دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد، مدیریت کیفیت، علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه ارشد

کیفیت از کمترین نتایجی است که بانک از این عمل بدست خواهد آورد.
2. با توجه به پایین بودن استفاده از بعد بکارگیری فناوریهای ارتباطی از ابعاد فناوری اطلاعات و با توجه به تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر کاهش هزینههای کیفیت، پیشنهاد میگردد که مسئولین بانک مسکن به فکر راهکارهایی جهت استفاده و بکارگیری بیشتر از فناوریهای ارتباطی به خصوص فناوریهای ارتباطی مبتنی بر اینترنت، باشند.
3. از آنجا که طبق نتایج بدست آمده، بکارگیری فناوری اطلاعات تاثیر معناداری بر هزینههای کیفیت و ابعاد آن دارد به مسولین بانک توصیه میگردد که در امر مدیریت کیفیت توجه بیشتری به فناوری اطلاعات داشته باشند و فناوری اطلاعات را در تمام امور مربوط به مدیریت کیفیت به خصوص در امور مربوط به هزینههای کیفیت، بکار گیرند تا سازمان در آینده از سودآوری بیشتری برخوردار شود.
4. بانک باید این نگاه به فناوری اطلاعات را که آنرا صرفا یک کارکرد پشتیبان و تنها به عنوان یک ابزار می‌بیند کنار گذاشته و آنرا به عنوان یک شریک استراتژیک و به عنوان یک کارکرد استراتژیک که در جهتدهی های بلندمدت استراتژیک کاربرد دارد، در نظر بگیرد و آنرا به عنوان راهکاری جهت کاهش هزینهها به خصوص هزینههای کیفیت در نظر داشته باشد.
5-6- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی
پژوهش یک فرآیند بدون پایان است و در طول انجام هر پژوهشی زمینههای بیشتری برای تحقیق و پژوهش مطرح میشود و همین امر آنرا به یک فرآیند بدون پایان تبدیل کرده است. با توجه به مباحث قبلی و بر اساس یافتههای پژوهش، چندین پیشنهاد برای پژوهشهای آتی مطرح می‌شود:
1. پیشنهاد میشود که این پژوهش در محیطهای خدماتی دیگر مانند سازمانهای بیمه و دیگر موسسات خدماتی انجام گیرد.
2. پیشنهاد میگردد که تاثیر ابعاد مختلف فناوری اطلاعات بر هزینههای کیفیت در بانک مسکن مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد کدام بعد فناوری اطلاعات تاثیر بیشتری بر هزینههای کیفیت دارد.
3. پیشنهاد میشود پژوهشی با هدف تجزیه و تحلیل نقش فناوری اطلاعات در مدیریت کیفیت در بانک مسکن انجام گیرد تا مشخص گردد که فناوری اطلاعات بر کدام بخش از فرآیند مدیریت کیفیت تاثیرگذارتر میباشد.
4. همچنین پیشنهاد میگردد که پژوهشی تحت همین عنوان در محیطهای صنعتی انجام گیرد و نتایج آن با محیطهای خدماتی مقایسه گردد.

فهرست منابع
منابع فارسی
1. آشتیانی، محمد حسین (1381). ارزیابی اثرات و نتایج حاصل از بکارگیری ابزار هزینههای کیفیت. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
2. اولیا، محمد صالح و شیشهبری، داود (1390). آشنایی با مفاهیم و روشهای مدیریت کیفیت. چاپ اول. انتشارات دانشگاه یزد.
3. الهیاري فرد، محمود (4138). خدمات بانکداري الکترونیک و نیازهاي اجرایی آن در مقایسه تطبیقی هزینههاي عملیاتی خدمات مختلف بانکی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
4. احمدي، حسين (1386). مديريت زنجيره تامين. ويرايش سوم. تهران، نشر مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران.
5. بی.جی.دیل و جی.جی.پلانک (1995)، ترجمه جواهردشتی، فرانک و ابراهیمی آهویی، محمد (1381). هزینهیابی کیفیت، چاپ اول، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
6. پل بروئرتن، لین میلوارد (1385). ترجمه اعرابی، سید محمد و آقازاده، هاشم. تحقیق سازمانی: راهنمایی برای دانشجویان و پژوهشگران. نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی.
7. پویا، عابدین (1387). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهرهوری در شبکه بانکی. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
8. تابنده، احمد (1378). تکنولوژيهاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي. ماهنامه تدبير، شماره 100، بهمن 1378.
9. جعفري، حسن (1380). تکنولوژي اطلاعات و کاربرد آن در مديريت و سازمانها. ماهنامه رفاه، شماره 35، ديماه 1380.
10. جواهریان، احمد (1378). تضمین کیفیت راهی برای افزایش کارایی و قابلیت رقابت. چاپ اول. نشر مرکز، تهران.
11. خلیلی شورینی، سیاوش (1392). روشهای تحقیق در علوم انسانی. انتشارات یادواره کتاب. ويرايش اول، چاپ هشتم.
12. خليلي، ناصر و دانشور، ابراهیم (1378). روش‌تحقيق و كاربرد آن در مديريت. تهران: نشر آذين.
13. خاکی، غلامرضا (1387). روش تحقیق در مدیریت. تهران؛ مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
14. دارابی، رویا و فلاحی نژاد، علی (1388). ارزیابی موانع توسعه هزینههای کیفیت در صنعت محصولات شیمیایی. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی.
15. دلاور، علی (1383). مبانی نظری و عملی پژوهش(نسخه سوم)، تهران، انتشارات رشد.
16. دانشگر، علی (1390). رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با بهرهوری منابع انسانی. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
17. دانایی فرد، حسن. الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1391). روششناسی پژوهش کمی در مدیریت. انتشارات صفار-اشراقی. چاپ ششم.
18. رحمتی، حسین (1389). مدل ریاضی فازی جهت بهینهسازی هزینههای کیفیت (مطالعه موردی: شرکت قطعهسازی صنایع شیشه گیلان). پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان.
19. رئیسی اردلی، غلامعلی و رئیسی، مهدی (1383). بررسی هزینههای کیفیت در صنایع با مقیاس کوچک. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت.
20. زنجيردار، مجيد. ترخوني، بهارك و احمدي نظام آبادي، فاطمه (1388). تحليلي بر هزينهيابي کيفيت در مديريت زنجيره عرضه. نشریه بررسيهاي بازرگاني، مرداد و شهريور 1388، دوره جديد، شماره 36.
21. زرگر، محمود (1383). اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات. چاپ دوم. تهران، 1383.
22. سرمد، زهره و عباس حجازی و الهه حجازی (1385)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
23. ساروقیان، حمید (1390). شناسایی محرکهای ریسک عملیاتی موثر بر پرتفوی اعتباری بانک مسکن جهت ارائه راهکار برای کاهش آنها. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
24. سرلک، محمد علی و فراتی، حسن (1387). سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته. چاپ اول. تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
25. شمسثانی، محمد صادق (1390). هزینهیابی کیفیت. ماهنامه بازار بین الملل، سال سوم، شماره یازدهم.
26. صرافی زاده، اصغر (1383). فناوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها). تهران، انتشارات میر.
27. عابدی، احمد و شواخی، علیرضا (1389). مقايسه روششناسي پژوهش كمي و كيفي در علوم رفتاري. فصلنامه راهبرد/ سال نوزدهم / شماره 54. بهار 1389.
28. غفاری، مهدی (1389). بانکداری داخلی کاربردی تجهیز منابع. تهران انتشارات پیشبرد با همکاری شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد.
29. فرید فتحی، اکبر (1389). بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مولفههای مدیریت کیفیت جامع در فدراسیونهای ورزشی منتخب. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
30. فارسیجانی، حسن (1386). کلاس جهانی سازمانها و مدیریت کیفیت جامع. تهران. انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
31. فتحیان، محمد و مهدوینور، حاتم (1387). مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات. چاپ یازدهم. تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
32. کلانتری، خلیل(1388). مدلسازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی، اقتصادی (با برنامه LISREL – SIMPLIS). تهران؛ فرهنگ صفا.
33. کيت بهان و ديانا هولز (1377). آشنايي با تکنولوژي اطلاعات. ترجمه مجيد آذرخش و ديگران، سمت، تهران.
34. کرباسیان، مهدی و ابوالفضل آقادادی (1385). شش سیگما و هزینههای کیفیت. اصفهان، نشر دانش پژوهان برین، اركان دانش. چاپ اول.
35. لاودن کنت سی و لاودن جین پریس (1384). سیستمهای اطلاعاتی مدیریت، احمد هرمزی، انتشارات به آوران، تهران.
36. مهدوی، محمدتقی (1379)؛ مدیریت اطلاعات، مرکز اسناد علمی ایران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، تهران.
37. منوچهری، محمدحسین (1391). تاثیر سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد و بهرهوری و کاهش هزینههای کیفیت شرکتها. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
38. مکارم، ناصر (1388). رابطه هزینه کیفیت با بلوغ سیستم کیفیت. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
39. مومنی، منصور و فعال قیومی، علی (1391). تحلیل دادههای آماری با استفاده از spss. چاپ هفتم، ویرایش چهارم. تهران: منصور مومنی.
40. مقيمي، سيد محمد (1385). سازمان و مديريت. رويكردي پژوهشي، انتشارات ترمه، چاپ چهارم.
41. نریمانی، مهدی (1389). رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
42. هومن، حیدر علی (1388). مدلیابی معادلات ساختاری با کاربرد نرمافزار لیزرل. چاپ سوم، تهران: سمت.
43. هادیزاده مقدم، اکرم و شاهدی، کامران (1387). بررسی تطبیقی کیفیت خدمات بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، سال هشتم، شماره 4.

منابع لاتین

1. Avgerou, chrisanthi (2005). ” IT and organizational ” journal VIT and people, Vol 13 No 4 , pp 234 -262.
2. A. kagan,(1994). Information technology seen as key to productivity, chemical week, vol 155,No.2.pp 20-22.
3. Chopra, Arvind & Dixit Garg (2011). Introducing models for implementing cost of quality system. The TQM Journal, Vol. 24 No. 6, 2012, pp. 498-504.

4. Croteau. A.M,Bergeron,F.(2001). An information technology trilogy: Business strategy , technological deployment and organizational performance , journal of strategic information systems,p:s0963-887(01)00044,pp.77-99.
5. Chooi-Leng Ang, Mark Davies and Paul N. Finlay (2000). Measures to assess the impact of information technology on quality management. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 17 No. 1, 2000, pp. 42-65.
6. Campanella,j(1999). “Principles of Quality Costs” , ASQ Quality press, Third Edition.
7. Dewtt,T.and R.jones,(2008). the role of information technology in organization: A review , Model and Assessment ,journal of management.
8. E.A.M. Mjema, M.A.M Victor and M.S.M Mwinuka(2005). Analysis of roles of IT on quality management. The TQM Magazine Vol. 17 No. 4, 2005 pp. 364-374.
9. Garrison,R.H. Noreen,E.W.(2003). Management accounting, Mc Grawhill publidation, pp.753-765.
10. Henry C.Lucas, Ir,(1994). “Information Systems For Managemen”, Mc Graw Hill Book Co, Filth Edition, New York.
11. Lai Siu Mane David Lai Wai, Ashley Keshwar Seebaluck and Viraigyan Teeroovengadum(2011). Impact of information technology on quality management dimensions and its implications. European Business Review Vol. 23 No. 6, 2011 pp. 592-608.

12. pintelon, L . preez, N . puyvelde , F,(2007). “IT : opportunities for maintenance management “. journal of Qualty in Maintenance Engineering , Vol . 5 No , 1 , pp 9 – 24.

13. Pearlson , keRi, E ,(2006). “Managing and using Information systems.” JoHn wiley and sons , INC.
14. Roberts, K, Varki, S and Brodie, R(2003) «Measuring quality of relationships in consumer services: an empirical study», European Journal of Marketing, Vol. 37, No. 1-2.
15. Roden, S. and Dale, B.G. (2000), “Understanding the Language of Quality”, The TQM Magazine, Vol. 12, No. 3, p. 179-185.
16. Sower,V.E, Quarles,R(2007) . cost of quality usage and its relationship to quality system maturity. International journal of quality and reliability management. Vol.24,No.2,pp.121-140.
17. Superville, C.R. and Gupta, S. (2001), “Issues in Modeling, Monitoring and Managing Quality Costs”, The TQM Magazine, Vol13, No. 6, pp: 419 ˚ 424.
18. Schiffauerova,Andrea.Thomson,Vince.(2006), A review of research on cost of quality

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری، ضریب همبستگی پیرسون Next Entries دانلود پایان نامه درمورد میزان استفاده، مدیران و کارکنان، دسترسی به اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی