان‬ آموزشی و معلمان در زمره مدیران آموزشی محسوب می‌گردند(علاقه‬بند،1370).
1-6-1-3- مهارت فنی14:
عبارت است از توانایی و مهارت انجام یک فعالیت با روش وتکنیک‬های درست. این مهارت بیشتر جنبه عملی دارد و به طور عینی در محیط کار ، بکار گرفته می‌شود (میر کمالی، 1386).
1-6-1-4- مهارت انسانی15:
یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاری و انجام دادن کار به وسیله دیگران، فعالیت‌های موثر به عنوان عضو گروه، ایجاد انگیزه در افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان (علاقه بند،1372).
1-6-1-5- مهارت ادراکی16:
توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده کار و فعالیت سازمان به صورت یک سیستم را مهارت ادراکی می‌گویند(علاقه بند، 1379).
1-6-1-6- مدیریت17:
کار کردن با افراد و به وسیله افراد و گروه‌ها برای تحقق هدف‌های سازمانی. بنابراین، هرکس حداقل در مراحل مشخصی از زندگی خود یک مدیر است(هرسی و بلانچارد، 1385). مدیریت به معنای علم و هنر اداره سازمان‌های اجتماعی به منظور تحقق هدف یا اهدافی معین تعریف می‌گردد(ایران‌نژاد پاریزی، 1376).

1-6-1-7- مدیریت زمان18:
مدیریت زمان به معنی استفاده موثر از منابع و راهی برای رسیدن موثر به اهداف است. مدیریت زمان فرآیند اداره کردن فعالیت‌هایمان در طول زمان معین است و بالاخره مدیریت زمان یعنی اینکه کنترل زمان و کار خویش را به دست گیرید و اجازه ندهید که امور و حادثه‌ها شما را هدایت کنند(مالکی، 1390).
1-6-1-8- هدف گذاری19:
هدف غایتی است که هر انسان خردمند از رهگذر تلاش خود در پی دستیابی به آن است. اگر چه فرد در هر اقدام ممکن است اهداف متعددی را در نظر داشته باشد، اما در میان آن اهداف، هدفی اصلی است و دیگر اهداف، فرعی و جنبی‌اند. هدف اصلی هدفی است که اگر تحقق آن با تحقق سایر اهداف در تعارض افتد، فرد برای دستیابی به آن بی‌درنگ از سایر هدف‌ها صرف‌نظر می‌کند. هدف عاملی است که به انسان جهت، معنی و مفهوم می‌بخشد(کردستانی،1390).
1-6-1-9- اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها20:
مشخص کردن کارها و وظایف بر اساس اهمیت، اولویت‌ها پیوسته جا به جا می‌شوند. تهیه‌ی یک فهرست اولویت و ثابت نگه‌داشتن آن غیرممکن است(بلانچارد،1382).
1-6-1-10- برنامه‬ریزی عملیاتی21:
برنامه‬ریزی در یک مفهوم کلی یعنی پیش بینی و تعیین راه‌ها و روش‌ها و امکانات برای رسیدن به یک هدف مطلوب. در حقیقت، برنامه‌ریزی تفکر و تهیه نقشه برای گذر از وضع موجود و رسیدن به یک موقعیت مطلوب در آینده است(میرکمالی،1380).
1-6-1-11- تفویض اختیار22:
مدیران جهت افزایش اثربخشی خود در محیط کاری و برای اینکه بتوانند به وظایف اصلی خود بپردازند قسمتی از اختیارات خود را به کارمندان تفویض می‌کنند. به‌کارگیری این اصل مستلزم این است که مسئولیت و اختیار متناسب با آن به پایین‌ترین سطح ممکن در داخل تشکیلات تفویض شود (مسلمی زاده، 1378).
1-6-1-12- مدیریت ارتباطات23:
علاقه بند (1387) در تعریف ارتباط و بیان جایگاه آن در امور سازمان‌ها می‌گوید: «ارتباط، فراگرد تفهیم و تفهم یا انتقال معانی میان اشخاص و گروههاست. فعالیت وهمکاری در محیط سازمانی مستلزم وجود روابط انسانی توام با اعتماد متقابل میان مدیر و کارکنان است. روابط انسانی در پرتو ارتباط پدید می آید».
هر کسی که در ضمن ارتباطات حضور دارد باید همان مفهومی را که به کار برد که از هر سخنی استنباط می‌کند هرگونه کژ فهمی و کژتابی در حتی یک کلمه می‌تواند موجب ویرانی عظیم شود(مکنزی،1372).
1-6-1-13- مدیریت جلسات24:
جلسات چه رسمی و چه غیررسمی، معمولی‌ترین نوع برقراری ارتباط در محیط کارند. اهداف، دستور جلسه و زمان تعیین‌شده برای آن را به افراد یادآوری نمایید(الکوک، 1382).

1-6-2- تعاریف عملیاتی
1-6-2-1- مهارتهای مدیران:
در این پژوهش مهارتهای مدیران (فنی، انسانی و ادراکی) نمره‌ای خواهد بود که آزمودنی‌ها از مجموع سوالات پرسشنامه مهارتهای مدیران دهقان (1386) به دست می‌آورند.
1-6-2-2- مهارت فنی :
منظور نمره ای است که مدیران از مجموع سوالات (21،14،13،12،5،4،3،2،1) مربوط به پرسشنامه مهارت های مدیران دهقان (1386)،کسب می کنند.

1-6-2-3- مهارت انسانی:
منظور نمره ای است که مدیران از مجموع سوالات (6،7،8،15،16،17،22،24،26) مربوط به پرسشنامه مهارت های مدیران دهقان (1386) کسب می کنند.
1-6-2-4- مهارت ادراکی:
منظور نمره ای است که مدیران از مجموع سوالات(21،14،13،12،5،4،3،2،1) مربوط به پرسشنامه مهارت مدیران دهقان (1386) کسب می کنند.
1-6-2-5- مدیریت زمان:
منظور از مدیریت زمان نمره‌ای است که پاسخگویان از مجموع سؤالات پرسشنامه مدیریت زمان حراج چی (1391)، کسب می‌کنند.
1-6-2-6- هدفگذاری:
منظور نمره ای است که مدیران از مجموع سوالات(1،3،5،30)مربوط به پرسشنامه مدیریت زمان حراج چی (1391)کسب می کنند.
1-6-2-7- اولویت بندی اهداف و فعالیتها:
منظور نمره ای است که مدیران از مجموع سوالات(4،6،19،28،29،31) مربوط به پرسشنامه مدیریت زمان حراج چی (1391)کسب می کنند.
1-6-2-8- تفویض اختیار:
منظور نمره ای است که مدیران از مجموع سوالات(32،11،12،13،22،25 )مربوط به پرسشنامه مدیریت زمان حراج چی(1391) کسب می کنند.
1-6-2-9- برنامه ریزی عملیاتی:
منظور نمره ای است که مدیران از مجموع سوالات(2،7،9،10،18،24،26،27) مربوط به پرسشنامه مدیریت زمان حراج چی (1391)کسب می کنند.
1-6-2-10- مدیریت ارتباطات:
منظور نمره ای است که مدیران از مجموع سوالات (8،14،15،17،20، 21،34،36) مربوط به پرسشنامه مدیریت زمان حراج چی (1391)کسب می کنند.
1-6-2-11- مدیریت جلسات:
منظور نمره‌ای است که مدیران از مجموع سؤالات (16،35،37،38) مربوط به پرسشنامه حراج چی (1391) کسب می کنند.

فصل دوم

پیشینه تحقیق

مقدمه:
دنیای امروز، دنیای مدیریت است. با در نظر داشتن اینکه همه امور جامعه به وسیله سازمان انجام می‌شود، مدیران به عنوان اصلی‌ترین عامل گردش کار آن‌ها یکی از مهم‌ترین کوشش‌های انسانی را به عهده‌دارند. همه مدیران در تمامی دوره‌های سازمانی وظیفه پویایی محیط را بر عهده‌دارند تا کارکنان با همکاری گروهی در جهت تحقق اهداف تعیین‌شده، ماموریتهای محوله را به اجرا درآورند.
با توجه به نقش حساس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ضریب همبستگی، مدیریت زمان، آموزش و پرورش، مدیریت ارتباط Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مدیریت آموزشی، مدیریت آموزش، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت