دانلود پایان نامه درمورد متغیر مستقل، مدل رگرسیون، درک سهولت استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

مشاهده کرد.

۳-۷- اعتبار داده‌های تحقیق
در این مطالعه برای سنجش قابلیت اعتماد به پرسش‌نامه از روش بازآزمایی استفاده خواهد شد بدین ترتیب که پرسش‌نامه برای تعدادی از شرکت‌گنندگان که قابل دسترس هستند در دو فاصله زمانی ارسال خواهد شد و بر همین اساس محاسبه شاخص پایایی پرسش‌نامه صورت خواهد گرفت. از نظر روایی نیز پرسش‌نامه به به خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و بازاریابی ارائه خواهد شد که بر طبق نظر ایشان پرسش‌نامه نهایی تهیه خواهد شد.
۳-۸- جامعه‌ی آماری
این مطالعه در تهران و بین کارکنان شاغل در خرده‌فروشی‌ها یا مراکز خرید که از RFID استفاده می‌کنند٬ انجام می‌شود.

۳-۹- روش نمونه‌گیری و حجم جامعه
نمونه گيري عبارت است از انتخاب درصدي از يك جامعه به عنوان نماينده‌اي از آن براي اينكه مطمئن شويم نمونه انتخاب شده نماينده واقعي جامعه است، بايد آن را به صورت تصادفي از جامعه مورد نظر انتخاب كنيم. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می‌کنیم. در نمونه گيري تصادفي ساده، هر يك از اعضاي جامعة تعريف شده، شانس برابر و مستقلي براي قرار گرفتن در نمونه دارد.
در این پژوهش با میزان خطای 5 درصد (با احتمال) و اشتباه برآورد در تعيين تفاوت بين دو ميانگين (D=./12) و در نظر گرفتن فرمول زیر خواهیم داشت:

تعداد نمونه ۶۷ نفر به دست می آید.
لازم به ذکر است که ۹۰ پرسش‌نامه از کارکنان فروشگاه‌ها جمع‌آوری خواهد شد که با توجه به ریزش و امکان اشتباه در آن‌ها٬ ۶۷ پرسش‌نامه نهائی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۳-۱۰- روش کار و تجزیه و تحلیل داده‌ها
بعد از ورود داده‌ها در نرم افزار، ابتدا سعی شد اطلاعات توصیفی در مورد متغیرهای سن وجنسیت ِ شرکت‌کنندگان آورده شود. سپس روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ی مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از روش‌های مناسب و مربوطه بررسی گردید و در ادامه با بکارگیری ِ روش رگرسیون چند متغیره به بررسی ِ فرض‌های پژوهش حاضر پرداخته شد.
در رگرسیون چندگانه‌ی خطی، مقادیر یک متغیر وابسته مانند y از روی مقادیر دو یا چند متغیر مستقل دیگر برآورد می‌شود. معادله‌ی خطی چندگانه را به صورت کلی زیر می‌توان نوشت:
رابطه‌ی (۳-۱) y=β_0+β_1 x_1+…+β_p x_p
که در این معادله p نشان‌دهنده‌ی تعداد متغیرها، 0β معرف عرض از مبدا خط رگرسیونی و β_i (i=1,…,p) بیان‌کننده‌ی شیب خط رگرسیونی برای متغیر xi و یا میزان ارتباط خطیِ موجود بین این متغیر و متغیر پاسخ y است.
در رابطه‌ی رگرسیونی چندمتغیره‌ی (۳-۱)،‌ وجود ارتباط خطی بین متغیر مستقل xi و متغیر پاسخ y٬ منوط به صفر نبودن ضریب رگرسیونی β_i است. از این‌رو فرض صفر(H_0) و فرض مقابل(H_۱) در بررسی وجود ارتباط خطی بین متغیر xi و y به صورت زیر نگارش می‌شود:

H_0: β_i=0
H_1: β_i≠0

با کمک نرم‌افزار‌های مربوطه، می‌توان فرض آماری مذکور را با تهیه‌ی مقادیر β_i ‌ها و P-Value مربوط به هر یک از آن‌ها مورد بررسی قرار داد. از این رو، اگر در سطح معنی‌داری از پیش تعیین شده‌ی α، P-Value آزمون مورد نظر، از α بزرگتر باشد، آن‌گاه فرض صفر رد نمی‌شود و داریم β_i=0. از طرفی اگر P-Value آزمون مورد نظر، از α کوچکتر باشد، آن‌گاه فرض صفر رد شده و خواهیم داشت : β_i≠0. رد شدن فرض صفر به منزله‌ی وجود ارتباط خطی بین متغیر مستقل xi و متغیر پاسخ y بوده و مثبت(منفی) بودن مقدار β_i٬ نشان‌دهنده‌ی تآثیر مثبت(منفی) متغیر xi روی متغیر y است.
از این‌رو در راستای بررسی ِ فرض‌های ۱، ۲، ۳-۲، ۴-۱، ۵-۲ و ۶، یک مدل رگرسیونی بین متغیر پاسخ PU و متغیرهای مستقل JR٬ RD٬ CUL٬ EXP٬ TA و SEX برازش داده شد. همچنین جهت بررسی ِ فرض‌های ۳-۱، ۴-۲ و ۵-۱ نیز یک مدل رگرسیونی بین متغیر پاسخ PEU و متغیرهای مستقل SEX، TA و EXP در نظر گرفته شد. در بررسی ِ فرض‌های ۷-۱ و ۷-۲ نیز یک مدل رگرسیونی بین متغیر پاسخ SAT و متغیرهای مستقل PU و PEU انجام شد. سطح معنی‌داری ِ آزمون در تمام رگرسیون‌های مذکور ۰۵/۰ در نظر گرفته شد (بخش ۴-۵).

۳-۱۱- نرم افزارهای مورداستفاده
در این مطالعه از نرم افزار Excel 2010 جهت ویرایش داده‌های اولیه و از نرم افزار SPSS v.1979 در راستای بررسی‌های آماری ِ مورد‌ نیاز استفاده گردید.

فصل چهارم
محاسبات و يافته هاي تحقيق

۴-۱- نمونه‌ی آماری پرسش‌نامه
در مجموع ۱۰۰ پرسش‌نامه در اختیار کارکنان فروشگاه‌های مختلف قرار گرفت. از این میان ۷۱ پرسش‌نامه به درستی پر شدند و می‌توانند در تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار بگیرند. که از مقدار قابل پیش‌بینی ۴ عدد بیشتر است. ۱۶ پرسش‌نامه از نظر گذرانده شدند و کامل پر نشدند و درنتیجه قابل استفاده نخواهند بود. ۱۳ پرسش‌نامه نیز توسط کارمندان به یک پاسخ اکتفا کردند که در نتیجه اعتبار لازم را برای بررسی کسب نکردند.
۴-۲- مشاهدات توصیفی
از ۷۱ پرسش‌نامه‌ی تکمیل شده توسط کارمندان ۵۱ نفر تمایل به تکمیل اطلاعات توصیفی داشتند. در این نمونه‌گیری ۷/۶۲٪ آقایان و ۳/۳۷٪ را بانوان تشکیل دادند (جدول ۴-۱).
SEX

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1.00
32
45.1
62.7
62.7

2.00
19
26.8
37.3
100.0

Total
51
71.8
100.0

Missing
System
20
28.2

Total
71
100.0

جدول ۴-۱: اطلاعاتی توصیفی مربوط به جنسیت شرکت‌کنندگان

رنج سنی پاسخ‌دهندگان ۴۲ سال می‌باشد که جوان‌ترین فرد ۲۰ و مسن‌ترین فرد ۶۲ سال می‌باشد. میانگین ِ سنی پاسخ‌دهنگان ۳۵ است (جدول ۴-۲). تمامی پاسخ‌دهنده‌گان بالای تحصیلات بالای دبیرستان بودند. کمترین مدرک تحصیلی دیپلم و بالاترین مدرک تحصیلی کارشناسی است.
Age

Age
N
Valid
51

Missing
20
Mean
35.1373
Mode
30.00
Std. Deviation
10.44226
Range
42.00
Minimum
20.00
Maximum
62.00
جدول ۴-۲: اطلاعاتی توصیفی مربوط به سن شرکت‌کنندکان

نمودار۴-۱: هیستوگرام سن شرکت‌کنندگان
۴-۳- روایی80 و پایایی81
۴-۳-۱- روایی
برای اندازه‌گیری یک مشخصه باید مطمئن شویم آنچه که ما می‌خواهیم را اندازه‌گیری کند. مثلا اگر می‌خواهیم میزان ارتباط شغلی را به وسیله یک پرسشنامه در یک جمعیت خاص اندازه گیری کنیم، باید مطمئن شویم سوالاتی را که در پرسشنامه گنجانده ایم با اطمینان بالایی این مشخصه را (ارتباط شغلی) به درستی اندازه خواهند گرفت. به عبارتی پرسشنامه ای دارای اعتبار و روایی (Validity) است که برای اندازه گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد. اگر ساختار پرسش‌نامه مورد اطمینان نباشد، ممکن است مدل های تخمینی نتایج غیر قابل تفسیری را حاصل کنند یا ارتباطاتی را پیشگویی کنند که با آن چه انتظار می‌رود در تضاد باشد. برای رسیدن به این هدف از تجزیه و تحلیل فاکتور82 استفاده می کنیم تا تشابه آیتم هایی را که در همان فاکتور به یک منظور گنجانده شده‌اند را بررسی کنیم و تعیین کنیم که کدام آیتم‌ها می‌توانند از تحقیق حذف شوند[47]. در این مطالعه، تجزیه و تحلیل فاکتور به منظور بررسی روایی و صحت ارتباط شغلی (JR)، قابلیت شرح نتایج (RD)، نگرانی استفاده از فناوری (TA)٬ فرهنگ (CUL) و تجربه (EXP) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با توجه به جدول ۴-۳ تجزیه و تحلیل فاکتور برای تمام آیتم‌های JR، RD، TA، CUL٬EXP مورد بررسی قرار گرفت. تمامی آیتم‌ها به غیر از TA می‌توانند در یک فاکتور ارجاع داده شوند. مقادیر بالای ۰.۵ برای این تحقیق مورد قبول هستند. طبق جدول زیر از ۴ فاکتور استفاده شده و متغیرهای JR و RD همگی در فاکتور ۱ و بالای ۰.۵ می‌باشند. دو آیتم از متغیر نگرانی استفاده از فناوری در فاکتور دوم زیر مقدار مورد نظر می‌باشند و در فاکتور اول قرار دارند. لذا سوال‌های ۲۴ و ۲۷ پرسش‌نامه در تجزیه و تحلیل حساب نشده‌اند. سوال‌های متغیر CUL به این دلیل که همگی در یک فاکتور و بالای ۰.۵ هستند همگی در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند. سوال‌های تجربه نیز به همین دلیل همبستگی ِ لازم را داشته و مورد استفاده قرار گرفتند.
Rotated Factor Matrixa

Factor

1
2
3
4
JR18
.875
-.208
.168
.102
JR19
.908
-.117
.180
.138
RD20
.835
-.090
.106
.117
RD21
.914
-.163
.222
.083
RD22
.894
-.263
.155
.088
RD23
.887
-.211
.225
.100
TA24
-.138
.588
-.144
-.011
TA25
.623
-.227
.099
-.030
TA26
-.203
.849
-.079
.046
TA27
.787
-.072
.122
.066
TA28
-.057
.634
-.045
.059
TA29
-.269
.878
-.053
-.069
TA30
-.196
.922
-.039
-.153
CUL31
.161
-.075
.828
.222
CUL32
.321
-.069
.833
.156
CUL33
.348
-.223
.778
.157
EXP34
.161
-.002
.052
.803
EXP35
.076
.043
.192
.819
EXP36
.068
-.122
.421
.616
Extraction Method: Maximum Likelihood.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 5 iterations.

جدول ۴-۳: روایی سوالات پرسش‌نامه توسط ماتریس چرخشی در تجزیه و تحلیل فاکتور
۴-۳-۲- پایایی
پايايي قابليت تكرار روش يا ابزار اندازه گيري است. پايائي دلالت بر آن دارد كه ابزار اندازه‌گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بدست مي‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است. دامنه ضريب اعتبار از صفر تا يك است. اگر روشي از پايايي برخوردار نباشد ، داده هاي گردآوري شده روايي ( اعتبار ) نيز نخواهند داشت. به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا +۱ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. پایایی کامل به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شک کرد[47]. در این مطالعه برای محاسبه‌ي ضریب پایایی از آلفای کرونباخ83 استفاده کرده‌ایم. . اگر چه مقیاس‌های کمتری از سطح قابل قبول آلفا وجود دارد، اما به طور کلی ۰.۷ استفاده می شود. یک فاکتور مهم در تعیین این که کدام سطح آلفا قابل قبول است، هدف تحقیق است. در بیشتر تحقیق‌های اکتشافی، یک سطح پایین تر از آلفا قابل قبول است. در حالی که تحقیقات کاربردی به سطوح بالاتری از آلفا احتیاج دارند. مولفان متعددی نظریه‌های مختلفی برای سطح آلفا ارائه کردند که در این بین پترسون بیشترین فعالیت را روی این مطلب انجام داده است. ایشان توصیه می‌کنند در مقیاس جدید آلفای کرونباخ حداقل مقدار ۰.۶ را داشته باشد[48]. جدول ۴-۴ مقدار آلفای کرونباخ را برای متغیر‌های موجود نشان می‌دهد.
فاکتور
آلفای کرونباخ

تعداد سوالات هر متغیر
درک سهولت استفاده از فناوری
۰.۶۷۹

۱۱
درک سودمندی استفاده از فناوری
۰.۹۶۱

۶
ارتباط شغلی
۰.۹۶۰

۲
قابلیت مشاهده‌ی نتایج
۰.۹۵۷

۴
نگرانی استفاده از فناوری
۰.۶۰۱

۷
فرهنگ
۰.۹۰۶

۳
تجربه
۰.۸۱۶

۳
قصد استفاده
۰.۸۸۸

۶
جدول ۴-۴: نتایج پایایی آیتم‌های مورد آزمون

آلفای کرونباخ برای تمامی آیتم‌ها به غیر از دو آیتم بالای ۰.۷ می‌باشد و بنابراین پایایی لازم را دارند. فقط دو آیتم زیر ۰.۷ و بیشتر از ۰.۶ می‌باشند. آیتم درک سهولت استفاده از فناوری فاصله‌ی کمی با ۰.۷ دارد و از آنجا که پترسون سطح آلفا را ۰.۶ در نظر گرفته است و این فاکتور در تحقیقات زیادی مورداستفاده قرار گرفته است٬ می‌توانیم با این مقدار در این مطالعه از آن استفاده کنیم. آیتم نگرانی در استفاده از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قصد استفاده، پرسش نامه، پذیرش فناوری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رگرسیون خطی، درک سهولت استفاده، فناوری ارتباطی