دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری، ضریب همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

مانها این هزینهها بین 20 تا 40 درصد فروش گزارش شده است. اما متاسفانه در ایران تاکنون توجه کافی به هزینههای کیفیت نشده است به گونهای که حتی متخصصان و کارشناسان با مفاهیم اولیه آن آشنا نیستند (صالح اولیا و شیشهبری، 1390). از طرفی اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکتها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس میشود. غالبا بیان میشود که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهرهوری و کاهش هزینههاست اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان دادهاند (کیگان70، 1994).
بنابر مطالب بیان شده و با توجه به نقش و اهمیت هزینههای کیفیت در قیمت تمام شده محصولات و یا خدمات، این پژوهش به تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینههای کیفیت پرداخته است و تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر ابعاد هزینههای کیفیت را در بانک مسکن مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش اینگونه فرض شده است که بکارگیری فناوری اطلاعات در شعب بانک مسکن باعث کاهش هزینههای کیفیت و ابعاد آن، میگردد.
با توجه به دادههای بدست آمده و همچنین تحلیل دادهها در فصل چهارم، در این فصل ابتدا یافتهها و نتایج اصلی حاصل از این پژوهش تحلیل میشوند، در ادامه به بررسی سطوح متغیرها پرداخته میشود و سپس پیشنهادهای حاصل از انجام پژوهش و همچنین پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ارائه خواهد شد.
ابتدا به تحلیل نتایج و آزمون فرضیهها میپردازیم:

5-2- تحلیل فرضیه اصلی
بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینههای کیفیت در شعب بانک مسکن میگردد.
همانگونه که بیان شده است فرضیه اصلی این مطلب را بیان میکند که استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات، هزینههای کیفیت را در شعب بانک مسکن کاهش میدهد که با توجه به آمار استنباطی بدست آمده مشخص میگردد که این فرضیه درست میباشد. با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 830/- می باشد و همچنین با توجه به تحلیل معادلات ساختاری، ضریب مسیر 86/0- و همچنین آماره t به مقدار 53/10- ، می توان بیان کرد که بکارگیری فناوری اطلاعات در سطح اطمینان 99 درصد باعث کاهش هزینههای کیفیت در شعب بانک مسکن میگردد. بنابراین طبق مطالب بیان شده فرضیه اصلی پژوهش معنادار میباشد و تایید میگردد. بنابراین استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات در شعب بانک مسکن، باعث کاهش هزینههای کیفیت میگردد.
5-3- تحلیل فرضیات فرعی
5-3-1- فرضیه فرعی اول
1. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینههای پیشگیرانه در شعب بانک مسکن میگردد.
همانگونه که بیان شد فرضیه فرعی شماره 1، این مطلب را بیان میکند که استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات، هزینههای پیشگیرانه را در شعب بانک مسکن کاهش میدهد که با توجه به آمار استنباطی بدست آمده مشخص میگردد که این فرضیه درست میباشد. با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 670/- میباشد و همچنین با توجه به تحلیل معادلات ساختاری، ضریب مسیر 48/0- و همچنین آماره t به مقدار 21/5- ، میتوان گفت بکارگیری فناوری اطلاعات در سطح اطمینان 99 درصد باعث کاهش هزینههای پیشگیرانه در شعب بانک مسکن میگردد. بنابراین فرضیه فرعی اول پژوهش معنادار میباشد و تایید میشود. بنابراین میتوان این ادعا را پذیرفت که بکارگیری فناوری اطلاعات و توجه به ابعاد مختلف آن در شعب بانک مسکن، باعث کاهش هزینههای پیشگیرانه میشود.
5-3-2- فرضیه فرعی دوم
2. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینههای ارزیابی در شعب بانک مسکن میگردد.
همانگونه که بیان شد فرضیه فرعی شماره 2، این مطلب را بیان میکند که استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات، هزینههای ارزیابی را در شعب بانک مسکن کاهش میدهد که با توجه به آمار استنباطی بدست آمده مشخص میگردد که این فرضیه درست میباشد. با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 712/- میباشد و همچنین با توجه به تحلیل معادلات ساختاری، ضریب مسیر 64/0- و همچنین آماره t به مقدار 39/7- ، میتوان گفت بکارگیری فناوری اطلاعات در سطح اطمینان 99 درصد باعث کاهش هزینههای ارزیابی در شعب بانک مسکن میگردد. بنابراین فرضیه فرعی دوم پژوهش طبق مطالب بیان شده معنادار می باشد و درستی آن مورد تایید قرار میگیرد. بنابراین میتوان این مطلب را عنوان کرد که بکارگیری فناوری اطلاعات و توجه به ابعاد مختلف آن در شعب بانک مسکن، باعث کاهش هزینههای ارزیابی میشود.
5-3-3- فرضیه فرعی سوم
3. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینههای شکست بیرون سازمانی در شعب بانک مسکن میگردد.
فرضیه فرعی شماره 3، این مطلب را بیان میکند که استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات، هزینههای شکست بیرون سازمانی را در شعب بانک مسکن کاهش میدهد که با توجه به آمار استنباطی بدست آمده مشخص می گردد که این فرضیه درست میباشد. با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 881/- میباشد و همچنین با توجه به تحلیل معادلات ساختاری، ضریب مسیر 85/0- و همچنین آماره t به مقدار 64/9- ، می توان نتیجه گرفت که بکارگیری فناوری اطلاعات در سطح اطمینان 99 درصد باعث کاهش هزینههای شکست بیرون سازمانی در شعب بانک مسکن میگردد. بنابراین فرضیه فرعی سوم پژوهش معنادار میباشد و تایید می گردد. بنابراین میتوان این ادعا را پذیرفت که بکارگیری فناوری اطلاعات و توجه به ابعاد مختلف آن در شعب بانک مسکن، باعث کاهش هزینههای شکست بیرون سازمانی در بانک مسکن میگردد.
5-3-4- فرضیه فرعی چهارم
4. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینههای شکست درون سازمانی در شعب بانک مسکن میگردد.
همانگونه که بیان شده است فرضیه فرعی چهارم این مطلب را بیان میکند که استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات، هزینههای شکست درون سازمانی را در شعب بانک مسکن کاهش میدهد که با توجه به آمار استنباطی بدست آمده مشخص میگردد که این فرضیه درست میباشد. با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 663/- میباشد و همچنین با توجه به تحلیل معادلات ساختاری، ضریب مسیر 70/0- و همچنین آماره t به مقدار 67/7- ، میتوان گفت بکارگیری فناوری اطلاعات در سطح اطمینان 99 درصد باعث کاهش هزینههای شکست درون سازمانی در شعب بانک مسکن میگردد. بنابراین فرضیه فرعی چهارم پژوهش طبق مطالب بیان شده معنادار میباشد و درستی آن مورد تایید قرار میگیرد. بنابراین میتوان این مطلب را عنوان کرد که بکارگیری فناوری اطلاعات و توجه به ابعاد مختلف آن در شعب بانک مسکن، باعث کاهش هزینه های شکست درون سازمانی میشود.
5-4- تحلیل میانگین متغیرها
در این قسمت به تحلیل میانگین متغیرها که با استفاده از آزمون تی تک نمونهای انجام گردیده است، پرداخته میشود تا مشخص گردد هر یک از متغیرها در چه سطحی نسبت به میانگین قرار دارند.

متغیر بکارگیری فناوری اطلاعات
در مورد متغیر بکارگیری فناوری اطلاعات با توجه به مقدار معناداری بدست آمده که کمتر از میزان مجاز خطا است میتوان نتیجه گرفت که متغیر فناوری اطلاعات میانگینی بیشتر از مقدار متوسط 3 دارد و بنابراین مقدار آن بالاتر از متوسط میباشد. این به آن معنی است که فناوری اطلاعات از دیدگاه روسا و معاونان شعب بانک مسکن در شهر تهران، به مقدار بیشتر از متوسط مورد استفاده قرار میگیرد.
متغیر هزینههای کیفیت
در مورد متغیر هزینههای کیفیت با توجه به نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که اختلاف میانگین این متغیر بیشتر از حد متوسط 3 میباشد به عبارتی اختلاف میانگین هزینههای کیفیت با مقدار متوسط 3 معنادار میباشد. این نتیجه حاکی از این مطلب است که هزینههای کیفیت از دید روسا و معاونان شعب بانک مسکن در شهر تهران بیشتر از مقدار متوسط میباشد.
متغیر بکارگیری سخت افزار
در مورد متغیر بکارگیری سخت افزار با توجه به مقدار معناداری بدست آمده که کمتر از میزان مجاز خطا است میتوان نتیجه گرفت که متغیر بکارگیری سخت افزار میانگینی بیشتر از مقدار متوسط 3 دارد و بنابراین مقدار آن بالاتر از متوسط میباشد. این به آن معنی است که سخت افزار از دیدگاه روسا و معاونان شعب بانک مسکن در شهر تهران به مقدار بیشتر از متوسط مورد استفاده قرار میگیرد.
متغیر بکارگیری نرم افزار
در مورد متغیر بکارگیری نرم افزار با توجه به نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که اختلاف میانگین این متغیر بیشتر از حد متوسط 3 میباشد به عبارتی اختلاف میانگین بکارگیری نرم افزار با مقدار متوسط 3 معنادار میباشد. این نتیجه حاکی از این مطلب است که بکارگیری نرم افزار از دید روسا و معاونان شعب بانک مسکن در شهر تهران بیشتر از مقدار متوسط میباشد.
متغیر بکارگیری شبکهها
در مورد متغیر بکارگیری شبکهها با توجه به مقدار معناداری بدست آمده که کمتر از میزان مجاز خطا است میتوان نتیجه گرفت که متغیر بکارگیری شبکهها میانگینی بیشتر از مقدار متوسط 3 دارد و بنابراین مقدار آن بالاتر از متوسط میباشد. این به آن معنی است که شبکهها از دیدگاه روسا و معاونان شعب بانک مسکن در شهر تهران به مقدار بیشتر از متوسط مورد استفاده قرار میگیرد.
متغیر بکارگیری فناوریهای ارتباطی
در مورد متغیر بکارگیری فناوریهای ارتباطی میتوان بیان کرد که با توجه به این که مقدار معناداری بدست آمده برای این متغیر بیشتر از مقدار مجاز خطا میباشد بنابراین این متغیر دارای میانگینی کمتر یا مساوی مقدار متوسط 3 میباشد. به عبارتی بکارگیری فناوریهای ارتباطی از دیدگاه روسا و معاونان شعب بانک مسکن در شهر تهران به مقدار کمتر یا مساوی حد متوسط میباشد.
متغیر هزینههای پیشگیری
در مورد متغیر هزینههای پیشگیری با توجه به اینکه مقدار معناداری بدست آمده برای این متغیر بیشتر از مقدار مجاز خطا میباشد بنابراین نمیتوان بیان کرد که دارای میانگینی بیشتر از حد متوسط میباشد یعنی به عبارتی این متغیر دارای میانگینی کمتر یا مساوی مقدار متوسط 3 میباشد. بنابراین هزینههای پیشگیری از دیدگاه روسا و معاونان شعب بانک مسکن در شهر تهران به مقدار کمتر یا مساوی حد متوسط خود قرار دارد.

متغیر هزینههای ارزیابی
در مورد متغیر هزینههای ارزیابی میتوان بیان کرد که با توجه به این که مقدار معناداری بدست آمده برای این متغیر بیشتر از مقدار مجاز خطا میباشد بنابراین نمیتوان بیان کرد که دارای میانگینی بیشتر از حد متوسط میباشد. بنابراین این متغیر دارای میانگینی کمتر یا مساوی مقدار متوسط 3 میباشد. به عبارتی هزینه های ارزیابی از دیدگاه روسا و معاونان شعب بانک مسکن در شهر تهران به مقدار کمتر یا مساوی حد متوسط میباشد.
متغیر هزینههای شکست درونی
در مورد متغیر هزینههای شکست درونی با توجه به نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که اختلاف میانگین این متغیر بیشتر از حد متوسط 3 میباشد به عبارتی اختلاف میانگین هزینههای شکست درونی با مقدار متوسط 3 معنادار میباشد. این نتیجه حاکی از این مطلب است که هزینههای شکست درونی از دید روسا و معاونان شعب بانک مسکن در شهر تهران بیشتر از مقدار متوسط است.
متغیر هزینههای شکست بیرونی
در مورد متغیر هزینههای شکست بیرونی با توجه به مقدار معناداری بدست آمده که کمتر از میزان مجاز خطا است میتوان نتیجه گرفت که متغیر هزینههای شکست بیرونی میانگینی بیشتر از مقدار متوسط 3 دارد و بنابراین مقدار آن بالاتر از متوسط میباشد. این به آن معنی است که هزینههای شکست بیرونی از دیدگاه روسا و معاونان شعب بانک مسکن در شهر تهران به مقدار بیشتر از حد متوسط میباشد.

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج به بانک مسکن
در این بخش با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش، پیشنهادات کاربردی به بانک مسکن ارائه میگردد که تمام این پیشنهادات بر اساس مبانی تئوریک و نتایج بدست آمده از تحلیل دادههای پژوهش مطرح میگردد. این پیشنهادات به قرار ذیل میباشد:
1. با توجه به توسعه خوبی که بانک در فناوری اطلاعات داشته و با توجه به تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینههای کیفیت و کاهش این هزینهها در بانک مسکن، به سازمان توصیه می‌گردد با اطمینان بیشتری این راه را ادامه دهد و به تمام ابعاد فناوری اطلاعات توجه کافی کند که کاهش هزینههای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، ضریب تعیین، مدل مفهومی، معادلات ساختاری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، قرآن کریم، فقهی و حقوقی، فقه امامیه