دانلود پایان نامه درمورد قابلیت اعتماد، وظیفه شناسی، منزلت شغلی، تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

تعداد نمونه آماری.
σ^2: واریانس جامعه.
همچنین با توجه به اینکه در نمونه گیری مقدماتی نرخ بازگشت 55 درصد برای پرسشنامه های تحقیق بدست آمد، محقق اقدام به توزیع 500 پرسشنامه در بین مخاطبین خود نمود که نهایتا 205 پرسشنامه قابل استفاده با نرخ بازگشت 41 درصد بدست آمد و مبنای تجزیه و تحلیل های بعدی قرار گرفت.
روش و ابزار گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها در مرحله نخست تحقیق که مبتنی بر روش کیفی است، مصاحبه های رو در رو نیمه ساختار یافته است تا اینکه بتوان به ویژگی های رفتار خادمانه و عوامل اثر گذار بر آن دست یافت. بر این اساس پرسش محوری مورد نظر در مصاحبه ها “چه توصیفی از رفتار خادمانه دارید؟ و برای بروز رفتارهای توصیف شده، چه عواملی را مؤثر می دانید؟” بود که در این حین به منظور استخراج اطلاعاتی جامع و کامل از مشارکت کنندگان و یا شفاف سازی پاسخ های آنها سوالات دیگری نیز پرسیده شد که در قسمت پیوست (1) رساله به آنها اشاره شده است. متوسط زمان پاسخگویی در مصاحبه ها 40 دقیقه است که گاهی بر اساس اطلاعات افراد پاسخگو و علاقه آنها به بیان این اطلاعات از 15 دقیقه تا 3 ساعت هم بطول انجامیده است. ضمن اینکه مصاحبه ها با کسب اجازه از فرد مصاحبه شونده ضبط می شد و سپس کلمه به کلمه به صورت مکتوب در آمده و مصاحبه هایی که اجازه ضبط نداشت نیز به صورت دست‎نویس، مکتوب شده است.
در مرحله دوم تحقیق که به سنجش کمی متغیرهای حاصل از مرحله نخست تحقیق و روابط بین آنها اختصاص دارد، به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته، برگرفته از مرحله اول تحقیق استفاده شد. این پرسشنامه شامل 153 گویه است که در دو بخش ویژگی های رفتار خادمانه با 82 گویه و عوامل مؤثر بر رفتار خادمانه با 73 گویه و با به کارگیری طیف لیکرت 5 گزینه ای در دامنه کاملا موافق تا کاملا مخالف طراحی شده است.
اعتبار ابزار و یافته های کیفی تحقیق
به سبب ضرورت ایجاد اطمینان از صحت یافته‎های پژوهش کیفی، پژوهشگران این حوزه مفاهیمی مانند اعتبارپذیری150 یا استحکام151 داده‎ها را مطرح نموده‎اند. جهت تایید استحکام داده‎ها در تحقیقات کیفی بایستی به قابلیت اعتبار152 (مقبولیت)، قابلیت اعتماد153، قابلیت وابستگی154 و قابلیت انتقال155 آن‌ها توجه نمود(عباس زاده، 1391؛ دانایی فرد و مظفری، 1387). که در ادامه به تعریف این مفاهیم و نحوه بکارگیری آنها در پژوهش حاضر پرداخته شده است.
قابلیت اعتبار (مقبولیت): به اعتقاد لینکلن و گوبا قابلیت اعتبار به سه مسئله ارتباط دارد؛ متدولوژی، اعتبار محقق و فلسفه تحقیق. آنها برای افزایش قابلیت اعتبار تحقیقات کیفی راه‎ هایی را به شرح زیر پیشنهاد داده اند: الف) غرق شدن در داده ها و مشاهدات پیگیر که مستلزم اختصاص زمان کافی برای جمع‎آوری و تفسیر داده‎ها است که موجب فهم بیشتر فرهنگ، زبان و دیدگاه‎های گروه تحت مطالعه می شود. ب) ترکیب: این شیوه به استفاده از چند منبع برای ترسیم واقعیت اشاره دارد و جمع آوری داده‎ها از افراد مختلف درگیر موضوع و حضور محققین مختلف در انجام فرایند تحقیق (جمع‎آوری، تفسیر و تحلیل داده‎ها) و یا بهره‎گیری از روش های کمی و کیفی به صورت همزمان جهت پاسخ به سوال تحقیق را ابزار اجرایی این روش تلقی می‎نماید. ج) بازنگری بیرونی که عبارت است از عرضه نتایج تحقیق به شرکت کنندگان و گرفتن تایید آنها (عباس زاده، 1391؛ دانایی فرد و مظفری، 1387). برای این منظور در پژوهش حاضر، محقق درگیری طولانی‌مدت با مشارکت‌کنندگان و داده‌ها داشت؛ به طوری که برای تکمیل جاهای از قلم افتاده در مصاحبه، هر مصاحبه چندین بار بازشنوی و مرور شد. همچنین از روش بازنگری بیرونی بهره گرفته شد. بدین صورت که از مصاحبه پنجم به بعد با استخراج عوامل اولیه، پس از انجام مصاحبه با هر یک از مشارکت کنندگان از ایشان خواسته می شد که صحت عوامل را تأیید یا اصلاح نمایند. و نهایتا پس از نهایی شدن مدل استخراج شده، مورد تأیید 5 نفر اول مشارکت کنندگان نیز قرار گرفت. از سویی دیگر در تحقیق حاضر از روش ترکیب نیز جهت تأیید اعتبار فرایند تحقیق بهره گرفته شد چرا که داده ها از خادمانی با سوابق اعزام چندین باره و خدمت در سمت های مختلف اعزامی جمع آوری شده است.
قابلیت اعتماد: درخصوص بررسی قابلیت اعتماد ابزار بخش کیفی تحقیق، سیلورمن (2005) بر این باور است که ثبت دقیق، کامل و عمیق داده‎ها، کدگذاری‏های دقیق، کامل و متنوع و تکرار آنها می‎تواند درخدمت قابلیت اعتماد تحقیق قرارگیرد. براین اساس، اگر کثرت‏گرایی در پژوهشگر که بیانگر توافق و اجماع نظر بر کدگذاری مقولات است، اتفاق افتد، نشانه ثبات و پایداری تحقیق است (دانایی فرد و مظفری، 1387). به عبارتی هنگامی که فرایند کدگذاری از اعتبار برخوردار باشد نتایج حاصل از مصاحبه‏ها نیز از قابلیت اعتماد برخوردارخواهند بود. جهت بررسی قابلیت اعتماد فرایند کدگذاری مصاحبه ها در پژوهشهای کیفی می‎توان از دو شاخص ثبات و تکرارپذیری بهره گرفت که در ادامه به توضیح ونحوه بکارگیری آن در پژوهش حاضر پرداخته شده است.
الف) شاخص ثبات(پایایی بازآزمون): شاخص ثبات به میزان سازگاری طبقه‏بندی داده‏ها در طول زمان اشاره دارد. این شاخص را می‎توان زمانی محاسبه کرد که یک کدگذار یک متن را در در دوزمان متفاوت کدگذاری کرده باشد. به دلیل اینکه در محاسبه‏ی این شاخص کدگذار و متن یکی است، این نوع شاخص شامل کمترین احتمال دخالت عوامل کنترل نشده است. برای محاسبه شاخص ثبات، روش کار به این ترتیب است که از میان کل مصاحبه‏ها چند نمونه به صورت تصادفی انتخاب و هرکدام از آنها دوبار در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص(بین پنج تا سی روز) کدگذاری می‏شوند. سپس کدهای مشخص شده، در دو فاصله زمانی برای هرکدام از مصاحبه‏ها با یکدیگر مقایسه می‏شوند و از طریق میزان توافقات یا عدم توافقات موجود در دو مرحله کدگذاری، شاخص ثبات برای آن تحقیق محاسبه می‏شود (عباس زاده، 1391؛ دانایی فرد و مظفری، 1387). در پژوهش حاضر محقق ابتدا کل واحدهای فکر را در یک جدول تجمیع کرد؛ سپس به طور تصادفی بر اساس رویه تحلیل محتوا در پژوهش های مشابه همچون پژوهش باترفیلد و همکاران (1996) بیست درصد از آنها را انتخاب کرده و کدگذاری مجدد نمود. نتیجه میزان توافق با کدگذاری اصلی 94 درصد بدست آمد. جدول 3-1 موارد عدم توافق در دو مرحله کدگذاری را نشان می دهد.
جدول 3-1 موارد عدم توافق بین دو مرحله کدگذاری توسط محقق
واحد فکر
کدگذاری اولیه
کدگذاری ثانویه
اینها تو خونشون خدمت نقش بسته.
عشق و علاقه
فطرت خدمتگزار
***
فطرت خدمتگزار
تمایل به خدمتگزاری
***
سرفرازی معنوی
غرور معنوی
بهترین خادم کسی است که بتواند خدای خودش و صاحب خانه را بالای سر خود ناظر ببیند.
ناظر درونی
نگرش معنوی
***
خوش صورتی
آراستگی ظاهری
یکی از خدمه های پیش کسوت در یکی از سفرها برای خدمه های سفر اولی هدیه می خرید تا تشویق بشوند خوب کار کنند.
عمل فرانقشی
تشویق همکاران
مثلا زایری بیمار است و توان ایستادن ندارد. خادم می تواند به او بگوید برو اونجا ویلچر را بردار ولی یک خادم خوب در چنین مواقعی بلافاصله با سرعت تمام میرود و برای اون زایر یک ویلچر تهیه می کند.
نوع دوستی
همدلی
برخی از خدام آنقدر لطیف عمل می کنند که انسان در یک فضای روحانی قرار می گیرد.
حس معنویت
ترویج معنویت
رازداری به عنوان ویژگی اجتناب ناپذیر خدمت است چرا که گاهی اسرار زائر پیش ما فاش می شود.
قابلیت اطمینان
صیانت و دفاع
***
مسئولیت پذیری
وظیفه شناسی
***
تاب آوری
صبر و تحمل
***
قدرشناسی خدمت
درک منزلت شغلی
***
یادآوری کردن
حذف شد
***
قابلیت اطمینان
صداقت و درستکاری
ب) شاخص تکرارپذیری (پایایی بین کدگذاران): به معنی میزان توافقی است که کدگذاران مستقل، هنگام ارزیابی ویژگی‏های یک پیام یا متن به دست می‏دهند. واژه‏ی خاص مورد نظر برای سازگاری در تحلیل محتوا، “توافق بین کدگذاران” است. توافق بین کدگذاران در تحلیل محتوا مورد نیاز است؛ زیرا میزان کمیت‏های مشابهی را که قضاوت‎های متفاوت به هر پدیده می‏دهند، اندازه می‏گیرد(کریپندروف،2004). شاخص تکرارپذیری اغلب به مثابه‏ مقیاسی برای کیفیت تحقیق نیز مورد نظر بوده است که سطوح بالای فقدان توافق بین داوران نشان دهنده‎ی ضعف در روش‏های تحقیق و احتمال وجود مقولات و تعاریف عملیاتی ضعیف می باشد. برای محاسبه‎ی این شاخص، محقق از یک همکار پژوهش متخصص مدیرت رفتاری استفاده می‎کند. آموزش‏ها و تکنیک‎های لازم و استاندارد شده برای کدگذاری مصاحبه‏ها به همکار پژوهش انتقال داده می‏شود. سپس محقق همراه این همکار پژوهش چند مصاحبه را به صورت تصادفی انتخاب و کدگذاری می‎کنند(کریپندروف،2004). در مطالعه حاضر نیز محقق از یک همکار پژوهش بهره گرفته و با انتخاب بیست درصد از کل واحدهای فکر شاخص تکرار پذیری مقدار 87/0 محاسبه گردید که باتوجه به اینکه از 7/0 بالاتر است، نشان دهنده توافق نزدیک کدگذاران بوده و نشان از اعتبار فرایند کدگذاری دارد. جدول 3-2 موارد عدم توافق دو کدگذار را نشان می دهد.
جدول 3-2 موارد عدم توافق کدگذاری محقق و همکار
واحد فکر
کدگذاری محقق
کدگذاری همکار
اینها تو خونشون خدمت نقش بسته.
تمایل به خدمتگزاری
فطرت خدادوست
***
عشق و علاقه
عشق و محبت
خادم دست صاحب خانه اصلی است که این مسئولیتش را سنگین می کند چرا که عملش به حساب ایشان گذاشته می شود.
نگرش معنوی
احساس مسئولیت در قبال امام
تعریف صحیح از ارزش و جایگاه خدمه بودن در ذهن خادم عامل موثری بر رفتار خادمانه اش است.
درک منزلت شغلی
احترام به جایگاه خادمیت
خوشبختانه ما افرادی را داریم که شخصیت والا و برجسته ای دارند ولی آنقدر متواضعانه با زائر برخورد می کنند که قابل وصف نیست.
خشوع و فروتنی
تواضع و فروتنی
خادمان صبح ها با انرژی و سرزنده خدمتشان را آغاز می کنند
دلبستگی به خدمت
آرامش روان
زائر دوست دارد که با بهترین شیوه و با خوشرویی با او رفتار بشود.
خوش صورتی
خوش برخوردی
خادم بودن یعنی نوکری محض. کسی که به عنوان نوکر می آید خودش را می شکند و آن شخصیت ظاهریش را می شکند و لباس دنیایی را از تن بیرون می کند و لباس خادمی می پوشد
اطاعت متعهدانه
تواضع و فروتنی
خادم باید آمادگی انجام کار به لحاظ تخصصی داشته باشد.
توانمندی تخصصی
کمک به زائر
خادم دغدغه زائر را دارد و تا مشکلش را رفع نکند، دست از کار نمی کشد.
وظیفه شناسی
تکریم زائر
خادمان احساس می کنند که با خدمت کردنشان به خدا و اهل بیت تقرب پیدا می کنند و می توانند به اونها نزدیکتر بشوند، بنابراین هر چه این حس عمیق تر باشد، در نحوه خدمت کردنشان بهتر اثر می گذارد.
تقرب الهی
حس معنویت
***
انضباط کاری
قانون مداری
فرد خادم باید بتواند جواب بدهد که من این شناخت و عرفان را نسبت به صاحب خانه ای که این همه زائر برای زیارتش می آید، دارم.
شناخت اسلامی
بینش معنوی
خادم باید نسبت به جایگاه، مقام و قدر کسی ]خدا و اهل بیت[ که برایش خدمت می کند نیز آگاهی و شناخت داشته باشد
درک منزلت شغلی
احساس مسئولیت در قبال امام
***
نگرش معنوی
تقرب الهی
خادم می بایست آشنا به وظایفش باشد و بتواند این وظایف را به درستی اجرا کند.
وظیفه شناسی
مسئولیت پذیری
***
روانشناسی زائر
درک حال زائر
باید خیلی در رابطه با خدمت به زائر تلاش کنیم.
وظیفه شناسی
تکریم زائر
خادم باید بتواند تمام مشکلات زائر را بدون هیچ گونه معطلی رفع نماید.
توانمندی تخصصی
آموزش گرفتن
مثلا زایری بیمار است و توان ایستادن ندارد. خادم می تواند به او بگوید برو اونجا ویلچر را بردار ولی یک خادم خوب در چنین مواقعی بلافاصله با سرعت تمام میرود و برای اون زایر یک ویلچر تهیه می کند.
همدلی
پیشقدم شدن در ارائه خدمت
شما به عنوان خادم می بایست طوری رفتار کنی که برای خدمت کردن، زائرین را به سمت خودت جذب بکنی؛ طوری که اونقد زائر باشما اپن و باز بشه بتواند همه حرفاشو بزنه و از شما کمک و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل محتوا، جامعه آماری، رویکرد آمیخته، ارزیابی عملکرد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل محتوا