دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، آزمون فرضیه، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

دیگر با محدود نمودن جامعه (نمونه گیری) دغدغه های جدید برای محقق به وجود می آید. اگرچه ممکن است نمونه گیری دارای مزیت های فوق باشد ولی می تواند باعث کاهش اعتبار برونی و ساختاری تحقیق شود و محقق را در راستای امکان تعمیمنتایج حاصله از آزمون برای نمونه به جامعه دچار تردید نماید، بدین منظور محقق در نمونه گیری خود باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف) نمونه نماینده واقعی جامعه مورد پژوهش باشد.
ب) نمونه به صورت تصادفی از بین اعضای جامعه انتخاب گردد.
در پژوهش حاضر با عنایت به موارد فوق و هم چنین محدودیت های نسبی جامعه مورد بررسی و به منظور افزایش اعتبار تحقیق و کاهش خطا و سایر تبعات نمونه گیری سعی شده است که کلیه اعضای جامعه بعد از اعمال محدودیت ها مورد آزمون قرار گیرد. بدین ترتیب گرچه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به کل جامعه تحقیق با توجه به محدودیت های اطلاعاتی موجود امری بس دشوار می نماید ولی از سوی دیگر، در خصوص نتایج تحقیق می توان با اطمینان بیشتری قضاوت نمود. با توجه به توضیحات فوق جامعه مطالعاتی این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1392 با در نظر گرفتن شرایط زیر می باشد:
جزو شرکت های بیمه ،سرمایه گذاری ،لیزینگ ،بانک ها و موسسات مالی ،واسطه های مالی قرار نگیرند ،زیرا این شرکت ها دارای ماهیت فعالیت متفاوت بوده که که افشای اطلاعات مالی و ساختار های حاکمیت شرکتی متفاوتی را در آن ها به وجود آورده است .
شرکت هایی که بتوان داده هایی مالی آن ها را به صورت مدون طی این 5 سال بدست آورد و در این مدت برون رفت از بورس نداشته و وارد بورس نشده باشند و یا حتی وقفه معاملاتی و مالی نداشته باشند.
جهت قابلیت مقایسه و جلوگیری از ناهمگونی سال مالی آن ها منتهی به 29اسفند ماه بوده و نباید در طول سالهای 1388 تا 1392 تغییر سال مالی داده باشند .
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن ها در دسترس باشد زیرا بعضی از متغیرهای این تحقیق مانند دوره تصدی مدیریت در یادداشتهای توضیحی شرکت ها در جلسات عمومی و عادی سالیانه ذکر می گردد.

جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها
دسته اول مربوط به ادبیات موضوعی و تحقیقات انجام شده در حوزه مربوطه می باشد ،لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب ،مجلات هفتگی و ماهنامه ها ،انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ،پایان نامه های تحصیلی و مقالات لاتین ،بخش تئوریک و ادبیات تحقیق جمع آوری و تدوین گردید .
دسته دوم اطلاعات مربوط به فرضیات و متغیر های تحقیق بوده است که با استفاده از نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد نوین و نیز پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار و لوح های فشرده موجود در سایت www.rdis.ir،داده های لازم جهت آزمون فرضیات جمع آوری گردید و پس از مقایسه و رفع عدم هماهنگی های فراوان و انتقال به صفحات گسترده Excel ،جهت تجزیه و تحلیل این داده های طبقه بندی شده نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews استفاده شده است .

فرضيه هاي تحقيق :
فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیاء و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید؛ بنابراین، فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد. فرضیه بر اساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب پدید می آید. در واقع فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگرراه حل مسئله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می کند.
فرضيه اول : بين سازوكارهاي كنترلي شركتها و ميزان نگهداشت وجه نقد آن ها رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه دوم: بين سازوكارهاي كنترلي و نسبت جاري شركت ها رابطه معناداري وجود دارد.

مبانی نظری و طراحی مدل تحقیق:
فعالیتمدیرانتوسطبرخیعوامل،هدایتیابعضامحدودمیشود .اینعواملبرایحاکمیتشرکتیمناسبتر،مطرحومستقرشودشرکتهامقرراتوالزاماتبسیارزیادیرابرایرادرانجاموظایف،رعایتکنندونهادهایمختلفیبرحسنجریانفعالیتهایواحدهایاقتصادینظارتنمایند .اینعواملمواردیازقبیلسازوکارهایکنترلدرونی (نظیرهیئاتمدیره) وسازوکاربیرونی (نظیربازار )میباشند. بهطورکلیشرکتهاییباحاکمیتضعیفکهازلحاظمالیتحتفشارنیستندتمایلدارندسرمایهگذاریبیشترینمایندوذخایروجهنقدانباشتهشدهراسریعترمصرفکنند . مدیرانیکهتحتکنترلضعیفیقراردارندبهطورقطعترجیحمیدهندبهجایسرمایهگذاریداخلیازطریقمخارجسرمایهایوتحقیقوتوسعه،وجوهرابرایتحصیلوسرمایهگذاریدرسایرشرکتهامصرفکنند،برایسرمایهگذاراناینسوالمطرحاستکهآیاتصمیماتسرمایهگذاریوسطوحوجهنقدنگهداریشدهبرایشرکتهابرحسبنوعسازوکارکنترلیدرونیچگونهاست؟شواهدنشانمیدهددرکشورهاییباحاکمیتضعیف،مدیرانمیتوانندبامصونیتینسبیوجهنقدراانباشتهوسودنقدیکمتریتقسیمکنند .همچنینمیانگیننگهداشتوجهنقدبرایکشورهاییباحاکمیتقویکهبازارسرمایهآنهاتوسعهیافتهتراستکمترمیباشد،ایننشانمیدهدکهسهامدارانمیخواهندوجهنقددراختیارمدیرانرامحدودکنند . (دیتماروهمکاران،2003)
نیزتأثیرحمایتازحقوقسهامداراندرسطحکشوربرنگهداشتوجهنقدراآزمودهونشانمیدهندکهدرکشورهاییباحمایتپایینازسرمایهگذار،وجهنقدبرایسهامدارانخردارزشکمیدارد . ایننتیجهبااینفرضهماهنگاستکهحمایتضعیفازحقوقسهامداراناینامررابرایمدیرانوسهامداراندارایکنترلتسهیلمیکندکهمنابعشرکترادرجهتمنافعخودهدایتکنند.(پینکویتزوهمکاران،2004)
بررسیکردندکهچگونهحمایتازحقوقسهامدارانبرنگهداشتوجهنقدتأثیرمیگذارد. آنهادریافتندکهدرسطحبینالمللی،کشورهاییباحقوقضعیفترسهامدارانوجهنقدبیشترینگهداریمیکنند. بهعلاوه،آنهانتیجهگرفتندکهداراییهاینقدیباارزششرکترابطهیامنفیدارد.(کالچوولینز،2007)
با توجه به اینکه هدف از این تحقیق ارزیابی ارتباط میان مولفه های کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد در یک دوره 5 ساله است ،بدین منظور از داده های تاریخی جهت بررسی فرضیه های تحقیق استفاده گردید. همچنین در این تحقیق از روش تحلیل همبستگی برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شده است. برای انجام آزمون و تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق چون اطلاعات مقطعی (در مورد شرکت ها) و همچنین سری زمانی (سال های 1392-1388) مورد بررسی قرار گرفت،از مدل داده های ترکیبی داده هایی پس از آزمون چاو52 استفاده شده است. که از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی پدید آمده اند. از آزمون هاسمن53 نیز جهت انتخاب مدل اثرات ثابت یا مدل اثرات تصادفی در داده های ترکیبی استفاده شده است. همچنین جهت از بین بردن ناهمسانی احتمالی واریانس برایبرآورد ضرايب مدل، از روش حداقل مربعات تعميميافته54برآوردی (EGLS) استفاده شده است.
مدل مفهومی تحقیق، ابزار تحلیلی است که به کمک آن متغیرهای تحقیق و روابط میان آن ها مشخص می گردد. بیشتر مطالعات تحقیقی بر یک چارچوب مفهومی استوار است که متغیرهای مورد نظر و روابط میان آن ها را مشخص می کند. این چارچوب مفهومی که با عناوین دیگری هم چون مدل مفهومی تحقیق شناخته می شود، الگویی است که محقق بر اساس آن ها درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله مهم تشخصی داده شده اند، نظریه پردازی می کند( دلاور،1380).
معرفی الگوی رگرسیون برای آزمون فرضیه های تحقیق:
ما در اين تحقيق براي هر فرضيه از يك مدل بهره جسته ايم:
مدل فرضيه اول :
〖CR〗_it=α_0+β_1 〖CG〗_1+β_2 〖CG〗_2+β_3 〖CG〗_(3 ) 〖+β〗_4 〖CG〗_4+β_5 〖CG〗_5 〖+ β〗_6 〖SIZE〗_it+β_7 〖GROW〗_it+β_8 〖CPI〗_it+β_9 Q_it+e_it
مدل فرضيه دوم :
〖CH〗_it=α_0+β_1 〖CG〗_1+β_2 〖CG〗_2+β_3 〖CG〗_(3 ) 〖+β〗_4 〖CG〗_4+β_5 〖CG〗_5 〖+ β〗_6 〖SIZE〗_it+β_7 〖GROW〗_it+β_8 〖CPI〗_it+β_9 Q_it+e_it

متغير هاي تحقيق:
متغیر از نظر لغوی به معنی چیزی است که تغییر می‌کند، اما در فعالیت‌های تحقیقی، متغیر ویژگی‌هایی دارد که باید مورد مطالعه قرار گیرند و تعریف عینی آن، عبارت است از: ویژگی‌ها و خصایصی که مقادیر مختلفی را قبول می‌کند و یا ارزش‌های مختلفی را می‌توان به آن ها نسبت داد.
متغیر مستقل
این نوع متغیرها، بوسیله پژوهشگر اندازه گیری، دست کاری یا انتخاب می شود تا تأثیر و ارتباط آن بر متغیر دیگر تعیین شود. در این تحقیق، متغیر مستقل عبارتند از دوره تصدی مدیر عامل ،دوره تصدی ریاست هیئت مدیره و نسبت تعداد مدیران غیر موظف هیئت مدیره می باشند.
– طولدورهتصديمديرعامل: کهبهمدتزمانیاشارهداردکهیکمديرعاملدرشرکتانجاموظیفهمیکند .
2- سهامتحتتملکاعضایهیئتمدیرهشرکت : اینمتغیرنشاندهندهمیانگینسهاماعضایحقیقیوحقوقیعضوهیئتمدیرهمیباشد.
3- نسبتاعضائغيرموظفهيئتمديره : اعضاغيرموظفهياتمديرهبهافراديدرهيئتمديرهاطلاقميشودكهسمتاجراييدرشركتندارند،روشمحاسبهاينمتغيرازنسبتاعضاغيرموظفهيتمديرهبهكلاعضابدستميايد.
4- میزانمالکیتونفوذدولتدرشرکت : متغیرسهامداریدولتاینمسئلهراموردبررسیقرارمی‌دهدکهچهميزانازسهامشركتتحتتملكسهامداراندولتي،نهادهاوشرکت هایدولتیوشبهدولتیمیباشند.
تفکيکمديرعاملازاعضاهيئتمديره : اينمتغيرنسبیدرواقعبيانمیداردکهآيادرشرکتموردبررسی،شخصمديرعاملازاعضاهيئتمديرهجدامیباشدياخير . براینشاندادنآن هاازمتغيرهایاسمی ( ٠ و ١) استفادهگرديد . اگرمدیرعاملوهیئتمدیرهجداباشندازمتغیراسمییکودرغیراینصورتازمتغیراسمیصفراستفادهمیشود.

متغیر های وابسته تحقیق:
متغیر وابسته، متغیری است کههدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن است، به عبارت دیگر، آن یک متغیر اصلی است که به صورت مسأله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل مؤثر بر آن می توانپاسخ ها یا راه حل هایی را برای مسأله ساخت(خاکی،1388،75ص).
متغيرهايوابستهبكارگرفتهشدهشاخصهاييهستندكهميزاننگهداشتوجهنقدشركتهارانشانميدهند :
ميزاننگهداشتوجهنقد : CHمقداروجهنقد و دارايي هاي شبه نقدموجوددرشركتميباشدكههرسالهدرترازنامهذكرميگردد.
نسبتجاري : CRكهازنسبتدارييهايجاريبهبدهيهايجاريبدستميايدونشاندهندهقدرتنقدينگيداراييهايشركتاست.

متغیرهای کنترلی:
همچنينجهتاينكهمتغيرهاييكهبرعواملتحقيقتاثيرگذارندتحتكنترلقرارگيرندتانتايجتحقيقداراياستنادبيشتريدرشرايطمختلفگرددعواملتاثيرگذاربرميزاننگهداشتوجهنقدشركتهاراتحتعنوانمتغيرهايكنترليواردفرمولهايرگرسيونيتحقيقنمودهايم.
اينمتغيرهاعبارتنداز:
اندازه شرکت : این شاخص از طریق لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت محاسبه می گردد (کاشانی پور و همکاران ،1391) . اندازه شرکت در این تحقیق به عنوان متغیر کنترلی مطرح شده است .
رشدفروش : فروشسالجدیدمنهایفروشسالقبلتقسیمبرفروشسالقبلبعنوانشاخصکنترلرشدشرکتاستفادهمیشود. کهبرایشناساییاینمتغیردرمدلازلغت GROW بمعنایرشددرمدلاستفادهشدهاست .
افزایشسطحعمومیقیمتها : افزایشدرقیمتهاوتورمسببمی شودکهشرکتبهسرمایهدرگردشبیشتریبرایادارهشرکتنیازپیداکند.اینمتغیربااستفادهازشاخصتورممنتشرشدهتوسطبانکمرکزیبرداشتشدهاست . کهجهتشناساییاینمتغیرازلغت (Consumer Price Index – CPI) درمدلاستفادهشدهاست .
عملکردمالیشرکت :بهنسبتسودخالصبعدازکسرمالیاتازدرآمدکلیشرکتکهنشاندهندهعملکردمالیشرکتاستاستفادهمیشوند.اینمولفهدرمدلباعلامتاختصاری (Q) مشخصشدهاست.
روش آزمون فرضیه ها
مهمترین و اولین مرحله در آزمون فرضیه ، تبدیل فرضیه های پژوهشی و نقیض آن به فرضیه های آماری است که به فرض صفر (H_0 ) و فرض یک (H_1 ) معروف هستند. مقدار ( P-Value) یک آزمون آماری ، مقدار احتمالی است که میزان سازگاری داده های نمونه را با نتیجه فرض صفر اندازه می گیرد. نتیجه ای که از آزمون مبتنی بر (P-Value ) بدست می آید از نظر ریاضی هم ارز با نتیجه ای است که از قاعده تصمیم متناظر ، مبتنی بر آماره آزمون استاندارد شده حاصل می شود. قاعده تصمیم مبتنی بر (P-Value) بدین صورت است که اگر (P-Value≥α) باشد گزینه H_0 را نتیجه می گیرد و بالعکس اگر (P-Valueα) باشد گزینه H_1 نتیجه گرفته می شود . لذا در جداول حاصله از آزمون ها و با فرض در نظر گرفتن5% =α اگر میزان (P-Value) محاسبه شده از 5% کمتر باشد فرض صفر رد و فرض مقابل آن پذیرفته می شود. از آنجا که در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد نگهداشت وجه نقد، هیئت مدیره، حاکمیت شرکتی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ضریب تعیین، ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره