دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، ضریب تعیین، مدل مفهومی، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

د. ارتباط بین متغیرها میتواند مبیّن فرضیههایی باشد که روابط علّی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از فضای تئوریک استنتاج نمودهاند. مرحله بعدی آزمون برازندگی و میزان انطباق این نظریهها با دادههای تجربی است که از جامعه معین گردآوری شدهاند (دانشگر،1390؛129).
در بررسی بخش ساختاری مدل، روابط بین متغیرهای نهفته درونی و بیرونی (متغیرهای نهفته مستقل و وابسته) مورد توجه قرار میگیرند. در اینجا هدف، تشخیص این موضوع است که آیا روابط تئوریکی که بین متغیرها در مرحله تدوین چارچوب مفهومی مد نظر محقق بوده است، به وسیله دادهها تایید گردیده یا نه. در رابطه با این موضوع، سه مسئله مد نظر قرار میگیرد.
1) علائم (مثبت یا منفی) پارامترهای مربوط به مسیرهای ارتباطی بین متغیرهای نهفته نشان میدهند که آیا پارامترهای محاسبه شده جهت روابط فرضی را مورد تأیید قرار دادهاند.
2) مقدار پارامترهای برآورد شده نشان میدهد که تا چه حد روابط پیشبینی شده، قوی میباشند. در اینجا پارامترهای تخمینی باید معنیدار باشند (یعنی مقدار قدر مطلق t باید بیشتر از 96/1 باشد).
3) مجذور همبستگی چندگانه (R^2) برای معادلات ساختاری، مقدار واریانس هر متغیر نهفته درونی که به وسیله متغیرهای نهفته مستقل (بیرونی) تبیین میشود را نشان میدهد. هر چه مقدار R^2 بزرگتر باشد قدرت تبیین بالای واریانس را بیان میکند. (کلانتری, 1388, ص. 140).
در این قسمت تحلیل عاملی تأییدی و نمودارهای مسیر (وزنهای استاندارد و معناداری ضرایب) مدل مفهومی پژوهش آورده میشود.

شکل 4-11- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)

شکل 4-12- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (معناداری ضرایب)

جدول 4-13- شاخصهای برازش مدل مفهومی پژوهش
نام شاخص
حد مجاز
مقدار بدست آمده
X2/df
3 و کمتر
91/1
NFI
9/0 و بالاتر
96/0
NNFI
9/0 و بالاتر
95/0
IFI
9/0 و بالاتر
97/0
CFI
9/0 و بالاتر
97/0
GFI
9/0 و بالاتر
93/0
RMSEA
کوچکتر از 08/0
069/0

4-5-1- فرضیه اصلی
بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینههای کیفیت در شعب بانک مسکن میگردد.
جدول 4-14- ضریب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینههای کیفیت)
متغیر پیشبین
ضریب مسیر (ض)
آماره t
ضریب تعیین کل (R2)
فناوری اطلاعات
86/0-
**53/10-
74/0
**p0.01 * p0.05
با توجه به ضریب مسیر 86/0- و همچنین آماره t به مقدار 53/10- میتوان بیان کرد بکارگیری فناوری اطلاعات در سطح اطمینان 99 درصد باعث کاهش هزینههای کیفیت در شعب بانک مسکن میگردد. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش معنادار میباشد و تایید میشود.
مقدار ضریب تعیین چندگانه (R^2) برابر 74/0 شده است. این ضریب توانایی پیشبینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی میکند. بر این اساس، متغیر بکارگیری فناوری اطلاعات روی هم رفته توانسته است 74 درصد از تغییرات متغیر هزینههای کیفیت را پیشبینی کند.

شکل 4-15- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)

شکل 4-16- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (معناداری ضرایب)
جدول 4-17- شاخصهای برازش مدل مفهومی پژوهش
نام شاخص
حد مجاز
مقدار بدست آمده
X2/df
3 و کمتر
71/1
NFI
9/0 و بالاتر
97/0
NNFI
9/0 و بالاتر
96/0
IFI
9/0 و بالاتر
98/0
CFI
9/0 و بالاتر
98/0
GFI
9/0 و بالاتر
95/0
RMSEA
کوچکتر از 08/0
056/0
4-5-2- فرضیات فرعی
1. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینههای پیشگیرانه در شعب بانک مسکن میگردد.
جدول 4-18- ضریب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینههای پیشگیرانه)
متغیر پیشبین
ضریب مسیر (ض)
آماره t
ضریب تعیین کل (R2)
فناوری اطلاعات
48/0-
**21/5-
23/0
**p0.01 * p0.05
با توجه به ضریب مسیر 48/0- و همچنین آماره t به مقدار 21/5- میتوان گفت بکارگیری فناوری اطلاعات در سطح اطمینان 99 درصد باعث کاهش هزینههای پیشگیرانه در شعب بانک مسکن میگردد. بنابراین فرضیه فرعی اول پژوهش معنادار میباشد و تایید میشود.
مقدار ضریب تعیین چندگانه (R^2) برابر 23/0 شده است. این ضریب توانایی پیشبینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی میکند. بر این اساس، متغیر بکارگیری فناوری اطلاعات روی هم رفته توانسته است 23 درصد از تغییرات متغیر هزینههای پیشگیرانه را پیشبینی کند.
2. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینههای ارزیابی در شعب بانک مسکن میگردد.
جدول 4-19- ضریب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینههای ارزیابی)
متغیر پیش بین
ضریب مسیر (ض)
آماره t
ضریب تعیین کل (R2)
فناوری اطلاعات
64/0-
**39/7-
41/0
**p0.01 * p0.05
با توجه به ضریب مسیر 64/0- و همچنین آماره t به مقدار 39/7- میتوان گفت بکارگیری فناوری اطلاعات در سطح اطمینان 99 درصد باعث کاهش هزینههای ارزیابی در شعب بانک مسکن میگردد. بنابراین فرضیه فرعی دوم پژوهش معنادار میباشد و تایید میشود.
مقدار ضریب تعیین چندگانه (R^2) برابر 41/0 شده است. این ضریب توانایی پیشبینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی میکند. بر این اساس، متغیر بکارگیری فناوری اطلاعات روی هم رفته توانسته است 41 درصد از تغییرات متغیر هزینههای ارزیابی را پیشبینی کند.
3. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینههای شکست برون سازمانی در شعب بانک مسکن میگردد.
جدول 4-20- ضریب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینههای شکست برون سازمانی)
متغیر پیش بین
ضریب مسیر (ض)
آماره t
ضریب تعیین کل (R2)
فناوری اطلاعات
85/0-
**64/9-
72/0
**p0.01 * p0.05
با توجه به ضریب مسیر 85/0- و همچنین آماره t به مقدار 64/9- میتوان گفت بکارگیری فناوری اطلاعات در سطح اطمینان 99 درصد باعث کاهش هزینههای شکست برون سازمانی در شعب بانک مسکن میگردد. بنابراین فرضیه فرعی سوم پژوهش معنادار میباشد و تایید میشود.
مقدار ضریب تعیین چندگانه (R^2) برابر 72/0 شده است. این ضریب توانایی پیشبینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی میکند. بر این اساس متغیر بکارگیری فناوری اطلاعات روی هم رفته توانسته است 72 درصد از تغییرات متغیر هزینههای شکست برون سازمانی را پیشبینی کند.
4. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینههای شکست درون سازمانی در شعب بانک مسکن میگردد.
جدول 4-21- ضریب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینههای شکست درون سازمانی)
متغیر پیشبین
ضریب مسیر (ض)
آماره t
ضریب تعیین کل (R2)
فناوری اطلاعات
70/0-
**67/7-
49/0
**p0.01 * p0.05
با توجه به ضریب مسیر 70/0- و همچنین آماره t به مقدار 67/7- میتوان گفت بکارگیری فناوری اطلاعات در سطح اطمینان 99 درصد باعث کاهش هزینههای شکست درون سازمانی در شعب بانک مسکن میگردد. بنابراین فرضیه فرعی چهارم پژوهش معنادار میباشد و تایید میشود.
مقدار ضریب تعیین چندگانه (R^2) برابر 49/0 شده است. این ضریب توانایی پیشبینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی میکند. بر این اساس متغیر بکارگیری فناوری اطلاعات روی هم رفته توانسته است 49 درصد از تغییرات متغیر هزینههای شکست درون سازمانی را پیشبینی کند.
4-6- مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونهای
در این قسمت از پژوهش به آزمون مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونهای پرداخته میشود تا مشخص شود که مقدار هر یک از متغیرهای پژوهش در چه سطحی در مقایسه با میانگین قرار دارد.
در صورتیکه یک متغیر نرمال باشد ما میتوانیم از آزمونهای پارامتری استفاده نمائیم و در صورتیکه متغیرها نرمال نباشند، مجوز استفاده از آزمونهای پارامتری را نداریم. و باید برای آزمودن متغیرها از آزمونهای ناپارامتری استفاده نمائیم.
با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نتیجه گرفتیم که تمامی متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال میباشند، بنابراین برای آزمون سوالات پژوهش از روشهای پارامتری استفاده مینمائیم.
حال به مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش با مقدار حد وسط عدد 3 میپردازیم. چون مقدار میانگین یک جامعه با یک عدد مقایسه میشود، از آزمون تی تک نمونهای (One- Sample T Test) استفاده میکنیم.
در تمامی آزمونها اگر مقدار سطح معنیداری (Sig) بزرگتر از سطح خطا (05/0) باشد را نتیجه می گیریم و در صورتیکه سطح معنیداری (Sig) کوچکتر از سطح خطا (05/0) باشد را نتیجه میگیریم.
H0: میانگین امتیازات داده شده به متغیرهای پژوهش کوچکتر یا مساوی 3 است.
H1: میانگین امتیازات داده شده به متغیرهای پژوهش بزرگتر از 3 است.

جدول 4-22- نتایج آزمون تی تک نمونهای
متغیرهای پژوهش
میانگین
آماره T
Sig
بکارگیری فناوری اطلاعات
3.1365
5.462
.000
هزینههای کیفیت
3.0682
2.611
.010
بکارگیری سخت افزار
3.4030
16.842
.000
بکارگیری نرم افزار
3.2559
6.323
.000
بکارگیری شبکهها
3.2104
5.832
.000
بکارگیری فناوریهای ارتباطی
2.6070
-1.051
.089
هزینههای پیشگیری
2.7985
-1.795
.065
هزینههای ارزیابی
2.9403
-1.380
.169
هزینههای شکست درونی
3.3715
7.355
.000
هزینههای شکست بیرونی
3.1455
3.292
.001

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون تی تک نمونهای و همچنین مطالب بیان شده میتوان بیان کرد که همه متغیرهای پژوهش به جز فناوریهای ارتباطی، هزینههای پیشگیری و هزینههای ارزیابی دارای میانگین بالاتر از 3 و sig کمتر از 05/0 میباشند.

5-1- مقدمه
امروزه کیفیت به یکی از موضوعات مورد توجه در سطوح و زمینههای مختلف صنعتی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. هر چند نگاهی گذرا به محیط و دنیایی که در آن زندگی میکنیم و مشاهده گستردگی و تنوع محصولات و خدماتی که ارائه میشود، اهمیت کیفیت و نقش موثر آن در زندگی را نشان میدهد، اما اشاره به جنبههای مختلف این موقعیتها، لزوم تاکید و بهادادن به کیفیت را روشنتر خواهد ساخت.
اصولا هدف از ایجاد و فعالیت بسیاری از موسسات اقتصادی و حتی سازمانهای اجتماعی را میتوان تولید محصولات و یا ارائه خدماتی دانست که مشخصه اصلی آن کیفیت یا برآورده کردن خواستههای مورد انتظار مصرفکننده میباشد. مهمتر اینکه با رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه، سطح توقع و خواستههای مصرف کنندگان از کالای مصرفی خود نیز رو به فزونی گذاشته است.
در نگاه یک خریدار، معمولا قیمت و کیفیت محصول یا خدمت دو عامل تعیین کننده محسوب میشوند. بعد از خرید، مشتری اکثرا قیمت محصول خریداری شده را فراموش میکند اما کیفیت چیزی است که در ذهن او باقی میماند. رقابتهای فشرده و فزونی عرضه بر تقاضا، اهمیت عامل کیفیت را به منظور کسب موفقیت برای حضور پیوسته در بازارهای داخلی و همچنین بازارهای منطقهای و بینالمللی بیش از هر چیز نمایان ساخته است.
رقابت فروشندگان و عرضهکنندگان یک محصول و یا خدمت، به اشکال گوناگونی از قبیل قیمت، خدمات پس از فروش و غیره ظاهر میشود، اما مهمترین جنبه آن کیفیت محصول یا خدمت است. موضوع پیچیده در مورد کیفیت این است که با افزایش رقابت، تلاش بیشتری برای افزایش کیفیت ضرورت پیدا میکند، ولی از طرف دیگر هر چه به سطوح بالاتر کیفیت نزدیک میشویم بهبود کیفیت دشوارتر میشود (صالح اولیا و شیشهبری، 1390). اما تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت که تامینکننده درجه بالایی از رضایت مشتری باشد بدون بررسی هزینههای دستیابی به آن کافی نیست. در حقیقت اصلیترین مسئولیت مدیریت نیز برقراری تعادل میان کیفیت و هزینههای دستیابی به آن است (رئیسی اردلی و رئیسی، 1383).
هزینههای وابسته به کیفیت، بسیار بیشتر از آنچه در گزارشهای حسابداری به چشم میخورد، است. برای اغلب سازمانها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل عامل، فناوری اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری، ضریب همبستگی پیرسون